ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*life*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น life, -life-

*life* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
afterlife (n.) ชีวิตหลังความตาย
all walks of life (idm.) ทุกชนชั้นทางสังคม เศรษฐกิจ และเชื้อชาติ See also: ทุกประเภท
breathe fresh life into (vt.) ทำให้กลับเป็นหนุ่มสาว See also: ทำให้เป็นหนุ่มสาวอีกครั้ง Syn. revitalize
breathe new life into (idm.) ทำให้มีชีวิตชีวา
bring someone to life (idm.) ทำให้น่าสนใจ See also: ทำให้มีชีวิตชีวา Syn. come to
deprived of life (adj.) ตายแล้ว See also: ซึ่งไม่มีชีวิต, ถึงแก่กรรม, ดับ Syn. deceased, departed, devoid of life, gone, lifeless, no longer living Ops. alive, living, animated, living, vital, being, existing, active
devoid of life (adj.) ตายแล้ว See also: ซึ่งไม่มีชีวิต, ถึงแก่กรรม, ดับ Syn. deceased, departed, deprived of life, gone, lifeless, no longer living Ops. alive, living, animated, living, vital, being, existing, active
facts of life (idm.) เรื่องเพศและการสืบพันธ์
for the life of one (idm.) แม้ว่าจะถูกขู่ให้กลัว
half-life (n.) ค่ากึ่งชีวิต
in the prime of life (idm.) ในช่วงที่ดีที่สุดของชีวิต
kiss of life (n.) การช่วยชีวิตด้วยการเป่าลมหายใจเข้าทางปาก See also: การทำให้หัวใจเต้นอีกครั้งโดยการเป่าลมเข้าทางปากและใช้มือปั๊มที่หน้าอกหลายๆ ครั้ง Syn. mouth-to-mouth resuscitation
late in life (idm.) เมื่อสูงวัย See also: เมื่อชรา
lead the life of Riley (idm.) มีชีวิตอยู่อย่างหรูหรา See also: มีชีวิตอยู่อย่างสุขสบาย
life (n.) ความมีชีวิตชีวา See also: ความร่าเริง, ความสนุกสนาน Syn. liveliness
life (n.) ช่วงชีวิตของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย See also: ตลอดชีวิต, ชั่วอายุ Syn. lifetime, lifespan
life (n.) ชีวประวัติ Syn. biography
life (n.) ชีวิต
life (n.) รูปแบบการดำเนินชีวิต See also: การดำรงชีวิต, วิถีชีวิต
life (n.) สิ่งมีชีวิต Syn. living things
life (n.) อายุการใช้งานของสิ่งของ
life after death (n.) ชีวิตหลังความตาย Syn. afterlife
life belt (n.) สายชูชีพ See also: เข็มขัดชูชีพ
life buoy (n.) ห่วงชูชีพ
life cycle (n.) วงจรชีวิต
life expectancy (n.) ช่วงอายุของชีวิต See also: ระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่
life force (n.) วิญญาณ See also: จิตใจ Syn. soul
Life Guards (n.) กองทหารรักษาพระองค์
life history (n.) ชีวประวัติ See also: เรื่องราวตั้งแต่เกิดจนตาย Syn. biography
life imprisonment (n.) การลงโทษจำคุกตลอดชีวิต See also: การติดคุกตลอดชีวิต Syn. life sentence
life insurance (n.) การประกันชีวิต
life jacket (n.) เสื้อชูชีพ Syn. life vest
life preserver (n.) อาวุธ (คำสแลง) Syn. weapon
life preserver (n.) อุปกรณ์ See also: อุปกรณ์ที่ใช้สวมเพื่อให้ลอยอยู่เหนือน้ำ
life raft (n.) แพชูชีพ
life sentence (n.) การลงโทษจำคุกตลอดชีวิต
life span (n.) ระยะยาวแห่งชีวิต See also: ช่วงอายุ, ช่วงชีวิต Syn. lifetime, life
life vest (n.) เสื้อชูชีพ Syn. life jacket
life-and-death (adj.) ที่อาจเป็นหรือตาย Syn. life-or-death
life-giving (adj.) ที่ให้ชีวิต Syn. productive, generative
English-Thai: HOPE Dictionary
afterlife(อาฟ' เทอะไลฟฺ, แอฟ'-) n.ชีวิตหลังจากตายแล้ว, Syn. consequence)
change of lifen. ภาวะหมดประจำเดือน
downhill of lifen. ภาวะเสื่อมลงของชีวิต
half-lifen. ระยะเวลาที่อะตอมครึ่งหนึ่งของปริมาณสารกัมมันตรังสีที่กำหนดให้ที่จะสลายตัว -pl. half-lives, Syn. half-life period
life(ไลฟฺ) n. ชีวิต,สิ่งมีชีวิต,การดำรงชีวิต,ช่วงระยะเวลาที่มีชีวิต,ชั่วชีวิต,ชีวประวัติ,ความยืดหยุ่น,ความกลับได้ง่าย,วิธีการดำรงชีวิต,สิ่งมีค่าของชีวิต,บุคคลที่มีค่าของชีวิต,ช่วงระยะเวลาแห่งอำนาจ,ความรุ่งเรืองหรืออื่น ๆ ,โทษจำคุกตลอดชีวิต,ฟอง
life annuityn. เบี้ยบำนาญรายปีตลอดชีพ
life beltn. เข็มขัดชูชีพ,สายชูชีพ
life buoyn. ห่วงชูชีพ
life cyclen. วัฏจักรชีวิต
life expectancyn. ช่วงอายุของชีวิต,ระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่
life guardsn. กองทหารรักษาพระองค์,กองทหารม้ารักษาพระองค์ของอังกฤษ
life historyn. ชีวประวัติ,วงจรชีวิต,วัฏจักรชีวิต
life insurancen. การประกันภัยชีวิต
life jacketn. เสื้อชูชีพ
