ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lifetime

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lifetime*, -lifetime-

lifetime ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lifetime (n.) ระยะเวลาที่มีชีวิตได้ Syn. endurance, existence
lifetime (n.) เวลาที่ยาวนาน
English-Thai: HOPE Dictionary
lifetime(ไลฟฺ'ไทมฺ) n. ช่วงระยะเวลาของการดำรงชีวิต,ตลอดชีวิต,ชั่วชีวิต. adj. ตลอดชีวิต
English-Thai: Nontri Dictionary
lifetime(n) ตลอดชีพ,ชั่วชีวิต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
lifetime abortion rateอัตราทำแท้งชั่วชีวิต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lifetimeระยะเวลาของการใช้ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชั่วชีวิต (n.) lifetime See also: all one´s life, one´s whole life, throughout one´s life Syn. ตลอดชีวิต, ตลอดชีพ, ตลอดกาล
ชั่วอายุ (n.) lifetime See also: all one´s life, one´s whole life, during one´s age, during a generation Syn. ตลอดอายุ
ตลอดชีวิต (n.) lifetime See also: all one´s life, one´s whole life Syn. ชั่วชีวิต, ตลอดชีพ
ตลอดอายุ (n.) lifetime See also: all one´s life, one´s whole life, during one´s age, during a generation
พุทธสมัย (n.) lifetime See also: Buddhist lifetime
พุทธกาล (n.) Buddha´s lifetime See also: Buddha era, Buddha period
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
If you don't eat it now you won't be able to eat it for a lifetimeถ้าเธอไม่ทานมันซะตอนนี้ เธอก็จะไม่สามารถทานมันได้เลยชั่วชีวิต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ln a whole lifetime devoted to the scientific study of humans,ตลอดชีวิตฉันที่ทุมเทให้การศึกษามนุษย์
Seems like bailing you out of trouble is becoming a lifetime job for me!ดูเหมือนว่าการประกันตัวคุณออกจากปัญหา จะกลายเป็นงานตลอดชีวิตสำหรับผม
Took me half a lifetime to invent it.ข้าใช้เวลาครึ่งชีวิตประดิษฐ์มันขึ้นมา
It's a lifetime of leaking and swelling... and spotting and smears.เราต้องทั้งเลอะทั้งป่อง ตลอดช่วงชีวิต เป็นสิว และเลอะเทอะ
Don't the pictures of your lifetime deserve Kodak film?คิดว่าความทรงจำต่างๆ ที่ผ่านมามันจะชัดเหมือนฟิล์ม
Any way you look at it, all the information that a person accumulates in a lifetime is just a drop in the bucket.ถ้าใครชอบที่จะเก็บมัน, ข้อมูลเหล่านั้นก็จะสะสมไปตลอดชีวิต มันก็แค่เศษหนึ่งของความคิด
Just when I thought I'd seen everything in this lifetime I sit here and watch a cyborg go diving in her spare time.ขณะที่ผมคิดถึงเรื่องต่างๆที่ผมเจอมาตลอดชีวิต... ต้องมานั่งดูไซบอร์กดำน้ำเล่นเวลาว่างไปด้วย
Academy of Sciences lifetime award was laid to rest at Arlington National Cemetery.สถาบันวิทยาศาสตร์ อายุการใช้งานที่ได้รับรางวัล ไปนอนพักที่สุสาน แห่งชาติอาร์ลิงตัน
It is what we dreamt... what we bled for... and what we have spent a lifetime waiting to see.เราฝัน เราหลั่งเลือด และเฝ้ารอคอยวันนั้นมาตลอดชีวิต
I lived a lifetime of regret... after my first high school experience.I Iived a Iifetime of regret... after my first high schooI experience.
I would rather share one lifetime with you than face all the Ages of this world alone.ข้าขอใช้ชีวิตชาติเดียวร่วมกับท่าน... ...เเทนการเผชิญโลกยืดยาวเพียงลำพัง
That was a lifetime ago.นั่นมันเป็นอดีตไปแล้ว

lifetime ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生前[shēng qián, ㄕㄥ ㄑㄧㄢˊ, 生前] during one's life; while living; one's lifetime
一世[yī shì, ㄧ ㄕˋ, 一世] generation; period of 30 years; one's whole lifetime; lifelong; age; era; times; the whole world; the First (of named European Kings)
百年[bǎi nián, ㄅㄞˇ ㄋㄧㄢˊ, 百年] hundred years; century; lifetime
[shì, ㄕˋ, 世] life; age; generation; era; world; lifetime
寿限[shòu xiàn, ㄕㄡˋ ㄒㄧㄢˋ, 寿限 / 壽限] lifetime; length of life

