ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หลัก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หลัก*, -หลัก-

หลัก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หลัก (n.) principal See also: main, chief, major
หลัก (n.) stake See also: post, pole Syn. เสา, ที่มั่น, ที่ผูก, หลักยึด
หลัก (adj.) main See also: principal, major, chief, essential Syn. สำคัญ
หลัก (n.) principle See also: tenet Syn. หลักการ, แก่น
หลัก (n.) pole Syn. เสา, ที่มั่น, ที่ผูก, หลักยึด
หลัก (n.) main principle See also: basic, core, main theme Syn. หลักการ, แก่น
หลักกฎหมาย (n.) jurisprudence See also: the principles of law Syn. นิติศาสตร์, ธรรมศาสตร์
หลักกรรเชียง (n.) thole
หลักการ (n.) principle Syn. หลัก, แนว, วิถีทาง, แนวทาง
หลักกำหนด (n.) section See also: code, article, clause, provision Syn. ข้อกำหนด
หลักคำสอน (n.) doctrine See also: canon, established principle Syn. คำสอน, คำสั่งสอน
หลักชัย (n.) goal See also: finish line, milestone Syn. จุดหมายปลายทาง, เส้นชัย, เป้าหมาย
หลักฐาน (n.) proof See also: evidence, testimony, verification, confirmation, substantiation Syn. ข้อพิสูจน์
หลักฐาน (n.) proof See also: evidence, substantiation, testimony Syn. ข้อยืนยัน, ข้อรับรอง
หลักฐาน (n.) witness Syn. ผู้เห็นเหตุการณ์
หลักฐาน (n.) evidence See also: testimony, proof
หลักฐาน (n.) certificate See also: identification papers, credentials Syn. ใบแสดงหลักฐาน, เอกสารสำคัญ
หลักฐาน (n.) exhibit See also: property in dispute, common property in dispute, stolen property
หลักฐาน (n.) evidence See also: proof
หลักฐานทางธรณีวิทยา (n.) geological evidence
หลักฐานทางโบราณคดี (n.) archaeological evidence
หลักทรัพย์ (n.) property See also: possession, estate
หลักทรัพย์ค้ำประกัน (n.) collateral See also: mortgage securities
หลักทรัพย์ค้ำประกัน (n.) collateral See also: mortgage securities
หลักธรรม (n.) dharmic principle See also: moral principle
หลักธรรมจริยา (n.) morality Syn. หลักคำสอน, หลักธรรม
หลักธรรมะ (n.) doctrine See also: Teaching of Buddha, dharma Syn. คำสั่งสอน, คุณความดี
หลักปฏิบัติ (n.) practice See also: rule, basic, standard Syn. กฎเกณฑ์, หลักเกณฑ์, ข้อกำหนด
หลักประกัน (n.) guarantee See also: surety, pledge, warranty
หลักประกัน (n.) security See also: promise, assurance
หลักประหาร (n.) scaffold
หลักพยาน (n.) evidence See also: proof Syn. หลักฐาน
หลักพระพุทธศาสนา (n.) Buddhist principles
หลักยึด (n.) pillar (of a nation) See also: basic principle Syn. เครื่องยึดเหนี่ยว
หลักลอย (adj.) unsettled See also: homeless Syn. ไม่มีหลักแหล่ง, ไม่อยู่เป็นที่
หลักวิชาการ (n.) theory See also: principle
หลักศาสนา (n.) dogma See also: doctrine, principle of one´s faith
หลักศาสนา (n.) dogma See also: doctrine, principle of one´s faith
หลักศีลธรรม (n.) morality Syn. หลักคำสอน, หลักธรรม, หลักธรรมจริยา
หลักสำคัญ (n.) essence See also: matter, meaning, content, substance, pith Syn. ประเด็นหลัก, สาระสำคัญ
English-Thai: HOPE Dictionary
absolute ideaหลักการที่ว่าขบวนการของโลกเป็นการแสดงออกและบรรลุผล (spiritual principle)
golden ruleหลักความประพฤติที่ให้ปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนที่ปฏิบัติต่อตัวเอง
government securityหลักทรัพย์หรือพันธบัตรของรัฐบาล
ground ruleหลักความประพฤติขั้นพื้นฐาน
able(เอ' เบิล) adj. สามารถ, เก่ง, หลักแหลม, มีคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์, สมบูรณ์, Syn. skilled
abolitionism(แอบบะลิซ' เชินนิสซึม) n. หลักเกณฑ์นโยบายการเลิกล้ม. -abolitionist. n.