life kissn. การปฐมพยาบาลโดยใช้ปากดูดปากเพื่ออัดอากาศเข้าออก
life preserverห่วงชูชีพ (ทำให้คนลอยน้ำ)
life raftn. แพชูชีพ
life sentencen. การลงโทษจำคุกตลอดชีวิต,โทษจำคุกตลอดชีวิต
life spann. ระยะยาวแห่งชีวิต,ช่วงอายุ,ช่วงชีวิต
life stylen. วิถีทางการดำเนินชีวิต,ลีลาชีวิต
life vestn. เสื้อชูชีพ
life-giving(ไลฟฺกิฟ'วิง) adj. ให้ชีวิต,บำรุงชีวิต, See also: life-giver n. ดูlife-giving
life-size(ไลฟฺ'ไซซ) adj. เกี่ยวกับขนาดธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต,เกี่ยวกับขนาดธรรมชาติของคนที่มีชีวิตอยู่., Syn. life-sized
lifeblood(ไลฟฺ'บลัด) n. โลหิตแห่งชีวิต,โลหิต,สิ่งที่จรรโลงชีวิต
lifeboat(ไลฟฺ'โบท) n. เรือชูชีพ
lifeguard(ไลฟฺ'การ์ด) n. เจ้าหน้าที่คอยช่วยชีวิตคนตกน้ำ
lifeless(ไลฟฺ'ลิส) adj. ไม่มีชีวิต,ตาย,ไม่มีสิ่งมีชีวิต,ไม่มีชีวิตชีวา,มืดมน,จืดชืด,ไม่รู้สึก, See also: lifelessness n. ดูlifeless
lifelinen. สายดึงนักประดาน้ำขึ้นลง,สายชูชีพ,เส้นชีวิต,วิถีทางจรรโลงชีวิต
lifelong(ไลฟฺ'ลอง) adj. ตลอดชีวิต,ชั่วชีวิต
lifer(ไล'เฟอะ) n. ผู้ถูกศาลตัดสินลงโทษจำคุกตลอดชีวิต
lifesaver(ไลฟฺ'เซเวอะ) n. ผู้ช่วยชีวิตคนอื่น,เจ้าหน้าที่ชายฝั่งที่คอยช่วยชีวิตคนตกน้ำหรือจมน้ำ, See also: lifesaving n. ดูlifesaver, Syn. lifeguard
lifestylen. วิถีทางการดำเนินชีวิต,ลีลาชีวิต
lifetime(ไลฟฺ'ไทมฺ) n. ช่วงระยะเวลาของการดำรงชีวิต,ตลอดชีวิต,ชั่วชีวิต. adj. ตลอดชีวิต
lifework(ไลฟฺ'เวิร์ค) n. ผลงานสมบูรณ์หรือสำคัญในช่วงชีวิตนี้,งานที่สำคัญที่สุดในช่วงชีวิต
melliferous(มะลิฟ'เฟอรัส) adj. ซึ่งให้น้ำผึ้ง
proliferate(โพรลิฟ'เฟอเรท) vi.,vt. แพร่พันธุ์,แพร่หลาย,เผยแพร่,ขยาย,งอก,เพิ่มทวี., See also: proliferative adj., Syn. abound
proliferation(โพรลิฟ'เฟอเร'เชิน) n. การแพร่พันธุ์,การแพร่หลาย,การเผยแพร่,การเพิ่มทวี
proliferous(โพรลิฟ'เฟอเริส) adj. แพร่หลาย,เผยแพร่,ขยาย,งอก,เพิ่มทวี,ออกลูกมาก
shelf lifen. อายุความทนในการเก็บอยู่บนหิ้ง
still lifen. ภาพสิ่งที่ไม่มีชีวิต,สิ่งที่ไม่มีชีวิต,ภาพนิ่ง,ของนิ่ง. -still life adj. pl. still lifes
English-Thai: Nontri Dictionary
life(n) ชีวิต,สิ่งมีชีวิต,ความกระปรี้กระเปร่า
LIFE life belt(n) เข็มขัดนิรภัย,เข็มขัดชูชีพ,สายชูชีพ
LIFE life buoy(n) ห่วงชูชีพ
LIFE life cycle(n) วงจรชีวิต,วงเวียนชีวิต
LIFE life insurance(n) การประกันชีวิต
LIFE life preserver(n) เข็มขัดชูชีพ,เข็มขัดนิรภัย,ห่วงชูชีพ
lifeblood(n) สิ่งจำเป็น,สิ่งจรรโลงชีวิต
lifeboat(n) เรือช่วยชีวิต,เรือชูชีพ
lifeguard(n) ผู้คอยช่วยชีวิต,ทหารรักษาพระองค์
lifeless(adj) สิ้นชีวิต,เซื่องซึม,ไม่มีชีวิตชีวา,ไม่รู้สึก
lifelike(adj) เหมือนมีชีวิต,เหมือนจริง
lifelong(adj) ตลอดชีวิต,ตลอดชีพ,ชั่วชีวิต
lifetime(n) ตลอดชีพ,ชั่วชีวิต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
alternation of generations; digenesis; diplobiontic life cycle; diplohaplontic life cycle; heterogenesis; heterogony; metagenesisวัฏจักรชีวิตแบบสลับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
soboliferous; caespitose; cespitose; tuftedเป็นกอ, เป็นกระจุก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
change of lifeความเปลี่ยนแปลงในชีวิต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
half-lifeครึ่งอายุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
haplobiontic life cycleวัฏจักรชีวิตแบบไม่สลับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
life annuityเงินรายปีตลอดชีพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
life cycleวัฏจักรชีวิต, วงชีพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
life expectancyความคาดหมายการคงชีพ [ดู expectation of life] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
life imprisonmentโทษจำคุกตลอดชีวิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
life insuranceการประกันชีวิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
life spanอายุขัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
life styleลีลาชีวิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lifetime abortion rateอัตราทำแท้งชั่วชีวิต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
ovulate; ovuliferousมีออวุล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
