ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

announce

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *announce*, -announce-

announce ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
announce (vi.) ทำหน้าที่เป็นโฆษก
announce (vt.) บอก See also: แจ้ง, แจ้งให้ทราบ Syn. inform, tell
announce (vt.) ป่าวประกาศ See also: ประกาศ Syn. declare, proclaim
announce to (phrv.) ประกาศต่อ
announcement (n.) การประกาศ See also: เสียงประกาศ, การป่าวประกาศ Syn. declaration, notification, proclamation
announcement (n.) คำประกาศ Syn. statement, news
announcer (n.) ผู้ประกาศ See also: โฆษก Syn. program announcer, broadcaster
English-Thai: HOPE Dictionary
announce(อะเนาซฺ') vt.,vi. ประกาศ, แจ้ง, แสดง, ทำให้รู้, ทำหน้าที่เป็นโฆษก, โฆษณา
announcement(อะเนาซฺ' เมินทฺ) n. การประกาศ, การแถลง, การทำให้รู้, การโฆษณา
announcer(อะเนา' เซอะ) n. ผู้ประกาศ, ผู้แถลง, ผู้โฆษณา, Syn. broadcaster)
English-Thai: Nontri Dictionary
announce(vt) ประกาศ,แถลง,แจ้ง
announcement(n) การประกาศ,การแถลง,การแจ้ง
announcer(n) ผู้ประกาศ,ผู้แถลง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
announcement serviceการบริการประกาศ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นำเข้าเฝ้า (v.) announce See also: bring, introduce
ประกาศ (v.) announce See also: proclaim, declare, promulgate, publish, state Syn. แจ้ง, ป่าวร้อง, แจ้งให้ทราบ, ประชาสัมพันธ์, เผยแพร่, บอกกล่าว, พูด, แถลง
ป่าวประกาศ (v.) announce See also: publicize, broadcast, proclaim Syn. ประกาศ, ป่าว
เบิก (v.) announce See also: bring, introduce Syn. นำเข้าเฝ้า
เผยแพร่ (v.) announce See also: proclaim, declare, promulgate, publish, state Syn. แจ้ง, ป่าวร้อง, แจ้งให้ทราบ, ประชาสัมพันธ์, บอกกล่าว, พูด, แถลง
โฆษิต (v.) announce See also: declare, proclaim Syn. ประกาศ, ป่าวร้อง
ประกาศรับ (v.) announce one is accepting application See also: announce accepting application Syn. รับสมัคร, ประกาศรับสมัคร
ประกาศรับสมัคร (v.) announce one is accepting application See also: announce accepting application Syn. รับสมัคร
คำประกาศ (n.) announcement See also: declaration, proclamation, manifesto
คำเผดียงสงฆ์ (n.) announcement See also: declaration
ญัตติ (n.) announcement See also: declaration Syn. คำเผดียงสงฆ์
เสียงประกาศ (n.) announcement
ผู้ประกาศ (n.) announcer See also: broadcaster, reporter, newsreader Syn. ผู้ดำเนินรายการ
ผู้ประกาศข่าว (n.) announcer See also: broadcaster, newscaster, newsreader Syn. ผู้อ่านข่าว, ผู้รายงานข่าว
ผู้อ่านข่าว (n.) announcer See also: broadcaster, newscaster, newsreader Syn. ผู้รายงานข่าว, ผู้ประกาศข่าว
โฆษก (n.) announcer See also: communicator, broadcaster, spokesman Syn. ผู้ประกาศ, ผู้โฆษณา, พิธีกร
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Ok everyone, I’ve got an announcementเอาล่ะทุกคน ฉันมีอะไรจะประกาศ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am pleased to announce that we are at last ready to march on Osterlich.ผมมีความยินดีที่จะบอกว่า สิ่งสุดท้ายที่เราจะทำ เราพร้อมที่จะบุก ออสตินลิค แล้ว
We have an unconfirmed report that the president is going to announce a full-scale military alert tonight.ขณะนี้มีรายงานยืนยัน ว่าประธานเป็นไปที่จะประกาศ เต็มรูปแบบคืนนี้แจ้งเตือน ทหาร
One day, I hope to announce his betrothal.วันหนึ่งฉันหวังที่จะประกาศการหมั้นของเขา
They want you all on stage to get a real reaction when they announce the winner.พวกเขาต้องการทุกคน บนเวทีตอนประกาศ - อะไรกัน
We are here to announce a momentous breakthrough in medical science.เรามาที่นี่กันเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการก้าวข้ามทางวิทยศาสตร์
Who will be your Birdman? Let each clan Announce their choice now.ถ้าเจ้าชนะใครจะเป็นมนุษย์นกของเจ้า ให้แต่ละตระกูลเลือกเดี๋ยวนี้
And when they descended, it was to announce that Ffynnon Garw was indeed a mountain of 1,002 feet and that they were engaged to be married.และเมื่อเขาลงมา ก็มีการประกาศว่าฟินาฮ่อนการู ก็คือภูเขาจริง ๆ
Wait here forjust a moment. I'll go in and announce you properly.รออยู่นี่ก่อนนะ ฉันจะขึ้นไป และประกาศชื่อเธออย่างสมเกียรติ
Mr. Pope has asked me to announce he'll be performing this afternoon... on an antique instrument of the Italian school... which has revitalized his affections for the violin.คุณ โป๊ปให้ผมมาประกาศว่า เขาจะเริ่มการแสดงบ่ายนี้ ด้วยเครื่องดนตรีเก่าแก่ จากโรงเรียนในอิตาลี่ ซึ่งดลใจให้เขาหวลระลึกถึง การลุ่มหลงในการสีไวโอลินของเขา
And announce to the people we have just received glad tidings.And announce to the people we have just received glad tidings.
Now you show up at my door, announce that you don't like me and then you criticise my work.แล้วคืนนี้คุณก็มาที่ประตูบ้านฉัน ประกาศว่าไม่ชอบฉัน และวิจารณ์งานฉัน
I'm pleased to announce that Mr. Bobby Jones and Mr. Walter Hagen... have accepted my golfing' invitation, with enthusiasm.ข่าวดี บ๊อบบี้ โจนส์ และวอลเตอร์ เฮเก้น... ...ตอบรับคำเชิญของฉันมาแข่งขันกอล์ฟ... ...อย่างกระตือรือร้น

