ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

productive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *productive*, -productive-

productive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
productive (adj.) ที่อุดมสมบูรณ์ Syn. fertile, fruitful Ops. unproductive
productive (adj.) ที่ก่อให้เกิดผล
productively (adv.) อย่างก่อให้เกิดผล See also: อย่างมีประสิทธิภาพ
productiveness (n.) ความมีประสิทธิภาพ See also: ความสามารถ, สมรรถภาพ, ประสิทธิภาพ Syn. effectiveness, potency
English-Thai: HOPE Dictionary
productive(โพรดัค'ทิฟว) adj. มีอำนาจผลิต,ให้ผลดีหรือมาก,ทำให้เกิดผล,อุดมสมบูรณ์., See also: productivity n., Syn. creative
English-Thai: Nontri Dictionary
productive(adj) มีผล,งอกงาม,เป็นประโยชน์,อุดม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
productive coughไอมีเสมหะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Productive output method [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วัยเจริญพันธุ์ (n.) reproductive age
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As you know, we pride ourselves on turning troubled girls... into healthy, productive young women.อย่างที่คุณรู้ เรายินดีรับเด็กที่มีปัญหาเพื่อทำให้... เธอเป็นคนที่มีคุณภาพ
As far as anyone's concerned he's still a working, talking fully productive member of society.ตราบใดที่ไม่มีคนขุดคุ้ย สังคมรับรู้ว่าเค้าเป็นคนปกติ
In any case, I hope you'll have a productive summer!ในกรณีใดๆ,ฉันหวังว่าคุณ มีซัมเมอร์ที่ยิงใหญ่
Quitting isn't so productive either. I gotta tell you.ล้มเลิกก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเหมือนกัน ขอบอก
Thanks to Zomcon, we can all become productive members of society, even after we die.ขอบคุณซอมคอน เราสามารถเป็นสมาชิค ของสังคมผลิตภัณฑ์นี้ แม้กระทั่งเราตายไปแล้ว
In reality, liking somebody is the least productive thing in the world.ในความเป็นจริง การชอบใครสักคนคือ... . การที่ได้ผลผลิตต่ำที่สุดในโลกนี้
Was it a productive trip?ที่เดินทางไปได้ผลมั๊ย ?
This doesn't strike me as a productive conversation,West.ฟังดูไม่น่าจะเป็นการคุย ที่เกิดประโยชน์นะ เวสท์
...help a retarded human being... become a more productive member of society.กลายเป็นสมาชิกมี ประสิทธิผลมากขึ้นของสังคม
And since you are being hunted by assassins, maybe this visit isn't a productive or a healthy way of spending my time.จากที่นายถูกพวกวายร้ายไล่ลา เดาว่าการมาของนาย คงไม่ได้ช่วยทำให้เวลาว่างของฉันเกิดประโยชน์แน่นอน
I was actually being a productive member of society.ฉันเข้าใจถึงการเป็นผลผลิตของสังคม
Crops adapted to soils and climates gave way to the most productive varieties and the easiest to transport.พืชผลปรับตัวตาม สภาพดินและอากาศ ปูทางสู่ผลผลิตที่หลากหลาย และง่ายต่อการขนส่ง

productive ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
半脱产[bàn tuō chǎn, ㄅㄢˋ ㄊㄨㄛ ㄔㄢˇ, 半脱产 / 半脫產] partly released from productive labor; partly released from one's regular work
生产力[shēng chǎn lì, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄌㄧˋ, 生产力 / 生產力] production capability; productive force
生产劳动[shēng chǎn láo dòng, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄌㄠˊ ㄉㄨㄥˋ, 生产劳动 / 生產勞動] productive labor
科学技术是第一生产力[kē xué jì shù shì dì yī shēng chǎn lì, ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄕˋ ㄉㄧˋ ㄧ ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄌㄧˋ, 科学技术是第一生产力 / 科學技術是第一生產力] Science and technology is the number one productive force (from 1978 speech by Deng Xiaoping 鄧小平|邓小平 introducing the Four Modernizations 四個現代化|四个现代化).
蓝耳病[lán ěr bìng, ㄌㄢˊ ㄦˇ ㄅㄧㄥˋ, 蓝耳病 / 藍耳病] porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS); blue-ear swine fever
生殖器[shēng zhí qì, ㄕㄥ ㄓˊ ㄑㄧˋ, 生殖器] reproductive organ; genitals
生殖器官[shēng zhí qì guān, ㄕㄥ ㄓˊ ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢ, 生殖器官] reproductive organ
生殖腺[shēng zhí xiàn, ㄕㄥ ㄓˊ ㄒㄧㄢˋ, 生殖腺] reproductive gland; gonad; sex organ

