ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tolerance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tolerance*, -tolerance-

tolerance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tolerance (n.) การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น Syn. lenity, liberality, forbearance, mercy, sufferance
tolerance (n.) ความอดกลั้น See also: ความอดทน, ความระงับใจ, ความสะกดกลั้น Syn. immunity, toleration
English-Thai: HOPE Dictionary
tolerance(ทอล'เลอเรินซฺ) n. ความอดทน,ความทนทาน,ลักษณะใจกว้าง,การให้อภัย,อำนาจในการต้านฤทธิ์ยาหรือยาพิษ
English-Thai: Nontri Dictionary
tolerance(n) ความอดกลั้น,ความใจกว้าง,ความอดทน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
toleranceความคลาดเคลื่อนยินยอม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การอดใจ (n.) tolerance See also: forbearance, patience, fortitude Syn. ความอดกลั้น
ความอดกลั้น (n.) tolerance See also: endurance, patience, sufferance, forbearance
ความอดทน (n.) tolerance See also: forbearance, patience, fortitude Syn. ความอดกลั้น, การอดใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's why I have so much tolerance for the other scoundrels of the world.เพราะเหตุนี้ผมจึงทน บรรดาคนร้ายของโลกเก่งไง
Fluctuation tolerance range, check.ค่าความต้านทานผกผัน ตรวจสอบแล้ว
You build up a tolerance to it.-กฎแรงโน้มถ่วงโลก ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะ -คิดว่าไม่หรอก
If you read the books, you know that psychopaths like me have a low tolerance for frustration.ถ้าพ่ออ่านหนังสือ พ่อจะรู้ว่าไอ้โรคจิตอย่างผม อดทนต่อเรื่องหงุดหงิดใจได้น้อย
Well,our facilities have a zero tolerance policy.ที่นี่มีกฏ เราไม่ใจกว้างพอหรอก
Peace and tolerance in Botswana.สันติภาพและการให้อภัยในบอตสวานา
There will be zero tolerance for anyone soiling school grounds.จะไม่มีการอ่อนข้อให้ ใครก็ตาม ที่เรี่ยราดตามพื้น
I have no tolerance for sarcasm.ฉันรับคำประชดไม่ได้หรอกนะ
Mrs. Solis, this school has a zero tolerance policyคุณโซลิส โรงเรียนของเรามี นโยบายความอดทนเป็นศูนย์
Your father, on the other hand, has the tolerance of a clydesdale.พ่อของเธอ ในทางตรงกันข้าม ทนต่อฤทธิ์ของ ไคลเดสเดล
She has zero tolerance for thieves.เธอมีความอดทนเป็น 0 กับพวกขี้ขโมย
It's the annual World Tolerance Conference at the Boston Center for Performing Arts.มันคือการประชุมระดับโลกประจำปี ที่บอสตันเซนเตอร์ เพื่อแสดงศิลปะ

tolerance ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公差[gōng chā, ㄍㄨㄥ ㄔㄚ, 公差] tolerance (allowed error)
余量[yú liàng, ㄩˊ ㄌㄧㄤˋ, 余量 / 餘量] remnant; leftover; tolerance (i.e. allowed error)
耐受性[nài shòu xìng, ㄋㄞˋ ㄕㄡˋ ㄒㄧㄥˋ, 耐受性] tolerance (to heat, acid etc); resistance
交叉耐药性[jiāo chā nài yào xìng, ㄐㄧㄠ ㄔㄚ ㄋㄞˋ ㄧㄠˋ ㄒㄧㄥˋ, 交叉耐药性 / 交叉耐藥性] cross-tolerance
大度包容[dà dù bāo róng, ㄉㄚˋ ㄉㄨˋ ㄅㄠ ㄖㄨㄥˊ, 大度包容] extreme tolerance; generous and forgiving
耐心帮助[nài xīn bāng zhù, ㄋㄞˋ ㄒㄧㄣ ㄅㄤ ㄓㄨˋ, 耐心帮助 / 耐心幫助] forbearance; tolerance; patient help
乳糖不耐症[rǔ táng bù nài zhèng, ㄖㄨˇ ㄊㄤˊ ㄅㄨˋ ㄋㄞˋ ㄓㄥˋ, 乳糖不耐症] lactose intolerance
度量[dù liàng, ㄉㄨˋ ㄌㄧㄤˋ, 度量] measure; tolerance; breadth; magnanimity
严惩不贷[yán chéng bù dài, ㄧㄢˊ ㄔㄥˊ ㄅㄨˋ ㄉㄞˋ, 严惩不贷 / 嚴懲不貸] to punish strictly with no leniency (成语 saw); to punish and show no mercy; zero tolerance
器量[qì liàng, ㄑㄧˋ ㄌㄧㄤˋ, 器量] tolerance
耐受力[nài shòu lì, ㄋㄞˋ ㄕㄡˋ ㄌㄧˋ, 耐受力] tolerance; ability to survive; hardiness
耐药性[nài yào xìng, ㄋㄞˋ ㄧㄠˋ ㄒㄧㄥˋ, 耐药性 / 耐藥性] tolerance
包容[bāo róng, ㄅㄠ ㄖㄨㄥˊ, 包容] tolerant; forgiving; to pardon; to forgive; can contain; can hold; to tolerate; to show tolerance

