ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

private

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *private*, -private-

private ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
private (adj.) ที่เป็นส่วนตัว Syn. separate
private (n.) พลทหาร Syn. enlisted man
private company (n.) บริษัทเอกชน
private instructor (n.) ครูพิเศษ See also: ครูส่วนตัว Syn. tutor
private practice (n.) การทำธุรกิจส่วนตัว See also: การทำกิจการส่วนตัว
private school (n.) โรงเรียนเอกชน
private vessel (n.) เรือส่วนตัว
privateer (n.) เรือส่วนตัว Syn. private vessel
privately (adv.) ภายในใจ See also: ซึ่งอยู่ในใจ Syn. secretly, inside Ops. outwardly
privately (adv.) อย่างลับๆ See also: อย่างแอบแฝง, อย่างเป็นส่วนตัว, อย่างลึกลับ, อย่างปิดบัง Syn. confidentially, conspiratorially
English-Thai: HOPE Dictionary
private(ไพร'วิท) adj. สันโดษ,ส่วนตัว,ไม่ปล่อยให้คนอื่นรู้,เป็นความลับ,เฉพาะตัว,บุคคล,รโหฐาน,โดยเอกชน,เกี่ยวกับพลทหาร. n. พลทหาร,อวัยวะสืบพันธุ์. -Phr. (in private ส่วนตัวเป็นความลับ), See also: privateness n., Syn. personal
private corporationn. บริษัทเอกชน
private individualn. เอกชน
private libraryคลังชุดคำสั่งส่วนตัวหมายถึง ที่เก็บรวบรวมชุดคำสั่งหรือโปรแกรมต่าง ๆ ซึ่งแปลไว้เป็นภาษาเครื่อง (machine language) แล้ว อาจเรียกใช้ได้ทันที มักเป็นชุดคำสั่งที่มีการเรียกใช้บ่อย ๆ มีความหมายเหมือน program library
private partsn. ของลับของชายหรือหญิง
private practicen. การทำธุรกิจหรือกิจการส่วนตัว
private schooln. รงเรียนราษฎร์
private secretaryn. เลขานุการส่วนตัว
privatesn. ของลับของชายหรือหญิง
English-Thai: Nontri Dictionary
private(adj) ส่วนตัว,เฉพาะตัว,รโหฐาน,สันโดษ
PRIVATE private school(n) โรงเรียนราษฎร์,โรงเรียนเอกชน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
privateส่วนบุคคล, เอกชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
private companyบริษัทเอกชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
private libraryคลัง(โปรแกรม)ส่วนตัว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Private branch exchangesระบบตู้สาขา [TU Subject Heading]
Private company [การบัญชี]
Private libraryห้องสมุดส่วนตัว [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Private school librariesห้องสมุดโรงเรียนเอกชน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สช. (n.) Office of Private Education Commission Syn. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (n.) Office of Private Education Commission Syn. สช.
สำนักราชเลขาธิการ (n.) Office of His Majesty´s Principal Private Secretary
เอาแต่ได้ (v.) just pursue private ends See also: care only one´s own interests, think only of one´s own gain, be selfish and inconsiderate
พลฯ (n.) private Syn. พลทหาร
ลำลอง (adj.) private See also: casual Syn. เป็นส่วนตัว Ops. ทางการ
ส่วนพระองค์ (adj.) private Syn. personal
เชลยศักดิ์ (adj.) private See also: unofficial, unregistered
เป็นส่วนตัว (adj.) private See also: casual Syn. ลำลอง Ops. ทางการ
เอกชน (adj.) private Ops. รัฐบาล
ไปรเวต (adj.) private See also: casual Syn. เป็นส่วนตัว, ลำลอง Ops. ทางการ
พลทหาร (n.) private (soldier)
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (n.) private car See also: private vehicle, private automobile Ops. รถยนต์โดยสาร
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (n.) private car See also: private vehicle, private automobile Ops. รถยนต์โดยสาร
