ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

affectionately

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *affectionately*, -affectionately-

affectionately ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
affectionately (adv.) อย่างใกล้ชิด See also: อย่างสนิทสนม Syn. familiarly
affectionately (adv.) อย่างอบอุ่น See also: อย่างเป็นมิตร, อย่างรักใคร่ Syn. fondly Ops. coldly, unaffectionately
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ด้วยเสน่หา (adv.) affectionately See also: passionately, caringly, lovingly Syn. รักใคร่, ชื่นชอบ Ops. รังเกียจ, เกลียด

affectionately ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉอเลาะกัน[v. exp.] (chølǿ kan) EN: bill and coo ; converse affectionately FR:
ด้วยเสน่หา[adv.] (dūay sanēhā) EN: affectionately FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า affectionately
Back to top