tolerance ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
忍び[しのび, shinobi] (n) (1) stealth; (2) (abbr) (See 忍び歩き) travelling incognito (traveling); (3) (abbr) (See 忍びの術) ninjutsu; (4) (abbr) (See 忍びの者) ninja; (5) sneak theft; sneak thief; (6) (See 忍びない) tolerance
許容範囲[きょようはんい, kyoyouhan'i] (n) one's tolerance level
雅量[がりょう, garyou] (n) magnanimity; generosity; tolerance
イントレランス[, intoreransu] (n) intolerance
不寛容[ふかんよう, fukanyou] (n) intolerance
乳糖不耐症[にゅうとうふたいしょう, nyuutoufutaishou] (n) lactose intolerance
偏狭(P);褊狭[へんきょう, henkyou] (adj-na,n) narrow-mindedness; intolerance; illiberality; narrowness; (P)
削り代[けずりしろ, kezurishiro] (n) cutting stock (extra material cut off in machining operations as a safety margin for tolerances); machining allowance
包容力[ほうようりょく, houyouryoku] (n) tolerance; broad-mindedness; (P)
寛大[かんだい, kandai] (adj-na,n) tolerance; liberality; leniency; (P)
寛容[かんよう, kanyou] (adj-na,n) tolerance; open-mindedness; forbearance; generosity; (P)
我慢[がまん, gaman] (n,vs) patience; endurance; perseverance; tolerance; self-control; self-denial; (P)
耐屈曲[たいくっきょく, taikukkyoku] (n) flexibility; bend-tolerance

tolerance ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อธิวาสนะ[n.] (athiwāsana) EN: tolerance FR:
การอดกลั้น[n.] (kān otklan) EN: tolerance FR: tolérance [f]
กษมา[n.] (kasamā) EN: tolerance FR:
เกณฑ์คลาดเคลื่อน[n. exp.] (kēn khlātkh) EN: tolerance FR:
ขมา[n.] (khamā) EN: forgiveness ; pardon ; patience ; tolerance FR: pardon [m] ; grâce [f]
ขันติ ; ขันตี[n.] (khanti ; kh) EN: patience ; forbearance ; tolerance ; endurance ; fortitude ; willingness to listen ; broad mindedness FR:
ขันติธรรม[n.] (khantī tham) EN: toleration ; tolerance FR:
ความชินยา[n. exp.] (khwām chin ) EN: drug tolerance FR: tolérance aux médicaments [f]
ความคลาดเคลื่อนยินยอม[n. exp.] (khwām khlāt) EN: tolerance FR:
ความอดกลั้น[n.] (khwām otkla) EN: tolerance ; endurance ; patience ; sufferance ; forbearance FR: tolérance [f] ; indulgence [f]
ความอดทน[n.] (khwām ottho) EN: tolerance ; forbearance ; patience ; fortitude ; tenavity ; grit FR: endurance [f] ; patience [f] ; tolérance [f] ; indulgence [f]
ความทน[n.] (khwām thon) EN: resistance ; durability FR: résistance [f] ; tolérance [f]
โมหาคติ[n.] (mōhākhati) EN: delusion ; partiality ; unfairness ; favoritism ; intolerance FR: partialité due à l'ignorance [f]
ภูมิแพ้[n.] (phūmphaē) EN: allergy FR: allergie [f] ; intolérance [f]
โรคกลัวแสง[n. exp.] (rōk klūa sa) EN: photophobia ; abnormal intolerance to visual perception of light ; light sensitivity FR:

tolerance ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bautoleranz {f}dimensional tolerance
Grundtoleranz {f}fundamental tolerance
Herstellungstoleranzen {pl}fabrication tolerances
Form- und Lagetoleranzen {pl}geometric tolerances
Einstellgenauigkeit {f}tolerance of setting
Toleranzbereich {m}tolerance region

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tolerance
Back to top