ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

afterlife

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *afterlife*, -afterlife-

afterlife ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
afterlife (n.) ชีวิตหลังความตาย
English-Thai: HOPE Dictionary
afterlife(อาฟ' เทอะไลฟฺ, แอฟ'-) n.ชีวิตหลังจากตายแล้ว, Syn. consequence)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There will be an afterlife for me. Will there be for you?ถึงตายไปข้าก็ได้ขึ้นสวรรค์ แล้วแกล่ะ จะได้ขึ้นมั๊ย
How are God and the afterlife different?พระเจ้า ชีวิตหลังความตาย มันแตกต่างกันตรงไหน ?
I think the afterlife is just made up by people.ฉันคิดว่า ชีวิต หลังความตาย คนเราคงเป็นคนสร้างน่ะ
If we don't, then the afterlife will be pretty overpopulated.ถ้าไม่งั้น ชีวิตหลังความตาย ประชากร คงจะล้น
Why should the afterlife be any different?จะอยู่หรือตาย มันต่างตรงไหน
If we die tomorrow... .. we enter the afterlife without our donated organs.ถ้าพรุ่งนี้ เราต้องตาย เราจะไปอยู่ปรโลกโดยที่.. ไม่มีอวัยวะที่เราบริจาคไปด้วยรึปล่าว?
Bet he didn't know his afterlife was going to consist of being dissected and analyzed, like what he really is... just a mere mass of chemicals.ใช่แ่ต่พนันกันได้เลย เขาไม่มีทางรู้ถึงชาติหน้า ที่เขาถูกนำไปแสดง และุถูกวิเคราะห์ ในสิ่งที่เขาเป็นจริงๆ ก็คือ เป็นเพียงแค่วัตถุเคมีตัวหนึ่ง
Your afterlife doesn't have to be.ชีวิตหลังจากนี้ ไม่ต้องเป็นแบบนั้น
Whether you're a saint or a sinner, the afterlife never looked so good.ไม่ว่าจะเป็นนักบุญหรือคนบาป ชีวิตภายหลังมรณะไม่เคยดูดีมาก
Or an afterlife with your wife?หรือชีวิตหลังความตาย กับเมียคุณ
Come on. You okay? This can't be my afterlife 'cause the three of you are here.เอาล่ะ นี่ต้องไม่ใช่ชีวิตหลังความตายของฉัน
The Afterlife of the Soul.วิญญาณหลังความตาย น่ะ

afterlife ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
十王[じゅうおう, juuou] (n) {Buddh} ten rulers of the afterlife (who judge the dead and determine their placement in their next life)
後生[ごしょう, goshou] (n) afterlife
閻王[えんおう, en'ou] (n) (abbr) Yama, judge of the afterlife
閻魔大王[えんまだいおう, enmadaiou] (n) Yama; judge of the afterlife
冥土の土産;冥途の土産;冥土のみやげ;冥途のみやげ[めいどのみやげ, meidonomiyage] (exp,n) pleasant memory to take to the afterlife; good memory; something that makes one feel one can die in peace
当来[とうらい, tourai] (n) {Buddh} afterlife; the hereafter
隠り世;隠世;幽世[かくりよ, kakuriyo] (n) (obsc) (See あの世) afterlife; realm of the dead

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า afterlife
Back to top