ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

counterfeit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *counterfeit*, -counterfeit-

counterfeit ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
counterfeit (n.) ของปลอมแปลง See also: เงินปลอม Syn. forgery, imitation
counterfeit (adj.) ซึ่งปลอมแปลง
counterfeit (adj.) ซึ่งหลอกลวง
counterfeit (vt.) ปลอมแปลง Syn. fake, forge
counterfeit (vi.) ปลอมแปลง Syn. fake, forge
counterfeit (vi.) เสแสร้ง See also: เสแสร้งทำ
counterfeit (vt.) เสแสร้ง See also: เสแสร้งทำ
counterfeiter (n.) นักต้มตุ๋น See also: นักต้ม Syn. shammer, simulator, impostor Ops. professional person, qualified person
English-Thai: HOPE Dictionary
counterfeit(เคา'เทอะฟิท) adj. ปลอม,ปลอมแปลง,เก๊,แกล้ง. n. การปลอม,การปลอมแปลง,ของปลอม,นักตุ๋น vt.,vi. ปลอม,ปลอมแปลง,เลียนแบบ,ทำให้เหมือน, See also: counterfeiter n. ดูcounterfeit, Syn. feign
English-Thai: Nontri Dictionary
counterfeit(adj) เก๊,ปลอม,แกล้ง,ปลอมแปลง,เทียม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
counterfeitการปลอม (เงินตรา, เอกสาร) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลอมแปลง (v.) counterfeit See also: sham Syn. ปลอม
เงินปลอม (n.) counterfeit money See also: counterfeits, forgery Syn. เงินเก๊ Ops. เงินแท้
เงินเก๊ (n.) counterfeit money See also: counterfeits, forgery Ops. เงินแท้
ธรรมปฏิรูป (n.) counterfeit of moral rectitude See also: synthetic dharma Syn. ธรรมประติรูป, ธรรมปลอม
ธรรมประติรูป (n.) counterfeit of moral rectitude See also: synthetic dharma Syn. ธรรมปลอม
ธรรมปลอม (n.) counterfeit of moral rectitude See also: synthetic dharma Syn. ธรรมประติรูป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If we got nothing for the Interpol by 5pm the counterfeit passport case is offถ้าเราไม่ได้ข่าวจากตำรวจสากลก่อน 5 โมง คดีปลอมพาสปอร์ตเป็นอันจบ
Speak. Man, that shit was counterfeit as a motherfucker, man.เรื่องนั้นมันเรื่องกุขึ้นชัดๆ
The serial numbers that Chuck flashed on are a strain of counterfeit currency the treasury's been trying to crack.ตัวเลขที่ชัคแว่บขึ้นมา คือร่องรอยแก๊งแบงก์ปลอม... ที่กรมธนารักษ์ตามล่าอยู่
They're using the charity as a front to launder counterfeit money.พวกนี่ใช้งานการกุศลเป็นฉากหน้า ของการฟอกเงินปลอม
They're loading counterfeit plates onto that boat.พวกนั้นกำลังขนแม่พิมพ์ขึ้นเรือ
Apparently, billions in counterfeit currency flooded the economy,เห็นได้ชัีดว่าเงินเ้ป็นพันล้านของสกุลเงินที่ถูกฉ้อโกงเข้ามาอยู่เต็มระบบเศรษฐกิจ
Flooding the laotian market with counterfeit kipปล่อยเงินกีบปลอมในตลาดลาว
Now he's facing felony counterfeit charges,Mathew.ใช่ ตอนนี้เขาเจอข้อหาร้ายแรง ปลอมธนบัตร แมทธิว
A counterfeit nose. You should be ashamed.จมูกปลอม เจ้าน่าจะละอายใจนะ
When I was running the counterfeit operation for Lin,ตอนที่ฉันช่วยหลินผลิตเงินปลอม
We got our hands on some counterfeit cash, but I gotta pad it out with real bills.พวกเรามีธนบัตรปลอมอยู่ในมือบางส่วน เเต่ฉันต้องการเงินสดไปแปะหน้า
Where did you get the counterfeit cash?นายได้ธนบัตรปลอมมาจากไหนงั้นเหรอ

counterfeit ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
仿冒品[fǎng mào pǐn, ㄈㄤˇ ㄇㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, 仿冒品] counterfeit object; imitation; fake; pirated goods
仿制品[fǎng zhì pǐn, ㄈㄤˇ ㄓˋ ㄆㄧㄣˇ, 仿制品 / 仿製品] counterfeit object; fake
假冒品[jiǎ mào pǐn, ㄐㄧㄚˇ ㄇㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, 假冒品] counterfeit object; fake
假货[jiǎ huò, ㄐㄧㄚˇ ㄏㄨㄛˋ, 假货 / 假貨] counterfeit article; fake; dummy; simulacrum
伪币[wěi bì, ㄨㄟˇ ㄅㄧˋ, 伪币 / 偽幣] counterfeit currency
伪造品[wěi zào pǐn, ㄨㄟˇ ㄗㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, 伪造品 / 偽造品] counterfeit object; forgery; fake
赝品[yàn pǐn, ㄧㄢˋ ㄆㄧㄣˇ, 赝品 / 贗品] fake; counterfeit article
伪钞[wěi chāo, ㄨㄟˇ ㄔㄠ, 伪钞 / 偽鈔] counterfeit
仿冒[fǎng mào, ㄈㄤˇ ㄇㄠˋ, 仿冒] to counterfeit; fake
假冒[jiǎ mào, ㄐㄧㄚˇ ㄇㄠˋ, 假冒] to impersonate; to counterfeit; to palm off an imitation