proliferationการงอกขยาย, การเพิ่มจำนวน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proliferousเฝือ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
slice of lifeเสี้ยวชีวิต [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
station in lifeฐานะการครองชีพ, ฐานานุรูป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
still lifeภาพหุ่นนิ่ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
substandard lifeชีวิตต่ำกว่ามาตรฐาน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tufted; caespitose; cespitose; soboliferousเป็นกอ, เป็นกระจุก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Add Life to Yearsให้ความรักพิทักษ์อนามัยผู้สูงวัยอายุยืน [การแพทย์]
Calendar Year Life Table ตารางชีพตามปีปฎิทิน หรือตารางชีพช่วงเวลา(period life table) ตารางชีพที่ใช้อัตราตายที่เป็นอัตราของช่วง เวลา ที่กำหนดเท่านั้น และรุ่นปี (cohort) ของตารางชีพนี้ก็เป็นรุ่นปีสมมุติ [สิ่งแวดล้อม]
City and town lifeชีวิตในเมือง [TU Subject Heading]
Dormitory lifeการดำเนินชีวิตในหอพัก [TU Subject Heading]
Frontier and pioneer lifeชีวิตนักบุกเบิก [TU Subject Heading]
Future lifeชาติหน้า [TU Subject Heading]
Half-lifeครึ่งชีวิต, ระยะเวลาที่สารกัมมันตรังสีใช้ในกระบวนการการสลายกัมมันตรังสี เพื่อลดกัมมันตภาพเหลือครึ่งหนึ่งของกัมมันตภาพตั้งต้น [นิวเคลียร์]
Lifeชีวิต [TU Subject Heading]
life cycleวัฏจักรชีวิต, ลำดับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตในด้านการเจริญเติบโตตั้งแต่ไซโกตจนโตเต็มวัยและสืบพันธุ์ให้กำเนิดชีวิตรุ่นใหม่ได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Life expectancyการคาดหมายคงชีพ [TU Subject Heading]
Life Historyการสืบประวัติ [การแพทย์]
Life insurance agentsตัวแทนประกันชีวิต [TU Subject Heading]
life spanช่วงอายุขัย, อายุขัย, ช่วงของชีวิตตั้งแต่เกิดจนถึงตาย เช่น สุนัขมีอายุขัยประมาณ 10 ปี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Life Styleแบบแผนการดำรงชีวิต, แบบอย่างการดำเนินชีวิต, พฤติกรรมในการดำรงชีวิต [การแพทย์]
Lifestylesรูปแบบการดำเนินชีวิต [TU Subject Heading]
Lifetimeระยะเวลาของการใช้ [การแพทย์]
Monastic and religious life (Buddhism)คณะนิกายกับชีวิตทางธรรม (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]
Proliferationการแพร่ขยายหรือการเพิ่มจำนวนเซลล์การเพิ่มจำนวนของเซลล์ซึ่งเกิดจากการแบ่งตัวของเซลล์ จากเซลล์เริ่มต้นหนึ่งเซลล์เป็นเซลล์ลูก (Daughter Cells) จำนวนสองเซลล์ที่มีลักษณะเหมือนกันทุกประการ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Seafaring life ; Sea lifeชีวิตในทะเล [TU Subject Heading]
Still-life photographyการถ่ายภาพหุ่นนิ่ง [TU Subject Heading]
Suburban lifeการดำเนินชีวิตในชานเมือง [TU Subject Heading]
Useful lifeอายุการใช้งาน [การบัญชี]
Wildlife สัตว์ป่า ทรัพยากรธรรมชาติประเภทหนึ่งที่สามารถเกิดทด แทนกันได้ ในความหมายทั่วไป สัตว์ป่าคือสัตว์มีกระดูกสันหลัง ตลอดจนแมลงหรือแมงทุกชนิดที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติ และอาศัยอยู่อย่างเสรีทั้งในน้ำหรือบนบก ปราศจากการควบคุมและการเลี้ยงดูจากมนุษย์ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ สัตว์ป่าคุ้มครอง และ สัตว์ป่าสงวน [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จตุรพิธพร (n.) the Four Blessing; 1. Age (long life); 2. Skin (tender complexion); 3. Happiness (mental happiness); 4. Health ( good health)
เลกวัด (n.) man who dedicated his life to the service of a monastery
ชีวิตแต่งงาน (n.) married life See also: family life, wedlock, matrimony Syn. ชีวิตครอบครัว, ชีวิตสมรส Ops. ชีวิตโสด
honeybee (n.) ผึ้ง (มีชื่อในภาษาละตินว่า Apis mellifera) Syn. bee
lives (vt.) คำพหูพจน์ของ life
กัณฑ์ทศพร (n.) the 1st part of the story of lord Buddha life
การซึม (n.) lifelessness See also: being dispirited, inertness, gloom, inactiveness Syn. การซึมเศร้า
การซึมเศร้า (n.) lifelessness See also: being dispirited, inertness, gloom, inactiveness
การดำเนินชีวิต (n.) way of life
การมีคู่ครอง (n.) married life See also: family life, wedlock, matrimony Syn. ชีวิตครอบครัว, ชีวิตสมรส, ชีวิตแต่งงาน, การครองเรือน, การเป็นสามีภรรยา
การสิ้นอายุ (n.) end of life See also: death Syn. ความตาย
