ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

liveliness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *liveliness*, -liveliness-

liveliness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
liveliness (n.) ความน่าสนใจ See also: ความน่าตื่นเต้น
liveliness (n.) ความมีชีวิตชีวา See also: ความร่าเริง Syn. animation, spiritedness
English-Thai: Nontri Dictionary
liveliness(n) ความมีชีวิตจิตใจ,ความร่าเริง,ความสดใส,ความสนุกสนาน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความคึกคัก (n.) liveliness See also: vitality, activeness, animation, bustle, briskness, vivacity Syn. ความมีชีวิตชีวา, ความสนุกสนาน
ความมีชีวิตชีวา (n.) liveliness See also: vividness, vitality, energy, animation, animateness Syn. ความร่าเริง, ความสดใส
ความร่าเริง (n.) liveliness See also: vividness, vitality, energy, animation, animateness Syn. ความสดใส
ความสดใส (n.) liveliness See also: vividness, vitality, energy, animation, animateness Syn. ความร่าเริง
ความสนุกสนาน (n.) liveliness See also: vitality, activeness, animation, bustle, briskness, vivacity Syn. ความมีชีวิตชีวา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"By her ease and liveliness,""ความสดใสร่าเริงของหล่อน"

liveliness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
賑やかさ[にぎやかさ, nigiyakasa] (n) business; liveliness
元気はつらつ;元気溌剌[げんきはつらつ, genkihatsuratsu] (n,adj-na) full of energy; full of liveliness; full of pep
元気印[げんきじるし, genkijirushi] (n) mark of liveliness; sign of activity
活気[かっき, kakki] (n) energy; liveliness; (P)
減り張り;乙張り;乙張[めりはり;メリハリ, merihari ; merihari] (n,adj-no) (1) (uk) modulation (of voice); (2) variation; variety; (3) liveliness; full-bodied

liveliness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความคึกคัก[n.] (khwām kheuk) EN: liveliness FR:

liveliness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Munterkeit {f}liveliness; high spirit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า liveliness
Back to top