announce ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
报喜[bào xǐ, ㄅㄠˋ ㄒㄧˇ, 报喜 / 報喜] announce good news; report success
报幕[bào mù, ㄅㄠˋ ㄇㄨˋ, 报幕 / 報幕] announce the items on a (theatrical) program
事先通知[shì xiān tōng zhī, ㄕˋ ㄒㄧㄢ ㄊㄨㄥ ㄓ, 事先通知] preliminary notification; to announce in advance
报捷[bào jié, ㄅㄠˋ ㄐㄧㄝˊ, 报捷 / 報捷] report a success; announce a victory
公报[gōng bào, ㄍㄨㄥ ㄅㄠˋ, 公报 / 公報] announcement; bulletin; communique
告示[gào shì, ㄍㄠˋ ㄕˋ, 告示] announcement
启事[qǐ shì, ㄑㄧˇ ㄕˋ, 启事 / 啟事] announcement (written, on billboard, letter, newspaper or website); to post information; a notice
喜报[xǐ bào, ㄒㄧˇ ㄅㄠˋ, 喜报 / 喜報] announcement of joyful news
播报员[bō bào yuán, ㄅㄛ ㄅㄠˋ ㄩㄢˊ, 播报员 / 播報員] announcer
告白[gào bái, ㄍㄠˋ ㄅㄞˊ, 告白] to pronounce; public announcement; to express oneself; to justify
新出炉[xīn chū lú, ㄒㄧㄣ ㄔㄨ ㄌㄨˊ, 新出炉 / 新出爐] fresh out of the oven; fig. novelty just announced; recently made available
布告[bù gào, ㄅㄨˋ ㄍㄠˋ, 布告 / 佈告] posting on a bulletin board; notice; bulletin; to announce
公告[gōng gào, ㄍㄨㄥ ㄍㄠˋ, 公告] post; announcement
公判[gōng pàn, ㄍㄨㄥ ㄆㄢˋ, 公判] public opinion; public announcement of verdict at a trial
报告员[bào gào yuán, ㄅㄠˋ ㄍㄠˋ ㄩㄢˊ, 报告员 / 報告員] spokesperson; announcer