productive ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スーパーライス;スーパー・ライス[, su-pa-raisu ; su-pa-. raisu] (n) super rice (highly productive GM rice varieties)
充実した[じゅうじつした, juujitsushita] (adj-f) full; complete; replete with; substantial (meal); solid (reading); productive (day)
生産能力[せいさんのうりょく, seisannouryoku] (n) plant and equipment; production equipment; productive capacity
肥沃;肥よく[ひよく, hiyoku] (adj-na,n) fertility; productive
リプロダクティブライツ[, ripurodakuteiburaitsu] (n) reproductive rights
不毛[ふもう, fumou] (adj-na,n,adj-no) sterile; barren; unproductive; sour; (P)
不生産的[ふせいさんてき, fuseisanteki] (adj-na) unproductive; unfruitful
多作[たさく, tasaku] (adj-na,adj-no) (1) prolific; productive; (vs) (2) to be prolific; to write prolifically
多産[たさん, tasan] (n,adj-no) (1) fecundity; (adj-na) (2) fecund; fertile; fruitful; prolific; reproductive
実りある[みのりある, minoriaru] (adj-f) rewarding; fruitful; fertile; productive; bountiful
生殖器[せいしょくき, seishokuki] (n) genital organ; genitalia; sexual organ; reproductive organ
生殖機能[せいしょくきのう, seishokukinou] (n) reproductive function
生殖細胞[せいしょくさいぼう, seishokusaibou] (n) germ cell; reproductive cell
生殖補助技術[せいしょくほじょぎじゅつ, seishokuhojogijutsu] (n) assisted reproductive technology; ART
繁殖力[はんしょくりょく, hanshokuryoku] (n) reproductive (procreative) power; fertility
豊穰[ほうじょう, houjou] (n) fertility; productiveness; fruitfulness
逆効果[ぎゃくこうか(P);ぎゃっこうか, gyakukouka (P); gyakkouka] (n) backfire; counterproductive; opposite effect; (P)

productive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดก[adj.] (dok) EN: prolific ; productive ; dense ; thick ; bushy ; abundant ; plentiful ; fruitful ; fecund ; many FR: abondant ; nombreux ; copieux ; considérable ; épais ; dense
กิจกรรมการผลิต[n. exp.] (kitjakam kā) EN: productive activity FR: activité de production [f]
มีประสิทธิผล[adj.] (mī prasitth) EN: effective ; productive FR: productif
พลังงานผลิต[n. exp.] (phalang-ngā) EN: productive strength FR:
ทรัพยากรการผลิต[n. exp.] (sapphayākøn) EN: productive resources FR:
อุดม[v.] (udom) EN: abound ; be productive ; be fertile ; be rich ; be plentiful; be abundant ; be ample ; be profuse FR: abonder ; être riche en
อวัยวะสืบพันธุ์[n. exp.] (awaiyawa se) EN: reproductive organ ; sex organ FR: organe reproducteur [m]
อวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย[n. exp.] (awaiyawa se) EN: male reproductive organs FR:
อวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง[n. exp.] (awaiyawa se) EN: female reproductive organ FR:
ชนกกรรม[n.] (chanakakam) EN: reproductive kamma ; regenerative kamma FR:
เจริญพันธุ์[adj.] (jaroēnphan) EN: fertile ; reproductive FR: fertile
การโคลนนิงเพื่อการสืบพันธุ์[n. exp.] (kān khlōnni) EN: reproductive cloning FR: clonage reproductif [m]
องค์กำเนิด[n. exp.] (ong kamnoēt) EN: reproductive organ ; penis FR: organe reproducteur [m]
ระบบสืบพันธุ์[n. exp.] (rabop seūpp) EN: reproductive system FR: système de reproduction [m]
ระบบสืบพันธุ์เพศชาย[n. exp.] (rabop seūpp) EN: male reproductive system FR:
ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง[n. exp.] (rabop seūpp) EN: female reproductive system FR:
เสียเปล่า[adj.] (sīa plāo) EN: in vain ; unproductive ; useless ; for nothing FR: inutile ; pour des prunes
วัยเจริญพันธุ์[n. exp.] (wai jaroēnp) EN: reproductive age FR: maturité sexuelle [f]
ยิ่งว่ายิ่งยุ[v. exp.] (ying wā yin) EN: the more warning the more daring ; be counterproductive FR:

productive ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
produktiv {adj} | produktiver | am produktivstenproductive | more productive | most productive
Vermögensanlage {f}productive investment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า productive
Back to top