ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

habit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *habit*, -habit-

habit ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
habit (n.) การติดยาเสพย์ติด
habit (n.) กิจวัตร See also: สิ่งที่ทำเป็นประจำ
habit (n.) ธรรมเนียม See also: ประเพณี
habit (n.) นิสัย See also: ความเคยชิน Syn. disposition, routine
habit-forming (adj.) ที่ทำให้เกิดความเคยชิน See also: ที่ทำให้ติดนิสัย Syn. addictive Ops. nonaddictive
habitable (adj.) ซึ่งอาศัยอยู่ได้ Syn. inhabitable, livable Ops. uninhabitable, unlivable
habitancy (n.) คน See also: ประชาชน, ประชากร Syn. population, citizen
habitancy (n.) การอยู่ในสถานที่หนึ่ง (ของบุคคล) See also: การอยู่ในที่นี้ Syn. residence, inhabitance
habitant (n.) ผู้อาศัย See also: ผู้พำนัก
habitat (n.) ถิ่นที่อยู่ See also: ถิ่นที่อยู่ของพืชหรือสัตว์, ที่อยู่อาศัย
habitat (n.) สิ่งแวดล้อม Syn. environment, surroundings
habitation (n.) ที่อยู่อาศัย See also: บ้านพักอาศัย, สถานที่อยู่, บ้านช่อง, บ้าน, ที่พัก, ที่พักอาศัย, บ้านเรือน, ชุมชน Syn. abode, domicile, dwellingabode, domicile, dwelling
habitual (adj.) ที่เป็นนิสัย See also: เคยตัว, เคยชิน, นิจศีล Syn. chronic, inveterate Ops. inconsistent, inconstant
habitual drunkard (n.) คนเมา (คำโบราณ) See also: คนขี้เมา Syn. drunkard
habitually (adv.) อย่างเป็นประจำ See also: อย่างเป็นนิสัย, อย่างสม่ำเสมอ Syn. chronically, regularly Ops. occasionally, sporadically
habituate (vt.) ทำให้เคยชิน See also: ทำให้เคยตัว, ทำให้กลายเป็นนิสัย
habituate to (phrv.) ทำให้คุ้นชินกับ See also: ทำให้เคยชินกับ, ทำให้ติดนิสัย Syn. accustom to, use to
English-Thai: HOPE Dictionary
habit(แฮบ'บิท) n. นิสัย,ความเคยชิน vt. การแต่งตัว,สวมเสื้อผ้า,อาศัยอยู่ใน, Syn. custom,fashion
habit-formingadj. ทำให้ติดนิสัย,ทำให้เกิดความเคยชิน
habitable(แฮบ'บิทะเบิล) adj. ซึ่งอาศัยอยู่ได้
habitant(แฮบ'บิทันทฺ) n. ผู้อาศัย,ผู้พำนัก
habitat(แฮบ'บิแทท) n. ถิ่นที่อยู่ของพืชหรือสัตว์,สิ่งแวดล้อมของถิ่นที่อยู่ของพืชหรือสัตว์. ที่อยู่อาศัย, Syn. habitation
habitation(แฮบบิเท'เชิน) n. ที่อยู่อาศัย,ถิ่นที่อยู่,ชุมชน,ที่อยู่รวมกัน., See also: habitational adj., Syn. domicile,residence
habitual(ฮะบิช'ชวล) adj. เป็นนิสัย,เป็นประเพณี., See also: habitually adv. habitualness n., Syn. ordinary
habituate(ฮะบิช'ชุเอท) vt. ทำให้เกิดความเคยชิน, ทำให้ติด,ทำให้กลายเป็นนิสัย., See also: habituation n.
