ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-life-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น life, *life*,

-life- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เลกวัด (n.) man who dedicated his life to the service of a monastery
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He devoted his life to the study of scienceเขาอุทิศชีวิตให้กับการศึกษาวิทยาศาสตร์
I would like to gain real life work experienceฉันอยากจะได้ปะสบการณ์การทำงานจากชีวิตจริง
This is the worst day of your life so farจนบัดนี้นี่ก็ยังเป็นวันที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของคุณ
As soon as he accepts this, he lives life happyทันทีที่เขายอมรับสิ่งนี้ เขาก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
So you wouldn't have to leave your life hereดังนั้นเธอจะต้องไม่มาทิ้งชีวิตไว้ที่นี่
My life was going according to planชีวิตของฉันเป็นไปตามแผนที่วางไว้
I'm tired of my life alreadyฉันเหนื่อยหน่ายกับชีวิตแล้ว
As long as you're here, your life will become just as you plannedตราบเท่าที่เธออยู่ที่นี่ ชีวิตของเธอก็จะเป็นไปตามแผนที่เธอได้วางเอาไว้
I have no idea why you are making your life harderฉันไม่รู้ว่าทำไมนายถึงทำให้ชีวิตมันยากลำบากนัก
Do you know what it feels to live a life that someone else made for you?คุณรู้ไหมว่ามันรู้สึกอย่างไร ที่ต้องใช้ชีวิตตามที่คนอื่นวางไว้ให้
I warned you not to risk your life for something trivial like thisฉันเตือนนายแล้วว่าอย่าเอาชีวิตมาเสี่ยงกับเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างนี้
My personal life is all messed up!ชีวิตส่วนตัวของฉันยุ่งเหยิงไปหมด
I've dedicated my life for helping strangers I've never metฉันได้อุทิศชีวิตช่วยเหลือคนแปลกหน้าที่ฉันไม่เคยพบมาก่อน
It would change my life foreverมันอาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันตลอดไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was like taking a life to cut a daffodil.มันคือการใช้ชีวิต เพื่อตัดดอกไม้นั้น
Whoever gets it must give up his life but he will join the long line of history's noble martyrs and will rid his country of a tyrant.คนที่ได้เหรียญ จะต้องสละชีพ เขาจะได้จารึกชื่อ ลงบนประวัติศาสตร์ และช่วยประเทศของเขา จากเนื้อมือจอมปีศาจ
The way of life can be free and beautiful but we have lost the way.ชีวิตที่เลือกเองได้ และสวยงาม แต่ในความเป็นจริง
Without these qualities, life will be violent and all will be lost...ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ จะมีแต่ความรุนแรงและทั้งหมดจะมลายหายไป... .
You have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure.คุณมีอำนาจที่จะทำให้ ชีวิตมีอิสระและสวยงาม ที่จะทำให้ชีวิตนี้ มีเรื่องเล่าที่ยอดเยี่ยม
The only sign of life was a lighted window... in the shop of a wood-carver named, uh, Geppetto.เพียงเข้าสู่ระบบของชีวิตเป็น หน้าต่างไฟ ในร้านของไม้แกะสลักชื่อ, เอ่อ เจเปโท
