ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*intimate*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น intimate, -intimate-

*intimate* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intimate (adj.) คุ้นเคย See also: ใกล้ชิด, สนิทสนม Syn. close, bosom, familiar Ops. distant, cool
intimate (n.) เพื่อนสนิท Syn. close friend, confidant, crony
intimate (adj.) ละเอียดลออ (ความรู้) Syn. detailed, thorough, profound
intimate (adj.) ส่วนตัว (ทางเพศ) See also: ที่เป็นส่วนตัว Syn. private, personal
intimate (vt.) ประกาศ See also: แจ้ง, บอก Syn. announce, make known, declare Ops. conceal, hide
intimate (vt.) พูดเป็นนัย See also: บอกใบ้ Syn. hint, imply, suggest Ops. conceal, suppress
intimate to (phrv.) ประกาศให้ทราบ See also: บอกเป็นนัยกับ, แจ้งให้ทราบ Syn. hint to
intimately (adv.) อย่างใกล้ชิด See also: อย่างสนิทสนม Syn. affectionately, familiarly
English-Thai: HOPE Dictionary
intimateอิน'ทะเมท) adj. คุ้นเคย,ใกล้ชิด,สนิทสนม,ละเอียด,ส่วนตัว,สนิทสนมในทางเพศ,ในสุด,ลึกซึ้ง,แก่นแท้. n. เพื่อนสนิท., See also: intimately adv. intimateness n. vt. แนะนำ,ชี้แนะ,แย้ม,บอกเป็นนัย,ประกาศ,แจ้ง. intimater n. intimation n.
English-Thai: Nontri Dictionary
intimate(adj) คุ้นเคย,ใกล้ชิด,ส่วนตัว,สนิทสนม,ลึกซึ้ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เข้านอกออกใน (v.) be on intimate terms with someone Syn. เข้าออก, เข้าๆ ออกๆ
กันเอง (adv.) intimately See also: amicably, familiarly Syn. คุ้นเคย Ops. ห่างเหิน
คนสนิท (n.) intimate See also: intimate friend
คนใกล้ชิด (n.) intimate See also: intimate friend Syn. คนสนิท
คู่คิด (n.) intimated friend See also: close friend, tested friend, friend in adversity
คู่หู (adj.) intimate See also: trusted, bosom Syn. สนิท
คู่หู (n.) intimate companion See also: trusted companion, bosom friend Syn. เพื่อนสนิท
รู้ใจ (adj.) intimate Syn. ใกล้ชิด, สนิทสนม
สนิท (v.) intimate See also: to be closely acquainted, to be very familiar Syn. ชอบพอ, ใกล้ชิด, สนิทสนม
สนิทสนม (v.) intimate See also: to be closely acquainted, to be very familiar Syn. สนิท, คุ้นเคย, ชอบพอ, ใกล้ชิด
อย่างคุ้นเคย (adv.) intimately
อย่างสนิทสนม (adv.) intimately Syn. อย่างคุ้นเคย
เพื่อนสนิท (n.) intimate companion See also: trusted companion, bosom friend Syn. คู่หู, เพื่อนเกลอ, เพื่อนซี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Besides, I've arranged for an intimate lunch with our supervisor.แล้วฉันยังมีนัดอาหารกลางวัน 'อย่างใกล้ชิด' กับหัวหน้าเราด้วย
I don't want to be intimate with anything that has a 90-day warranty.ฉันไม่กล้าต่อกรกับของ ที่รับประกัน 90 วันหรอก
I don't think that I want to be intimate with anything that has "Panasonic" written on it....กับอะไรที่เขียน "พานาโซนิค"ไว้ข้างๆ
How do you know that... when a woman gives you her most intimate embrace... that it is you and not your crown that she pulls to her heart?จะรู้อย่างไรว่านางสวมกอดด้วยรัก รักพระองค์ มิใช่มงกุฎพระองค์
So we can have an intimate moment together.เราสามารถใกล้ชิดด้วยกันได้
Once you establish anything truly intimate with another person...เมื่อเธอให้ความ สนิทชิดเชื้อกับคนอื่น...