habituden. ความเคยชิน,ประเพณีนิยม,นิสัย., See also: habitudinal adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
habit(n) นิสัย,อุปกรณ์,เครื่องแต่งกาย,ความเคยชิน
habitable(adj) พออยู่ได้,พออาศัยได้,ซึ่งพำนักได้
habitat(n) ถิ่นที่อยู่,เคหสถาน,ที่พักอาศัย,ที่พำนัก,ที่อยู่อาศัย
habitation(n) การพักพิง,การอยู่,ที่อยู่,ที่อาศัย,ที่พำนัก,ที่สิงสู่
habitual(adj) เคยชิน,ติดนิสัย,ทำจนเป็นนิสัย,ทำเป็นประจำ
habitually(adv) ติดนิสัย,เป็นนิสัย,เสมอ,เป็นเนืองนิจ,เป็นประจำ,เนืองๆ
habituate(vt) คุ้นเคย,ทำให้เคยชิน,ทำให้เป็นนิสัย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
habitลักษณะวิสัย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
habit-forming drugยาเสพติด [มีความหมายเหมือนกับ dope ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
habitatแหล่งที่อยู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
habitationการอยู่อาศัย, ที่อยู่อาศัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
habitual centric relation; acquired centric relationความสัมพันธ์ในศูนย์ที่ได้มา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Habitนิสัย [TU Subject Heading]
HABITATดูที่ UNCHF = ศูนย์เพื่อการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ
Habitationsที่อยู่อาศัย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติดนิสัย (v.) have the habit (of) See also: be in the habit (of) Syn. ทำเป็นนิสัย
ติดนิสัย (v.) have the habit (of) See also: be in the habit (of) Syn. ทำเป็นนิสัย
ติดนิสัย (v.) have the habit (of) See also: be in the habit (of) Syn. ทำเป็นนิสัย
ทำเป็นนิสัย (v.) have the habit (of) See also: be in the habit (of)
ทำเป็นนิสัย (v.) have the habit (of) See also: be in the habit (of)
ทำเป็นนิสัย (v.) have the habit (of) See also: be in the habit (of)
นิสัย (n.) habit See also: character, pattern
อุปนิสัย (n.) habit See also: character, pattern Syn. นิสัย
เสพติด (adj.) habit-forming See also: addictive
ถิ่นที่อยู่ (n.) habitat See also: residence Syn. ที่อยู่, ที่อาศัย
ที่พัก (n.) habitat See also: natural environment Syn. ที่อยู่
ที่อยู่ (n.) habitat See also: natural environment Syn. ที่พัก
ที่อยู่ (n.) habitat See also: residence Syn. ที่อาศัย, ถิ่นที่อยู่
ที่อาศัย (n.) habitat See also: residence Syn. ที่อยู่, ถิ่นที่อยู่
อาศัย (n.) habitat See also: natural environment Syn. ที่พัก, ที่อยู่
แหล่งที่อยู่ (n.) habitat See also: residence Syn. ที่อยู่, ที่อาศัย, ถิ่นที่อยู่
การตั้งถิ่นฐาน (n.) habitation See also: domicile, establishment, settlement, residence Syn. การตั้งหลักแหล่ง, การตั้งรกราก, ตั้งภูมิลำเนา
การตั้งรกราก (n.) habitation See also: domicile, establishment, settlement, residence Syn. การตั้งหลักแหล่ง, ตั้งภูมิลำเนา
การตั้งหลักแหล่ง (n.) habitation See also: domicile, establishment, settlement, residence Syn. การตั้งรกราก, ตั้งภูมิลำเนา
ที่อยู่ (n.) habitation Syn. ที่อาศัย, ที่อยู่อาศัย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We gotta get in the habit of documenting everythingเราต้องสร้างนิสัยบันทึกทุกสิ่ง
Thinking negatively can become a habitการคิดในเชิงลบอาจกลายเป็นนิสัยได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then I found out it's a charming habit around here.แล้วฉันก็พบว่า มันก็เป็นเสน่ห์ไปอย่าง คนที่นี่เคยชินกัน.
Does the FBI have a habit of cleaning up after multiple murder?เอฟบีไอมีหน้าที่จัดการหลังจาก มีการฆาตกรรมหลายรายแบบนี้ไม่ใช่เหรอ?
