ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hint

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hint*, -hint-

hint ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hint (n.) การพูดเป็นนัย See also: การแย้ม, การพูดเปรย, การบอกใบ้, การเสนอแนะเป็นนัยๆ Syn. clue, indication, signal
hint (vi.) เกริ่น See also: บอกใบ้, พูดเป็นนัย, แย้ม, เปรย
hint (n.) จำนวนเล็กน้อย
hint at (phrv.) พูดเป็นนัยเรื่อง See also: บอกใบ้ในเรื่อง Syn. point at, point to
hint to (phrv.) พูดแนะนำอ้อมๆ Syn. intimate to
hinterland (n.) เขตด้อยความเจริญของประเทศ See also: เขตที่ห่างไกลจากตัวเมือง Syn. back country
hinterland (n.) ผืนแผ่นดินหลังฝั่งทะเล
hinting (adj.) เป็นข้อเสนอแนะ See also: เป็นการชี้แนะ, ซึ่งชี้แนะ Syn. evocative, indicative
English-Thai: HOPE Dictionary
hint(ฮินทฺ) vt.,n. (การ) บอกใบ้,พูดเป็นนัย,แย้ม,พูดเปรย., See also: hinter n. hintingly adv., Syn. tip,trace,allude
hinterland(ฮิน'เทอะแลนดฺ) n. เขตหัวเมืองที่ส่งเสบียงให้แก่เรือ,ผืนแผ่นดินหลังฝั่งทะเล.
hinterlandsเขตด้อยเจริญของประเทศ,เขตที่ห่างไกลจากตัวเมือง
English-Thai: Nontri Dictionary
hint(n) ข้อแนะ,การบอกใบ้,การพูดเปรย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hinterlandแดนหลังเทือกเขา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เกร็ดความรู้ (n.) useful hint or idea See also: bit of knowledge, tip, basic, practical fact
บอกหวย (v.) hint See also: give a hint for buying lotteries
บอกใบ้ (v.) hint See also: intimate, imply, suggest, advice
พูดเปรย (v.) hint See also: give a hint, insinuate, indicate, imply, intimate Syn. เปรย, พูดเปรยๆ
พูดเปรยๆ (v.) hint See also: give a hint, insinuate, indicate, imply, intimate Syn. เปรย
ระแคะ (n.) hint See also: clue, intimation
เปรย (v.) hint See also: insinuate, intimate, imply, indicate Syn. เปรยๆ
เปรย (v.) hint See also: insinuate, intimate, imply, indicate Syn. เปรยๆ
เปรยๆ (adv.) hint See also: insinuate, imply Syn. เปรย,
ใบ้หวย (v.) hint See also: give a hint for buying lotteries Syn. บอกหวย
ชินโต (n.) Shinto Syn. ศาสนาชินโต
ผ้าลาย (n.) chintz
ศาสนาชินโต (n.) Shintoism Syn. ชินโต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"There was no hint of misery.♪ ผู้คนอยู่ดีไม่มีทุกข์ตรม ♪
And when I finally started dating again, when I tried to hint to her about Rich, that we were living together...- เดินระวังนะคะ... - แล้วพอตอนที่ฉันเริ่มออกเดทอีกครั้ง ตอนที่ฉันพยายามบอกใบ้เธอเรื่องของริช
Not one hint of encouragement. Not one scrap of validation.ไม่ได้หนึ่งคำใบ้ของการให้กำลังใจ ไม่หนึ่งเศษของการตรวจสอบ
Those? Well, one does want a hint of color.เหล่านั้นหรือไม่ ดีคนหนึ่งไม่ต้องการคำใบ้ของสี
So here's a helpful hint for you.และนี่คือคำที่น่าจะช่วยคุณได้
Search and destroy for any hint of the virus.ค้นหา และทำลายสิ่งแปลกปลอมซะ ฉันรู้...
