ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gloom

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gloom*, -gloom-

gloom ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gloom (n.) ความมืด See also: ความมืดมัว, ความเศร้าโศก Syn. dark, dimness
gloomily (adv.) อย่างผิดหวัง See also: อย่างเศร้าใจ, อย่างหดหู่ใจ Syn. unhappily, sadly, despondently
gloomily (adv.) อย่างผิดหวัง See also: อย่างโศกเศร้า, อย่างหดหู่ใจ Syn. unhappily
gloomily (adv.) อย่างมืดมัว Syn. dimly, darkly
gloominess ( n.) ภาวะเศร้าโศก See also: ภาวะจิตใจห่อเหี่ยว, ความหดหู่ Syn. sadness Ops. happiness, joy
gloomy (adj.) มืดมัว See also: ทึมๆ Syn. dim, clouded
gloomy (adj.) เศร้าหมอง See also: หมองหม่น, เศร้าสร้อย, สิ้นหวัง Syn. sad, depressed Ops. joyful
English-Thai: HOPE Dictionary
gloom(กลูม) n. ความมืด,ความมืดครึ้ม,ความหมดหวัง,ความเศร้าโศก vi. มืดครึ้ม,ห่อเหี่ยวใจ,เศร้าหมอง,ซึมเศร้า. vt. ทำให้มืดครึ้ม., See also: gloomful adj., Syn. darkness
gloomy(กลูม'มี) adj. มืดคลึ้ม,ห่อเหี่ยวใจ,หมดหวัง,มองในแง่ร้าย., See also: gloomily adv. gloominess n., Syn. sad,moody,dark
English-Thai: Nontri Dictionary
gloom(n) ความมืดมน,ความมืดมัว,ความเศร้า,ความโศกเศร้า
gloomy(adj) มืดมัว,เศร้าใจ,หมดหวัง,มืดมน,มืดครึ้ม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
gloominessความหดหู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อับเฉา (adv.) gloomily See also: sadly Ops. ชื่นบาน, เบิกบาน
ชอื้อ (adj.) gloomy See also: dark, dusky
หมองมัว (adj.) gloomy See also: obscure, shadowy, dusky Ops. เบิกบาน, แจ่มใส
อับเฉา (adj.) gloomy See also: sad Ops. ชื่นบาน, เบิกบาน
ผิดพ้องหมองใจ (v.) be gloomy See also: be blue, be downcast, be downhearted, be despondent, be depressed Syn. ขุ่นใจ, ขุ่นเคือง, ขุ่นข้องหมองใจ
มืดมน (v.) become gloomy See also: be depressed, look black, be discouraged Syn. หมดหวัง, หดหู่, เศร้าโศก, ท้อแท้, สิ้นหวัง, เศร้าใจ
ระทม (v.) feel gloomy and depressed See also: suffer from a condition of excessive anguish Syn. โศกเศร้า, เศร้าโศก
สิ้นหวัง (v.) become gloomy See also: be depressed, look black, be discouraged Syn. หมดหวัง, หดหู่, เศร้าโศก, ท้อแท้, เศร้าใจ
หมดหวัง (v.) become gloomy See also: be depressed, look black, be discouraged Syn. หดหู่, เศร้าโศก, ท้อแท้, สิ้นหวัง, เศร้าใจ
หมองใจ (v.) be gloomy See also: be blue, be downcast, be downhearted, be despondent, be depressed Syn. ขุ่นใจ, ขุ่นเคือง, ผิดพ้องหมองใจ, ขุ่นข้องหมองใจ
อับเฉา (v.) be gloomy See also: be depressed Ops. ชื่นบาน, เบิกบาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Give Me Your Trust" from Out of the Gloom by David Siegel and Barbara Gordon."กีฟ มี ยัวร์ ทรัสต์" เดวิด ซีกัลและบาร์บาร่า จี.กอร์ดอน
And in the gloom of Gollum's cave, it waited.และในถํ้ามืดสลัวของกอลลัม มันเฝ้ารอ
First you say I'm doom and gloom and now you tell me do not be happy?ตอนแรกคุณว่าฉันเป็นคนมืดมน แล้วตอนนี้มาห้ามไม่ให้ฉันมีความสุขเหรอ
¶ heart sick and eyes filled up with gloom#9834; heart sick and eyes filled up with gloom
You people need to stop with the doom and gloom merger scenarios.พวกเธอทุกคนต้องหยุด บทละครเรื่อง การยุบรวมหายนะ และความห่อเหี่ยว ได้แล้ว
# Even when there's nothing there but gloom ## เมื่อไม่มีอะไร นอกจากความมืดมน #
♪ A light hits the gloom on the grave... ♪#A light hits the gloom\ on the grave...
There's been enough doom and gloom and personal growth for one day.พอแล้วสำหรับการลงโทษ และความเสร้าโศกในหนึ่งวัน
♪ a light hits the gloom on the grave ♪alighthitsthe gloomonthegrave
♪ a light hits the gloom on the grave ♪a light hits the gloom on the grave
Peace, peace, supplant the doom and the gloom.สันติภาพความสงบสุข แทนที่การลงโทษและความเศร้า โศก
Don't look so gloomy.อย่าทุกข์โศกไปเลยน่า.