access keyกุญแจการเข้าถึงหมายถึง รหัส หรือคำหลักที่ใช้เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลที่มีเก็บไว้ได้ ข้อมูลบางอย่างต้องทำเป็นการเฉพาะ และจะยอมให้เรียกมาใช้ได้เฉพาะคนบางกลุ่ม จึงต้องมีกุญแจที่จะให้รู้กันเฉพาะคนในกลุ่ม ผู้ที่ไม่รู้กุญแจ ก็ไม่สามารถเรียกเอาข้อมูลออกมาดู หรือมาใช้หรือแก้ไขได้
acuity(อะคิว' อิที) n. ความหลักแหลม, ความคม, ความรุนแรง, ความคมกริบ, ความชัดเจน
aculeate(อะคิว' ลีเอท) adj. มีส่วนที่แหลม, มีเดือยหรือเล็บแหลม, มีหนาม, รุนแรง, ดุเดือด, หลักแหลม (pointed, stinging, aculeated)
agiotage(แอจ' จิโอทิจ) n. ธุรกิจการเปลี่ยนเงินตรา, ธุรกิจนายหน้าหลักทรัพย์หรือใบหุ้น
ahimsa(อะฮิม' ซา, อะฮีง' ซา) อหึงสา, หลักปฏิบัติของฮินดูที่ไม่ยึดถือความรุนแรง
allemande(แอล' ลิมานดฺ) n., (pl. -mandes) การเต้นรำในศตวรรษที่ 17-18 ที่มีจังหวะคู่ที่ช้า, ดนตรีที่อาศัยหลักการเต้นรำดังกล่าว
altruism(แอล' ทรูอิสซึม) n. หลักการปฏิบัติที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง (philanthropy) -altruist n.
altruistic(แอลทูรอิส' ทิค) adj. ซึ่งยึดหลักปฏิบัติที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง
amendment fileแฟ้มแก้ไข หมายถึงแฟ้มข้อมูลที่บรรจุรายการเปลี่ยนแปลงหรือรายการแก้ไข เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก (master file) ให้ทันสมัยมีความหมายเหมือน transaction file
anchor(แอง' เคอะ) n.,vt. สมอเรือ, สมอ, หลัก, ที่ยึดเหนี่ยว, ตำแหน่งสำคัญของแนวป้องกันในทางทหาร, ทอดสมอ, ปล่อยหลัก -anchorable adj., Syn. support, prop, security)
anchormanหัวเรืยวหัวแรง, หลักสำคัญ, นักกีฬาหลักคนสุดท้าย (เช่นในการวิ่งผลัด)
anomalistic(อะนอม' มะลิสทิค) adj. ซึ่งผิดปกติวิปริต, ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์, ผิดหลัก, ผิดที่
anomalous(อะนอม' มะเลิส) adj. ผิดปกติ, ผิดหลัก, ผิดที่, ผิดปกติ, วิปริต, ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์. -anamalousness n., Syn. irregular, abnormal ###A. regular, normal)
anomie(แอน' นะมี) n. ภาวะผิดหลักหรือผิดปกติของบุคคลหรือสังคม. -anomic adj.
anomy(แอน' นะมี) n. ภาวะผิดหลักหรือผิดปกติของบุคคลหรือสังคม. -anomic adj.
antinomy((แอนทิน' โนมี) n. ความขัดแย้งกันระหว่างกฎหรือหลักการ, คำพูดหรือข้อความที่ขัดกันเอง. -antinoic (al) adj., (contradiction)
antinovel(แอน' ทีนอฟเวิล) n. นวนิยายหรือเรื่องเริงรมย์ที่ผู้เขียนไมใช้หลักการทั่วไปที่ยืดถือกัน. -antinovelist n.
