ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rescue

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rescue*, -rescue-

rescue ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rescue (vt.) กอบกู้ (มักใช้ในรูปของ passive voice) See also: กู้เรือ, กู้ Syn. save, recover
rescue (vt.) ช่วยชีวิต See also: ช่วยเหลือ Syn. save, salvage Ops. abandon
rescue (n.) การช่วยชีวิต See also: การช่วยเหลือ Syn. aid, salvage Ops. abandonment, loss
rescue from (phrv.) ช่วยเหลือจาก See also: กู้สถานการณ์จาก Syn. save from
rescue from sin (vt.) ไถ่บาป Syn. reclaim
rescued (adj.) ซึ่งปกป้องไว้ Syn. guarded
rescued (adj.) ซึ่งช่วยให้ปลอดภัย Syn. released, protected
English-Thai: HOPE Dictionary
rescue(เรส'คิว) vt. ช่วยเหลือ,ช่วยชีวิต,ช่วยให้รอด,ให้กำลังแย่งเอาไป,n. การช่วยเหลือ,การช่วยชีวิต,การช่วยให้รอด,การใช้กำลังแย่งเอาไป, See also: rescuable adj. rescuer n., Syn. save,free,release,liberate
English-Thai: Nontri Dictionary
rescue(n) การช่วยเหลือ,การช่วยชีวิต,การแย่งชิง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
rescue๑. การช่วยให้๒. การช่วยเหลือผู้กระทำผิด๓. การเอาทรัพย์กลับคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กู้ภัย (v.) rescue See also: save, aid, help, restore Syn. กอบกู้, ช่วยเหลือ
บรรเทาทุกข์ (v.) rescue See also: alleviate distress, relieve distress Syn. ช่วยเหลือ, สงเคราะห์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He is the one who rescued meเขาเป็นคนที่ช่วยชีวิตฉัน
Call me if you need a rescueโทรหาฉันถ้าอยากให้ช่วยเหลือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hold on, I'll rescue you, Clapper.ยึดมั่นในฉันจะช่วยคุณคแล ปเปอ
I was sent here on a rescue mission.ถูกส่งมาในภารกิจกู้ภัย
Alert every rescue unit from here to the Rockies.แจ้งหน่วยกู้ภัยทุกหน่วยตั้งแต่ที่นี่ถึงร็อคกี้
I don't think you understand. I didn't come here to rescue Rambo from you.ผมคิดว่าคุณไม่เข้าใจ ผมไม่มาที่นี่เพื่อช่วยแรมโบ้จากคุณ
I came here to rescue you from him.ผมมาที่นี่เพื่อช่วยคุณจากเขา
All we can do now is hole up 'til spring and wait for the rescue team. No, we don't wait.แล้วแกจะรู้ได้ไง ว่านั้นเป็นตัวฉันจริง ๆ
It just wants to go to sleep until the rescue team finds it.But neither is that Thing.
We built you and brought you to life so that you could take us to the Nome King to rescue the Scarecrow.เราสร้างเธอ และทำให้มีชีวิต เธอต้องพาเราไปหากษัตริย์โนม เพื่อจะช่วยหุ่นไล่กา
He ran in to rescue his machines.เขาเข้าไปช่วยอุปกรณ์ของเขา
We're organizing a rescue operation for you. for after you've reached your final objective.เรากำลังจัดเตรียมทีมช่วยเหลือ เพียงแค่พวกคุณทำภารกิจสุดท้ายให้สำเร็จ
By the way, Doris, you seem to think that hunter will rescue you.จะว่าไป ดอริส อยากรู้มั้ยว่าเกิด อะไรขึ้นกับนักล่าของเจ้า
We'll be safe there and that man will rescue Dan.เราจะปลอดภัยที่นั่น อีกเดี๋ยวชายคนนั้น ก็จะช่วยแดนกลับมา