รถยนต์ส่วนบุคคล (n.) private car See also: private vehicle, private automobile Syn. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล Ops. รถยนต์โดยสาร
รถยนต์ส่วนบุคคล (n.) private car See also: private vehicle, private automobile Syn. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล Ops. รถยนต์โดยสาร
นักสืบเอกชน (n.) private detective
ทุนส่วนตัว (n.) private fund See also: personal fund
เรื่องส่วนตัว (n.) private matter Syn. เรื่องส่วนบุคคล, เรื่องเฉพาะบุคคล
เรื่องส่วนบุคคล (n.) private matter Syn. เรื่องเฉพาะบุคคล
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We've come here on private businessพวกเรามาที่นี่ด้วยเรื่องธุระส่วนตัว
It's a private matterมันเป็นเรื่องส่วนตัว
I need to talk to you in privateฉันต้องการพูดคุยกับคุณเป็นการส่วนตัว
They met in privateพวกเขาพบกันเป็นการส่วนตัว
What are you reading, or is it private?คุณกำลังอ่านอะไรอยู่ เป็นเรื่องส่วนตัวหรือ?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They may have a private room there.ที่นั่นน่าจะมีห้องที่เป็นส่วนตัว
He's a private soldier. He's a stinking coward.เขาเป็นคนขี้ขลาดเหม็น
Let everyone go to his private shelter.ทุกคนกลับบ้านกลับช่องได้
It's a private party. Go on!มันเป็นงานเลี้ยงส่วนตัว Go on!
Speaking wisdom-wise Private enterpriseพูดถึงสติปัญญา เรื่องธุรกิจใหญ่โต
That's private business between you fishermen and Mrs. Kintner.นั่นเป็นเรื่องส่วนตัว ระหว่างชาวประมงกับคุณนายคินท์เนอร์
You did everything to make this private war happen.คุณทำทุกอย่างที่จะทำให้สงครามส่วนตัวครั้งนี้เกิดขึ้น
A private man without wealth without property without official title or office.ชายสันโดษ ไร้ความมั่งคั่ง ปราศจากทรัพย์สิน และยศถาบรรดาศักดิ์
And now, Hal, if you will excuse us for a moment we wish to have a private conversation.และตอนนี้ฮัลถ้าคุณจะแก้ตัวเรา สำหรับช่วงเวลาที่เราต้องการที่ จะมี การสนทนาส่วนตัว
Use the private channel. Okay.ใช้ช่องทางส่วนตัว โอเค
Did you ever hear of private property?นี่คุณ รู้จักคำว่าสมบัติส่วนบุคคลมั้ย
That was a private joke.นั่นเป็นมุขส่วนตัวน่ะ

private ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
密室[mì shì, ㄇㄧˋ ㄕˋ, 密室] cell; private room
普通人[pǔ tōng rén, ㄆㄨˇ ㄊㄨㄥ ㄖㄣˊ, 普通人] ordinary person; private citizen; people; the person in the street
私人[sī rén, ㄙ ㄖㄣˊ, 私人] private (citizen); private
密谈[mì tán, ㄇㄧˋ ㄊㄢˊ, 密谈 / 密談] commune; private discussion
包房[bāo fáng, ㄅㄠ ㄈㄤˊ, 包房] compartment (of train, ship etc); private room at restaurant; rented room for karaoke; hotel room rented by the hour
个体经济[gè tǐ jīng jì, ㄍㄜˋ ㄊㄧˇ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ, 个体经济 / 個體經濟] economics of a self-employed individual or private firm
走内线[zǒu nèi xiàn, ㄗㄡˇ ㄋㄟˋ ㄒㄧㄢˋ, 走内线 / 走內線] insider contacts; via private channels; to seek influence with sb via family members (possibly dishonest or underhand)
梯己[tī ji, ㄊㄧ ㄐㄧ˙, 梯己] intimate; private saving of family members
体己[tī ji, ㄊㄧ ㄐㄧ˙, 体己 / 體己] intimate; private saving of family members
公私合营[gōng sī hé yíng, ㄍㄨㄥ ㄙ ㄏㄜˊ ˊ, 公私合营 / 公私合營] joint public private operation
假公济私[jiǎ gōng jì sī, ㄐㄧㄚˇ ㄍㄨㄥ ㄐㄧˋ ㄙ, 假公济私 / 假公濟私] official authority used for private interests (成语 saw); to attain private ends by abusing public position
束脩[shù xiū, ㄕㄨˋ ㄒㄧㄡ, 束脩] payment for private tutor
[shú, ㄕㄨˊ, 塾] private tutorage
民房[mín fáng, ㄇㄧㄣˊ ㄈㄤˊ, 民房] private house
私人钥匙[sī rén yào shi, ㄙ ㄖㄣˊ ㄧㄠˋ ㄕ˙, 私人钥匙 / 私人鑰匙] private key (in encryption)