การเป็นสามีภรรยา (n.) married life See also: family life, wedlock, matrimony Syn. ชีวิตครอบครัว, ชีวิตสมรส, ชีวิตแต่งงาน, การครองเรือน, การมีคู่ครอง
การเป็นสามีภรรยา (n.) married life See also: family life, wedlock, matrimony Syn. ชีวิตแต่งงาน, ชีวิตคู่, ชีวิตครอบครัว
ความตาย (n.) end of life See also: death Syn. การสิ้นอายุ
คัมภีร์ปฐมสมโพธิ (n.) life of the Buddha See also: name of a treatise on the Buddha´s life
คุณภาพชีวิต (n.) quality of life
ช่วยชีวิต (v.) save one´s life See also: rescue, succour, succor Syn. ช่วย, ช่วยเหลือ
ชั่วชีวิต (n.) lifetime See also: all one´s life, one´s whole life, throughout one´s life Syn. ตลอดชีวิต, ตลอดชีพ, ตลอดกาล
ชั่วอายุ (n.) lifetime See also: all one´s life, one´s whole life, during one´s age, during a generation Syn. ตลอดอายุ
ชาติ (n.) life See also: incarnation, existence
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm enjoying a peaceful lifestyle a lotฉันพอใจกับรูปแบบการดำเนินชีวิตที่สงบสุขมาก
He devoted his life to the study of scienceเขาอุทิศชีวิตให้กับการศึกษาวิทยาศาสตร์
I would like to gain real life work experienceฉันอยากจะได้ปะสบการณ์การทำงานจากชีวิตจริง
This is the worst day of your life so farจนบัดนี้นี่ก็ยังเป็นวันที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของคุณ
As soon as he accepts this, he lives life happyทันทีที่เขายอมรับสิ่งนี้ เขาก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
So you wouldn't have to leave your life hereดังนั้นเธอจะต้องไม่มาทิ้งชีวิตไว้ที่นี่
My life was going according to planชีวิตของฉันเป็นไปตามแผนที่วางไว้
I'm tired of my life alreadyฉันเหนื่อยหน่ายกับชีวิตแล้ว
As long as you're here, your life will become just as you plannedตราบเท่าที่เธออยู่ที่นี่ ชีวิตของเธอก็จะเป็นไปตามแผนที่เธอได้วางเอาไว้
I have no idea why you are making your life harderฉันไม่รู้ว่าทำไมนายถึงทำให้ชีวิตมันยากลำบากนัก
Do you know what it feels to live a life that someone else made for you?คุณรู้ไหมว่ามันรู้สึกอย่างไร ที่ต้องใช้ชีวิตตามที่คนอื่นวางไว้ให้
I warned you not to risk your life for something trivial like thisฉันเตือนนายแล้วว่าอย่าเอาชีวิตมาเสี่ยงกับเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างนี้
My personal life is all messed up!ชีวิตส่วนตัวของฉันยุ่งเหยิงไปหมด
I've dedicated my life for helping strangers I've never metฉันได้อุทิศชีวิตช่วยเหลือคนแปลกหน้าที่ฉันไม่เคยพบมาก่อน
It would change my life foreverมันอาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันตลอดไป
They ruined my lifeพวกเขาทำลายชีวิตฉัน
You're a lifesaverคุณคือผู้ช่วยชีวิต
I dreamt of it my whole lifeฉันฝันถึงมันมาตลอดชีวิต
I've lived in very big cities for most of my lifeฉันอาศัยอยู่ในเมืองที่ใหญ่มากมาเกือบตลอดชีวิต
He had never felt so angry in his lifeเขาไม่เคยรู้สึกโกรธอย่างมากในชีวิตของเขาเลย
I have never wanted anything as much in my whole lifeฉันไม่เคยต้องการสิ่งใดมากมายในทั้งชีวิตของฉัน
You know about the ugly side of lifeคุณรู้เกี่ยวกับด้านที่ไม่น่าดูของชีวิต
Life is full of ups and downsชีวิตเต็มไปด้วยขาขึ้นและขาลง
I will live in the farm for the remainder of my lifeฉันจะอาศัยอยู่ในฟาร์มตลอดชีวิตที่เหลืออยู่
I've lived here my whole lifeฉันอยู่ที่นี่มาตลอดชีวิต
Thanks again for saving my lifeขอบคุณอีกครั้งที่ช่วยชีวิตฉันไว้
I've been waiting for this day my entire lifeฉันรอคอยวันนี้มาตลอดทั้งชีวิต
Recently, I realized one philosophy of lifeเมื่อเร็วๆ นี้ฉันได้ตระหนักถึงปรัชญาข้อหนึ่งของชีวิต
You've got to take responsibility for your lifeเธอต้องรับผิดชอบชีวิตของตัวเอง
I've never seen anything so beautiful in all my lifeฉันไม่เคยเห็นอะไรสวยงามมากๆ อย่างนี้มาก่อนเลยในชีวิต
What if you just made the biggest mistake of your life?จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณเกิดทำผิดอย่างใหญ่หลวงในชีวิตขึ้นมา?
I'm sure you'll live a good lifeฉันมั่นใจว่าเธอจะใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบาย
You don't have a good home life?เธอไม่ได้มีชีวิตครอบครัวที่ดีดอกหรือ?