"A habit I picked up in Inja"."นิสัยที่ผมติดมาจากอินเดีย"
I have not been in the habit of brooking disappointment!ฉันไม่อยู่ในวิสัยที่จะยอมให้มีความผิดหวัง
It's her habit to be late. How could she be late tonight, Of all nights?นางมาช้าเป็นนิสัยเสียแล้วล่ะ
Yeah, with a bad habit of stealing horses at four in the morning, and sneaking into my window with waffles and a bottle of Wild Turkey.ใช่ พร้อมนิสัยแย่ๆที่ชอบขโมยม้า ตอนตี 4 เข้าจะแอบมองผ่านหน้าต่างฉัน พร้อมวาฟเฟิล และ เหล้าเบอร์บอน เขาบ้าจริงๆ
You still have that habit of latching onto people?นี่เธอยังไม่เลิกนิสัยติดพี่อีกรึ?
Look. Are you going to make a habit out of this?- ฟังนะ นี่เธอจะทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ รึไง
Sorry but I got this old habit of getting naked when I change.โทษทีว่ะ แต่ฉันติดนิสัยต้องโป๊เวลาเปลี่ยนเสื้อน่ะ
I want you to know... that I'm not in the habit of accepting charity from strangers.คุณเข้าใจผมผิดแน่เลย คุณแดร์โรว์ เดี๋ยวก่อน ผมไม่ใช่คนแบบที่คุณคิดหรอก
It's my habit to comfort the dead.เป็นวิธีทำให้คนตายไปสู่สุขติ
You have a habit of answering a question with a question.ท่านมีนิสัยที่ชอบตอบคำถามด้วยคำถามสินะ

habit ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
习惯成自然[xí guàn chéng zì rán, ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ ㄔㄥˊ ㄗˋ ㄖㄢˊ, 习惯成自然 / 習慣成自然] habit becomes nature (成语 saw); get used to something and it seems inevitable; second nature
习气[xí qì, ㄒㄧˊ ㄑㄧˋ, 习气 / 習氣] habit (often unhealthy); mannerism
戒绝[jiè jué, ㄐㄧㄝˋ ㄐㄩㄝˊ, 戒绝 / 戒絕] abstinence; to give up (a bad habit)
荒岛[huāng dǎo, ㄏㄨㄤ ㄉㄠˇ, 荒岛 / 荒島] barren or uninhabited island; CL:個|个
杂居[zá jū, ㄗㄚˊ ㄐㄩ, 杂居 / 雜居] cohabitation (of different populations or races); to coexist
陋习[lòu xí, ㄌㄡˋ ㄒㄧˊ, 陋习 / 陋習] corrupt practice; bad habits; malpractice
恶俗[è sú, ㄜˋ ㄙㄨˊ, 恶俗 / 惡俗] bad habit; evil custom; vulgarity
染风习俗[rǎn fēng xí sú, ㄖㄢˇ ㄈㄥ ㄒㄧˊ ㄙㄨˊ, 染风习俗 / 染風習俗] bad habits; to get into bad habits through long custom
荒无人烟[huāng wú rén yān, ㄏㄨㄤ ˊ ㄖㄣˊ ㄧㄢ, 荒无人烟 / 荒無人煙] desolate and uninhabited (成语 saw)
人烟稀少[rén yān xī shǎo, ㄖㄣˊ ㄧㄢ ㄒㄧ ㄕㄠˇ, 人烟稀少 / 人煙稀少] no sign of human habitation (成语 saw); desolate
住所[zhù suǒ, ㄓㄨˋ ㄙㄨㄛˇ, 住所] habitation
往常[wǎng cháng, ㄨㄤˇ ㄔㄤˊ, 往常] habitually in the past; as one used to do formerly; as it used to be
栖息地[qī xī dì, ㄑㄧ ㄒㄧ ㄉㄧˋ, 栖息地 / 棲息地] habitat
沉默寡言[chén mò guǎ yán, ㄔㄣˊ ㄇㄛˋ ㄍㄨㄚˇ ㄧㄢˊ, 沉默寡言] habitually silent (成语 saw); reticent; uncommunicative
生境[shēng jìng, ㄕㄥ ㄐㄧㄥˋ, 生境] habitat
[pǐ, ㄆㄧˇ, 癖] habit; hobby
习惯[xí guàn, ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ, 习惯 / 習慣] habit; custom; usual practice; to be used to