私募[sī mù, ㄙ ㄇㄨˋ, 私募] private placement (investing)
私募基金[sī mù jī jīn, ㄙ ㄇㄨˋ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ, 私募基金] private equity fund; fund offered to private placement (e.g. hedge fund)
私塾[sī shú, ㄙ ㄕㄨˊ, 私塾] private school (in former times)
私家车[sī jiā chē, ㄙ ㄐㄧㄚ ㄔㄜ, 私家车 / 私家車] private car
私情[sī qíng, ㄙ ㄑㄧㄥˊ, 私情] private passion; love affair; relationship
私处[sī chù, ㄙ ㄔㄨˋ, 私处 / 私處] private parts; genitalia
私立学校[sī lì xué xiào, ㄙ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ, 私立学校 / 私立學校] private school
个体户[gè tǐ hù, ㄍㄜˋ ㄊㄧˇ ㄏㄨˋ, 个体户 / 個體戶] self-employed; a private firm (PRC usage)
切口[qiè kǒu, ㄑㄧㄝˋ ㄎㄡˇ, 切口] slang; argot; private language used as secret code
转移支付[zhuǎn yí zhī fù, ㄓㄨㄢˇ ㄧˊ ㄓ ㄈㄨˋ, 转移支付 / 轉移支付] transfer payment (payment from government or private sector for which no good or service is required in return)
骨子里[gǔ zi lǐ, ㄍㄨˇ ㄗ˙ ㄌㄧˇ, 骨子里 / 骨子裡] what sb feels (or knows etc) in his bones (derog.); private understanding between individuals (derog.)
阴部[yīn bù, ㄅㄨˋ, 阴部 / 陰部] vagina; private parts
背地风[bèi dì fēng, ㄅㄟˋ ㄉㄧˋ ㄈㄥ, 背地风 / 背地風] behind sb's back; privately; on the sly
格林奈尔大学[Gé lín nài ěr dà xué, ㄍㄜˊ ㄌㄧㄣˊ ㄋㄞˋ ㄦˇ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, 格林奈尔大学 / 格林奈爾大學] Grinnell College (private liberal arts college in Grinnell, Iowa, USA)
民营[mín yíng, ㄇㄧㄣˊ ˊ, 民营 / 民營] privately run (i.e. by a company, not the state)
早稻田大学[Zǎo dào tián Dà xué, ㄗㄠˇ ㄉㄠˋ ㄊㄧㄢˊ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, 早稻田大学 / 早稻田大學] Waseda University (private university in Tokyo)

private ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
PBX[ピービーエックス, pi-bi-ekkusu] (n) Private Branch eXchange; PBX
PM[ピーエム, pi-emu] (n) (1) (abbr) {comp} (See プライベートメッセージ) private message; PM; (n-t) (2) post-meridiem; afternoon
アフターファイブ[, afuta-faibu] (n) after five; one's private time; after-hours
インターネットVPN[インターネットブイピーエン, inta-nettobuipi-en] (n) {comp} Internet Virtual Private Network
エスカレーター学校;エスカレータ学校[エスカレーターがっこう(エスカレーター学校);エスカレータがっこう(エスカレータ学校), esukare-ta-gakkou ( esukare-ta-gakkou ); esukare-ta gakkou ( esukare-ta gakkou )] (n) (col) (See エスカレーター校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school"
エスカレーター校;エスカレータ校[エスカレーターこう(エスカレーター校);エスカレータこう(エスカレータ校), esukare-ta-kou ( esukare-ta-kou ); esukare-ta kou ( esukare-ta kou )] (n) (col) (See エスカレーター学校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school"
お化け暦;御化け暦[おばけごよみ, obakegoyomi] (n) (arch) private koyomi published illegally (Edo period)
かてきょ[, katekyo] (n) (abbr) (sl) (See 家庭教師) home tutor; private tutor; coach
ジョブ固有領域[ジョブこゆうりょういき, jobu koyuuryouiki] (n) {comp} job private area
デジタルPBX[デジタルピービーエックス, dejitarupi-bi-ekkusu] (n) {comp} digital Private Branch eXchange; DPBX
一士[いっし, isshi] (n) private first-class (JSDF)
一私人[いちしじん;いっしじん, ichishijin ; isshijin] (n) private individual
一等卒;1等卒[いっとうそつ, ittousotsu] (n) private first-class
上等兵[じょうとうへい, joutouhei] (n) private first-class (army); airman first class (air force); lance corporal (US Marines; Commonwealth military); seaman (navy)
仮想専用網[かそうせんようもう, kasousenyoumou] (n) {comp} virtual private network
侍史[じし, jishi] (n) private secretary; respectfully
兵長[へいちょう, heichou] (n) (See 士長) former rank in the Japanese army and navy, equiv. to private first-class, lance corporal, etc.