... itaffectsthepersonyou're the most intimate with.... มันส่งผลกระทบถึงคนที่ เธอให้ความสนิทชิดเชื้อด้วย
A kiss can be so much more intimate than sex.การจูบสามารถสร้าง ความสนิทชิดเชื้อได้มากกว่าเซ็กส์
... intimatedetailsaboutour relationship, about our problems.... แบบสนิทชิดเชื้อเล่าเรื่อง ความสัมพันธ์ของเรา เล่าปัญหาของเรา
Things are getting worse We're running out of ingredients and workers because more ladies have become intimate with the Kingจะทำยังไงดีเจ้าค่ะ วัตถุดิบก็น้อยลงทุกวัน แล้วก็มีนางในเข้าไปถวายตัวทุกวัน คนก็น้อยลงไปอีกด้วย
She can't tell you anything unless she knows we're intimately connected.ยกเว้นแต่เราจะต้องสนิทกันจริง
Something so intimate, so personal...อะไรที่มัน สนิทสนม ส่วนตัวมากๆ

*intimate* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亲热[qīn rè, ㄑㄧㄣ ㄖㄜˋ, 亲热 / 親熱] affectionate; intimate; warm-hearted
亲切[qīn qiè, ㄑㄧㄣ ㄑㄧㄝˋ, 亲切 / 親切] amiable; friendliness; gracious; hospitality; intimate; cordial; kind; close and dear; familiar
[bàng, ㄅㄤˋ, 傍] near; approaching; to depend on; (slang) to have an intimate relationship with sb; Taiwan pr. pang2, bang1, bang4
[xiá, ㄒㄧㄚˊ, 狎] be intimate with
莫逆之交[mò nì zhī jiāo, ㄇㄛˋ ㄋㄧˋ ㄓ ㄐㄧㄠ, 莫逆之交] intimate friendship; bosom buddies
密切[mì qiè, ㄇㄧˋ ㄑㄧㄝˋ, 密切] close; familiar; intimate; frequent
唇亡齿寒[chún wáng chǐ hán, ㄔㄨㄣˊ ㄨㄤˊ ㄔˇ ㄏㄢˊ, 唇亡齿寒 / 唇亡齒寒] lit. without the lips, the teeth feel the cold (成语 saw); fig. intimately interdependent
挚友[zhì yǒu, ㄓˋ ㄧㄡˇ, 挚友 / 摯友] intimate friend; close friend
梯己[tī ji, ㄊㄧ ㄐㄧ˙, 梯己] intimate; private saving of family members
腻友[nì yǒu, ㄋㄧˋ ㄧㄡˇ, 腻友 / 膩友] intimate friend
兰言[lán yán, ㄌㄢˊ ㄧㄢˊ, 兰言 / 蘭言] intimate conversation
亲密[qīn mì, ㄑㄧㄣ ㄇㄧˋ, 亲密 / 親密] intimate; close
贴心[tiē xīn, ㄊㄧㄝ ㄒㄧㄣ, 贴心 / 貼心] intimate; close
体己[tī ji, ㄊㄧ ㄐㄧ˙, 体己 / 體己] intimate; private saving of family members
不分彼此[bù fēn bǐ cǐ, ㄅㄨˋ ㄈㄣ ㄅㄧˇ ㄘˇ, 不分彼此] make no distinction between what's one's own and what's another's; share everything; be on very intimate terms
[qīn, ㄑㄧㄣ, 亲 / 親] parent; one's own (flesh and blood); relative; related; marriage; bride; close; intimate; in person; first-hand; in favor of; pro-; to kiss
知心[zhī xīn, ㄓ ㄒㄧㄣ, 知心] caring; intimate
近人[jìn rén, ㄐㄧㄣˋ ㄖㄣˊ, 近人] contemporary; modern person; close friend; associate; intimate
[nì, ㄋㄧˋ, 昵] familiar; to get close to sb; intimate
昵比[nì bì, ㄋㄧˋ ㄅㄧˋ, 昵比] intimate
亲昵[qīn nì, ㄑㄧㄣ ㄋㄧˋ, 亲昵 / 親昵] intimate

*intimate* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インティメート[, inteime-to] (adj-no) intimate
くっ付く(P);食っ付く[くっつく, kuttsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to adhere to; to stick to; to cling to; (2) (uk) to keep close to; to go along with; (3) (uk) to get involved with; to be thick with; to become intimate; (P)
ちん[, chin] (n-suf) intimate (or disdainful) suffix used after a person's name (or the base of an adjective describing that person)
仄めかす[ほのめかす, honomekasu] (v5s,vt) (uk) to hint at; to intimate; to suggest; to allude to; to imply; (P)
仲睦まじい[なかむつまじい, nakamutsumajii] (n) harmonious; intimate
仲良し(P);仲好し;仲よし;仲好(io)[なかよし, nakayoshi] (n,adj-na) intimate friend; close friend; bosom buddy; chum; (P)
仲良しこよし;仲好し小好し[なかよしこよし, nakayoshikoyoshi] (n) (See 仲良し) intimate friend; close friend; bosom buddy; chum
出来る(P);出來る(oK)[できる, dekiru] (v1,vi) (1) (uk) to be able (in a position) to do; to be up to the task; (2) to be ready; to be completed; (3) to be made; to be built; (4) to be good at; to be permitted (to do); (5) to become intimate; to take up (with somebody); (6) to grow; to be raised; (P)
出来合う[できあう, dekiau] (v5u,vi) to be ready-made; to become intimate with