积重难返[jī zhòng nán fǎn, ㄐㄧ ㄓㄨㄥˋ ㄋㄢˊ ㄈㄢˇ, 积重难返 / 積重難返] ingrained habits are hard to overcome (成语 saw); bad old practices die hard
住户[zhù hù, ㄓㄨˋ ㄏㄨˋ, 住户 / 住戶] inhabitant; householder
居住于[jū zhù yú, ㄐㄩ ㄓㄨˋ ㄩˊ, 居住于 / 居住於] inhabit
居住者[jū zhù zhe, ㄐㄩ ㄓㄨˋ ㄓㄜ˙, 居住者] inhabitant
聚居[jù jū, ㄐㄩˋ ㄐㄩ, 聚居] inhabit a region (esp. an ethnic group); congregate
聚居地[jù jū dì, ㄐㄩˋ ㄐㄩ ㄉㄧˋ, 聚居地] inhabited land; habitat
原住民族[yuán zhù mín zú, ㄩㄢˊ ㄓㄨˋ ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ, 原住民族] original inhabitant; indigenous people
渺无人烟[miǎo wú rén yān, ㄇㄧㄠˇ ˊ ㄖㄣˊ ㄧㄢ, 渺无人烟 / 渺無人煙] remote and uninhabited (成语 saw); deserted; God-forsaken
累犯[lěi fàn, ㄌㄟˇ ㄈㄢˋ, 累犯] repeated offender; habitual criminal; recidivist
居民[jū mín, ㄐㄩ ㄇㄧㄣˊ, 居民] resident; inhabitant
人烟[rén yān, ㄖㄣˊ ㄧㄢ, 人烟 / 人煙] sign of human habitation
无人[wú rén, ˊ ㄖㄣˊ, 无人 / 無人] unmanned; uninhabited
契丹[Qì dān, ㄑㄧˋ ㄉㄢ, 契丹] Qidan; Khitan; ethnic people in ancient China who were a branch of the Eastern Hu people inhabiting the valley of the Xar Murun River in the upper reaches of the Liaohe River

habit ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハビット[, habitto] (n) habit
仕付ける;為付ける[しつける, shitsukeru] (v1,vt) (1) to be used to; to get accustomed to; to be in the habit of doing; (2) (See 躾ける) to train; to discipline; to teach manners; (3) to tack (in needlework); to baste; (4) to plant (esp. rice seedlings)
例によって[れいによって, reiniyotte] (exp) as usual; as is one's habit
修道服[しゅうどうふく, shuudoufuku] (n) habit (garment worn by nuns, monks, friars, etc.)
寝癖;寝ぐせ;寝グセ[ねぐせ(寝癖;寝ぐせ);ねグセ(寝グセ), neguse ( ne kuse ; ne guse ); ne guse ( ne guse )] (n) (1) bed hair; hair disarranged during sleep; (2) habit of moving around in one's sleep; sleeping habit
怠け癖;怠けぐせ[なまけぐせ, namakeguse] (n) habit of idleness (laziness); indolence
決める(P);極める[きめる, kimeru] (v1,vt) (1) to decide; to choose; to determine; to make up one's mind; to resolve; to set one's heart on; to settle; to arrange; to set; to appoint; to fix; (2) to clinch (a victory); to decide (the outcome of a match); (3) to persist in doing; to go through with; (4) (as 決めている) to always do; to have made a habit of; (5) to take for granted; to assume; (6) to dress up; to dress to kill; to dress to the nines; (7) to carry out successfully (a move in sports, a pose in dance, etc.); to succeed in doing; (8) {MA} to immobilize with a double-arm lock (in sumo, judo, etc.); (P)
獺祭[だっさい, dassai] (n) arraying a number of reference books in order to compose poetry; literary composition crammed with maxims, ancient episodes, legends, etc. (from the habit of otters to line a catch of fish on river bank)