If you don't eat it now you won't be able to eat it for a lifetimeถ้าเธอไม่ทานมันซะตอนนี้ เธอก็จะไม่สามารถทานมันได้เลยชั่วชีวิต
That's where l want to live the rest of my lifeนั่นคือสถานที่ที่ฉันอยากจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ที่นั่น
There may be other things I wanna do with my lifeอาจจะมีสิ่งอื่นๆ อีกที่ฉันอยากจะทำในชีวิต
You need to learn to go out and enjoy the single lifeเธอต้องเรียนรู้ที่จะออกไปเที่ยวและสนุกสนานกับชีวิตโสดบ้าง
I saved your lifeฉันช่วยชีวิตเธอ เธอเป็นหนี้ฉันนะ
You can't tell me what to do with the rest of my lifeเธอจะมาบอกให้ฉันทำอะไรกับชีวิตที่เหลืออยู่นี่ไม่ได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You saved my life. Thank you.นายช่วยชีวิตฉัน ขอบใจ
It was like taking a life to cut a daffodil.มันคือการใช้ชีวิต เพื่อตัดดอกไม้นั้น
Whoever gets it must give up his life but he will join the long line of history's noble martyrs and will rid his country of a tyrant.คนที่ได้เหรียญ จะต้องสละชีพ เขาจะได้จารึกชื่อ ลงบนประวัติศาสตร์ และช่วยประเทศของเขา จากเนื้อมือจอมปีศาจ
She's not used to public life. She can't take it.เธอไม่ใช่ชีวิตของประชาชน ตายก็ช่างหัวปะไร
The way of life can be free and beautiful but we have lost the way.ชีวิตที่เลือกเองได้ และสวยงาม แต่ในความเป็นจริง
Without these qualities, life will be violent and all will be lost...ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ จะมีแต่ความรุนแรงและทั้งหมดจะมลายหายไป... .
You have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure.คุณมีอำนาจที่จะทำให้ ชีวิตมีอิสระและสวยงาม ที่จะทำให้ชีวิตนี้ มีเรื่องเล่าที่ยอดเยี่ยม
The only sign of life was a lighted window... in the shop of a wood-carver named, uh, Geppetto.เพียงเข้าสู่ระบบของชีวิตเป็น หน้าต่างไฟ ในร้านของไม้แกะสลักชื่อ, เอ่อ เจเปโท
The gift of life is thine.ของขวัญของชีวิตคือเจ้า
Hi diddle dee dee An actor's life for meสวัสดี ดี โกง ดี ชีวิตของ นักแสดงสำหรับฉัน
Hi diddle dee day An actor's life is gayสวัสดีวันดีโกงชีวิตของ นักแสดงเป็นเกย์
An actor's life for meชีวิตของนักแสดงสำหรับฉัน

*life* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
世事[shì shì, ㄕˋ ㄕˋ, 世事] affairs of life; things of the world
劫后余生[jié hòu yú shēng, ㄐㄧㄝˊ ㄏㄡˋ ㄩˊ ㄕㄥ, 劫后余生 / 劫後餘生] after the calamity, renewed life (成语 saw); new lease of life
一生[yī shēng, ㄧ ㄕㄥ, 一生] all one's life; throughout one's life
贝多罗树[bèi duō luó shù, ㄅㄟˋ ㄉㄨㄛ ㄌㄨㄛˊ ㄕㄨˋ, 贝多罗树 / 貝多羅樹] Talipot palm (Corypha umbraculifera), whose leaves were used as writing media
各界[gè jiè, ㄍㄜˋ ㄐㄧㄝˋ, 各界] all walks of life; all social circles
戎马生涯[róng mǎ shēng yá, ㄖㄨㄥˊ ㄇㄚˇ ㄕㄥ ㄧㄚˊ, 戎马生涯 / 戎馬生涯] army life (成语 saw); the experience of war
[shēn, ㄕㄣ, 身] body; torso; person; life; status; pregnancy; classifier for clothes: suit
无量寿[Wú liàng shòu, ˊ ㄌㄧㄤˋ ㄕㄡˋ, 无量寿 / 無量壽] boundless life (expression of good wishes); Amitayus, the Buddha of measureless life, good fortune and wisdom
锦衣玉食[jǐn yī yù shí, ㄐㄧㄣˇ ㄧ ㄩˋ ㄕˊ, 锦衣玉食 / 錦衣玉食] brocade garments, jade meals (成语 saw); a life of luxury; extravagance
垂危[chuí wēi, ㄔㄨㄟˊ ㄨㄟ, 垂危] close to death; life-threatening (illness)
不扩散核武器条约[bù kuò sàn hé wǔ qì tiáo yuē, ㄅㄨˋ ㄎㄨㄛˋ ㄙㄢˋ ㄏㄜˊ ˇ ㄑㄧˋ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, 不扩散核武器条约 / 不擴散核武器條約] Nuclear Non-Proliferation Treaty
感化[gǎn huà, ㄍㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, 感化] corrective influence; to reform (a criminal); redemption (of a sinner); to influence (a malefactor to a better life); to guide sb back to the right path by repeated word and example
邪径[xié jìng, ㄒㄧㄝˊ ㄐㄧㄥˋ, 邪径 / 邪徑] depraved life; evil ways; fornication
邪道[xié dào, ㄒㄧㄝˊ ㄉㄠˋ, 邪道] depraved life; evil ways; fornication
晏子春秋[Yàn zǐ chūn qiū, ㄧㄢˋ ㄗˇ ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, 晏子春秋] Tales of Yanzi, book describing the life and wisdom of Yanzi 晏子 (-c 500 BC), famous statesman from Qi of the Warring States
要死要活[yào sǐ yào huó, ㄧㄠˋ ㄙˇ ㄧㄠˋ ㄏㄨㄛˊ, 要死要活] desperate; matter of life or death