gloom ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xī, ㄒㄧ, 穸] the gloom of the grave; a tomb or grave; death
惨淡[cǎn dàn, ㄘㄢˇ ㄉㄢˋ, 惨淡 / 慘淡] dark; gloomy; dismal; by painstaking effort
晦暗[huì àn, ㄏㄨㄟˋ ㄢˋ, 晦暗] dark and gloomy
[àn, ㄢˋ, 暗] dark; gloomy; hidden; secret
抑郁[yì yù, ㄧˋ ㄩˋ, 抑郁] depression; depressed; despondent; gloomy
暗淡[àn dàn, ㄢˋ ㄉㄢˋ, 暗淡] dim; faint; dismal; gloomy
灰色[huī sè, ㄏㄨㄟ ㄙㄜˋ, 灰色] gray; grizzly; pessimistic; gloomy; dispirited; ambiguous
块垒[kuài lěi, ㄎㄨㄞˋ ㄌㄟˇ, 块垒 / 塊壘] gloom; a lump on the heart
幽暗[yōu àn, ㄧㄡ ㄢˋ, 幽暗] gloom
阴冷[yīn lěng, ㄌㄥˇ, 阴冷 / 陰冷] gloomy and cold
阴沉[yīn chén, ㄔㄣˊ, 阴沉 / 陰沉] gloomy
阴郁[yīn yù, ㄩˋ, 阴郁 / 陰鬱] gloomy
郁闷[yù mèn, ㄩˋ ㄇㄣˋ, 郁闷 / 鬱悶] gloomy; depressed
低沉[dī chén, ㄉㄧ ㄔㄣˊ, 低沉] overcast; gloomy; downcast; deep and low (of sound); muffled
黑森森[hēi sēn sēn, ㄏㄟ ㄙㄣ ㄙㄣ, 黑森森] dark and gloomy forest; dismal and frightening; dense and dark