Brash, with just a hint of impishness.ดูร่าเริงและแฝงนัยแห่งความซุกซน
And just a hint of... lust.ใส่ความอยากลงไปนิดนึง.
Almost like sleepwalking. Look at the face, it's vacant with a hint of sadness.เนเธญเธ™เธ”เธตเน‰เน„เธกเนˆเน€เธ„เธขเน„เธ”เน‰เธฃเธฑเธšเธ„เธณเธ•เธญเธšเน€เธฅเธข
Unfortunately, it is incumbent upon me to hint that the eldest Miss Bennet is very soon to be engaged.โชคไม่ดีเลย ที่ฉันต้องบอกคุณว่า ลูกสาวคนโตของฉัน นั้นกำลังจะหมั้นในไม่ช้า
Taking to account that you are a great disadvantage here, I am going to give a hint from where hidden the key.เรื่องต่อไปนี้ อาจจะยังไม่มีประโยชน์ที่นี่ ผมจะใบ้ที่ซ่อนของ
The hint is this:ตั้งใจฟังให้ดี ๆ คำใบ้คือ

hint ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暗示[àn shì, ㄢˋ ㄕˋ, 暗示] drop a hint; hint; suggest; suggestion
亚欧大陆腹地[Yà ōu dà lù fù dì, ㄧㄚˋ ㄡ ㄉㄚˋ ㄌㄨˋ ㄈㄨˋ ㄉㄧˋ, 亚欧大陆腹地 / 亞歐大陸腹地] Eurasian hinterland (i.e. Central Asia including Xinjiang)
腹地[fù dì, ㄈㄨˋ ㄉㄧˋ, 腹地] hinterland; interior; outback
韵味[yùn wèi, ㄩㄣˋ ㄨㄟˋ, 韵味 / 韻味] implicit charm in rhyme or sound; hinted appeal; interest
含义[hán yì, ㄏㄢˊ ㄧˋ, 含义 / 含義] meaning (implicit in a phrase); implied meaning; hidden meaning; hint; connotation
神道[Shén dào, ㄕㄣˊ ㄉㄠˋ, 神道] Shinto (Japanese religion)
贴士[tiē shì, ㄊㄧㄝ ㄕˋ, 贴士 / 貼士] tip; hint; inside story

hint ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ノーヒント[, no-hinto] (n) no hint (e.g. quiz questions where no clues are given)
仄めかす[ほのめかす, honomekasu] (v5s,vt) (uk) to hint at; to intimate; to suggest; to allude to; to imply; (P)
匂わせる[におわせる, niowaseru] (v1) to smell of; to give off a scent; to hint at; to intimate
含みを持たせる[ふくみをもたせる, fukumiwomotaseru] (exp,v1) to hint at something
掠める[かすめる, kasumeru] (v1,vt) (1) (uk) to steal; to rob; to snatch; to pocket; to plunder; (2) (uk) to deceive; to trick; to cheat; (3) (uk) to graze (in passing); to skim; to brush against; to touch lightly; (4) (uk) to appear and quickly disappear (a thought, a smile, etc.); to flit (through one's mind, across one's face); (5) (uk) (often as 目をかすめて) to do (something) while no one is looking; (6) (uk) (arch) to hint at; to suggest; to insinuate
気もない;気も無い[けもない, kemonai] (exp) (1) showing no signs of ~~; there being no hint of ~~; (2) (arch) unthinkable
アクアティント;アクアチント[, akuateinto ; akuachinto] (n) aquatint
アルゼンチンタンゴ[, aruzenchintango] (n) (See タンゴ) Argentine tango
エフェソの信徒への手紙[エフェソのしんとへのてがみ, efeso noshintohenotegami] (n) Epistle to the Ephesians (book of the Bible)
お宮[おみや, omiya] (n) Shinto shrine
がしんたれ[, gashintare] (n) (ksb
カチンと来る;かちんと来る[カチンとくる(カチンと来る);かちんとくる(かちんと来る), kachin tokuru ( kachin to kuru ); kachintokuru ( kachinto kuru )] (exp,vk) (uk) to be annoyed (by); to be offended (at); to be irritated (with)
