ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

familiar

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *familiar*, -familiar-

familiar ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
familiar (adj.) คุ้นเคย See also: เคยชิน, ซึ่งเป็นที่รู้จัก Syn. customary, well-known Ops. strange, unfamiliar
familiar (n.) เพื่อนสนิท See also: คนคุ้นเคย, คนสนิทสนม Syn. comrade, friend, intimate Ops. enemy, foe
familiarity (n.) ความคุ้นเคย See also: ความสนิทสนม, ความเคยชิน Syn. friendliness, intimacy
familiarity (n.) ความเชี่ยวชาญ See also: ความรอบรู้, ความชำนาญ Syn. experience, mastery, knowledge
familiarize (vt.) ทำให้คุ้นเคย See also: ทำให้เคยชิน, ทำให้รู้จัก Syn. accustom, acquaint, habituate
familiarize with (phrv.) ทำให้...ไม่คุ้นเคยกับ See also: ทำให้...ชินกับ
familiarly (adv.) อย่างคุ้นเคย See also: อย่างสนิทสนม, อย่างเป็นกันเอง Syn. intimately
English-Thai: HOPE Dictionary
familiar(ฟะมิล'ยะ) adj. คุ้นเคย,คุ้น,ชิน,เคย,สนิทสนม,รู้,เห็นเสมอ,รู้จัก,ใกล้ชิด,ตามสบาย,ไม่มี
familiar spirin. ผีรับใช้
familiarise(ฟะมิล'เลียไรซ) vt. ทำให้คุ้นเคย,ทำให้เคยชิน,ทำให้รอบรู้,ทำให้รู้จัก, See also: familiarisation,familiarization n. familiariser,familiarizer n.
familiarity(ฟะมิลลิแอ'ริที) n. ความคุ้นเคย,ความสนิทสนม,ความเคยชิน,ความใกล้ชิด,การไม่มีพิธีรีตอง,ความรอบรู้,ความชำนาญ, Syn. intimacy
familiarize(ฟะมิล'เลียไรซ) vt. ทำให้คุ้นเคย,ทำให้เคยชิน,ทำให้รอบรู้,ทำให้รู้จัก, See also: familiarisation,familiarization n. familiariser,familiarizer n.
English-Thai: Nontri Dictionary
familiar(adj) สนิทสนม,คุ้นเคย,เคยชิน,รู้จัก
familiarity(n) ความสนิทสนม,ความคุ้นเคย,ความเคยชิน,ความใกล้ชิด
familiarize(vt) ทำให้สนิทสนม,ทำให้คุ้นเคย,ทำให้เคยชิน,ทำความรู้จัก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Familiarityการปฏิบัติที่เคยชิน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คลุกคลี (v.) be familiar with See also: be accustomed to Syn. คุ้นเคย
ชินปาก (v.) be familiar with a certain way of speaking See also: be accustomed to speaking (in a certain situation)
ชินปาก (v.) be familiar with a certain way of speaking See also: be accustomed to speaking (in a certain situation)
ชินปาก (v.) be familiar with a certain way of speaking See also: be accustomed to speaking (in a certain situation)
รู้จักมักจี่ (v.) be familiar with See also: have acquainted with, know (somebody) well Syn. รู้จักมักคุ้น, รู้จัก
วิสาสะ (adj.) familiar See also: intimate, informal, acquainted
เจนตา (v.) familiar to the sight See also: be a common sight
ความคุ้นเคย (n.) familiarity See also: intimacy, acquaintance Syn. ความใกล้ชิด, ความสนิทสนม Ops. ความห่างเหิน
ความสนิทสนม (n.) familiarity See also: intimacy, acquaintance Syn. ความใกล้ชิด Ops. ความห่างเหิน
วิสาสะ (n.) familiarity See also: intimacy, acquaintance, closeness
วิสาสะ (adv.) familiarly See also: intimately, informally
ความแปลกหน้า (n.) unfamiliarity See also: unacquaintance Ops. ความคุ้นเคย, ความรู้จัก
คุ้น (v.) be familiar See also: intimate, acquaint, be accustomed, be well-known, be used to, habituate Syn. ชอบพอ, สนิท, คุ้นเคย, รู้จักดี Ops. แปลกใหม่
คุ้นๆ (v.) look familiar See also: be used to, be accustomed, be acquainted
คุ้นชิน (v.) be familiar See also: be accustomed, intimate, get used to, be used to Syn. เคยชิน Ops. แปลกใหม่
คุ้นตา (v.) be familiar See also: appear familiar Syn. ชินตา Ops. แปลกตา
คุ้นหน้า (v.) look familiar See also: be familiar with the face of Ops. แปลกหน้า
คุ้นหู (v.) sound familiar Syn. ชินหู Ops. ฟังแปร่งๆ
คุ้นเคย (v.) be familiar See also: intimate, acquaint, be accustomed, be well-known, habituate Syn. เคยชิน, ชอบพอ, คุ้นเคย, สนิท, รู้จักดี Ops. แปลกใหม่
ชินตา (v.) look familiar See also: appear familiar Syn. คุ้นตา, คุ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Are you familiar with this?คุณคุ้นเคยกับสิ่งนี้ไหม
Are you familiar with this book?คุณคุ้นเคยกับหนังสือเล่มนี้ไหม?