counterfeit ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
似て非なる[にてひなる, nitehinaru] (exp) falsely similar; counterfeit
偽小切手[ぎこぎって, gikogitte] (n) counterfeit check (cheque); bad paper
偽造カード[ぎぞうカード, gizou ka-do] (n) (See 偽造) forged card (e.g. cash card, credit card); counterfeit card
贋作[がんさく, gansaku] (n,vs) fake; sham; counterfeit
贋札;偽札[がんさつ(贋札);にせさつ;にせふだ;ぎさつ(偽札), gansatsu ( gan satsu ); nisesatsu ; nisefuda ; gisatsu ( nisesatsu )] (n) counterfeit paper money; forged document
贋造紙幣[がんぞうしへい, ganzoushihei] (n) counterfeit paper money
贋金;偽金[にせがね, nisegane] (n) counterfeit money
まやかし[, mayakashi] (n,adj-no) deception; make-believe; fake; counterfeit; phony
似非者[えせもの, esemono] (n) sham; fraud; counterfeit; impostor; pretender
偽(P);贋[にせ, nise] (adj-no,n) (1) imitation; fake; phony; counterfeit; forged; bogus; sham; (pref) (2) pseudo-; (P)
偽物(P);贋物;ニセ物[にせもの(偽物;贋物)(P);ぎぶつ(偽物);がんぶつ(贋物);ニセもの(ニセ物), nisemono ( nisemono ; nisemono )(P); gibutsu ( nisemono ); ganbutsu ( nisemono ); n] (n,adj-no) (See 偽造) spurious article; forgery; counterfeit; imitation; sham; (P)
偽造[ぎぞう, gizou] (n,vs,adj-no) (See 偽物) forgery; falsification; fabrication; counterfeiting; (P)
模造(P);摸造[もぞう, mozou] (n,vs,adj-no) imitation; counterfeit; fake; sham; ersatz (object); (P)
犬(P);狗[いぬ, inu] (n) (1) dog (Canis (lupus) familiaris); (2) snoop (i.e. a detective, a spy, etc.); (n-pref) (3) counterfeit; inferior; useless; wasteful; (P)
贋作者[がんさくしゃ, gansakusha] (n) counterfeiter; faker; appropriationist
贋造[がんぞう, ganzou] (n,vs) counterfeiting; forgery; fabrication

counterfeit ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอกสารเก๊[n. exp.] (ēkkasān kē) EN: counterfeit documents FR: faux document [m] ; document contrefait [m]
จอมปลอม[adj.] (jømpløm) EN: phony ; fake ; counterfeit FR:
การปลอมเงิน[n. exp.] (kān pløm ng) EN: counterfeit FR: contrefaçon [f]
การปลอมแปลง[n. exp.] (kān plømpla) EN: counterfeit FR: contrefaçon [f]
การปลอมแปลงเอกสาร[n. exp.] (kān plømpla) EN: counterfeit FR: contrefaçon [f]
การปลอมตราสาร[n. exp.] (kān pløm tr) EN: counterfeit FR:
เก๊[adj.] (kē) EN: fake ; false ; counterfeit ; spurious ; sham ; bogus ; forged FR: faux ; factice ; contrefait
ของเก๊[n. exp.] (khøng kē) EN: counterfeit ; imitation ; forgery ; fake FR: faux [m] ; imitation [f] ; contefaçon [f]
เงินแดง[n.] (ngoendaēng) EN: counterfeit money ; bad money FR:
เงินเก๊[n.] (ngoenkē) EN: counterfeit money ; bad money FR:
ปลอม[v.] (pløm) EN: counterfeit ; forge FR: contrefaire ; faire un faux ; falsifier ; imiter ; altérer
ปลอม[adj.] (pløm) EN: fake ; counterfeit ; false ; forged ; bogus ; not genuine ; artificial FR: faux ; contrefait ; de contrefaçon ; frelaté ; artificiel
ปลอมแปลง[v.] (plømplaēng) EN: counterfeit ; falsify ; sham ; disguise FR: falsifier ; maquiller
เหรียญเก๊[n. exp.] (rīen kē) EN: bad coin ; counterfeit coin FR:
ธรรมปฏิรูป[n.] (thammapatir) EN: counterfeit of moral rectitude FR:
ธรรมปลอม[n.] (thammapløm) EN: counterfeit of moral rectitude FR:
ธรรมปฏิรูป[n.] (thammapatir) EN: counterfeit of moral rectitude FR:
ธรรมประติรูป[n.] (thammaprati) EN: counterfeit of moral rectitude FR:
เทียม[v.] (thīem) EN: equal ; emulate ; compare ; be equal to ; imitate ; like ; counterfeit FR: être égal à ; équivaloir ; émuler ; imiter
เทียม[adj.] (thīem) EN: false ; counterfeit ; spurious ; deceptive FR: faux ; contrefait ; fallacieux
ยาปลอม[n. exp.] (yā pløm) EN: counterfeit medicine ; fake medicine FR: médicament contrefait [m]

counterfeit ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Falschgeld {n}counterfeit money

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า counterfeit
Back to top