gloom ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
幽愁[ゆうしゅう, yuushuu] (n) deep contemplation; melancholy; gloom
憂色[ゆうしょく, yuushoku] (n) melancholy air; anxious look; traces of sorrow; gloom
昏冥[こんめい, konmei] (n) darkness; gloom
暗さ[くらさ, kurasa] (n) darkness; gloom
暗影;暗翳[あんえい, an'ei] (n) shadow; gloom
陰惨[いんさん, insan] (adj-na,n) sadness and gloom
鬱を散じる[うつをさんじる, utsuwosanjiru] (exp,v1) (obsc) to chase one's gloom away; to free one's thoughts from melancholy
くしゃくしゃ[, kushakusha] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) crumpled; disheveled; dishevelled; feel gloomy; (P)
グルーミー[, guru-mi-] (adj-na) gloomy
しょぼい[, shoboi] (adj-i) (1) shabby; dull; (2) gloomy
むっつり[, muttsuri] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sullenly; taciturnly; morosely; gloomily; silently; (n) (2) taciturn person; uncommunicative person; (P)
もやもや;モヤモヤ[, moyamoya ; moyamoya] (adv,n,vs) (on-mim) hazy; misty; feeling sad; feeling fuzzy; feeling depressed; gloomy
不明朗[ふめいろう, fumeirou] (adj-na,n) (1) gloominess; gloom; (2) questionable; unfair; underhand
不景気[ふけいき, fukeiki] (adj-na,n) business recession; hard times; depression; gloom; sullenness; cheerlessness; (P)
仄暗い;ほの暗い[ほのぐらい, honogurai] (adj-i) gloomy; obscure
冥暗;冥闇[めいあん, meian] (n) gloom; shade
愁い[うれい, urei] (n) sad; unhappy; gloomy
憂い[うれい, urei] (adj-i) unhappy; sad; gloomy
憂さ[うさ, usa] (n) gloom; melancholy
憂愁[ゆうしゅう, yuushuu] (n,vs,adj-no) melancholy; gloom; grief
憂鬱(P);憂欝;憂うつ;幽鬱;幽欝[ゆううつ, yuuutsu] (adj-na,n) depression; melancholy; dejection; gloom; (P)
時化る(ateji)[しける, shikeru] (v1,vi) (1) (uk) to be stormy or choppy (sea); (2) (uk) to go through hard times; to be broke; (3) (uk) to be gloomy; to be glum
暗い(P);昏い;冥い;闇い[くらい, kurai] (adj-i) (1) (uk) dark; gloomy; (2) dark (in colour); dull; (3) depressed; dispirited; (4) sorrowful; bitter (as in a dark past); (5) unclear; unfamiliar; unknown; (P)
暗い気持になる[くらいきもちになる, kuraikimochininaru] (exp,v5r) to feel gloomy
暗暗裡;暗々裡;暗暗裏;暗々裏[あんあんり, an'anri] (n) gloomy; tacitly; secretly
暗欝;暗うつ[あんうつ, an'utsu] (n) gloom; melancholy
暗澹;暗たん[あんたん, antan] (adj-t,adv-to) dark; gloomy; somber; depressing
暗然;黯然;闇然[あんぜん, anzen] (adj-t,adv-to) (1) dark; gloomy; black; unclear; (2) doleful; discouraged; disappointed; tearful; dispirited
暗鬱[あんうつ, an'utsu] (n,adj-na) gloom; melancholy
曇る[くもる, kumoru] (v5r,vi) (1) to get cloudy; to cloud over; to become overcast; (2) to cloud up; to fog up; to mist up; to become dim; (3) to be gloomy; to be clouded (expression); to be downcast; (4) (from 面曇る) (See 照る・てる・2) to look slightly downward (of a noh mask; indicating sadness, grief, etc.); (P)
根暗[ねくら, nekura] (adj-na,n) dark-natured; introverted; dour; moody; insular; glum; gloomy; pessimistic
気鬱;気欝[きうつ, kiutsu] (adj-na,n) gloom; mental depression
沈鬱[ちんうつ, chin'utsu] (adj-na,n) melancholy; gloom; depression
湿っぽい[しめっぽい, shimeppoi] (adj-i) damp; gloomy; (P)
薄暗い[うすぐらい, usugurai] (adj-i) dim; gloomy; (P)
重苦しい[おもくるしい, omokurushii] (adj-i) heavy; gloomy; awkward; cumbrous; oppressive; leaden; (P)
陰にこもる;陰に籠る[いんにこもる, innikomoru] (exp,v5r) (1) to stay bottled up inside oneself; to be introverted; (2) to have a melancholic appearance, atmosphere (of a person, object, place); to have a gloomy appearance
陰り(P);翳り[かげり, kageri] (n) shadow or cloud (e.g. on someone's happiness); shade; gloom; (P)
陰影;陰翳[いんえい, in'ei] (n) (1) shadow; gloom; (2) shading; hatch; hatching
陰気臭い[いんきくさい, inkikusai] (adj-i) dismal; gloomy