がめ子[がめこ, gameko] (n) (See がめつい) chintzy, money-grubbing girl
ガラテヤの信徒への手紙[ガラテヤのしんとへのてがみ, garateya noshintohenotegami] (n) Epistle to the Galatians (book of the Bible)
きちんと[, kichinto] (adv,vs) (on-mim) precisely; accurately; neatly; (P)
コリントの信徒への手紙一[コリントのしんとへのてがみいち, korinto noshintohenotegamiichi] (n) First Epistle to the Corinthians (book of the Bible)
コリントの信徒への手紙二[コリントのしんとへのてがみに, korinto noshintohenotegamini] (n) Second Epistle to the Corinthians (book of the Bible)
コロサイの信徒への手紙[コロサイのしんとへのてがみ, korosai noshintohenotegami] (n) Epistle to the Colossians (book of the Bible)
コロシント[, koroshinto] (n) colocynth
しめ縄;注連縄;七五三縄;標縄[しめなわ, shimenawa] (n) (Shinto) rope used to cordon off consecrated areas or as a talisman against evil
シンタックスチェッカ[, shintakkusuchiekka] (n) {comp} syntax checker
しんと[, shinto] (vs,adv) (on-mim) silent (as the grave); deadly silent
ちんたら[, chintara] (adv,adv-to) (on-mim) dilatorily; sluggishly
ツーと言えばカーだ[ツーといえばカーだ, tsu-toieba ka-da] (exp) to be quick to take a hint; to be very responsive; to be quick on the uptake
テサロニケの信徒への手紙一[テサロニケのしんとへのてがみいち, tesaronike noshintohenotegamiichi] (n) First Epistle to the Thessalonians (book of the Bible)
テサロニケの信徒への手紙二[テサロニケのしんとへのてがみに, tesaronike noshintohenotegamini] (n) Second Epistle to the Thessalonians (book of the Bible)
ハンチントン舞踏病[ハンチントンぶとうびょう, hanchinton butoubyou] (n) Huntington's chorea
ヒンターランド[, hinta-rando] (n) hinterland (ger
ポップヒント[, poppuhinto] (n) {comp} what's this tip
メゾチント;メゾティント[, mezochinto ; mezoteinto] (n) mezzotint
ユニット型投資信託[ユニットがたとうししんたく, yunitto gatatoushishintaku] (n) unit-type investment trust
ワシントン[, washinton] (n) Washington; (P)
ワシントンポスト[, washintonposuto] (n) Washington Post (newspaper)
ワシントン条約[ワシントンじょうやく, washinton jouyaku] (n) (See CITES) Washington Convention (i.e. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
一実神道[いちじつしんとう, ichijitsushintou] (n) (abbr) (obsc) (See 山王一実神道) Ichijitsu Shinto (alt. name for Hie Shinto
一親等[いっしんとう, isshintou] (n) first degree of kinship
三教[さんきょう, sankyou] (n) Shinto and Buddhism and Confucianism
三親等[さんしんとう, sanshintou] (n) kinsman of the third degree (of consanguinity)
三輪神道[みわしんとう, miwashintou] (n) (See 両部神道) Miwa Shinto (sect of amalgamated Shinto developed in the Muromachi Period)
両部[りょうぶ, ryoubu] (n) (1) {Buddh} two parts; both parts; (2) both realms (i.e. the Diamond Realm and the Womb Realm); (3) (abbr) (See 両部神道) Shinto-Buddhist amalgamation
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ヒント[ひんと, hinto] hint
コマンドシンタックス[こまんどしんたっくす, komandoshintakkusu] command syntax
シンタックス[しんたっくす, shintakkusu] syntax