I'm not familiar with that storyฉันไม่คุ้นเคยกับเรื่องนั้น
You know, you look so familiarรู้ไหม คุณดูคุ้นๆ มากเลยนะ
Your voice seems so familiarเสียงของคุณคุ้นมากเหลือเกิน
It is a pleasant sensation to come back to something familiarมันเป็นความรู้สึกยินดีที่ได้กลับมาสู่บางสิ่งที่คุ้นเคย
I'll familiarize you with some of our optionsฉันจะทำให้คุณคุ้นเคยกับทางเลือกบางอย่างของเรา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The inmates eye one another fearfully, on the lookout for the familiar symptoms:ก็จะนั่งมองตากันด้วยความหวาดหวั่น เพื่อดูว่า มีอาการที่คุ้นเคยเหล่านี้หรือไม่
I don't think either one of you are familiar with our problems!ผมไม่คิดว่าคุณสองคน คุ้นเคยกับปัญหาของเรา!
I think that I am familiar with the fact that you'll ignore this particular problem until it swims up and bites you in the ass!ผมคิดว่าผมคุ้นเคยกับ ความจริงที่ว่าคุณเฉยเมยกับปัญหานี่... จนกว่ามันจะว่ายมากัดก้นคุณ!
Our hero is familiar not only with Nietzsche, but Huysmans as wellวีรบุรุษของเราคุ้นเคยไม่กับมัน, แต่ Huysmans ซึ่งดีกว่า
You guys familiar with the Palace Hotel ballroom?พวกคุณรู้จาก เตอะแพแลยสโฮเทลโบลรูม
And now I'm going to introduce to you a man whose writings we are all becoming familiar with.และในตอนนี้ ขอเเนะนำ ชายที่บทความของเขา
You're not familiar with the system. And longer than that to comprehend the data.และยาวกว่าที่จะเข้าใจข้อมูล
It is essentially the course familiar to armed service recruits, except here in intelligence operative training, we do it a bit differently.มันเป็นหลักสูตรพื้นฐาน มีทั่วไปในค่ายฝึกฝ่ายปฏิบัติการ แต่ที่นี่ เราฝึกหน่วยสืบราชการลับ เลยเพิ่มเติมอะไรนิดหน่อย
I don't think I'm quite familiar with that phrase.ข้าไม่คิดว่าข้าจะคุ้นเคยกับคำนั้นหรอกนะ
I am familiar with the Hague Convention. Religious--สนธิสัญญาเฮกผมรู้อยู่แล้วน่ะ
I know them. I'm familiar with them. I don't have to train them.ผลดีต่อกองทัพด้วย...
