ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bosom

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bosom*, -bosom-

bosom ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bosom (n.) หน้าอก See also: อก, อกเสิ้อ, ถัน Syn. breast, chest
bosom (adj.) ใกล้ชิด Syn. intimate
bosom buddy (sl.) เพื่อนสนิท
bosomy (adj.) (ผู้หญิง) หน้าอกใหญ่
English-Thai: HOPE Dictionary
bosom(บูซ'เซิม) n. หน้าอก,อก,อกเสื้อ,เต้านมสตรี,สันอก,สถานที่อบอุ่นใจและน่าอยู่,น้ำใจ,ส่วนภายใน adj. เกี่ยวกับหน้าอก, (เพื่อน) สนิท,ลับ vt. สงวนไว้ในหัวใจด้วยความรัก,ถนอมรัก
bosomy(บูซ'เซิมมี่) adj. มีหน้าอกใหญ่
English-Thai: Nontri Dictionary
bosom(adj) ใกล้ชิด,สนิท
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Our ancestors built this wall using ancient stones from the bosom of Greece herself.ให้สปาร์เทินออกแรงเล็กน้อย ใช้พลลาดตระเวนเพอร์เชิน เป็นปูนเชื่อม เจ้าต้องชดใช้ แก่ความป่าเถื่อน
Tommy Conroy and I ain't exactly bosom buddies.ทอมมี คอนรอย และผมเราไม่ได้เป็น เพื่อนสนิทกันสักเท่าไร
And all the clouds that lour'd upon our house in the deep bosom of the ocean buried.จะไม่คุยเรื่องนี้อีกแล้ว หัวข้อนี้จบไปแล้ว แต่วิธีเขาแตกต่างไปนะ...
Let me to thy bosom flyให้ข้าบินไปสู่อ้อมอกเจ้า
That should display enough of your bosom to attract a new mate, or a hungry infant.แสดงให้เห็นหน้าอกของเธอดี เหมาะสำหรับดึงดูดความสนใจผู้ชายหรือไม่ก็เด็กหิวนม
When did you two become bosom buddies?นี่เข้าคู่กันขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไรกันเนีย?
Homespun stories, knowledge of physics and a bosom that defies it.เรื่องราวที่ถักทอในบ้าน ความรู้ด้านฟิสิกส์ และวงศาคณาญาติที่ไม่ยอมจำนน
In Virginia, in the bosom of her family where her mental state is coddled and cared for.ในเวอร์จิเนีย ตอนที่เธออยู่กับครอบครัว สภาพจิตใจเธอได้รับการดูแลเอาใจใส่
There is no deeper solace for a woman than in the bosom of her gender.ไม่มีปลอบใจลึก สำหรับผู้หญิง กว่าในอก เพศของเธอ
Right now, I'm suckling at the informative bosom of mother physics.ตอนนี้ ฉันกำลังติดอยู่ ตรงใจกลางของมารดาแห่งฟิสิกส์อยู่
We got a job where, every freakin' day, we're out there playing bosom buddies with killers and drug dealers.เราทำงาน ที่ทุกวัน เราต้องออกไป แสดงละครเป็นเพื่อนซี้ กับฆาตกร กับคนขายยา
Then let us put our shoulders to work, and free those ships from the bosom of Greece.ขอให้เราแล้ว ... ... ใส่ไหล่ของเราในการทำงานและการส่งมอบ ครรภ์ของกรีซจากเรือเหล่านี้

bosom ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
襟怀[jīn huái, ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄞˊ, 襟怀 / 襟懷] bosom (the seat of emotions); one's mind
心腹之患[xīn fù zhī huàn, ㄒㄧㄣ ㄈㄨˋ ㄓ ㄏㄨㄢˋ, 心腹之患] lit. calamity within one's bosom (成语 saw); major trouble hidden within
怀抱[huái bào, ㄏㄨㄞˊ ㄅㄠˋ, 怀抱 / 懷抱] to hug; to cherish; within the bosom (of the family); to embrace (also fig. an ideal, aspiration etc)
胸怀[xiōng huái, ㄒㄩㄥ ㄏㄨㄞˊ, 胸怀 / 胸懷] one's bosom (the seat of emotions); breast; broad-minded and open; to think about; to cherish
莫逆之交[mò nì zhī jiāo, ㄇㄛˋ ㄋㄧˋ ㄓ ㄐㄧㄠ, 莫逆之交] intimate friendship; bosom buddies
[huái, ㄏㄨㄞˊ, 褢] to carry in the bosom or the sleeve; to wrap, to conceal
[huái, ㄏㄨㄞˊ, 褱] to carry in the bosom or the sleeve; to wrap, to conceal
[jīn, ㄐㄧㄣ, 襟] lapel; overlap of Chinese gown; fig. bosom (the seat of emotions); to cherish (ambition, desires, honorable intentions etc) in one's bosom
怀[huái, ㄏㄨㄞˊ, 怀 / 懷] to think of; to cherish; mind; heart; bosom; surname Huai
怀里[huái lǐ, ㄏㄨㄞˊ ㄌㄧˇ, 怀里 / 懷裡] embrace; bosom
揣在怀里[chuāi zài huái lǐ, ㄔㄨㄞ ㄗㄞˋ ㄏㄨㄞˊ ㄌㄧˇ, 揣在怀里 / 揣在懷裡] to tuck into one's bosom; also written 搋在懷裡|搋在怀里
[chuāi, ㄔㄨㄞ, 搋] to knead; to rub; to clear a drain with a pump; to conceal sth in one's bosom; to carry sth under one's coat
搋在怀里[chuāi zài huái lǐ, ㄔㄨㄞ ㄗㄞˋ ㄏㄨㄞˊ ㄌㄧˇ, 搋在怀里 / 搋在懷裡] to tuck into one's bosom; also written 揣在懷裡|揣在怀里
核糖体[hé táng tǐ, ㄏㄜˊ ㄊㄤˊ ㄊㄧˇ, 核糖体 / 核糖體] ribosome
[xiōng, ㄒㄩㄥ, 胸] chest; bosom; heart; mind; thorax
养痈贻患[yǎng yōng yí huàn, ㄧㄤˇ ㄩㄥ ㄧˊ ㄏㄨㄢˋ, 养痈贻患 / 養癰貽患] lit. to foster an ulcer and bequeath a calamity (成语 saw); tolerating budding evil can only lead to disaster; to cherish a viper in one's bosom
养痈遗患[yǎng yōng yí huàn, ㄧㄤˇ ㄩㄥ ㄧˊ ㄏㄨㄢˋ, 养痈遗患 / 養癰遺患] lit. to foster an ulcer and bequeath a calamity (成语 saw); tolerating budding evil can only lead to disaster; to cherish a viper in one's bosom
养虎伤身[yǎng hǔ shāng shēn, ㄧㄤˇ ㄏㄨˇ ㄕㄤ ㄕㄣ, 养虎伤身 / 養虎傷身] Rear a tiger and court disaster. (成语 saw); fig. if you're too lenient with sb, he will damage you later; to cherish a snake in one's bosom
养虎遗患[yǎng hǔ yí huàn, ㄧㄤˇ ㄏㄨˇ ㄧˊ ㄏㄨㄢˋ, 养虎遗患 / 養虎遺患] Rear a tiger and court disaster. (成语 saw); fig. if you're too lenient with sb, he will damage you later; to cherish a snake in one's bosom