病膏肓に入る[やまいこうこうにいる;やまいこうもうにいる(ik), yamaikoukouniiru ; yamaikoumouniiru (ik)] (exp,v5r) (1) to become seriously ill; to catch an incurable illness; (2) to become a slave of a habit
[くせ(P);へき, kuse (P); heki] (n) (1) habit (often a bad habit, i.e. vice); (2) peculiarity; idiosyncrasy; mannerism; (3) crease; wrinkle; curl; kink; (P)
習い性と成る[ならいせいとなる, naraiseitonaru] (exp) (id) Habit is a second nature
習慣づける;習慣付ける[しゅうかんづける, shuukandukeru] (v1) to make a habit of; to make it a practice to
アビタシオン[, abitashion] (n) habitation (fre
オーストラリアンスウェルシャーク[, o-sutorariansuuerusha-ku] (n) Australian swellshark (Cephaloscyllium laticeps, species of catshark which inhabits the continental shelf of southern Australia)
がらがら[, garagara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) clattering; rattling; gargling; (adj-na,adj-no) (2) empty; bare; uninhabited; vacant; unoccupied; (3) raspy (voice); gravelly; (n) (4) rattle (e.g. baby's toy)
コアビタシオン[, koabitashion] (n) cohabitation (fre
コハビテーション[, kohabite-shon] (n) cohabitation
バヒタット[, bahitatto] (n) HABITAT (1996 UN conference on Human Settlements)
ハビタット[, habitatto] (n) {comp} Habitat
ブリトン人[ブリトンじん, buriton jin] (n) Briton (celtic inhabitant of historical Britain)
マルチハビテーション[, maruchihabite-shon] (n) multihabitation
やせ型;痩せ型;やせ形;痩せ形[やせがた, yasegata] (n) (1) slender build; slender figure; leptosome; leptosomatic habit; (adj-no) (2) waifish; leptosomaic; leptosomatic; ectomorphic
三尸[さんし, sanshi] (n) (See 庚申待) the three worms (in Taoism, worms that inhabit the human gut and, on the eve of the 57th day of the sexagenary cycle, ascend to heaven during one's sleep to report on one's wrongdoings)
人境[じんきょう, jinkyou] (n) human habitation
人家[じんか, jinka] (n) house; houses; human habitation
人煙[じんえん, jin'en] (n) smoke from human habitations
人跡[じんせき;ひとあと, jinseki ; hitoato] (n) signs of human habitation
付く[づく, duku] (v5k,vi) (1) to be attached; to be connected with; to adhere; to stick; to cling; (2) to remain imprinted; to scar; to stain; to dye; (3) to bear (fruit, interest, etc.); (4) to be acquired (of a habit, ability, etc.); to increase (of strength, etc.); (5) to take root; (6) to accompany; to attend; to follow; to study with; (7) to side with; to belong to; (8) (See 憑く) to possess; to haunt; (9) (See 点く) to be lit; to be lighted; (10) to be settled; to be resolved; to be decided; (11) to be given (of a name, price, etc.); (12) to be sensed; to be perceived; (13) (from 運がつく) to be lucky; (suf,v5k) (14) (See 付く・づく) (after -masu stems, onomatopoeic and mimetic words) to become (a state, condition, etc.)