The gift of life is thine.ของขวัญของชีวิตคือเจ้า
Hi diddle dee dee An actor's life for meสวัสดี ดี โกง ดี ชีวิตของ นักแสดงสำหรับฉัน
Hi diddle dee day An actor's life is gayสวัสดีวันดีโกงชีวิตของ นักแสดงเป็นเกย์
An actor's life for meชีวิตของนักแสดงสำหรับฉัน
Hi diddle dee dum An actor's life is funสวัสดี ดี โกง ดัม ชีวิตของ นักแสดงคือความสนุก
I'll just go out of his life quietly.ฉันจะเพียงแค่ออกไปจากชีวิต ของเขาอย่างเงียบ ๆ

-life- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
劫后余生[jié hòu yú shēng, ㄐㄧㄝˊ ㄏㄡˋ ㄩˊ ㄕㄥ, 劫后余生 / 劫後餘生] after the calamity, renewed life (成语 saw); new lease of life
戎马生涯[róng mǎ shēng yá, ㄖㄨㄥˊ ㄇㄚˇ ㄕㄥ ㄧㄚˊ, 戎马生涯 / 戎馬生涯] army life (成语 saw); the experience of war
无量寿[Wú liàng shòu, ˊ ㄌㄧㄤˋ ㄕㄡˋ, 无量寿 / 無量壽] boundless life (expression of good wishes); Amitayus, the Buddha of measureless life, good fortune and wisdom
锦衣玉食[jǐn yī yù shí, ㄐㄧㄣˇ ㄧ ㄩˋ ㄕˊ, 锦衣玉食 / 錦衣玉食] brocade garments, jade meals (成语 saw); a life of luxury; extravagance
晏子春秋[Yàn zǐ chūn qiū, ㄧㄢˋ ㄗˇ ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, 晏子春秋] Tales of Yanzi, book describing the life and wisdom of Yanzi 晏子 (-c 500 BC), famous statesman from Qi of the Warring States
要死要活[yào sǐ yào huó, ㄧㄠˋ ㄙˇ ㄧㄠˋ ㄏㄨㄛˊ, 要死要活] desperate; matter of life or death
风流[fēng liú, ㄈㄥ ㄌㄧㄡˊ, 风流 / 風流] distinguished and accomplished; outstanding; talented in letters and unconventional in life style; romantic; dissolute; loose
拼命[pīn mìng, ㄆㄧㄣ ㄇㄧㄥˋ, 拼命] doing one's utmost; with all one's might; at all costs; (working or fighting) as if one's life depends on it
各奔前程[gè bèn qián chéng, ㄍㄜˋ ㄅㄣˋ ㄑㄧㄢˊ ㄔㄥˊ, 各奔前程] each goes his own way (成语 saw); each person has his own life to lead
吃喝玩乐[chī hē wán lè, ㄔ ㄏㄜ ㄨㄢˊ ㄌㄜˋ, 吃喝玩乐 / 吃喝玩樂] eat, drink and be merry (成语 saw); to abandon oneself to a life of pleasure
死中求生[sǐ zhōng qiú shēng, ㄙˇ ㄓㄨㄥ ㄑㄧㄡˊ ㄕㄥ, 死中求生] to seek life in death (成语 saw); to fight for one's life
扑救[pū jiù, ㄆㄨ ㄐㄧㄡˋ, 扑救 / 撲救] firefighting; to extinguish a fire and save life and property; to dive (of goalkeeper in soccer)
出生入死[chū shēng rù sǐ, ㄔㄨ ㄕㄥ ㄖㄨˋ ㄙˇ, 出生入死] from the cradle to the grave (成语 saw); to go through fire and water; brave; willing to risk life and limb
相依为命[xiāng yī wéi mìng, ㄒㄧㄤ ㄧ ㄨㄟˊ ㄇㄧㄥˋ, 相依为命 / 相依為命] mutually dependent for life (成语 saw); to rely upon one another for survival; interdependent
人寿保险[rén shòu bǎo xiǎn, ㄖㄣˊ ㄕㄡˋ ㄅㄠˇ ㄒㄧㄢˇ, 人寿保险 / 人壽保險] life insurance
人生如梦[rén shēng rú mèng, ㄖㄣˊ ㄕㄥ ㄖㄨˊ ㄇㄥˋ, 人生如梦 / 人生如夢] life is but a dream (成语 saw)
人生短暂,学术无涯[rén shēng duǎn zàn, ㄖㄣˊ ㄕㄥ ㄉㄨㄢˇ ㄗㄢˋ, xue2 shu4 wu2 ya2, 人生短暂,学术无涯 / 人生短暫,學術無涯] Life is short, learning is limitless; Ars longa, vita brevis
吾生也有涯,而知也无涯[wú shēng yě yǒu yá, ˊ ㄕㄥ ㄧㄝˇ ㄧㄡˇ ㄧㄚˊ, er2 zhi1 ye3 wu2 ya2, 吾生也有涯,而知也无涯 / 吾生也有涯,而知也無涯] Life is short, learning is limitless; Ars longa, vita brevis