rescue ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
挽救儿童[wǎn jiù ér tóng, ㄨㄢˇ ㄐㄧㄡˋ ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ, 挽救儿童 / 挽救兒童] to rescue a child; Save the Children, a British charity
救援队[jiù yuán duì, ㄐㄧㄡˋ ㄩㄢˊ ㄉㄨㄟˋ, 救援队 / 救援隊] rescue team
救赎[jiù shú, ㄐㄧㄡˋ ㄕㄨˊ, 救赎 / 救贖] rescue and redeem
援救[yuán jiù, ㄩㄢˊ ㄐㄧㄡˋ, 援救] to come to the aid of; to save; to rescue from danger; to relieve
防化救援[fáng huà jiù yuán, ㄈㄤˊ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧㄡˋ ㄩㄢˊ, 防化救援] antichemical rescue
搭救[dā jiù, ㄉㄚ ㄐㄧㄡˋ, 搭救] rescue
抢救[qiǎng jiù, ㄑㄧㄤˇ ㄐㄧㄡˋ, 抢救 / 搶救] rescue
救护[jiù hù, ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨˋ, 救护 / 救護] rescue; administer first-aid
营救[yíng jiù, ˊ ㄐㄧㄡˋ, 营救 / 營救] rescue
搜救[sōu jiù, ㄙㄡ ㄐㄧㄡˋ, 搜救] search and rescue

rescue ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
レスキューダイバー[, resukyu-daiba-] (n) rescue diver
レスキュー部隊[レスキューぶたい, resukyu-butai] (n) rescue party; rescue squad
レスキュー隊[レスキューたい, resukyu-tai] (n) rescue squad; rescue party
救い上げる[すくいあげる, sukuiageru] (v1) to pick up and rescue
救う[すくう, sukuu] (v5u,vt) to rescue from; to help out of; to save; (P)
救出作戦[きゅうしゅつさくせん, kyuushutsusakusen] (n) rescue mission; evacuation operation
救助船[きゅうじょせん, kyuujosen] (n) lifeboat; rescue ship
救助艇[きゅうじょてい, kyuujotei] (n) lifeboat; rescue boat
救助隊[きゅうじょたい, kyuujotai] (n) rescue team or party
救護班[きゅうごはん, kyuugohan] (n) relief squad; rescue party
救難ヘリコプター[きゅうなんヘリコプター, kyuunan herikoputa-] (n) rescue helicopter
レスキュー[, resukyu-] (n) rescue; (P)
免れる[まぬかれる(P);まぬがれる, manukareru (P); manugareru] (v1,vt) to escape from; to be rescued from; to avoid; to evade; to avert; to elude; to be exempted; to be relieved from pain; to get rid of; (P)
助かる[たすかる, tasukaru] (v5r,vi) (1) to be saved; to be rescued; to survive; (2) to escape harm; to be spared damage; (3) to be helped; to be saved trouble; (P)
救い主[すくいぬし, sukuinushi] (n) savior (the Savior); rescuer
救出[きゅうしゅつ, kyuushutsu] (n,vs) rescue; extricate; reclaim; deliverance; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
救う[すくう, sukuu] Thai: ช่วยให้รอดพ้นจาก English: to rescue from

rescue ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรเทาทุกข์[v. exp.] (banthao thu) EN: rescue ; provide relief ; alleviate relief ; alleviate distress ; mitigate suffering FR: soulager la peine
ช่วย[v.] (chūay) EN: rescue ; save FR: sauver ; secourir
ช่วยชีวิต[v. exp.] (chūay chīwi) EN: save another's life ; rescue ; succour ; succor (Am.) FR: sauver la vie ; secourir ; venir à l'aide (de)
แก้ไข[v.] (kaēkhai) EN: save ; rescue ; deliver FR: s'en sortir
การช่วยชีวิต[n. exp.] (kān chūay c) EN: rescue FR: sauvetage [m]
กู้[v.] (kū) EN: save ; salvage ; rescue FR: sauver ; délivrer
กู้ชีพ[v. exp.] (kū chīp) EN: rescue FR:
กู้ภัย[v.] (kūphai) EN: rescue ; salvage FR: sauver
หน่วยกู้ภัย[n. exp.] (nūay kūphai) EN: rescue squad FR: unité de sauvetage [f]
ผู้ช่วยชีวิต[n. exp.] (phū chūay c) EN: saviour ; savior (Am.) ; rescuer FR: sauveteur [m]

rescue ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bergwacht {f}mountain rescue service
Rettungsflugzeug {n}rescue aircraft; rescue plane
Bergungsarbeiten {pl}rescue work
Bergungsmannschaft {f}rescue party; salvage crew
Rettungsaktion {f}rescue operation
Rettungsdienst {m}rescue service
Rettungsgrabung {f}rescue excavation
Rettungshubschrauber {m}rescue helicopter
Rettungsversuch {m}rescue attempt
Rettung {f}rescue

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rescue
Back to top