gloom ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อับเฉา[adj.] (apchao) EN: dreary ; bleak ; gloomy FR:
อารมณ์ขุ่นมัว[adj.] (ārom khunmū) EN: in a gloomy mood ; with a heavy heart ; moody FR: maussade
ชอ่ำ[adj.] (cha-am) EN: dark ; gloomy FR:
ชอื้อ[adj.] (cha-eū) EN: gloomy FR:
ชรอื้อ[adj.] (chara-eū) EN: gloomy FR:
อึมครึม[adv.] (eum khreum) EN: threatening ; dismal ; murky ; gloomy ; smoldering ; smouldering ; dull ; nondescript FR:
จระคลุ่ม[adj.] (jarakhlum) EN: dark ; gloomy FR:
ขมึง[v.] (khameung) EN: stare ; glower ; scowl ; look serious ; look gloomy FR: regarder méchamment ; jeter un regard mauvais ; lancer des regards noirs ; abaisser du regard
ขมุกขมัว[adj.] (khamukkhamū) EN: dim ; overcast ; dark ; hazy ; blurred ; indistinct ; dusky ; gloomy FR:
คล้ำ[adj.] (khlam) EN: dark ; dusky ; dim ; dismal ; sombre ; somber (Am.) ; obscur ; dull ; gloomy ; tarnished ; swarthy ; sooty FR: sombre ; foncé ; obscur ; terne ; lugubre ; morne ; basané ; hâlé
ขุ่น[adj.] (khun) EN: clouded by anger ; angry ; disturbed ; distressed; vexed ; gloomy FR:
ขุ่นใจ[adj.] (khunjai) EN: be moody ; be depressed ; be gloomy ; be vexed FR:
ขุ่นหมอง[adj.] (khunmøng) EN: gloomy ; distressed FR:
ขุ่นมัว[adj.] (khunmūa) EN: in a dark mood ; in a bad mood ; gloomy ; frustrated FR: déprimé
กรม[v.] (krom) EN: feel gloomy and depressed FR:
มืดมน[adj.] (meūtmon) EN: dark ; obscure ; gloomy FR: obscur
มืดมัว[adj.] (meūtmūa) EN: dark ; gloomy ; dim ; overcast FR:
หม่น[adj.] (mon) EN: blue ; pensive ; dull ; sorrowful ; gloomy FR:
หมองใจ[v.] (møngjai) EN: be gloomy ; be blue ; be downcast ; be downhearted ; be despondent ; be depressed ; be in sorrow ; be hurt ; be on the outs (with sb) ; feel enmity towards (sb) FR: être chagriné ; être attristé ; être peiné
หมองมัว[adj.] (møngmūa) EN: gloomy ; obscure ; shadowy ; dusky FR:
หม่นหมอง[adj.] (monmøng) EN: glum ; gloomy ; dismal ; sad ; melancholy FR: triste
มัว[adj.] (mūa) EN: gloomy ; indinstinct ; obscure ; dim ; vague ; dull FR: estompé ; flou ; fumeux ; nébuleux ; trouble ; vague ; obscur ; opaque
มัวซัว[adj.] (mūasūa) EN: dim ; indistinct ; gloomy FR:
พยับ[adj.] (phayap) EN: dull ; overcast ; cloudy ; rainy ; heavy ; dark ; gloomy ; dusky ; dim FR: nuageux ; couvert
เผือด[adj.] (pheūat) EN: pale ; gloomy ; pallid ; faded FR: pâle ; blafard ; fade
ผิดพ้องหมองใจ[v.] (phitphøng-m) EN: have a difference ; have dissensions ; have differences of opinion ; be estranged ; be at odds ; offend ; be discordant ; displease ; estrange ; be gloomy FR:
ระทม[v.] (rathom) EN: feel gloomy and depressed ; suffer from a condition of excessive anguish ; be sore at heart ; be heartsore ; be heartbroken FR: être désespéré
เศร้าหมอง[adj.] (saomøng) EN: saddened ; gloomy ; depressed ; sorrowful FR:

gloom ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dunkelheit {f}gloom
Dunkelheit {f}gloominess
Düsterheit {f}gloominess
Finsternis {f}darkness; gloom; gloominess
düster {adj} | düsterer | am düsterstengloomy | more gloomy | most gloomy
dunkel; trübselig {adj} | dunkler; trübseliger | am dunkelsten; am trübseligstengloomy | gloomier | gloomiest
finster {adv}gloomily

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gloom
Back to top