内弟子[うちでし, uchideshi] (n) private pupil; apprentice
内規[ないき, naiki] (n) private regulations; bylaws; internal rules; tradition; (P)
内輪[ないりん, nairin] (adj-na,n,adj-no) (1) moderate; private matter; family circle; the inside; (2) conservative; (3) pigeon-toed; (P)
内閲[ないえつ, naietsu] (n,vs) private perusal
処士横議[しょしおうぎ, shoshiougi] (n) wayward (irresponsible) criticisms of political matters by private citizens
[まえ, mae] (n-adv,n-t,suf) (1) (See 前・ぜん) ago; before (some event); previously; (minutes) to (the hour); (2) in front (of); before (e.g. the house); (3) head (of a line); front (e.g. of a bus); fore part; (4) in the presence of; (5) (See 人前・にんまえ) helping; portion; (6) privates; private parts; (P)
前を隠す[まえをかくす, maewokakusu] (exp,v5s) to cover one's private parts
右筆;祐筆[ゆうひつ, yuuhitsu] (n) private secretary; amanuensis
国際私法[こくさいしほう, kokusaishihou] (n) private international law; the conflict of laws
塾長[じゅくちょう, jukuchou] (n) principal of a private school; (P)
天下り[あまくだり, amakudari] (n,vs) retiring high-ranking government officials taking a lucrative job in a private or semi-private corporation; (P)
守秘義務[しゅひぎむ, shuhigimu] (n) duty of confidentiality (concerning private matters learned through one's business)
官と民の協力[かんとみんのきょうりょく, kantominnokyouryoku] (exp,n) cooperation between the private and public sectors
官民格差[かんみんかくさ, kanminkakusa] (n) disparity (of income, pensions, etc.) between public and private employees
局部[きょくぶ, kyokubu] (n,adj-no) (1) part; section; (2) affected region; (3) genitals; private parts
岡っ引き;岡引[おかっぴき, okappiki] (n) (arch) (See 目明かし,御用聞き・3) hired thief taker (Edo period); private secret policeman; private detective
岡引き;岡引[おかひき, okahiki] (n) (arch) (See 目明かし,御用聞き・3,岡っ引き) hired thief taker (Edo period); private secret policeman; private detective
市中銀行[しちゅうぎんこう, shichuuginkou] (n) commercial bank; city bank; private bank; high street bank
[ひら;ヒラ, hira ; hira] (n) (1) something broad and flat; palm of the hand; (2) common; ordinary; (3) (abbr) (See 平社員) low-ranking employee; freshman; novice; private
建て前(P);建前(P);立て前;立前;点て前;点前[たてまえ(P);てまえ(点前), tatemae (P); temae ( temae )] (n) (1) (建て前, 建前, 立て前, 立前 only) face; official stance; public position or attitude (as opposed to private thoughts); (2) (建て前, 建前 only) ceremony for the erection of the framework of a house; (3) (立て前, 立前, 点て前, 点前 only) tea ceremony procedures; tea ceremony etiquette; (P)
引き取る(P);引取る(io)(P);引きとる[ひきとる, hikitoru] (v5r,vt) (1) to take over; to take back; to collect; to claim; (2) to take charge of; to take custody of; to look after; to take care of; to adopt; (3) to retire to a private place; to withdraw; to get out; (P)
御手許金;お手元金[おてもときん, otemotokin] (n) the privy purse; the money used for private purposes by the members of the Imperial family
恥部[ちぶ, chibu] (n) private parts; privates; genitalia; secret place
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ジョブ固有領域[ジョブこゆうりょういき, jobu koyuuryouiki] job private area
仮想専用網[かそうせにょうもう, kasousenyoumou] virtual private network
仮想私設網[かそうしせつもう, kasoushisetsumou] virtual private network
