ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-intimate-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น intimate, *intimate*,

-intimate- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เข้านอกออกใน (v.) be on intimate terms with someone Syn. เข้าออก, เข้าๆ ออกๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Besides, I've arranged for an intimate lunch with our supervisor.แล้วฉันยังมีนัดอาหารกลางวัน 'อย่างใกล้ชิด' กับหัวหน้าเราด้วย
I don't want to be intimate with anything that has a 90-day warranty.ฉันไม่กล้าต่อกรกับของ ที่รับประกัน 90 วันหรอก
I don't think that I want to be intimate with anything that has "Panasonic" written on it....กับอะไรที่เขียน "พานาโซนิค"ไว้ข้างๆ
How do you know that... when a woman gives you her most intimate embrace... that it is you and not your crown that she pulls to her heart?จะรู้อย่างไรว่านางสวมกอดด้วยรัก รักพระองค์ มิใช่มงกุฎพระองค์
So we can have an intimate moment together.เราสามารถใกล้ชิดด้วยกันได้
Once you establish anything truly intimate with another person...เมื่อเธอให้ความ สนิทชิดเชื้อกับคนอื่น...
... itaffectsthepersonyou're the most intimate with.... มันส่งผลกระทบถึงคนที่ เธอให้ความสนิทชิดเชื้อด้วย
A kiss can be so much more intimate than sex.การจูบสามารถสร้าง ความสนิทชิดเชื้อได้มากกว่าเซ็กส์
Things are getting worse We're running out of ingredients and workers because more ladies have become intimate with the Kingจะทำยังไงดีเจ้าค่ะ วัตถุดิบก็น้อยลงทุกวัน แล้วก็มีนางในเข้าไปถวายตัวทุกวัน คนก็น้อยลงไปอีกด้วย
We think the shooter has intimate knowledge of law enforcement procedures.สุ่มเลือกเหยื่อที่เจอตามถนนสายนี้เนี่ยะนะ
We believe he changes jurisdictions intentionally and strikes during the first/second shift change, indicating and intimate knowledge of law enforcement.เขาเดินทางมากับหญิงสาว แต่เค้าอาจจะซ่อนเธอไว้ ไม่ให้คุณเห็น คุณอยู่ที่โรงแรมไชนี่ไดม์ บางทีเค้าอาจจะแขวนป้าย "ห้ามรบกวน"
Now an intimate ero party?ได้เวลาปาร์ตี้ชุดชั้นในแล้วหรือ?

-intimate- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bàng, ㄅㄤˋ, 傍] near; approaching; to depend on; (slang) to have an intimate relationship with sb; Taiwan pr. pang2, bang1, bang4
[xiá, ㄒㄧㄚˊ, 狎] be intimate with
莫逆之交[mò nì zhī jiāo, ㄇㄛˋ ㄋㄧˋ ㄓ ㄐㄧㄠ, 莫逆之交] intimate friendship; bosom buddies
挚友[zhì yǒu, ㄓˋ ㄧㄡˇ, 挚友 / 摯友] intimate friend; close friend
腻友[nì yǒu, ㄋㄧˋ ㄧㄡˇ, 腻友 / 膩友] intimate friend
兰言[lán yán, ㄌㄢˊ ㄧㄢˊ, 兰言 / 蘭言] intimate conversation
不分彼此[bù fēn bǐ cǐ, ㄅㄨˋ ㄈㄣ ㄅㄧˇ ㄘˇ, 不分彼此] make no distinction between what's one's own and what's another's; share everything; be on very intimate terms

-intimate- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インティメート[, inteime-to] (adj-no) intimate
ちん[, chin] (n-suf) intimate (or disdainful) suffix used after a person's name (or the base of an adjective describing that person)
仲睦まじい[なかむつまじい, nakamutsumajii] (n) harmonious; intimate
仲良し(P);仲好し;仲よし;仲好(io)[なかよし, nakayoshi] (n,adj-na) intimate friend; close friend; bosom buddy; chum; (P)
仲良しこよし;仲好し小好し[なかよしこよし, nakayoshikoyoshi] (n) (See 仲良し) intimate friend; close friend; bosom buddy; chum
出来合う[できあう, dekiau] (v5u,vi) to be ready-made; to become intimate with
匂わせる[におわせる, niowaseru] (v1) to smell of; to give off a scent; to hint at; to intimate
懇ろ;懇(io)[ねんごろ;ねもころ(ok), nengoro ; nemokoro (ok)] (adj-na) (1) kind; courteous; hospitable; warmly respectful; (2) (See 懇ろになる) intimate; (n,vs) (3) (arch) becoming intimate; having an intimate relationship (sometimes esp. a homosexual relationship)
懇ろになる[ねんごろになる, nengoroninaru] (exp,v5r) to become intimate with (e.g. a woman); to become acquainted
懇意になる[こんいになる, kon'ininaru] (exp,v5r) to get (become) acquainted; to get to know; to get (become) intimate with; to become friendly with; to become friends
琴瑟相和[きんしつそうわ, kinshitsusouwa] (n,vs) (See 琴瑟相和す) pair of persons (especially a married couple) being intimate and harmonious; being happily married
睦ぶ[むつぶ, mutsubu] (v5b,vi) to be harmonious; to get on well; to be intimate or close
睦まじい[むつまじい, mutsumajii] (adj-i) (usu. of families or couples in intimate relationship) harmonious; happy; affectionate
睦む[むつむ, mutsumu] (v5m,vi) (See 睦ぶ) to be harmonious; to get on well; to be intimate or close
肌(P);膚[はだ(P);はだえ, hada (P); hadae] (n,n-suf) (1) skin; (2) (See 肌を許す) body (in the context of intimate bodily contact); (3) surface; grain (e.g. of wood); texture; (4) (See 肌が合う) disposition; temperament; character; type; (P)
親しむ[したしむ, shitashimu] (v5m,vi) to be intimate with; to befriend; (P)
連理[れんり, renri] (n) (1) trees with entwined branches; (2) intimate male and female relationship
馴れ合う[なれあう, nareau] (v5u,vi) to collude (with); to conspire (with); to establish a secret liaison (with); to make friends with; to get along well with; to become intimate (with opposite sex)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
親しむ[したしむ, shitashimu] Thai: คุ้นเคย English: to be intimate with