寿命[shòu mìng, ㄕㄡˋ ㄇㄧㄥˋ, 寿命 / 壽命] life span; life expectancy
生命周期[shēng mìng zhōu qī, ㄕㄥ ㄇㄧㄥˋ ㄓㄡ ㄑㄧ, 生命周期 / 生命週期] life cycle
平均寿命[píng jūn shòu mìng, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄕㄡˋ ㄇㄧㄥˋ, 平均寿命 / 平均壽命] life expectancy
无期徒刑[wú qī tú xíng, ˊ ㄑㄧ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄥˊ, 无期徒刑 / 無期徒刑] life imprisonment
寿险[shòu xiǎn, ㄕㄡˋ ㄒㄧㄢˇ, 寿险 / 壽險] life insurance; abbr. for 人壽保險|人寿保险
救生衣[jiù shēng yī, ㄐㄧㄡˋ ㄕㄥ ㄧ, 救生衣] life jacket; life vest
终身监禁[zhōng shēn jiān jìn, ㄓㄨㄥ ㄕㄣ ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄣˋ, 终身监禁 / 終身監禁] life sentence
有期徒刑[yǒu qī tú xíng, ㄧㄡˇ ㄑㄧ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄥˊ, 有期徒刑] limited term of imprisonment (i.e. anything less than life imprisonment)
勋爵[xūn jué, ㄒㄩㄣ ㄐㄩㄝˊ, 勋爵 / 勳爵] Lord (UK hereditary nobility); UK life peer
人财两空[rén cái liǎng kōng, ㄖㄣˊ ㄘㄞˊ ㄌㄧㄤˇ ㄎㄨㄥ, 人财两空 / 人財兩空] loss of life and property; to lose the beauty and her possessions
妙手回春[miào shǒu huí chūn, ㄇㄧㄠˋ ㄕㄡˇ ㄏㄨㄟˊ ㄔㄨㄣ, 妙手回春] magical hands bring the dying back to life (成语 saw); miracle cure; brilliant doctor
生死存亡[shēng sǐ cún wáng, ㄕㄥ ㄙˇ ㄘㄨㄣˊ ㄨㄤˊ, 生死存亡] matter of life and death
衣单食薄[yī dān shí bó, ㄧ ㄉㄢ ㄕˊ ㄅㄛˊ, 衣单食薄 / 衣單食薄] thin coat, meager food (成语 saw); life of wretched poverty; destitute
生机[shēng jī, ㄕㄥ ㄐㄧ, 生机 / 生機] opportunity to live; to reprieve from death; life force; vitality
寻欢作乐[xún huān zuò lè, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢ ㄗㄨㄛˋ ㄌㄜˋ, 寻欢作乐 / 尋歡作樂] pleasure seeking (成语 saw); life of dissipation
枕石漱流[zhěn shí shù liú, ㄓㄣˇ ㄕˊ ㄕㄨˋ ㄌㄧㄡˊ, 枕石漱流] lit. stone pillow, rinse with water (成语 saw); fig. a frugal life; the life of a hermit
牺牲[xī shēng, ㄒㄧ ㄕㄥ, 牺牲 / 犧牲] sacrifice (one's life etc)
七魄[qī pò, ㄑㄧ ㄆㄛˋ, 七魄] seven mortal forms in Daoism, representing carnal life and desires; contrasted with 三魂 three immortal souls
海上花列传[hǎi shàng huā liè zhuàn, ㄏㄞˇ ㄕㄤˋ ㄏㄨㄚ ㄌㄧㄝˋ ㄓㄨㄢˋ, 海上花列传 / 海上花列傳] The Sing-Song Girls of Shanghai by Han Bangqing 韓邦慶|韩邦庆, long novel of lower life in classical Chinese and Jiangsu vernacular; translated into Putonghua as 海上花 by Iris Chang
性命攸关[xìng mìng yōu guān, ㄒㄧㄥˋ ㄇㄧㄥˋ ㄧㄡ ㄍㄨㄢ, 性命攸关 / 性命攸關] vitally important; a matter of life and death

-life- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーバンライフ[, a-banraifu] (n) urban life
アウトドアライフ[, autodoaraifu] (n) outdoor life
インテリジェントデザイン[, interijientodezain] (n) intelligent design (theory that life or the universe must have been designed by an intelligent being)
インナーライフ[, inna-raifu] (n) inner life
エンディングノート[, endeinguno-to] (n) booklet constituting an informal living will (containing wishes regarding one's hospitalization or funeral, and perhaps one's life story, messages to loved ones, etc.) (wasei