Are you familiar with an agent named Fox Mulder?แต่ฉันมองเห็นว่า FBI จะเป็นที่ทำให้ตัวฉัน โดดเด่นขึ้นมา

familiar ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不即不离[bù jí bù lí, ㄅㄨˋ ㄐㄧˊ ㄅㄨˋ ㄌㄧˊ, 不即不离 / 不即不離] be neither too familiar nor too distant; keep sb at arm's length
厮熟[sī shú, ㄙ ㄕㄨˊ, 厮熟 / 廝熟] familiar with one another
熟字[shú zì, ㄕㄨˊ ㄗˋ, 熟字] familiar words; known Chinese character
熟路[shú lù, ㄕㄨˊ ㄌㄨˋ, 熟路] familiar road; beaten track
熟道[shú dào, ㄕㄨˊ ㄉㄠˋ, 熟道] familiar road; well-trodden path
熟道儿[shú dào r, ㄕㄨˊ ㄉㄠˋ ㄖ˙, 熟道儿 / 熟道兒] familiar road; well-trodden path
卑之,毋甚高论[bēi zhī, ㄅㄟ ㄓ, wu2 shen4 gao1 lun4, 卑之,毋甚高论 / 卑之,毋甚高論] my opinion, nothing very involved (成语 saw, humble expression); my humble point is a familiar opinion; what I say is really nothing out of the ordinary
卑之,无甚高论[bēi zhī, ㄅㄟ ㄓ, wu2 shen4 gao1 lun4, 卑之,无甚高论 / 卑之,無甚高論] my opinion, nothing very involved (成语 saw, humble expression); my humble point is a familiar opinion; what I say is really nothing out of the ordinary
故地[gù dì, ㄍㄨˋ ㄉㄧˋ, 故地] once familiar places; former haunts
旧地[jiù dì, ㄐㄧㄡˋ ㄉㄧˋ, 旧地 / 舊地] once familiar places; former haunts
熟稔[shú rěn, ㄕㄨˊ ㄖㄣˇ, 熟稔] quite familiar with sth
少见[shǎo jiàn, ㄕㄠˇ ㄐㄧㄢˋ, 少见 / 少見] rare; not familiar (to the speaker); sth rarely experience; hard to see
认识[rèn shi, ㄖㄣˋ ㄕ˙, 认识 / 認識] to know; to recognize; to be familiar with; acquainted with sth; knowledge; understanding; awareness; cognition
亲切[qīn qiè, ㄑㄧㄣ ㄑㄧㄝˋ, 亲切 / 親切] amiable; friendliness; gracious; hospitality; intimate; cordial; kind; close and dear; familiar
密切[mì qiè, ㄇㄧˋ ㄑㄧㄝˋ, 密切] close; familiar; intimate; frequent
生疏[shēng shū, ㄕㄥ ㄕㄨ, 生疏] unfamiliar; strange; out of practice; not accustomed
似曾相识[sì céng xiāng shí, ㄙˋ ㄘㄥˊ ㄒㄧㄤ ㄕˊ, 似曾相识 / 似曾相識] déjà vu (the experience of seeing exactly the same situation a second time); seemingly familiar; apparently already acquainted
人生路不熟[rén shēng lù bù shú, ㄖㄣˊ ㄕㄥ ㄌㄨˋ ㄅㄨˋ ㄕㄨˊ, 人生路不熟] everything is unfamiliar
一见如故[yī jiàn rú gù, ㄧ ㄐㄧㄢˋ ㄖㄨˊ ㄍㄨˋ, 一见如故 / 一見如故] familiarity at first sight
[nì, ㄋㄧˋ, 昵] familiar; to get close to sb; intimate
[nì, ㄋㄧˋ, 暱] familiar; to approach
熟人熟事[shú rén shú shì, ㄕㄨˊ ㄖㄣˊ ㄕㄨˊ ㄕˋ, 熟人熟事] familiar
熟门熟路[shú mén shú lù, ㄕㄨˊ ㄇㄣˊ ㄕㄨˊ ㄌㄨˋ, 熟门熟路 / 熟門熟路] familiar
一回生,二回熟[yī huí shēng, ㄧ ㄏㄨㄟˊ ㄕㄥ, er4 hui2 shu2, 一回生,二回熟] unfamiliar at first but you get used to it; strangers at first meeting, but soon friends; an acquired taste
一次生,两次熟[yī cì shēng, ㄧ ㄘˋ ㄕㄥ, liang3 ci4 shu2, 一次生,两次熟 / 一次生,兩次熟] unfamiliar at first but you get used to it; strangers are first meeting, but soon friends; an acquired taste
冷字[lěng zì, ㄌㄥˇ ㄗˋ, 冷字] obscure word; unfamiliar character
[lǎo, ㄌㄠˇ, 老] prefix used before the surname of a person or a numeral indicating the order of birth of the children in a family or to indicate affection or familiarity; old (of people); venerable (person); experienced; of long standing; always; all the time; of the pas
几岁[jǐ suì, ㄐㄧˇ ㄙㄨㄟˋ, 几岁 / 幾歲] some years; How many years?; How old are you? (familiar, or to child, equivalent to 多大 for older person)
生僻[shēng pì, ㄕㄥ ㄆㄧˋ, 生僻] unfamiliar; rarely seen
看不习惯[kān bù xí guàn, ㄎㄢ ㄅㄨˋ ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ, 看不习惯 / 看不習慣] unfamiliar
眼生[yǎn shēng, ㄧㄢˇ ㄕㄥ, 眼生] unfamiliar; strange-looking