住み処;住家;住み家;住みか;住処;棲家;栖[すみか;じゅうか(住家), sumika ; juuka ( juuka )] (n) (See 住い) dwelling; house; residence; den; habitat
住み分け;棲み分け[すみわけ, sumiwake] (n) (1) habitat isolation (biology); (n,vs) (2) compartmentalization; segregation; isolation
住む[すむ, sumu] (v5m,vi) (See 棲む) to live (of humans); to reside; to inhabit; to dwell; to abide; (P)
住人[じゅうにん, juunin] (n) dweller; inhabitant; resident; (P)
住居跡[じゅうきょあと, juukyoato] (n) dwelling (habitation) site; site of a (prehistoric) settlement
住民[じゅうみん, juumin] (n) citizens; inhabitants; residents; population; (P)
何時もの[いつもの, itsumono] (n) (uk) usual; habitual
[れい(P);ためし, rei (P); tameshi] (n,pref,adj-no) (1) custom; practice; habit; usual; (2) (れい only) said; aforementioned; (3) instance; example; case; illustration; usage; (4) precedent; (5) (れい only) annual; (P)
先住民[せんじゅうみん, senjuumin] (n,adj-no) former inhabitant; indigenous people; aborigines
入居者[にゅうきょしゃ, nyuukyosha] (n) (See テナント) tenant (esp. residential tenant in apartment block); occupant; inhabitant; inmate
全住民[ぜんじゅうみん, zenjuumin] (n) all the inhabitants
共同生活[きょうどうせいかつ, kyoudouseikatsu] (n) community life; cohabitation
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ハビタット[はびたっと, habitatto] Habitat

habit ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่าง[v.] (chāng = cha) EN: have an aptitude for ; have a liking for ; be prone to ; be given to ; have a habit of ; be good at ; be expert in ; excel ; be apt to FR: avoir des aptitudes pour ; être doué
ชุดประจำชาติ[n. exp.] (chut prajam) EN: traditional clothing ; traditional dress FR: costume traditionnel [m] ; habit traditionnel [m]
ขี้-[pref. (adj.)] (khī-) EN: apt to ; inclined to ; prone to ; addicted to ; having a propensity for ; leaning towards ; having the unpleasant habit of FR: enclin à ; sujet à ; qui a un penchant/une inclination pour ; prompt à ; qui a la mauvaise habitude de
เคยตัว[v.] (khoēitūa) EN: be habituated ; behave by habit ; get used to ; be habitual ; be in the habit FR:
ความชิน[n.] (khwām chin) EN: familiarity ; habit FR:
ลักษณะวิสัย[n. exp.] (laksana wis) EN: habit FR:
นิสัย[n.] (nisai) EN: habit ; habitual action ; usual practice ; behaviour = behavior (Am.) ; disposition ; characteristic FR: habitude [f] ; coutume [f] ; comportement [m] ; pratique [f] ; manières [fpl]
ประเพณี[n.] (praphēnī) EN: tradition ; custom ; habit ; convention ; code of conduct ; common practice ; traditional practice ; habitual practice FR: tradition [f] ; coutume [f] ; habitude [f] ; moeurs [fpl] ; pratique [f]
เสื้อ[n.] (seūa) EN: clothing ; clothes ; shirt ; blouse ; coat ; cloak FR: vêtement [m] ; habit [m] ; chemise [f] ; tenue [f]
เสื้อผ้า[n.] (seūa phā) EN: clothing ; clothes ; household linen ; wearing apparel ; garments ; outfit ; apparel FR: vêtement [m] ; habillement [m] ; habits [mpl] ; habit [m] (vx) ; linge [m] ; fringues [fpl] (fam.)
ธรรมเนียม[n.] (thamnīem) EN: custom ; tradition ; manner ; way ; mode ; method ; system ; common practice ; convention ; use ; habit FR: coutume [f] ; usage [m] ; tradition [f] ; habitude [f] ; pratique courante [f]
ทำเป็นนิสัย[v. exp.] (tham pen ni) EN: have the habit (of) FR: avoir l'habitude (de)
ติด[v.] (tit) EN: be addicted to ; become attached to ; form a habit ; be crazy about ; be mad about ; be fascinated by ; be hooked on FR: être fou de
ติดบุหรี่[v. exp.] (tit burī) EN: be a smoker ; have the smoking habit FR:
ติดนิสัย[v. exp.] (tit nisai) EN: acquire a habit FR: prendre une habitude ; contracter une habitude ; acquérir une habitude ; prendre un pli ; contracter une manie