クラシックライフ[, kurashikkuraifu] (n) classic life
この世[このよ, konoyo] (n,adj-no) this world; the present life
システムライフサイクル[, shisutemuraifusaikuru] (n) {comp} system life cycle
セカンドライフ[, sekandoraifu] (n) (1) second life (esp. that of a retiree); (2) SecondLife (online virtual world)
その日暮らし;その日暮し;其の日暮らし;其の日暮し[そのひぐらし, sonohigurashi] (n) (1) financially scraping by; meagre existence (meager); hand to mouth existence; (2) living one's life without plan; living life day-by-day; taking life one day at a time
ヒットポイント[, hittopointo] (n) hit point (videogame); health point; life bar; HP
ファミリーライフサイクル[, famiri-raifusaikuru] (n) family life cycle
フローティングベスト[, furo-teingubesuto] (n) (See 救命胴衣) life jacket (wasei
プロダクトライフサイクル[, purodakutoraifusaikuru] (n) product life cycle
ライフサイクル[, raifusaikuru] (n) life cycle
ライフサイクルアナリシス[, raifusaikuruanarishisu] (n) life cycle analysis
ライフジャケット[, raifujaketto] (n) (See 救命胴衣) life jacket; life vest
ライフセーバー[, raifuse-ba-] (n) lifesaver; life guard
ライフヒストリー[, raifuhisutori-] (n) life history
ライフベスト[, raifubesuto] (n) (See 救命胴衣) life vest; life jacket
ライフラフト[, raifurafuto] (n) life raft
リア充[リアじゅう, ria juu] (n) (sl) (from リアル+充実) (See リアル,充実・1) a person who is satisfied with his or her real (offline) life
一期[いっき, ikki] (n) one's life time; lifetime; (P)
一生涯[いっしょうがい, isshougai] (n-t) lifetime; one's whole life; all through life
一般生活[いっぱんせいかつ, ippanseikatsu] (n) everyday life
享楽生活[きょうらくせいかつ, kyourakuseikatsu] (n) gay life
人寿[じんじゅ, jinju] (n) man's life span
人生朝露[じんせいちょうろ, jinseichouro] (exp) Man's life vanishes like a dew; A person's life is as fleeting as a morning dew
人生設計[じんせいせっけい, jinseisekkei] (n,vs) life plan; plan for one's life; planning one's life
人生論[じんせいろん, jinseiron] (n) one's world view; one's view of life; essay on life
余齢[よれい, yorei] (n) life expectancy
俗世[ぞくせい, zokusei] (n,adj-no) this world; earthly life
俗世間[ぞくせけん, zokuseken] (n) this world; secular society; workaday world; this life
俗談平話[ぞくだんへいわ, zokudanheiwa] (n) conversation on worldly affairs; chat about everyday life (business)
偕老同穴[かいろうどうけつ, kairoudouketsu] (n) (1) happy life partnership; (2) (uk) Venus's flower basket (species of sponge, Euplectella aspergillum); Venus flower basket
元気旺盛[げんきおうせい, genkiousei] (n,adj-na) brimming with vitality; full of vigor; full of life
光陰矢のごとし;光陰矢の如し[こういんやのごとし, kouinyanogotoshi] (exp) time flies like an arrow; time and tide wait for no man; life is short
処生訓[しょせいくん, shoseikun] (n) guiding motto for one's life
医療保障保険[いりょうほしょうほけん, iryouhoshouhoken] (n) medical life insurance
半減期[はんげんき, hangenki] (n) half life (in physical chemistry)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
