ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

life-or-death

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *life-or-death*, -life-or-death-

life-or-death ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
life-or-death (adj.) ที่อาจเป็นหรือตาย Syn. life-and-death
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Dexter, this is life-or-death stuff. It's that important.นี่คือเรื่องความเป็นความตาย มันเป็นเรื่องสำคัญ
For life-or-death situations only.ไม่ว่าเป็นหรือตาย รักษาสถานการณ์ให้ได้
Listen, I-I met someone recently, and it is of life-or-death importance that I make absolutely certain that she is The One.ผมพบคนคนหนึ่ง เมื่อไม่นานมานี้ และมันเป็นเรื่อง ของความป็นความตาย ผมคิดว่าเธอคือคนที่ใช่
I couldn't face another life-or-death situation after that.ผมไม่สามารถเผชิญ สถาการณ์เป็นหรือตาย ได้อีกหลังจากนั้น
First of all, I know that the moment was very life-or-death-ish.ผมรู้ว่ามันเป็นนาทีวิกฤต
This address, "life-or-death situation."ให้มาที่นี่ "สถานการณ์ความเป็นความตาย"
This is life-or-death.นี่คือความเป็นความตาย

life-or-death ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
国家存亡[こっかそんぼう, kokkasonbou] (n) the fate of a nation; life-or-death (situation) for a nation; national crisis

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า life-or-death
Back to top