apostasy(อะพอส'ทะซี) n. การผละออกจากศาสนาหลักการณ์ พรรคหรืออื่น ๆ
apparent(อะพา'เรินทฺ) adj. เด่นชัด,ชัดเจน,แจ่มแจ้ง,ภายนอก,เกี่ยวกับหลักฐานแรก เริ่ม,เหมาะที่จะครองมาก. -apparentness n., Syn. clear, evident ###A. doubtful, hazy)
apstate(อะพอส'เทท) n. บุคคลที่ผละออกจากศาสนา หลักการพรรคหรืออื่น ๆ (convert) apostatise, apostatize (อะพอส'ทะไทซ) n. กระทำการ apostasy (commit apostasy)
architectonic(อาร์คิเทค'โทนิค) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายหลักหรือกฎของสถาปัตยกรรม
argument(อาร์'กิวเมินทฺ) n. การโต้เถียง,การโต้คารม,การอ้างเหตุผล,ขบวนการให้เหตุผล,ข้อโต้เถียง,เรื่อง,ข้อสรุป,หลักฐาน,ข้อพิสูจน์
art 2(อาร์ทฺ) n. ศิลป,ฝีมือ,อุบาย,เล่ห์กระเท่ห์,เล่ห์เหลี่ยม,ความสามารถ,หลักการหรือวิธีการของการเรียนรู้,ความเชี่ยวชาญในกิจกรรมของมนุษย์,สาขาวิชาที่เกี่ยวกับศิลปศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์, Syn. skill,craft ###A. artlessness, guilelessness
ascetical(อะเซน'ทิคัล) adj. เกี่ยวกับวินัยหรือหลักการ (pertaining to ascetic discipline
aspect(แอส'เพคทฺ) n. ลักษณะ,รูปร่างหน้าตา,รูปการ,ด้าน (ปัญหา) ,หลักเกณฑ์, ด้านข้างหรือผิวหน้าด้านที่กำลังมอง,ทิศทาง,ที่ตั้ง, Syn. expression, look, air, visage)
asyntactic(อะซินแทค'ทิค) n. ซึ่งไม่ถูกหลักไวยากรณ์, เกี่ยวกับสำนวนที่ไม่ถูกหลักไวยากรณ
attestation(อะเทสเท'เชิน) n. การให้การ,การเป็นพยาน,การรับรอง,หลักฐานพยาน
authentic(ออเธน'ทิค) adj. แท้จริง,น่าเชื่อถือ, ไม่ใช่ปลอม, ของแท้,มีหลักฐาน,จริง, Syn. real, true,factual-A. false,fake)
authoritative(ออธอ'ริเททิฟว) adj. ซึ่งมีอำนาจ,เชื่อถือได้,มีหลักฐานพิสูจน์ได้,เผด็จการ
autosuggestion(ออโทซักเจส'เชิน) n. การแนะนำใจตัวเอง (โดยเฉพาะการกล่าวซ้ำสูตรหรือหลักการต่าง ๆ เพื่อเปลี่ยนบุคลิกภาพ. -autosuggestibility n.
auxiliary memoryหน่วยความจำช่วย หมายถึงหน่วยความจำที่ใช้เก็บข้อมูลนอกเครื่องคอมพิวเตอร์ (เพิ่มไปจากหน่วยความจำหลัก) เช่น จานบันทึก เมื่อใดที่ต้องการใช้ ก็ให้เครื่องคอมพิวเตอร์นำมาเก็บในเครื่อง จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม แล้วเก็บลงใหม่ก็ได้ ทั้งนี้เพื่อมิให้สิ้นเปลืองหน่วยความจำหลักในเครื่องคอมพิวเตอร์
auxiliary storageหน่วยเก็บช่วย หมายถึงหน่วยความจำหรือหน่วยเก็บที่ใช้เก็บข้อมูลนอกเครื่องคอมพิวเตอร์ (เพิ่มไปจากหน่วยความจำหลัก) เช่น จานบันทึก เมื่อใดที่ต้องการใช้ ก็ให้เครื่องคอมพิวเตอร์นำมาเก็บในเครื่อง จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม แล้วเก็บลงใหม่ก็ได้ ทั้งนี้เพื่อมิให้สิ้นเปลืองหน่วยความจำหลักในเครื่องคอมพิวเตอร์มีความหมายเหมือน auxiliary memory
axiom(แอค' เซียม) n. ความจริงที่ไม่ต้องพิสูจน์, ความจริงในตัวของมันเอง, กฎหรือหลักการที่ยอมรับกันทั่วไป (self-evident truth, maxim)
