ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inertness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inertness*, -inertness-

inertness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inertness (n.) ความเฉื่อยชา See also: ความเกียจคร้าน Syn. idleness Ops. action
inertness (n.) ความเกียจคร้าน See also: ความขี้เกียจ, ความเฉื่อยชา Syn. idleness, sloth, torpidness Ops. briskness, diligence, alert,

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inertness
Back to top