匂わせる[におわせる, niowaseru] (v1) to smell of; to give off a scent; to hint at; to intimate
喋々喃々;喋喋喃喃[ちょうちょうなんなん(uK), chouchounannan (uK)] (n,vs,adj-t,adv-to) (arch) billing and cooing; holding an intimate, long-winded conversation in whispers
心安い;心易い(iK)[こころやすい, kokoroyasui] (adj-i) intimate; carefree; familiar; friendly
懇ろ;懇(io)[ねんごろ;ねもころ(ok), nengoro ; nemokoro (ok)] (adj-na) (1) kind; courteous; hospitable; warmly respectful; (2) (See 懇ろになる) intimate; (n,vs) (3) (arch) becoming intimate; having an intimate relationship (sometimes esp. a homosexual relationship)
懇ろになる[ねんごろになる, nengoroninaru] (exp,v5r) to become intimate with (e.g. a woman); to become acquainted
懇意になる[こんいになる, kon'ininaru] (exp,v5r) to get (become) acquainted; to get to know; to get (become) intimate with; to become friendly with; to become friends
琴瑟相和[きんしつそうわ, kinshitsusouwa] (n,vs) (See 琴瑟相和す) pair of persons (especially a married couple) being intimate and harmonious; being happily married
睦ぶ[むつぶ, mutsubu] (v5b,vi) to be harmonious; to get on well; to be intimate or close
睦まじい[むつまじい, mutsumajii] (adj-i) (usu. of families or couples in intimate relationship) harmonious; happy; affectionate
睦む[むつむ, mutsumu] (v5m,vi) (See 睦ぶ) to be harmonious; to get on well; to be intimate or close
肌(P);膚[はだ(P);はだえ, hada (P); hadae] (n,n-suf) (1) skin; (2) (See 肌を許す) body (in the context of intimate bodily contact); (3) surface; grain (e.g. of wood); texture; (4) (See 肌が合う) disposition; temperament; character; type; (P)
膝を交えて[ひざをまじえて, hizawomajiete] (exp) intimately; sitting knee to knee
親しく[したしく, shitashiku] (adv,n) intimately; personally; in person
親しむ[したしむ, shitashimu] (v5m,vi) to be intimate with; to befriend; (P)
親友[しんゆう, shinyuu] (n) close friend; bosom (old, intimate) friend; buddy; crony; chum; (P)
近しい;親しい[ちかしい, chikashii] (adj-i) (See 親しい・したしい) intimate; close
連理[れんり, renri] (n) (1) trees with entwined branches; (2) intimate male and female relationship
馴れ合う[なれあう, nareau] (v5u,vi) to collude (with); to conspire (with); to establish a secret liaison (with); to make friends with; to get along well with; to become intimate (with opposite sex)
馴染み深い;なじみ深い[なじみぶかい, najimibukai] (adj-i) extremely intimate; very well-acquainted
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
親しむ[したしむ, shitashimu] Thai: คุ้นเคย English: to be intimate with

*intimate* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บากท่า[v.] (bākthā) EN: suggest ; intimate ; hint FR:
ได้เสีย[v.] (dāisīa) EN: have sexual relations without marriage ; become intimate sexually ; have sexual intercourse ; have been intimate FR: se mettre en concubinage
แจ้ง[v.] (jaēng) EN: tell ; inform ; report ; indicate ; reveal ; advise ; express ; announce ; notify ; let know ; intimate ; declare FR: annoncer ; aviser ; informer ; notifier ; rapporter ; révéler ; dire ; déclarer ; communiquer ; faire connaître ; prévenir ; alerter
กากี่นั้ง[n.] (kākīnang) EN: one of us ; intimate friends FR:
กันเอง[adj.] (kan-ēng) EN: informal ; intimate ; friendly FR: informel ; familier ; amical
กันเอง[adv.] (kan-ēng) EN: intimately ; amicably ; familiarly FR: sans chichi (fam.) ; amicalement
เข้านอกออกใน[v. exp.] (khao nøk øk) EN: be an insider ; be on the inside ; be on intimate terms with someone ; be trusted FR:
คนกันเอง[n. exp.] (khon kan-ēn) EN: one of us ; among friends ; intimate ; friend FR: entre amis
คู่หู[n.] (khūhū) EN: buddy (inf.) ; pal ; intimate friend ; close friend ; bosom friend ; confidant FR: pote [m] (fam.)