-intimate- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บากท่า[v.] (bākthā) EN: suggest ; intimate ; hint FR:
ได้เสีย[v.] (dāisīa) EN: have sexual relations without marriage ; become intimate sexually ; have sexual intercourse ; have been intimate FR: se mettre en concubinage
แจ้ง[v.] (jaēng) EN: tell ; inform ; report ; indicate ; reveal ; advise ; express ; announce ; notify ; let know ; intimate ; declare FR: annoncer ; aviser ; informer ; notifier ; rapporter ; révéler ; dire ; déclarer ; communiquer ; faire connaître ; prévenir ; alerter
กากี่นั้ง[n.] (kākīnang) EN: one of us ; intimate friends FR:
กันเอง[adj.] (kan-ēng) EN: informal ; intimate ; friendly FR: informel ; familier ; amical
เข้านอกออกใน[v. exp.] (khao nøk øk) EN: be an insider ; be on the inside ; be on intimate terms with someone ; be trusted FR:
คนกันเอง[n. exp.] (khon kan-ēn) EN: one of us ; among friends ; intimate ; friend FR: entre amis
คู่หู[n.] (khūhū) EN: buddy (inf.) ; pal ; intimate friend ; close friend ; bosom friend ; confidant FR: pote [m] (fam.)
คู่หู[adj.] (khūhū) EN: intimate FR:
คุ้น[v.] (khun) EN: be familiar ; be conversant ; intimate ; acquaint ; be accustomed ; be well-known ; be used to ; habituate FR: être familier ; être habitué ; être intime
คุ้นเคย[v.] (khunkhoēi) EN: acquaint ; be intimately acquainted ; make familier ; be familiar ; be intimate ; be accustomed ; be well-known ; habituate ; accustom FR:
คู่ซี้[n. exp.] (khū sī) EN: boon companion ; inseparable friend ; intimate friend ; buddy ; trusted companion FR: ami fidèle [m] ; pote (inf.) [m]
ความสัมพันธ์ลึกซึ้ง[n. exp.] (khwām samph) EN: intimate relation FR: relation intime [f]
ใกล้ชิด[adj.] (klaichit) EN: close-knit ; close ; intimate ; relying on each other ; near FR: intime ; proche ; très uni
ใกล้ชิดกัน[X] (klaichit ka) EN: close to each other ; intimate FR:
กล่าวเป็นนัย[v. exp.] (klāo pen na) EN: hint ; intimate FR:
มักคุ้น[v.] (makkhun) EN: be familiar with ; be intimate with FR:
เพื่อนคู่หู[n.] (pheūoenkhūh) EN: buddy ; intimate friend ; bosom friend ; pal ; close friend ; play mate ; comrade ; confidant friend FR: pote [m] (fam.)
เพื่อนเกลอ[n.] (pheūoenkløe) EN: buddy ; intimate friend FR: ami intime [m]
เพื่อนสนิท[n. exp.] (pheūoen san) EN: best friend ; intimate friend ; close friend ; dear friend ; pal FR: meilleur ami [m] ; meilleure amie [f] ; ami intime [m] ; amie imtime [f] ; ami proche [m] ; vieux pote [m] (fam.) ; pote [m] (fam.)
เพื่อนซี้[n. exp.] (pheūoen sī) EN: close friend ; true friend ; bosom friend ; intimate friend ; buddy FR: ami proche [m] ; ami intime [m] ; véritable ami [m]
พูดเป็นนัย[v. exp.] (phūtpennai) EN: intimate ; hint ; insinuate ; imply ; give s.o. to understand FR: insinuer ; laisser entendre ; sous-entendre ; faire allusion
แสดงนัย[v.] (sadaēng-nai) EN: imply ; intimate ; hint FR:
สนิท[adj.] (sanit) EN: intimate ; close FR: intime ; proche ; uni
สนิทสนม[v.] (sanitsanom) EN: be closely ; be intimate ; get along well ; be acquainted ; be very familiar FR: être proche ; être intime ; s'entendre bien
วิสาสะ[adj.] (wisāsa) EN: familiar ; intimate ; informal ; acquainted FR:
แย้มพราย[v.] (yaēmphrāi) EN: give a hint (of) ; intimate FR:

-intimate- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eng; innig; intim; vertraut {adj} | enger; inniger; vertrauter | am engsten; am inigsten; innigst; am vertrautestenintimate | more intimate | most intimate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -intimate-
Back to top