风流[fēng liú, ㄈㄥ ㄌㄧㄡˊ, 风流 / 風流] distinguished and accomplished; outstanding; talented in letters and unconventional in life style; romantic; dissolute; loose
拼命[pīn mìng, ㄆㄧㄣ ㄇㄧㄥˋ, 拼命] doing one's utmost; with all one's might; at all costs; (working or fighting) as if one's life depends on it
生前[shēng qián, ㄕㄥ ㄑㄧㄢˊ, 生前] during one's life; while living; one's lifetime
各奔前程[gè bèn qián chéng, ㄍㄜˋ ㄅㄣˋ ㄑㄧㄢˊ ㄔㄥˊ, 各奔前程] each goes his own way (成语 saw); each person has his own life to lead
吃喝玩乐[chī hē wán lè, ㄔ ㄏㄜ ㄨㄢˊ ㄌㄜˋ, 吃喝玩乐 / 吃喝玩樂] eat, drink and be merry (成语 saw); to abandon oneself to a life of pleasure
起居[qǐ jū, ㄑㄧˇ ㄐㄩ, 起居] everyday life; regular pattern of life
死中求生[sǐ zhōng qiú shēng, ㄙˇ ㄓㄨㄥ ㄑㄧㄡˊ ㄕㄥ, 死中求生] to seek life in death (成语 saw); to fight for one's life
扑救[pū jiù, ㄆㄨ ㄐㄧㄡˋ, 扑救 / 撲救] firefighting; to extinguish a fire and save life and property; to dive (of goalkeeper in soccer)
出生入死[chū shēng rù sǐ, ㄔㄨ ㄕㄥ ㄖㄨˋ ㄙˇ, 出生入死] from the cradle to the grave (成语 saw); to go through fire and water; brave; willing to risk life and limb
一世[yī shì, ㄧ ㄕˋ, 一世] generation; period of 30 years; one's whole lifetime; lifelong; age; era; times; the whole world; the First (of named European Kings)
半条命[bàn tiáo mìng, ㄅㄢˋ ㄊㄧㄠˊ ㄇㄧㄥˋ, 半条命 / 半條命] Half-Life (video game)
相依为命[xiāng yī wéi mìng, ㄒㄧㄤ ㄧ ㄨㄟˊ ㄇㄧㄥˋ, 相依为命 / 相依為命] mutually dependent for life (成语 saw); to rely upon one another for survival; interdependent
[shì, ㄕˋ, 世] life; age; generation; era; world; lifetime
人寿保险[rén shòu bǎo xiǎn, ㄖㄣˊ ㄕㄡˋ ㄅㄠˇ ㄒㄧㄢˇ, 人寿保险 / 人壽保險] life insurance
人生如梦[rén shēng rú mèng, ㄖㄣˊ ㄕㄥ ㄖㄨˊ ㄇㄥˋ, 人生如梦 / 人生如夢] life is but a dream (成语 saw)
人生短暂,学术无涯[rén shēng duǎn zàn, ㄖㄣˊ ㄕㄥ ㄉㄨㄢˇ ㄗㄢˋ, xue2 shu4 wu2 ya2, 人生短暂,学术无涯 / 人生短暫,學術無涯] Life is short, learning is limitless; Ars longa, vita brevis
吾生也有涯,而知也无涯[wú shēng yě yǒu yá, ˊ ㄕㄥ ㄧㄝˇ ㄧㄡˇ ㄧㄚˊ, er2 zhi1 ye3 wu2 ya2, 吾生也有涯,而知也无涯 / 吾生也有涯,而知也無涯] Life is short, learning is limitless; Ars longa, vita brevis
[mìng, ㄇㄧㄥˋ, 命] life; fate; order
寿命[shòu mìng, ㄕㄡˋ ㄇㄧㄥˋ, 寿命 / 壽命] life span; life expectancy
寿限[shòu xiàn, ㄕㄡˋ ㄒㄧㄢˋ, 寿限 / 壽限] lifetime; length of life
生命周期[shēng mìng zhōu qī, ㄕㄥ ㄇㄧㄥˋ ㄓㄡ ㄑㄧ, 生命周期 / 生命週期] life cycle
平均寿命[píng jūn shòu mìng, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄕㄡˋ ㄇㄧㄥˋ, 平均寿命 / 平均壽命] life expectancy
无期徒刑[wú qī tú xíng, ˊ ㄑㄧ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄥˊ, 无期徒刑 / 無期徒刑] life imprisonment
寿险[shòu xiǎn, ㄕㄡˋ ㄒㄧㄢˇ, 寿险 / 壽險] life insurance; abbr. for 人壽保險|人寿保险

*life* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
LLC[エルエルシー, eruerushi-] (n) (1) {comp} logical link control; LLC; (2) long-life coolant; LLC
QOL[キューオーエル, kyu-o-eru] (n) (See クオリティーオブライフ) quality of life; QOL
アーバンライフ[, a-banraifu] (n) urban life
アウトドアライフ[, autodoaraifu] (n) outdoor life
いい加減にしろ[いいかげんにしろ, iikagennishiro] (exp) (See いい加減にしなさい) that's enough!; cut it out!; get a life!; (P)
インテリジェントデザイン[, interijientodezain] (n) intelligent design (theory that life or the universe must have been designed by an intelligent being)
インナーライフ[, inna-raifu] (n) inner life
ウラウチイソハゼ[, urauchiisohaze] (n) Eviota ocellifer (species of pygmy goby from the Ryukyu Islands, Japan)
エンディングノート[, endeinguno-to] (n) booklet constituting an informal living will (containing wishes regarding one's hospitalization or funeral, and perhaps one's life story, messages to loved ones, etc.) (wasei
カンブリア爆発[カンブリアばくはつ, kanburia bakuhatsu] (n) Cambrian explosion (of life)
くつくつ法師(ateji)[くつくつぼうし, kutsukutsuboushi] (n) (obsc) (See つくつく法師) Meimuna opalifera (species of cicada)
クラシックライフ[, kurashikkuraifu] (n) classic life
この世[このよ, konoyo] (n,adj-no) this world; the present life
システムライフサイクル[, shisutemuraifusaikuru] (n) {comp} system life cycle
セイルフィンモーリー;セイルフィン・モーリー[, seirufinmo-ri-; seirufin . mo-ri-] (n) sailfin molly (Poecilia velifera); Yucatan molly
セカンドライフ[, sekandoraifu] (n) (1) second life (esp. that of a retiree); (2) SecondLife (online virtual world)