ติดนิสัยที่ไม่ดี[v. exp.] (tit nisai t) EN: acquire a bad habit ; develop bad habits ; fall into bad habits FR: attraper de mauvaises habitudes
อุปนิสัย[n.] (upanisai = ) EN: habit ; character ; nature ; disposition FR: caractère [m] ; tempérament [m] ; nature [f] ; disposition [f]
อุปนิสัย[n.] (uppanisai =) EN: habit ; character ; nature ; disposition FR: caractère [m] ; tempérament [m] ; nature [f] ; disposition [f]
ยี่ห้อ[n.] (yīhø) EN: manner ; characteristic ; type ; habit ; reputation FR: réputation [f]
เยียวยาเด็กที่นิสัยเสีย[xp] (yīoyā dek t) EN: cure a child of a bad habit FR:
อาจิณ[adj.] (ājin) EN: habitual ; customary ; regular ; routine FR: habituel
อาจิณ[adv.] (ājin) EN: regularly ; always ; often ; frequently ; habitually FR: habituellement
อาจิณ-[pref.] (ājinna-) EN: habitual ; customary ; regular ; routine FR:
อาศัย[n.] (āsai) EN: dwelling ; residence ; quarters ; habitat ; natural environment FR: résidence [f] ; lieu d'habitation [m] ; habitat [m]
อาศัย[v.] (āsai) EN: dwell ; inhabit ; live ; lodge ; reside ; settle ; rest ; abide ; stay FR: habiter ; vivre ; résider ; loger ; gîter
อาศัยตามแนวชายฝั่งทะเล[v. exp.] (āsai tām na) EN: FR: habiter le long des côtes
อาศัยอยู่ได้[adj.] (āsai yū dāi) EN: habitable FR: habitable
อธิวาส[n.] (athiwāt) EN: habitation FR:
อาวาส[n.] (āwāt) EN: dwelling place ; residence ; home ; habitation FR: habitation [f]
บ้าน[n.] (bān) EN: house ; home ; habitation ; dwelling place ; pad (inf.) FR: maison [f] ; logis [m] ; logement [m] ; demeure [f] ; habitation [f] ; résidence [f] ; domicile [m] ; home [m] ; toit [m] ; foyer [m] ; pénates [fpl] (fig., fam.) ; crèche [f] (vx, fam.) ; bicoque [f] (fam., péj.)
บ้านช่อง[n.] (bānchǿng) EN: house ; home ; habitation ; residence ; housing FR: maison [f] ; logis [m] ; demeure [f] ; habitation [f] ; résidence [f]
บ้านเลขที่ ...[n. exp.] (bān lēkthī ) EN: FR: maison numéro ... [f] ; habitation n° ... [f]
บ้านน่าอยู่[n. exp.] (bān nāyū) EN: FR: habitation confortable [f] ; maison agréable [f]
บ้านพัก[n.] (bānphak) EN: residence ; dwelling house ; house ; home ; lodging ; rest house ; boarding house FR: maison [f] ; habitation [f] ; logement [m] ; résidence [f]
บ้านพักอาศัย [n. exp.] (bānphak āsa) EN: residence ; domicile ; habitation ; home ; house FR: résidence [f] ; domicile [m] ; habitation [f]
บ้านเรือน[n.] (bānreūoen) EN: houses ; dwellings ; buildings ; homes FR: maisons [fpl] ; habitations [fpl]
บวช[v.] (būat) EN: ordain ; be ordained ; go into priesthood ; become a monk ; take the tonsure FR: ordonner ; être ordonné ; consacrer ; prendre l'habit
บวชชี[v. exp.] (būatchī) EN: become a nun ; enter a sisterhood FR: devenir nonne ; prendre l'habit (de nonne)
บุกรุกบ้าน[v. exp.] (bukruk bān) EN: break into a house FR: s'introduire dans une habitation
ชายชาว[n.] (chāi chāo) EN: man FR: citoyen [m] ; habitant [m]

habit ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Essgewohnheiten {pl}eating habits
Gewohnheitsverbrecher {m}habitual criminal; habitual offender
Aufenthalt {m}inhabitancy
Erdbewohner {m}inhabitant of the earth
Meereslebensraum {n} [biol.]marine habitat
Millionenstadt {f}town with over a million inhabitants
Urbevölkerung {f}native population; native inhabitants
Einwohnerzahl {f}number of inhabitants; (total) population
Umsiedlung {f} | Umsiedlung von Lebensräumenrelocation | relocation of entire habitats
Talschaft {f}valley people; valley inhabitants

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า habit
Back to top