คู่หู[adj.] (khūhū) EN: intimate FR:
คุ้น[v.] (khun) EN: be familiar ; be conversant ; intimate ; acquaint ; be accustomed ; be well-known ; be used to ; habituate FR: être familier ; être habitué ; être intime
คุ้นเคย[v.] (khunkhoēi) EN: acquaint ; be intimately acquainted ; make familier ; be familiar ; be intimate ; be accustomed ; be well-known ; habituate ; accustom FR:
คู่ซี้[n. exp.] (khū sī) EN: boon companion ; inseparable friend ; intimate friend ; buddy ; trusted companion FR: ami fidèle [m] ; pote (inf.) [m]
ความสัมพันธ์ลึกซึ้ง[n. exp.] (khwām samph) EN: intimate relation FR: relation intime [f]
ใกล้ชิด[adj.] (klaichit) EN: close-knit ; close ; intimate ; relying on each other ; near FR: intime ; proche ; très uni
ใกล้ชิดกัน[X] (klaichit ka) EN: close to each other ; intimate FR:
กล่าวเป็นนัย[v. exp.] (klāo pen na) EN: hint ; intimate FR:
กระจู๋กระจี๋[v.] (krajūkrajī) EN: coo ; bill and coo ; speak in whispers ; talk softly and intimately FR: parler à voix basse
มักคุ้น[v.] (makkhun) EN: be familiar with ; be intimate with FR:
แนบแน่น[adv.] (naēpnaen) EN: closely ; inseparably ; intimately FR:
เป็นกันเอง[adv.] (penkan-ēng) EN: informally ; friendly ; intimately ; cordially ; familiarly FR: cordialement
เพื่อนคู่หู[n.] (pheūoenkhūh) EN: buddy ; intimate friend ; bosom friend ; pal ; close friend ; play mate ; comrade ; confidant friend FR: pote [m] (fam.)
เพื่อนเกลอ[n.] (pheūoenkløe) EN: buddy ; intimate friend FR: ami intime [m]
เพื่อนสนิท[n. exp.] (pheūoen san) EN: best friend ; intimate friend ; close friend ; dear friend ; pal FR: meilleur ami [m] ; meilleure amie [f] ; ami intime [m] ; amie imtime [f] ; ami proche [m] ; vieux pote [m] (fam.) ; pote [m] (fam.)
เพื่อนซี้[n. exp.] (pheūoen sī) EN: close friend ; true friend ; bosom friend ; intimate friend ; buddy FR: ami proche [m] ; ami intime [m] ; véritable ami [m]
พูดเป็นนัย[v. exp.] (phūtpennai) EN: intimate ; hint ; insinuate ; imply ; give s.o. to understand FR: insinuer ; laisser entendre ; sous-entendre ; faire allusion
แสดงนัย[v.] (sadaēng-nai) EN: imply ; intimate ; hint FR:
สนิท[adj.] (sanit) EN: intimate ; close FR: intime ; proche ; uni
สนิทสนม[v.] (sanitsanom) EN: be closely ; be intimate ; get along well ; be acquainted ; be very familiar FR: être proche ; être intime ; s'entendre bien
สนิทสนม[adv.] (sanitsanom) EN: nformally ; friendly ; intimately ; cordially ; familiarly FR:
วิสาสะ[adj.] (wisāsa) EN: familiar ; intimate ; informal ; acquainted FR:
แย้มพราย[v.] (yaēmphrāi) EN: give a hint (of) ; intimate FR:
อย่างแนบแน่น[adv.] (yāng naēpna) EN: intimately FR:

*intimate* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eng; innig; intim; vertraut {adj} | enger; inniger; vertrauter | am engsten; am inigsten; innigst; am vertrautestenintimate | more intimate | most intimate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *intimate*
Back to top