セション生存期間[セションせいぞんきかん, seshon seizonkikan] (n) {comp} session lifetime
セリ科;芹科[セリか(セリ科);せりか(芹科), seri ka ( seri ka ); serika ( seri ka )] (n) Apiaceae (parsley family of plants); Umbelliferae
その日暮らし;その日暮し;其の日暮らし;其の日暮し[そのひぐらし, sonohigurashi] (n) (1) financially scraping by; meagre existence (meager); hand to mouth existence; (2) living one's life without plan; living life day-by-day; taking life one day at a time
ダッチワイフ[, dacchiwaifu] (n) (1) life-sized doll used for masturbation (wasei
つくつく法師(ateji)[つくつくぼうし;ツクツクボウシ, tsukutsukuboushi ; tsukutsukuboushi] (n) (uk) Meimuna opalifera (species of cicada)
パルミラ椰子[パルミラやし;パルミラヤシ, parumira yashi ; parumirayashi] (n) (uk) palmyra (species of fan palm, Borassus flabellifer)
ヒットポイント[, hittopointo] (n) hit point (videogame); health point; life bar; HP
ヒレナガハギ[, hirenagahagi] (n) sailfin tang (Zebrasoma velifer, species of Pacific tang also found off Mozambique)
ファミリーライフサイクル[, famiri-raifusaikuru] (n) family life cycle
フローティングベスト[, furo-teingubesuto] (n) (See 救命胴衣) life jacket (wasei
プロセスグループの生存期間[プロセスグループのせいぞんきかん, purosesuguru-pu noseizonkikan] (n) {comp} process group lifetime
プロセスの生存期間[プロセスのせいぞんきかん, purosesu noseizonkikan] (n) {comp} process lifetime
プロダクトライフサイクル[, purodakutoraifusaikuru] (n) product life cycle
まったり[, mattari] (adj-f) (1) rich (taste); full-bodied (flavour, flavor); mellow(ness); (2) laid-back (lifestyle)
ミドルエージクライシス[, midorue-jikuraishisu] (n) mid-life crisis (wasei
モデルノロギオ[, moderunorogio] (n) modernologio (Kon Waziro's lifestyle observation)
ライフサイクル[, raifusaikuru] (n) life cycle
ライフサイクルアナリシス[, raifusaikuruanarishisu] (n) life cycle analysis
ライフサイズ[, raifusaizu] (n) life-size
ライフジャケット[, raifujaketto] (n) (See 救命胴衣) life jacket; life vest
ライフセーバー[, raifuse-ba-] (n) lifesaver; life guard
ライフセービング[, raifuse-bingu] (n) life-saving
ライフタイム[, raifutaimu] (n) lifetime
ライフヒストリー[, raifuhisutori-] (n) life history
Japanese-English: COMDICT Dictionary
システムライフサイクル[しすてむらいふさいくる, shisutemuraifusaikuru] system life cycle
セション生存期間[せしょんせいぞんきかん, seshonseizonkikan] session lifetime
プロセスグループの生存期間[プロセスグループのせいぞんきかん, purosesuguru-pu noseizonkikan] process group lifetime
プロセスの生存期間[プロセスのせいぞんきかん, purosesu noseizonkikan] process lifetime
人工生命[じんこうせいめい, jinkouseimei] Alife, Artificial Life
生存期間[せいぞんきかん, seizonkikan] lifetime

*life* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อดีตภพ ; อดีตชาติ [n.] (adīttaphop ) EN: past existence ; past life; previous life FR: vie antérieure [f]
ไอ้ระยำ[X] (ai rayam) EN: you bastard! ; that bastard! ; that lowlife! FR:
เอาหัวเป็นประกัน[v. exp.] (ao hūa pen ) EN: I bet my life on it FR:
อายุใช้งาน[n. exp.] (āyu chai-ng) EN: useful life FR:
อายุการใช้งาน[n. exp.] (āyu kān cha) EN: life ; useful life ; lifetime ; working life FR: durée d'utilisation [f] ; durée de vie [f]
อายุขัย[n.] (āyukhai) EN: end of life ; death FR: mort [f]
อายุขัย[n.] (āyukhai) EN: life expectancy ; average age ; life span ; limit of life FR: espérance de vie [f]
อายุยืน[n. exp.] (āyu yeūn) EN: long life ; longevity FR: longévité [f]
อายุยืน[v. exp.] (āyu yeūn) EN: extent life ; live long FR: allonger la vie ; prolonger l'existence
ใบขับขี่ตลอดชีพ[n. exp.] (baikhapkhī ) EN: lifetime driver's licence FR:
บำนาญ[n.] (bamnān) EN: life pension ; pension FR: pension [f] ; retraite [f]
เบญจขันธ์[n.] (benjakhan) EN: the five attributes of life FR:
เบื่อชีวิต[v. exp.] (beūa chīwit) EN: be tired of life ; be fed up with life FR: en avoir marre de la vie ; être fatigué de vivre
เบี้ยบำนาญ[n. exp.] (bīa bamnān) EN: pension ; life pension FR: pension [f] ; allocation de retraite [f]
บริษัทประกันชีวิต[n. exp.] (børisat pra) EN: life assurance company ; life insurance company FR: société d'assurance vie [f]
บุพชาติ[n.] (bupphachāt) EN: previous life FR:
บุพเพสันนิวาส[n.] (bupphēsanni) EN: state of being husband and wife in the past life FR:
ใช้ชีวิต[v. exp.] (chai chīwit) EN: live ; spend one's life ; make a living FR: passer sa vie
ชาติ[n.] (chāt) EN: life ; incarnation ; existence ; birth ; rebirth FR: vie [f] ; incarnation [f]
ชาติชั่ว[n. exp.] (chāt chūa) EN: lowlife FR:
ชาติ-[pref.] (chāti- ; ch) EN: life ; incarnation ; existence ; birth ; rebirth FR: vie [f] ; incarnation [f]
ชาติก่อน[n. exp.] (chāt køn) EN: former life ; previous life ; former incarnation ; previous birth FR:
ชาติหน้า[n. exp.] (chāt nā) EN: future life ; next life ; life to come ; future incarnation ; rebirth ; re-existence FR: vie future [f] ; prochaine existence [f]
ชาตินี้[n. exp.] (chāt nī) EN: in this life FR:
ชาติปางก่อน[n. exp.] (chāt pāng k) EN: past life FR:
ชาติที่แล้ว[n. exp.] (chāt thīlaē) EN: last life ; previous life FR: vie antérieure [f]
ชาติ-[pref.] (chātti- ; c) EN: life ; incarnation ; existence ; birth ; rebirth FR: vie [f] ; incarnation [f]
เฉื่อยชา[adj.] (cheūaychā) EN: inert ; lifeless ; sluggish ; lethargic ; slow ; inactive FR:
ชีพ[n.] (chīp) EN: life ; living ; existence FR: vie [f] ; existence [f]
ชีพิตักษัย[n.] (chiphītaksa) EN: death ; termination of life FR:
ชีพ-[pref.] (chīppha-) EN: life FR:
ชีวะ[n.] (chīwa) EN: life ; being ; existence FR: vie [f]
ชีวา[n.] (chīwā) EN: life FR: vie [f]
ชีวาลัย[n.] (chīwālai) EN: life FR: vie [f]
ชีวัน[n.] (chīwan) EN: life ; living things ; living beings FR: vie [f] ; être vivant [m]
ชีวันตราย[n.] (chīwantarāi) EN: life FR: vie [f]
ชีวประวัติ[n.] (chīwaprawat) EN: biography ; life story FR: biographie [f]
ชีวี[n.] (chīwī) EN: life FR: vie [f]
ชีวิน[n.] (chīwin) EN: life FR: vie [f]
ชีวิต[n.] (chīwit) EN: life ; existence ; living FR: vie [f] ; existence [f]

*life* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktivitätsordnung {f}active life table
Tierleben {n}animal life
Leibrente {f}annuity for life
Fluch {m} | der Fluch seines Lebensbane | the bane of his life
Strandleben {n}beach life
Stadtleben {n}city life
Landleben {n}country life
Lebenslauf {m}course of life
Lasterleben {n}dissolute life
Berufsalltag {m}everyday working life
Menschenleben {n}human life
ewig {adj} | das ewige Lebenimmortal | the immortal life
Innenleben {n}inner life; emotional life
Junggesellenleben {n}bachelor's life
Lebendgestein {n} | vorgehältertes Lebendgesteinlife rock | cured life rock
Lebensaufgabe {f} | sich etw. zur Lebensaufgabe machenlife task | to devote one's life to sth.
Lebensdauer {f}life cycle; life span
Lebensversicherung {f} | eine Lebensversicherung abschließen | Lebens- und Krankenversicherunglife insurance; life assurance | to take out a life insurance policy | life and health insurance; L&H insurance
Leben {n} | einmal im Lebenlifetime | once-in-a-lifetime
Lebenszeit {f} | zu Lebzeitenlifetime | in the lifetime
Liebesleben {n}love life
Midlife-Krise {f}; (angebliche) Krise in der Lebensmitte (eines Mannes)midlife crisis
anspruchslos; bescheiden {adj} | anspruchsloser | am anspruchslosesten | anspruchslos lebenmodest | more modest | most modest | to lead a modest life
Klosterleben {n}monastic life
Mund-zu-Mund-Beatmung {f} [med.]mouth-to-mouth resuscitation; kiss of life
Lebensbedürfnisse {pl}necessaries of life
Weltanschauung {f}philosophy (of life)
Pflanzenwelt {f}plant life
Privatleben {n}private life
Lebensqualität {f}quality of life
Lebensrhythmus {m}rhythm of life
Erfülltheit {f} (des Lebens)richness (of life)
sexuelle Aufklärung {f}sex education; facts of life
Geschlechtsleben {n}sex life
Sexualleben {n}sex life
Dauer {f}shelf life
Lebenszeichen {n} | kein Lebenszeichen von sich gebensign of life | to show no sign of life
spartanisch {adj} | spartanisch leben; ein spartanisches Leben führenSpartan | to lead a Spartan life
Lebensabschnitt {m}stage of life; period of one's life
Lebensgeschichte {f}story of someone's life

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *life*
Back to top