familiar ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お使い;御使い;御遣い;お遣い;お使(io)[おつかい, otsukai] (n) (1) (pol) (See 使い・つかい・1) errand; mission; going as envoy; (2) (pol) messenger; bearer; errand boy; errand girl; (3) (pol) (hon) familiar spirit
お兄ちゃん;御兄ちゃん[おにいちゃん, oniichan] (n) (1) (fam) familiar form of "older brother"; (2) (fam) form of address for young adult male; mister
お姉ちゃん[おねえちゃん, oneechan] (n) (1) (fam) (See お姉さん) familiar form of "older sister"; (2) (fam) form of address for young adult female
たん[, tan] (suf) (m-sl) (fam) (fem) (See ちゃん) (cute) suffix for familiar person
ちゃん[, chan] (suf) (fam) suffix for familiar person; (P)
やん[, yan] (n-suf) (See ちゃん) suffix for familiar person
下学上達[かがくじょうたつ, kagakujoutatsu] (n,vs) beginning one's studies with something familiar and gradually increasing the depth of learning
使い(P);遣い[つかい, tsukai] (n) (1) (See 使いにやる) errand; mission; going as envoy; (2) messenger; bearer; errand boy; errand girl; (3) (See 使い魔) familiar spirit; (n-suf,n-pref) (4) (often read as づかい when used as a suffix) (See 魔法使い) use; usage; user; trainer; tamer; charmer; (P)
使い魔[つかいま, tsukaima] (n) familiar (spirit or otherwise magical creature which aids a magician or sorcerer); familiar spirit
[こう, kou] (n,suf) (1) public matter; governmental matter; (2) prince; duke; (n,n-suf) (3) lord; sir; (n-suf) (4) familiar or derogatory suffix (after a name, etc.)
[ぼう, bou] (n) (1) bonze; monk; (2) monk's dwelling; (3) (vocative) boy; sonny; (4) I (used by male children); me; (suf) (5) (after name) familiar form of address; (6) (often preceded by ん) person who is ..
慣れた[なれた, nareta] (adj-f) experienced; practiced; practised; familiar
慣れっこ;馴れっこ[なれっこ, narekko] (n,adj-no,adj-na) being used to ...; getting used to ...; being accustomed to; being conditioned to; be familiar with
慣れっこになる;馴れっこになる[なれっこになる, narekkoninaru] (exp,v5r) to become used to; to become familiar with; to grow accustomed to
慣れる(P);馴れる;狎れる[なれる, nareru] (v1,vi) (1) to grow accustomed (to); to get too familiar with; to get used (to); (2) to become domesticated; to become tame; (P)
旧遊の地[きゅうゆうのち, kyuuyuunochi] (n) familiar haunts
明るい(P);明い(io)[あかるい, akarui] (adj-i) (1) bright; colourful; (2) cheerful; (3) (as 〜に明るい) familiar (with); knowledgeable (about); (4) fair (e.g. politics); clean; (P)
熟知[じゅくち, jukuchi] (n,vs) being familiar with; having a thorough knowledge of; being well-informed about; (P)
見付ける(P);見つける(P);見附ける;見附る(io)[みつける(P);みっける(見付ける;見附ける;見附る)(ik), mitsukeru (P); mikkeru ( mitsuke ru ; mitsuke keru ; mitsuke ru )(ik)] (v1,vt) (1) to discover; to find (e.g. an error in a book); to come across; to detect; to spot; (2) to locate; to find (e.g. something missing); to find fault; (3) (See 見慣れる) to be used to seeing; to be familiar with; (P)
顔なじみ(P);顔馴染;顔馴染み[かおなじみ, kaonajimi] (n) acquaintance; friend; familiar face; (P)
馴染む[なじむ, najimu] (v5m,vi) to become familiar with; to fit in; to adapt oneself; to get used to; to grow accustomed to
あんな[, anna] (adj-pn) (See こんな,そんな,どんな・1) such (about something or someone distant from both speaker and listener, or about a situation unfamiliar to both speaker and listener); so; that; sort of; (P)
お上さん;お内儀さん;御上さん;御内儀さん[おかみさん, okamisan] (n) (uk) missus (orig. honorific, now familiar); missis
お馴染み(P);御馴染み;お馴み(iK)[おなじみ, onajimi] (adj-no,n) (pol) (See 馴染み) familiar; well-known; regular (e.g. customer); old stand-by; (P)