announce ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一番太鼓[いちばんだいこ, ichibandaiko] (n) beating of a drum as a signal to announce the opening (beginning) of an event (theatrical performance, festival, etc.)
取り次ぐ(P);取次ぐ[とりつぐ, toritsugu] (v5g,vt) (1) to act as an agent for; to intermediate; (2) to announce (someone's arrival); to answer (the door, the phone); to receive (a guest at reception); to usher in (a guest); (3) to convey (a message); (P)
名乗り出る[なのりでる, nanorideru] (v1,vi) to introduce oneself; to announce oneself (e.g. as the person sought); to come forward (e.g. as a witness, with a claim, etc.); (P)
櫓太鼓[やぐらだいこ, yaguradaiko] (n) drums which announce the opening of a stage performance or commencement of sumo bouts; the sound produced by such drums
アナ[, ana] (n) (abbr) announcer; (P)
アナウンサー(P);アナウンサ[, anaunsa-(P); anaunsa] (n) announcer; (P)
アナウンス[, anaunsu] (n) (1) (abbr) (See アナウンスメント) announcement; (vs) (2) to announce; (P)
アナウンスメント[, anaunsumento] (n) announcement
スポットアナウンス[, supottoanaunsu] (n) spot announcement
トーキー(P);トーキ[, to-ki-(P); to-ki] (n) (1) talkie (motion picture with sound); (2) prerecorded announcement; (P)
中間決算発表[ちゅうかんけっさんはっぴょう, chuukankessanhappyou] (n) midterm earnings announcement
先触れ[さきぶれ, sakibure] (n) preliminary announcement; previous announcement; portent; sign; forewarning
公布[こうふ, koufu] (n,vs) official proclamation; announcement; promulgation (e.g. of regulations); (P)
公表[こうひょう, kouhyou] (n,vs) official announcement; proclamation; (P)
号する[ごうする, gousuru] (vs-s) (1) (See 号) to name; to take a second name or alias; (2) to announce; to boast; to declare
呼び出し放送;呼出放送;呼出し放送[よびだしほうそう, yobidashihousou] (n) announcement calling for someone (e.g. "would XX please come to the ticket counter")
女子アナ[じょしアナ, joshi ana] (n) (abbr) female TV announcer
宣する[せんする, sensuru] (vs-s) (See 宣言) to announce; to declare
宣言[せんげん, sengen] (n,vs) declaration; proclamation; announcement; (P)
引き札[ひきふだ, hikifuda] (n) announcement flier
披露目(ateji);広め;弘め;広目(ateji)[ひろめ, hirome] (n,vs) (See お披露目) making something widely known; introduction; debut; announcement; unveiling
新聞辞令[しんぶんじれい, shinbunjirei] (n) Appointment conjecturally reported in a newspaper; announcement of an appointment which is (turns out to be) mere press speculation
爆弾声明[ばくだんせいめい, bakudanseimei] (n) bombshell announcement
爆弾宣言[ばくだんせんげん, bakudansengen] (n) bombshell announcement (declaration)
爆弾発表[ばくだんはっぴょう, bakudanhappyou] (n) bombshell announcement (statement)
爆弾発言[ばくだんはつげん, bakudanhatsugen] (n) bombshell announcement (statement)
申し渡す[もうしわたす, moushiwatasu] (v5s,vt) to tell; to announce; to declare; to order
発表者[はっぴょうしゃ, happyousha] (n) announcer
結果発表[けっかはっぴょう, kekkahappyou] (n) publication of results; announcement of results
触れ込む[ふれこむ, furekomu] (v5m,vt) to announce; to pretend to be; to pass off for; to pose as; to herald
記者発表[きしゃはっぴょう, kishahappyou] (n) {comp} press release; announcement
顔ぶれ(P);顔触れ(P)[かおぶれ, kaobure] (n) (1) personnel; members; lineup (of a team); roster; cast (of a play); (2) announcement of next day's match-ups (sumo); (P)
飛び込み(P);飛込み[とびこみ, tobikomi] (n) (1) jump; plunge; dive; (n,adj-no) (2) appearing without an appointment; bursting in; arriving unannounced; cropping up suddenly; (P)
鴬嬢;鶯嬢[うぐいすじょう, uguisujou] (n) female announcer; woman who makes public announcements (e.g. from an election campaign truck)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
記者発表[きしゃはっぴょう, kishahappyou] press release, announcement