仮想私設通信網[かそうしせつつうしんもう, kasoushisetsutsuushinmou] VPN, Virtual Private Network
仮想閉域網[かそうへいいきもう, kasouheiikimou] VPN, Virtual Private Network
公衆回線[こうしゅうかいせん, koushuukaisen] public line (as opposed to a private or leased line)
専用[せんよう, senyou] private (network, e.g.), dedicated, exclusive
構内交換機[こうないこうかんき, kounaikoukanki] private branch exchange (PBX)
構内電話交換機[こうないでんわこうかんき, kounaidenwakoukanki] private branch exchange (PBX)
私用[しよう, shiyou] private use, experimental use
私設ディレクトリ管理領域[しせつディレクトリかんりりょういき, shisetsu deirekutori kanriryouiki] Private Directory Management Domain (PRDMD)
私設回線[しせつかいせん, shisetsukaisen] leased line, private circuit, private line
秘密鍵[ひみつかぎ, himitsukagi] private key, secret key
自動式構内交換機[じどうしきこうないこうきのう, jidoushikikounaikoukinou] Private Automatic Branch eXchange, PABX
試用[しよう, shiyou] private use, experimental use
私的[してき, shiteki] personal, private, proprietary
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
民宿[みんしゅく, minshuku] Thai: บ้านของชาวบ้านที่เปิดให้เช่าพักราคาถูก English: a private home providing lodging for travelers
私邸[してい, shitei] Thai: บ้านพักส่วนตัว English: private residence
秘書[ひしょ, hisho] Thai: เลขานุการที่ช่วยงานผู้บริหาร English: (private) secretary

private ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริษัทเอกชน[n. exp.] (børisat ēkk) EN: private company FR: société privée [f] ; entreprise privée [f]
บริษัทเอกชนจำกัด[n. exp.] (børisat ēkk) EN: Private Corporation ; Company Limited FR:
บุคคล[adj.] (bukkhon) EN: individual ; private FR: individuel ; privé
เชลยศักดิ์[X] (chaloēisak) EN: private ; unregistered ; unofficial ; independent FR: privé ; non officiel ; non déclaré
เอกชน[n.] (ēkkachon) EN: individual ; private citizen ; person FR: individu [m] ; privé [m] ; particulier [m]
เอกชน[adj.] (ēkkachon) EN: individual ; private FR: individuel ; privé
การลงทุนภาคเอกชน[n. exp.] (kān longthu) EN: private investment FR: investissement privé [m]
การประชุมส่วนตัว[n. exp.] (kān prachum) EN: private meeting FR: réunion privée [f]
การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน[n. exp.] (kān uppaphō) EN: private consumption FR:
ของดี[n.] (khøngdī) EN: private parts FR:
ของเอกชน[adj.] (khøng ēkkac) EN: private FR: privé
ของลับ[n. exp.] (khønglap) EN: pudenda ; genitals ; private parts FR:
เครื่องบินส่วนตัว[n. exp.] (khreūangbin) EN: private jet FR: avion privé [m]
กองทุนส่วนบุคคล[n. exp.] (køngthun su) EN: private fund FR: fonds privé [m]
กฎหมายเอกชน[n.] (kotmāi-ekka) EN: private law ; juris privati FR:
กฎหมายแพ่ง[n.] (kotmāiphaen) EN: civil law ; law of private rights FR: code civil [m] ; droit civil [m]
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล[n. exp.] (kotmāirawān) EN: private international law FR:
เลขานุการิณี[n.] (lēkhānukāri) EN: woman private secretary ; secretary ; lady secretary FR: secrétaire particulière [f]
เลขาส่วนตัว[n. exp.] (lēkhā suant) EN: private secretary FR: secrétaire particulière [f]
มหาวิทยาลัยเอกชน[org.] (mahāwitthay) EN: private university FR: université privée [f]