bosom ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仲良し(P);仲好し;仲よし;仲好(io)[なかよし, nakayoshi] (n,adj-na) intimate friend; close friend; bosom buddy; chum; (P)
仲良しこよし;仲好し小好し[なかよしこよし, nakayoshikoyoshi] (n) (See 仲良し) intimate friend; close friend; bosom buddy; chum
女同士;女どうし[おんなどうし, onnadoushi] (exp) female bonding; bosom buddies; between women
心の友[こころのとも, kokoronotomo] (n) one's bosom friend; kindred-spirit
気心の知れた[きごころのしれた, kigokoronoshireta] (adj-f) bosom (buddy); trusted (friend)
自然の懐[しぜんのふところ, shizennofutokoro] (n) bosom of Nature
親友[しんゆう, shinyuu] (n) close friend; bosom (old, intimate) friend; buddy; crony; chum; (P)
バスト[, basuto] (n) (1) bust (measurement); (2) breasts; bosom; (P)
ライボゾーム[, raibozo-mu] (n) ribosome
リボソーム(P);リボゾーム[, riboso-mu (P); ribozo-mu] (n) ribosome; (P)
内懐[うちぶところ, uchibutokoro] (n) inside pocket; bosom; real intention
懐(P);懷(oK)[ふところ, futokoro] (n) (1) bosom; bust; (2) (breast) pocket; purse; handbag; (P)
獅子身中[しししんちゅう, shishishinchuu] (n) treacherous friend; snake in one's bosom; treacherous insider
胸裏[きょうり, kyouri] (n) one's heart; one's mind (feelings, bosom)

bosom ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คู่หู[n.] (khūhū) EN: buddy (inf.) ; pal ; intimate friend ; close friend ; bosom friend ; confidant FR: pote [m] (fam.)
แนบอก[v. exp.] (naēp ok) EN: embrace warmly ; hold to one's chest ; hold to one's bosom FR:
หน้าอก[n.] (nā-ok) EN: chest ; bust ; breast ; bosom FR: buste [m] ; poitrine [f] ; torse [m]
นม[n.] (nom) EN: breast ; bust ; chest ; thorax ; bosom ; udders ; tit (vulg.) FR: mamelle [f] ; poitrine [f] ; sein [m] ; téton [m] (fam.) ; nichon [m] (vulg.) ; lolo [m] (fam.) ; néné [m] (fam.)
อก[n.] (ok) EN: chest ; breast ; bust ; bosom FR: buste [m] ; poitrine [f] ; gorge [f]
อกกระเพื่อม[n. exp.] (ok krapheūa) EN: bouncing bosom ; bobbling breasts FR:
เพื่อนคู่หู[n.] (pheūoenkhūh) EN: buddy ; intimate friend ; bosom friend ; pal ; close friend ; play mate ; comrade ; confidant friend FR: pote [m] (fam.)
เพื่อนรัก[n. exp.] (pheūoen rak) EN: valued friend ; bosom friend ; close friend FR: ami proche [m] ; ami intime [m]
เพื่อนซี้[n. exp.] (pheūoen sī) EN: close friend ; true friend ; bosom friend ; intimate friend ; buddy FR: ami proche [m] ; ami intime [m] ; véritable ami [m]
เพื่อนตาย[n.] (pheūoentāi) EN: real friend; true friend ; best friend ; faithful friend ; friend in need ; bosom pal FR:
ทรวง[n.] (sūang) EN: chest ; breast ; bosom FR: poitrine [f]
ทรวงอก[n. exp.] (sūang ok) EN: chest ; breast ; bosom FR: poitrine [f]
ตะเบ็งมาน[n.] (tabengmān) EN: scarf worn halter fashion ; way of wearing a scarf [crossed over the bosom and tied at the back of the neck] FR:
ถัน[n.] (than) EN: breast ; bosom FR: poitrine [f] ; poitrail [m]
ไรโบโซม[n.] (raibōsōm) EN: ribosome ; ribonucleic acid FR: ribosome [m]

bosom ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Busenfreund {m}bosom friend
Busen {m}bosom
vollbusig {adj}full bosomed

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bosom
Back to top