こ;っこ[, ko ; kko] (suf) (1) (abbr) (See 事・こと・6,慣れっこ,ぺちゃんこ・1) doing; in such a state; (2) (See 睨めっこ・1) doing together; contest; match; (3) (fam) (See 餡こ・1) familiarizing suffix (sometimes meaning "small")
不案内[ふあんない, fuannai] (adj-na,n) ignorance; inexperience; unfamiliarity
土地鑑;土地勘[とちかん, tochikan] (n) (1) familiarity with the land; (2) locality or terrain (usually associated with knowing or feeling the locality)
士族の商法[しぞくのしょうほう, shizokunoshouhou] (exp) (See 士族) amateurish and haughty way of doing business; venturing into an unfamiliar line of business (and often failing)
大将[たいしょう(P);だいしょう, taishou (P); daishou] (n,adj-no) (1) general; admiral; (n) (2) boss; leader; local kingpin; (3) (fam) (familiar or jocular term for addressing a male) old chap; mate; boss; chief; man; (4) athlete who competes in the last match of a team competition (kendo, judo, etc.); (P)
家犬[いえいぬ, ieinu] (n) domestic dog (carnivore, Canis (lupus) familiaris)
心安い;心易い(iK)[こころやすい, kokoroyasui] (adj-i) intimate; carefree; familiar; friendly
我(P);吾;吾れ(io);我れ(io)[われ(P);わ(我;吾);あれ(ok);あ(我;吾)(ok);わぬ(我;吾)(ok);わろ(我)(ok), ware (P); wa ( ware ; ware ); are (ok); a ( ware ; ware )(ok); wanu ( ware ; ware )] (pn,adj-no) (1) I; me; (2) (われ, わ only) oneself; (3) (われ, わ only) (arch) you; (pref) (4) (わ only) (arch) (also 和) prefix indicating familiarity or contempt; (P)
我主;和主;吾主[わぬし, wanushi] (n) (arch) you (familiar or derogatory)
我人ども;和人ども[わひとども, wahitodomo] (n) (arch) you (familiar or derog.; usu. plural)
我僧;和僧[わそう, wasou] (n) (arch) (vocative) monk (familiar or derogatory)
我殿;和殿;吾殿[わどの, wadono] (n) (arch) you (familiar or derogatory)
暗い(P);昏い;冥い;闇い[くらい, kurai] (adj-i) (1) (uk) dark; gloomy; (2) dark (in colour); dull; (3) depressed; dispirited; (4) sorrowful; bitter (as in a dark past); (5) unclear; unfamiliar; unknown; (P)
木走;木走り[きばしり;キバシリ, kibashiri ; kibashiri] (n) (uk) common treecreeper (species of songbird, Certhia familiaris)
犬(P);狗[いぬ, inu] (n) (1) dog (Canis (lupus) familiaris); (2) snoop (i.e. a detective, a spy, etc.); (n-pref) (3) counterfeit; inferior; useless; wasteful; (P)
知名度[ちめいど, chimeido] (n) degree of familiarity; popularity

familiar ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชื่อเล่น[n.] (cheūlen) EN: nickname ; familiar name FR: surnom [m] ; sobriquet [m]
ชิน[v.] (chin) EN: be accustomed to ; be used to ; get used to ; be familiar with ; be acclimatized to ; accustom ; be conversant with FR: être habitué à ; être accoutumé de
ชินหู[v. exp.] (chin hū) EN: sound familiar ; be familiar with ; be accustomed to FR:
ชินหูชินตา[v. exp.] (chin hū chi) EN: be familiar FR:
ชินปาก[v. exp.] (chin pāk) EN: be familiar with a certain way of speaking ; be accustomed to speaking (in a certain situation) FR:
ชินตา[v. exp.] (chin tā) EN: look familiar ; appear familiar FR:
จับมือถือแขน[v. (loc.)] (japmeūtheūk) EN: get familiar (with s.o.) ; touch each other ; snuggle FR:
เจน[adj.] (jēn) EN: well-versed ; experienced ; skilled at ; familiar with ; accustomed to FR: habitué ; accoutumé ; rompu ; expérimenté
เคย[v.] (khoēi) EN: be used to ; be accustomed ; be familiar with ; be acclimatized to ; be conversant with FR: avoir l'habitude de ; être habitué à ; avoir déjà ; être accoutumé
เคยชิน[v. exp.] (khoēi chin) EN: be used to ; become familiar (with) ; be accustomed (to) FR: être accoutumé ; être familiarisé ; avoir eu l'occasion de
คุ้น[v.] (khun) EN: be familiar ; be conversant ; intimate ; acquaint ; be accustomed ; be well-known ; be used to ; habituate FR: être familier ; être habitué ; être intime