นักสืบเอกชน[n. exp.] (nakseūp ēkk) EN: private detective ; private investigator FR: détective privé [m]
งานราษฎร์[n. exp.] (ngān rāt) EN: private tasks FR:
งานส่วนตัว[n. exp.] (ngān suantū) EN: private matter ; private business ; personal affairs FR: affaire privée [f] ; affaire personnelle [f]
หนี้ภาคเอกชน[n. exp.] (nī phāk ēkk) EN: private sector debt FR:
หน่วยงานเอกชน[n. exp.] (nūay ngān ē) EN: private organization FR:
องค์กรเอกชน[n. exp.] (ongkøn ēkka) EN: private organization FR: organisation privée [f]
ภาคเอกชน[n. exp.] (phāk ēkkach) EN: private sector FR: secteur privé [m]
ภาคธุรกิจเอกชน[n. exp.] (phāk thurak) EN: private sector FR: secteur privé [m]
พลตำรวจ[n.] (phon tamrūa) EN: policeman ; police constable ; police private FR:
พลทหาร (พลฯ)[n. exp.] (phon thahān) EN: ranker ; private ; rank and file ; ordinary sea-man ; airman ; rating ; Pvt (Am.) FR: soldat [m] ; troupier [m] (vx) ; bidasse [m] (fam.) ; troufion [m] (fam.)
ไพเวต[adj.] (phraiwēt) EN: private FR: privé
รโหฐาน[n. exp.] (rahōthān) EN: private place ; retreat FR: endroit retiré [m] ; endroit calme [m]
ราษฎร์[adj.] (rāt) EN: non-governmental ; private FR: privé ; non-gouvernemental
เรื่องส่วนบุคคล[n. exp.] (reūang suan) EN: private matter ; personal matter FR: affaire personnelle [f]
เรื่องส่วนตัว[n. exp.] (reūang suan) EN: private matter ; personal matter FR: affaire personnelle [f]
โรงพยาบาลเอกชน[n. exp.] (rōngphayābā) EN: private hospital FR: hôpital privé [m]
โรงเรียนเอกชน[n. exp.] (rōngrīen ek) EN: private school FR: école privée [f]
โรงเรียนประถมศึกษาเอกชน[n. exp.] (rōngrīen pr) EN: private primary school FR: école primaire privée [f] ; école privée d'enseignement primaire [f]
โรงเรียนราษฎร์[n. exp.] (rōngrīen rā) EN: private school FR: école privée [f]
รถส่วนตัว[n. exp.] (rot suantūa) EN: private car FR: voiture particulière [f]

private ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Krankenversicherung {f} | gesetzliche Krankenversicherung | private Krankenversicherung | soziale Krankenversicherunghealth insurance; medical insurance | statutory health insurance | private health insurance | national health insurance; state health insurance
Gefreite {m} (Soldat)lance corporal; private [Am.]; private first class
Haftpflichtversicherung {f} | gesetzliche Haftpflichtversicherung | private Haftpflichtversicherung
Privatsphäre {f}; private Lebenssphäre | Eingriff in die Privatsphäreprivacy | attack on privacy
Privatperson {f}private individual; private person
Sold. : Soldat {m}Pte : private [Br.]
Sold. : Soldat {m}Pvt. : private [Am.]
Nachhilfeunterricht {m} | Nachhilfeunterricht gebenprivate lessons | to give extra lessons
Nebenstellenanlage {f} (Telefon)private branch exchange
Privateigentum {n} an den Produktionsmittelnprivate ownership of the means of production
Privatleben {n}private life
Privatschule {f}private school [Am.]
Privatwirtschaft {f}private industry
Selbststudium {n} | im Selbststudium lernenprivate study | to learn by studying on one's own
Sonderinteresse {n}private interest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า private
Back to top