ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

trusted

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *trusted*, -trusted-

trusted ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He entrusted this to me!เขามอบหมายความรับผิดชอบนี้ให้กับฉัน
Do you think that information can be trusted?คุณคิดว่าข้อมูลนั้นเชื่อถือได้หรือ

trusted ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
受任[shòu rèn, ㄕㄡˋ ㄖㄣˋ, 受任] appointment (to a job); to be appointed (to high office); to accept an appointment; entrusted with responsibilities; same as 授任
授任[shòu rèn, ㄕㄡˋ ㄖㄣˋ, 授任] appointment (to a job); to be appointed (to high office); to accept an appointment; entrusted with responsibilities; same as 授任
受权[shòu quán, ㄕㄡˋ ㄑㄩㄢˊ, 受权 / 受權] authorized; entrusted (with authority)
受托[shòu tuō, ㄕㄡˋ ㄊㄨㄛ, 受托 / 受託] entrusted

trusted ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
心を許せる人[こころをゆるせるひと, kokorowoyuruseruhito] (exp) one's trusted friend; confidant
気心の知れた[きごころのしれた, kigokoronoshireta] (adj-f) bosom (buddy); trusted (friend)
股肱[ここう, kokou] (n) one's right-hand man; one's trusted henchman
腹心[ふくしん, fukushin] (n,adj-no) one's confidant; trusted friend; trusted retainer; (P)
飼い犬に手をかまれる;飼い犬に手を噛まれる[かいいぬにてをかまれる, kaiinunitewokamareru] (exp,v1) to be betrayed by a trusted follower
五摂家[ごせっけ, gosekke] (n) (See 摂関) the five regent houses; five families of the Fujiwara clan (Konoe, Kujo, Nijo, Ichijo, and Takatsukasa) entrusted as imperial regents and advisors starting in the Kamakura period
受嘱[じゅしょく, jushoku] (n,vs) being entrusted with; being delegated with
受託[じゅたく, jutaku] (n,vs) being entrusted with; taking charge of; (P)
受託開発[じゅたくかいはつ, jutakukaihatsu] (n) (1) entrusted development; (2) original equipment manufacturer; OEM
言付かる[ことづかる, kotodukaru] (v5r,vt) to be entrusted with; to be asked to
Japanese-English: COMDICT Dictionary
信頼できるホスト[しんらいできるホスト, shinraidekiru hosuto] trusted host
信頼できる機能[しんらいできるきのう, shinraidekirukinou] trusted functionality

trusted ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้าเก่าเต่าเลี้ยง[n. exp.] (khā kao tao) EN: old servant ; old and trusted servant FR:
เข้านอกออกใน[v. exp.] (khao nøk øk) EN: be an insider ; be on the inside ; be on intimate terms with someone ; be trusted FR:
คู่ใจ[n.] (khūjai) EN: boon companion ; someone close to one's heart ; chum ; trusted friend ; buddy FR: pote [m] (fam.)
คู่ซี้[n. exp.] (khū sī) EN: boon companion ; inseparable friend ; intimate friend ; buddy ; trusted companion FR: ami fidèle [m] ; pote (inf.) [m]
เหลาะแหละ[X] (lǿlae) EN: frivolous ; not trusted FR: insouciant ; frivole
ผู้ที่ไว้ใจ[n. exp.] (phū thī wai) EN: someone who can be trusted ; confidant ; confidante FR:
ต้นห้อง [n.] (ton hǿng) EN: trusted servant FR: valet de chambre [m] ; domestique [m]
ไว้เนื้อเชื่อใจ [adj.] (waineūacheū) EN: trusted FR:
รับมอบหมาย[v. exp.] (rap møp) EN: accept an assignment ; receive responsibility ; be entrusted FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า trusted
Back to top