シンタックスエラー[しんたっくすえらー, shintakkusuera-] syntax error
シンタックスチェッカ[しんたっくすちえっか, shintakkusuchiekka] syntax checker
メタシンタックス[めたしんたっくす, metashintakkusu] metasyntax
中心的[ちゅうしんてき, chuushinteki] mainline (an)
写真図書館[しゃしんとしょかん, shashintoshokan] photographic library
受信通知[じゅしんつうち, jushintsuuchi] acknowledgment
受信通知要求表示[じゅしんつうちようきゅうひょうじ, jushintsuuchiyoukyuuhyouji] receipt notification request indication
着信転送機能[ちゃくしんてんそうきのう, chakushintensoukinou] call forwarding
親展書留郵便[しんてんかきとめゆうびん, shintenkakitomeyuubin] registered mail to addressee in person, PD PR
遅延配信取消し[ちえんはいしんとりけし, chienhaishintorikeshi] deferred delivery cancellation
配信通知[はいしんつうち, haishintsuuchi] delivery notification

hint ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอบซ่อน[v.] (aēp sǿn) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud FR: cacher ; dissimuler
ใบ้หวย[v. exp.] (bai hūay) EN: hint ; give a laconic lottery tip FR:
บากท่า[v.] (bākthā) EN: suggest ; intimate ; hint FR:
บอกใบ้[v.] (bøkbai) EN: hint ; give a hint FR: insinuer ; laisser entendre ; faire allusion
บอกเป็นนัย ๆ[v. exp.] (bøk pen nai) EN: clue ; hint FR:
เบาะแส[n.] (bǿsaē) EN: clue ; hint ; trace ; information FR: indice [m]
กล่าวเป็นนัย[v. exp.] (klāo pen na) EN: hint ; intimate FR:
พูดเป็นนัย[v. exp.] (phūtpennai) EN: intimate ; hint ; insinuate ; imply ; give s.o. to understand FR: insinuer ; laisser entendre ; sous-entendre ; faire allusion
เปรียบปราย[v.] (prīepprāi) EN: insinuate ; imply ; allude to ; hint (at) ; be snide ; make an invidious comparison FR: laisser entendre (que) ; laisser sous-entendre (que) ; insinuer
เปรียบเปรย[v.] (prīepproēi) EN: insinuate ; imply ; allude to ; hint (at) ; be snide ; make an invidious comparison FR: laisser entendre (que) ; laisser sous-entendre (que) ; insinuer
เปรย[v.] (proēi) EN: think aloud ; hint ; insinuate ; remark FR: soliloquer ; monologuer
เปรย ๆ = เปรยๆ[v. exp.] (proēi-proēi) EN: think aloud ; hint ; insinuate ; remark FR: soliloquer ; monologuer
ระแคะ[n.] (rakhae) EN: hint ; stratagem FR:
แสดงนัย[v.] (sadaēng-nai) EN: imply ; intimate ; hint FR:
เตือน[v.] (teūoen) EN: warn ; caution ; alarm ; remind ; forewarn ; hint to ; call attention ; admonish FR: avertir ; prévenir ; alerter ; alarmer ; aviser ; mettre en garde ; éveiller l'attention
แย้มพราย[v.] (yaēmphrāi) EN: give a hint (of) ; intimate FR:
ฉินท-[pref.] (chintha-) EN: cut ; break FR:
ชินโต[n. prop.] (Chintō) EN: Shinto FR: shintoïsme [m]
หินตะกอน[n. exp.] (hintakøn) EN: sedimentary rock FR: roche sédimentaire [f]
หินตะกอนภูเขาไฟ [n. exp.] (hintakøn ph) EN: pyroclastic rock FR:
เจ๊ก[n. prop.] (Jek ) EN: Chink (pej.) FR: Chintok [m] (péj.)