lifetime ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
セション生存期間[セションせいぞんきかん, seshon seizonkikan] (n) {comp} session lifetime
プロセスグループの生存期間[プロセスグループのせいぞんきかん, purosesuguru-pu noseizonkikan] (n) {comp} process group lifetime
プロセスの生存期間[プロセスのせいぞんきかん, purosesu noseizonkikan] (n) {comp} process lifetime
ライフタイム[, raifutaimu] (n) lifetime
一世一代[いっせいちだい;いっせいいちだい(ik), isseichidai ; isseiichidai (ik)] (n,adj-no) once in a lifetime; the first and last occurrence (event, experience) of one's lifetime
一代分限[いちだいぶんげん;いちだいぶげん, ichidaibungen ; ichidaibugen] (n) new money; nouveau riche; person who has amassed substantial wealth in his lifetime
一生物;一生もの[いっしょうもの, isshoumono] (n,adj-no) item that will last a lifetime
千載一遇[せんざいいちぐう, senzaiichiguu] (n) once in a lifetime (opportunity); (a golden opportunity that may) happen only once in a thousand years
後生一生[ごしょういっしょう, goshouisshou] (n) extremely important or once in a lifetime (request); only once in one's lifetime
後生一生の頼み[ごしょういっしょうのたのみ, goshouisshounotanomi] (exp) extremely important or once in a lifetime request
班田収授法[はんでんしゅうじゅのほう, handenshuujunohou] (n) allotment of rice paddies for cultivation during the cultivator's lifetime (ancient Japanese law)
生存期間[せいぞんきかん, seizonkikan] (n) lifetime
一世[いっせい(P);いっせ, issei (P); isse] (n) a lifetime; a generation; foreign immigrant; Japanese immigrant to USA; (P)
一期[いっき, ikki] (n) one's life time; lifetime; (P)
一期一会[いちごいちえ, ichigoichie] (n) once-in-a-lifetime encounter (hence should be cherished as such)
一生[いっしょう, isshou] (n-adv,n-t,adj-no) (1) whole life; a lifetime; all through life; one existence; a generation; an age; the whole world; the era; (adj-no) (2) (the only, the greatest, etc.) of one's life; (P)
一生涯[いっしょうがい, isshougai] (n-t) lifetime; one's whole life; all through life
Japanese-English: COMDICT Dictionary
セション生存期間[せしょんせいぞんきかん, seshonseizonkikan] session lifetime
プロセスグループの生存期間[プロセスグループのせいぞんきかん, purosesuguru-pu noseizonkikan] process group lifetime
プロセスの生存期間[プロセスのせいぞんきかん, purosesu noseizonkikan] process lifetime
生存期間[せいぞんきかん, seizonkikan] lifetime

lifetime ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อายุการใช้งาน[n. exp.] (āyu kān cha) EN: life ; useful life ; lifetime ; working life FR: durée d'utilisation [f] ; durée de vie [f]
ใบขับขี่ตลอดชีพ[n. exp.] (baikhapkhī ) EN: lifetime driver's licence FR:
ชั่วอายุ[adv.] (chūa āyu) EN: for the lifetime (of) FR:
ชั่วชีวิต[adj.] (chūa chīwit) EN: lifetime ; all one's life ; one's whole life ; throughout one's life ; ad vitam FR: viager ; à vie
ช่วงอายุ [n. exp.] (chūang āyu) EN: lifespan ; span of age ; lifetime FR:
ขัย[n.] (khai) EN: life span ; lifetime FR:
ปาง[n.] (pāng) EN: episode ; period ; time ; life ; lifetime FR: jours [mpl] ; existence [f]
พุทธกาล[n.] (Phutthakān) EN: Buddha's lifetime ; Buddha era ; Buddha period ; the era of the lifetime of the Buddha FR:
รับประกันตลอดอายุการใช้งาน[n. exp.] (rapprakan t) EN: lifetime guarantee FR: garantie à vie [f]
ตลอดชาติ[X] (taløt chāt) EN: the rest of one's life ; for one's whole lifetime ; for life ; for good FR: à vie
ตลอดชีวิต[adv.] (taløt chīwi) EN: lifetime ; all one's life ; one's whole life ; throughout one's life FR: toute la vie ; à vie ; la vie durant ; tout au long de la vie ; à perpétuité
ทิฏฐธัมมิกัตถะ[n.] (thitthatham) EN: obtainable benefits in the here and now ; the good to be won in this lifetime ; temporal benefits ; gain for this life ; present benefit ; temporal welfare ; sources of happiness in the present life FR:
ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม[n.] (thitthatham) EN: immediately effective kamma ; kammaripening during the lifetime FR:

lifetime ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lebenszeit {f} | zu Lebzeitenlifetime | in the lifetime
Leben {n} | einmal im Lebenlifetime | once-in-a-lifetime
Lebensstellung {f}lifetime post

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lifetime
Back to top