システムライフサイクル[しすてむらいふさいくる, shisutemuraifusaikuru] system life cycle
人工生命[じんこうせいめい, jinkouseimei] Alife, Artificial Life

-life- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อดีตภพ ; อดีตชาติ [n.] (adīttaphop ) EN: past existence ; past life; previous life FR: vie antérieure [f]
เอาหัวเป็นประกัน[v. exp.] (ao hūa pen ) EN: I bet my life on it FR:
อายุใช้งาน[n. exp.] (āyu chai-ng) EN: useful life FR:
อายุการใช้งาน[n. exp.] (āyu kān cha) EN: life ; useful life ; lifetime ; working life FR: durée d'utilisation [f] ; durée de vie [f]
อายุขัย[n.] (āyukhai) EN: end of life ; death FR: mort [f]
อายุขัย[n.] (āyukhai) EN: life expectancy ; average age ; life span ; limit of life FR: espérance de vie [f]
อายุยืน[n. exp.] (āyu yeūn) EN: long life ; longevity FR: longévité [f]
อายุยืน[v. exp.] (āyu yeūn) EN: extent life ; live long FR: allonger la vie ; prolonger l'existence
บำนาญ[n.] (bamnān) EN: life pension ; pension FR: pension [f] ; retraite [f]
เบญจขันธ์[n.] (benjakhan) EN: the five attributes of life FR:
เบื่อชีวิต[v. exp.] (beūa chīwit) EN: be tired of life ; be fed up with life FR: en avoir marre de la vie ; être fatigué de vivre
เบี้ยบำนาญ[n. exp.] (bīa bamnān) EN: pension ; life pension FR: pension [f] ; allocation de retraite [f]
บริษัทประกันชีวิต[n. exp.] (børisat pra) EN: life assurance company ; life insurance company FR: société d'assurance vie [f]
บุพชาติ[n.] (bupphachāt) EN: previous life FR:
บุพเพสันนิวาส[n.] (bupphēsanni) EN: state of being husband and wife in the past life FR:
ใช้ชีวิต[v. exp.] (chai chīwit) EN: live ; spend one's life ; make a living FR: passer sa vie
ชาติ[n.] (chāt) EN: life ; incarnation ; existence ; birth ; rebirth FR: vie [f] ; incarnation [f]
ชาติ-[pref.] (chāti- ; ch) EN: life ; incarnation ; existence ; birth ; rebirth FR: vie [f] ; incarnation [f]
ชาติก่อน[n. exp.] (chāt køn) EN: former life ; previous life ; former incarnation ; previous birth FR:
ชาติหน้า[n. exp.] (chāt nā) EN: future life ; next life ; life to come ; future incarnation ; rebirth ; re-existence FR: vie future [f] ; prochaine existence [f]
ชาตินี้[n. exp.] (chāt nī) EN: in this life FR:
ชาติปางก่อน[n. exp.] (chāt pāng k) EN: past life FR:
ชาติที่แล้ว[n. exp.] (chāt thīlaē) EN: last life ; previous life FR: vie antérieure [f]
ชาติ-[pref.] (chātti- ; c) EN: life ; incarnation ; existence ; birth ; rebirth FR: vie [f] ; incarnation [f]
ชีพ[n.] (chīp) EN: life ; living ; existence FR: vie [f] ; existence [f]
ชีพิตักษัย[n.] (chiphītaksa) EN: death ; termination of life FR:
ชีพ-[pref.] (chīppha-) EN: life FR:
ชีวะ[n.] (chīwa) EN: life ; being ; existence FR: vie [f]
ชีวา[n.] (chīwā) EN: life FR: vie [f]
ชีวาลัย[n.] (chīwālai) EN: life FR: vie [f]
ชีวัน[n.] (chīwan) EN: life ; living things ; living beings FR: vie [f] ; être vivant [m]