announce ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบิก[v.] (boēk) EN: open ; disclose ; uncover ; expose ; reveal ; announce FR: ouvrir ; découvrir
บอกกล่าว[v.] (bøkklāo) EN: let on ; give notice ; tell ; notify ; apprise ; inform ; announce to FR: informer ; aviser
แจ้ง[v.] (jaēng) EN: tell ; inform ; report ; indicate ; reveal ; advise ; express ; announce ; notify ; let know ; intimate ; declare FR: annoncer ; aviser ; informer ; notifier ; rapporter ; révéler ; dire ; déclarer ; communiquer ; faire connaître ; prévenir ; alerter
แจ้งให้...ทราบ[v. exp.] (jaēng hai .) EN: inform ... (s.o.) ; announce ; alert FR: informer ... (qqn) ; faire savoir à ...
ตาย[v. exp.] (jaēng tāi) EN: give obituary notice ; announce sb.'s death FR: annoncer un décès
ขาน[v.] (khān) EN: call on ; announce FR:
โฆษิต[v.] (khōsit) EN: announce FR:
โฆษณา[v.] (khōtsanā [=) EN: advertise ; publicize ; publish ; announce ; broadcast ; propagate ; get publicity FR: faire la publicité de ; faire de la pub (fam.)
เกริ่น[v.] (kroen) EN: tell in advance ; tell beforehand ; announce ; herald FR: annoncer
ป่าว[v.] (pāo) EN: proclaim ; publicize ; broadcast ; announce FR: divulguer
ป่าวประกาศ[v.] (pāoprakāt) EN: announce ; announce publicly ; publicize ; broadcast ; proclaim FR: annoncer ; proclamer
ป่าวร้อง[v.] (pāorøng) EN: publicize ; announce publicly ; advertise FR:
ประกาศ[v.] (prakāt) EN: announce ; promulgate ; proclaim ; give notice ; declare ; publish ; notice ; post ; state ; make known ; advertise FR: annoncer ; proclamer ; déclarer ; décréter ; promulguer ; prononcer ; faire savoir
ประกาศลดราคา[v. exp.] (prakāt lot ) EN: announce a price cut FR:
ประกาศรับ[v. exp.] (prakāt rap) EN: announce one is accepting application FR:
ประกาศรับสมัคร[v. exp.] (prakāt rap ) EN: announce one is accepting application FR:
ประกาศว่า[v. exp.] (prakāt wā) EN: announce FR:
แถลง[v.] (thalaēng) EN: state ; declare ; announce ; express ; expound ; make a statement ; relate a story ; address an audience FR: publier ; rendre public ; exposer
แถลงประกาศ[v. exp.] (thalaēng pr) EN: announce FR:
การประกาศ[n.] (kān prakāt) EN: announcement ; declaration ; stating FR: déclaration [f] ; annonce [f] ; proclamation [f]
การแถลง[n.] (kān thalaēn) EN: stating ; announcement ; declaration ; proclamation ; annunciation ; noticing ; clarification ; publication FR: déclaration [f]
การแถลงข่าว[n.] (kān thalaēn) EN: press conference ; news conference ; publication ; giving information ; news publishing ; announcement FR: conférence de presse [f]
คำประกาศ[n. exp.] (kham prakāt) EN: announcement ; declaration FR: déclaration [f]
คำแถลง[n.] (khamthalaēn) EN: statement ; announcement ; declaration ; communiqué FR: communiqué [m]
โฆษก[n.] (khōsok) EN: spokesperson ; spokesman ; spokeswoman ; announcer ; press officer ; press secretary ; broadcaster ; communicator FR: porte-parole [m, f] ; chargé de presse [m] ; annonceur [m] ; présentateur [m] ; speaker [m] (vx) ; speakerine [f] (vx)
โฆษณาการ[n.] (khōtsanākān) EN: advertisement ; announcement ; public notice FR: annonce publicitaire [f]
คู่สวด[n.] (khūsūat) EN: the two monks who chant the formal words of an act (especially of ordination) ; act-announcer ; ordination-teacher FR:
กระบอกเสียง[n.] (krabøksīeng) EN: mouthpiece ; spokesperson ; announcer FR: porte-parole [m]
ไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ย[X] (mai mī pī m) EN: without forewarning ; unannounced FR:
หมายประกาศ[n. exp.] (māi prakāt) EN: announcement ; notice FR:
มีประกาศว่า...[v. exp.] (mī prakāt w) EN: it has been announced that ... FR:
นักจัดรายการวิทยุ[n. exp.] (nak jat rāi) EN: radio presenter ; announcer FR: animateur de radio [m] ; présentateur de radio [m]
ผู้อ่านข่าว[n. exp.] (phū ān khāo) EN: announcer ; broadcaster ; newscaster ; newsreader FR: annonceur [m] (Québ.)
ผู้ประกาศ[n. exp.] (phū prakāt) EN: announcer ; broadcaster ; reporter ; newsreader ; speaker FR: annonceur [m] ; présentateur [m]
ประกาศ[n.] (prakāt) EN: announcement ; declaration ; proclamation ; notice ; notification FR: annonce [f] ; déclaration [f] ; proclamation [f] ; notification [f] ; avis [m]
ประพจน์[n.] (praphot) EN: proposal ; proposition ; announcement ; statement FR: proposition [f]
เสียงประกาศ[n. exp.] (sīeng prakā) EN: announcement FR: annonce [f]
แถลงการณ์[n.] (thalaēngkān) EN: official statement ; official announcement ; communique ; bulletin ; statement FR: communiqué officiel [m] ; bulletin officiel [m]

announce ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anzeigenpapier {n}announcement paper
Einführungswerbung {f}announcement advertising
Geburtsanzeige {f}announcement of birth
Rücktrittserklärung {f}announcement of one's intention to resign
Signalwirkung {f}announcement effect
Suchmeldung {f}announcement about a missing/wanted person
Ansage {f}announcement
Verkehrsdurchsage {f}traffic announcement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า announce
Back to top