คุ้น[adj.] (khun) EN: familiar FR:
คุ้นชิน[v. exp.] (khun chin) EN: be familiar FR: s’y faire ; s’y habituer
คุ้นหู[v. exp.] (khunhū) EN: sound familiar ; be familiar to the ear ; have heard of it before FR: sonner familier
คุ้นหู[adj.] (khunhū) EN: familiar sounding FR: déjà entendu
คุ้นกับ[v. exp.] (khun kap) EN: be familiar with FR:
คุ้นเคย[v.] (khunkhoēi) EN: acquaint ; be intimately acquainted ; make familier ; be familiar ; be intimate ; be accustomed ; be well-known ; habituate ; accustom FR:
คุ้นเคย[adj.] (khunkhoēi) EN: accustomed ; familiar FR: familier
คุ้นเคยกับ[v. exp.] (khunkhoēi k) EN: be familiar with FR: être habitué à
คุ้น ๆ = คุ้นๆ[adj.] (khun-khun) EN: familiar FR:
คุ้นหน้า[v. exp.] (khun nā) EN: look familiar FR:
คุ้นหน้าคุ้นตา[v. exp.] (khun nā khu) EN: look familiar ; have seen before ; be no stranger FR: sembler familier
คุ้นตา[v. exp.] (khun tā) EN: appear familiar ; look familiar ; be a familiar sight ; recognize FR: sembler familier
ไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไร[v. exp.] (maikhǿi khu) EN: not sound familiar FR:
ไม่คุ้นกับ[X] (mai khun ka) EN: not familiar with FR:
มักคุ้น[v.] (makkhun) EN: be familiar with ; be intimate with FR:
ประจำบ้าน[adj.] (prajam bān) EN: household ; familiar FR: domestique
รู้จักมักจี่[v.] (rūjakmakjī) EN: be acquainted with ; know someone well ; know personaly ; be familiar with FR: être un proche de ; être comme cul et chemise (fam.)
รู้จักมักคุ้น[v.] (rūjakmakkhu) EN: be acquainted with ; know someone well ; know personaly ; be familiar with FR: être un proche de ; être comme cul et chemise (fam.)
รู้จักมักจี่[v.] (rūjakmakjī) EN: be familiar with ; have acquainted with ; know somebody well FR:
สำนึก[v.] (samneuk) EN: realize ; appreciate ; be aware (of) ; know ; feel contrite ; call to mind ; perceive ; be aware of ; be conscious of ; be mindful of ; be conversant with ; be familiar with FR: avoir le sentiment ; apprécier ; percevoir ; sentir ; avoir conscience ; réaliser
สนิทสนม[v.] (sanitsanom) EN: be closely ; be intimate ; get along well ; be acquainted ; be very familiar FR: être proche ; être intime ; s'entendre bien
ตีสนิท[v.] (tīsanit) EN: get on familiar terms (with) ; get close (to s.o.) ; befriend ; play up to (s.o.) FR: prendre des familiarités (péj.) ; se permettre des familiarités (péj.)
วิสาสะ[adj.] (wisāsa) EN: familiar ; intimate ; informal ; acquainted FR:
ไอ้[n.] (ai) EN: fellow ; guy ; you ; [familiar or derogatory masculine appellation] FR: camarade [m] ; l'ami [m]
ฝึกซ้อม[v.] (feuksøm) EN: practice ; drill ; coach FR: entraîner ; familiariser
อี[n.] (ī) EN: [familiar feminine appellation] FR:
กันเอง[adv.] (kan-ēng) EN: intimately ; amicably ; familiarly FR: sans chichi (fam.) ; amicalement
ความชิน[n.] (khwām chin) EN: familiarity ; habit FR:
ความคุ้นเคย[n.] (khwām khunk) EN: familiarity FR: familiarité [f] ; intimité [f]

familiar ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
familiär {adj} | familiärer | am familiärstenfamiliar | more familiar | most familiar
vertraut (mit) {adj}familiar (with)
Rostschwanz {m} [ornith.]Familiar Chat
Kenntnis {f} (anderer Sprachen)familiarity (with other languages)
Vertrautheit {f} (mit)familiarity (with)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า familiar
Back to top