กัปปพินทุ[n.] (kappaphinth) EN: smudge that makes a new robe allowable ; dark mark or small black dot applied to a new robe to make it lawful FR:
กัปปพินทุ[v.] (kappaphinth) EN: make a robe allowable by applying a disfiguring smudge ; mark with a smudge FR:
กระถินเทศ[n.] (krathinthēt) EN: Vachellia FR: Vachellia
กระถินเทศ[n.] (krathinthēt) EN: sweet acacia ; needle bush ; Vachellia farnesiana ; Acacia farnesiana ; Mimosa farnesiana FR: Vachellia farnesiana ; Acacia farnesiana ; Mimosa farnesiana
นคินทร[n.] (nakhinthøn) EN: mountain FR:
ภินทนาการ[n.] (phinthanākā) EN: act of breaking or destroying FR:
พินทุ[n.] (phinthu) EN: drop of water FR:
พินทุ[n.] (phinthu) EN: tiny circle ; dot FR:
พินทุ (–ิ)[n.] (phinthu) EN: vowel mark –ิ (i) FR: symbole vocalique –ิ (i)
–ิ[n.] (phinthu) EN: vowel mark –ิ (i) FR: symbole vocalique –ิ (i)
พินทุสร[n.] (phinthusøn) EN: sweet sound FR:
ศาสนาชินโต[n. exp.] (sātsanā Chi) EN: Shintoism FR: shintoïsme [m]
ตั้งถิ่นฐาน[v. exp.] (tang thinth) EN: settle down FR:
ต่างถิ่นฐาน[adj.] (tāngthinthā) EN: foreign FR:
ถั่วพินโต[n. exp.] (thūa phinto) EN: pinto bean FR:
ย้ายถิ่นฐาน[v. exp.] (yāi thinthā) EN: migrate FR:

hint ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hinterhalt {m} | Hinterhalte
hinterlistig; listig; geschickt; verschlagen; schlau {adj} | hinterlistiger | am hinterlistigstenartful | more artful | most artful
Hintergrund {m} | Hintergründe
Hinterwäldler {m} | Hinterwäldler
Gehäuseabdeckung {f} | hintere Gehäuseabdeckungcasing cover | rear cover
Chintz {m} [textil.]chintzing
Kaution {f} (Wohnung) | für etw. eine Kaution hinterlegen (zahlen)deposit | to pay a deposit on sth.
Hintertür {f} | Hintertüren
Hinterbein {n} | sich auf die Hinterbeine stellenhind leg | to put up a fight
Hinterbänkler {m} | Hinterbänkler
Hinterbliebene {m,f}; Hinterbliebenersurviving dependant
Hintergedanken {m} | Hintergedanken
Hinterland {n}interior; hinterland; backlands; backcountry
Hinterland {n} | im Hinterlandoutback [Austr.] | in the outback
Hockeyspiel {n}shinty
introvertiert {adj} | ein introvertierter Menschintroverted | an introvert
gemein; hinterhältig; böse; niederträchtig {adj} | gemeiner; hinterhältiger; böser; niederträchtiger | am gemeinsten; am hinterhältigsten; am bösesten; am niederträchtigstenmean | meaner | meanest
Nabenweite {f} der Hinterachserear hub spacing
hinterhältig; hinterlistig; heimtückisch; verräterisch; perfid {adj} | hinterhältiger | am hinterhältigstenperfidious | more perfidious | most perfidious
Playback {n}; Hintergrundspiel
Hinterrad {n} | Hinterräder
Hinterradantrieb {m} | Hinterradantriebe
retrobulbär {adj}; hinter dem Augapfel [med.]retrobulbar
retrosternal {adj}; hinter dem Brustbein liegend [med.]retrosternal; behind the breastbone
Hinterteil {n}; Hinterbacken
hinterhältig {adj} | hinterhältiger | am hinterhältigstensnaky | snakier | snakiest
heimtückisch; hinterhältig {adj} | heimtückischer; hinterhältiger | am heimtückischsten; am hinterhältigstensneaky | sneakier | sneakiest
Steuerhinterzieher {m}; Steuerhinterzieherin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hint
Back to top