ชีวันตราย[n.] (chīwantarāi) EN: life FR: vie [f]
ชีวประวัติ[n.] (chīwaprawat) EN: biography ; life story FR: biographie [f]
ชีวี[n.] (chīwī) EN: life FR: vie [f]
ชีวิน[n.] (chīwin) EN: life FR: vie [f]
ชีวิต[n.] (chīwit) EN: life ; existence ; living FR: vie [f] ; existence [f]
ชีวิตชีวา[n.] (chīwitchīwā) EN: life FR:
ชีวิตินทรีย์[n.] (chīwitinsī) EN: vitality ; life-principle ; psychic life ; faculty of life FR:
ชีวิตหลังความตาย[n. exp.] (chīwit lang) EN: life afterr death FR: une vie après la mort
ชีวิตมีขึ้นมีลง[xp] (chīwit mī k) EN: Life has its ups and downs. FR: Dans la vie il y a des hauts et des bas.

-life- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktivitätsordnung {f}active life table
Tierleben {n}animal life
Leibrente {f}annuity for life
Fluch {m} | der Fluch seines Lebensbane | the bane of his life
Strandleben {n}beach life
Stadtleben {n}city life
Landleben {n}country life
Lebenslauf {m}course of life
Lasterleben {n}dissolute life
Berufsalltag {m}everyday working life
Menschenleben {n}human life
ewig {adj} | das ewige Lebenimmortal | the immortal life
Innenleben {n}inner life; emotional life
Junggesellenleben {n}bachelor's life
Lebendgestein {n} | vorgehältertes Lebendgesteinlife rock | cured life rock
Lebensaufgabe {f} | sich etw. zur Lebensaufgabe machenlife task | to devote one's life to sth.
Lebensdauer {f}life cycle; life span
Lebensversicherung {f} | eine Lebensversicherung abschließen | Lebens- und Krankenversicherunglife insurance; life assurance | to take out a life insurance policy | life and health insurance; L&H insurance
Liebesleben {n}love life
anspruchslos; bescheiden {adj} | anspruchsloser | am anspruchslosesten | anspruchslos lebenmodest | more modest | most modest | to lead a modest life
Klosterleben {n}monastic life
Mund-zu-Mund-Beatmung {f} [med.]mouth-to-mouth resuscitation; kiss of life
Lebensbedürfnisse {pl}necessaries of life
Pflanzenwelt {f}plant life
Privatleben {n}private life
Lebensqualität {f}quality of life
Lebensrhythmus {m}rhythm of life
sexuelle Aufklärung {f}sex education; facts of life
Geschlechtsleben {n}sex life
Sexualleben {n}sex life
Dauer {f}shelf life
Lebenszeichen {n} | kein Lebenszeichen von sich gebensign of life | to show no sign of life
spartanisch {adj} | spartanisch leben; ein spartanisches Leben führenSpartan | to lead a Spartan life
Lebensabschnitt {m}stage of life; period of one's life
Lebensgeschichte {f}story of someone's life
Vagabundenleben {n}vagrant life
Wanderleben {n}vagrant life
Wechselfälle {pl} | die Wechselfälle des Lebensvicissitudes | the vicissitudes of life; the ups and downs of life

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -life-
Back to top