axis(แอค' ซิส) n., (pl. axes) แกน, เพลา, เส้นศูนย์กลาง, สัมพันธมิตร, แนวหลักในการพัฒ-นาหรือเคลื่อนที่, กระดูกสันหลังที่คอ (ชิ้นที่ 2) , อักษะ (เยอรมัน ญี่ปุ่นและอิตาลีในสงครามโลกครั้งที่ 2) , ชื่อกวางในอินเดียและลังกา, Syn. coalition
English-Thai: Nontri Dictionary
able(adj) สามารถ,เก่ง,หลักแหลม
acuity(n) ความหลักแหลม,ความเฉียบแหลม,ความชัดเจน,ความรุนแรง
anchor(n) สมอเรือ,หลัก
anomalous(adj) วิปริต,ผิดปกติ,ผิดหลัก,ผิดที่
attestation(n) การเป็นพยาน,การให้การ,การรับรอง,พยานหลักฐาน,การปฏิญาณตน
axis(n) เพลา,แกน,อักษะ,แนวหลัก
basis(n) มูลฐาน,หลักฐาน,รากฐาน,ส่วนสำคัญ,กฎเกณฑ์
bourse(n) ตลาดค้าหุ้น,ตลาดหลักทรัพย์
brilliance(n) ความสุกใส,ความสามารถ,ความฉลาด,ความหลักแหลม
brilliancy(n) ความสุกใส,ความสามารถ,ความฉลาด,ความหลักแหลม
brilliant(adj) สุกใส,ฉลาด,หลักแหลม
canny(adj) ระมัดระวัง,หลักแหลม,ฉลาด
chief(adj) เป็นหัวหน้า,เป็นนาย,สำคัญ,เป็นหลัก
cleat(n) ราวเกาะ,ตอม่อ,เสาหลัก,พุก,หลักผูกเชือก
clever(adj) ฉลาด,หลักแหลม,ปราดเปรื่อง,เก่ง,ว่องไว
confirmation(n) การยืนยัน,การรับรอง,พยานหลักฐาน
confutation(n) การหักล้าง,การพิสูจน์ว่าผิด,การทำให้จำนนต่อหลักฐาน
confute(vt) ทำให้จำนนต่อหลักฐาน,พิสูจน์ว่าผิด
cornerstone(n) เสาหลัก,หินมุมตึก,รากตึก,ตอม่อ,หลักสำคัญ,ศิลาฤกษ์
course(n) เส้นทางเดินเรือ,ทางเดิน,หลักสูตร,กระบวนวิชา,อาหารมื้อหนึ่ง
credence(n) ความเชื่อถือ,หลักความเชื่อ,ความไว้วางใจ
credentials(n) ประกาศนียบัตร,ใบสุทธิ,หนังสือรับรอง,หลักฐานอ้างอิง,สาสน์ตราตั้ง
creed(n) ลัทธิ,หลักความเชื่อ,ข้อบัญญัติศาสนา
cunning(adj) มีไหวพริบ,หลักแหลม,ฉลาดแกมโกง,แคล่วคล่อง
curriculum(n) หลักสูตร
cute(adj) น่ารัก,สวย,เก๋,ฉลาด,หลักแหลม
dashing(adj) หรูหรา,โก้หรู,มีชีวิตชีวา,ร่าเริง,หลักแหลม
doctrine(n) หลักคำสอน,วินัย,ลัทธิ,ศาสนา
document(n) เอกสาร,หลักฐาน,สาร,เครื่องพิสูจน์
dogma(n) กฎเกณฑ์,หลักเกฎท์,ความเชื่อ,คำสอน,ลัทธิศาสนา
dogmatism(n) ลัทธิถือหลักตนเอง,ความหยิ่งยโส,ความดื้อรั้น
espousal(n) การแต่งงาน,การเข้าครอง,การสมรส,การหมั้น,การรับหลักการ
espouse(vt) สมรส,แต่งงาน,หมั้น,สนับสนุน,เข้าครอง,รับหลักการ
estate(n) มรดก,หลักทรัพย์,ทรัพย์สิน,ที่ดิน,ชั้น,ฐานันดร,คฤหาสน์
ethical(adj) มีจรรยา,ตามหลักจริยธรรม,เกี่ยวกับศีลธรรม
evidence(n) หลักฐาน,ข้อแสดง,พยานหลักฐาน,พยานบุคคล
explicable(adj) ซึ่งอธิบายได้,ซึ่งชี้แจงได้,สามารถสร้างหลักการได้
foothold(n) หลักฐาน,ฐานะ,ที่มั่น,จุดมั่น
formal(adj) เป็นพิธี,ตามแบบ,ตามระเบียบ,ตามหลักการ,เป็นทางการ
formality(n) ระเบียบวิธี,พิธี,แผน,หลักการ,พิธีรีตรอง,ธรรมเนียมปฏิบัติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abutmentหลักยึด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
best evidence ruleหลักว่าด้วยพยานหลักฐานที่ดีที่สุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
clean cut basisหลักการตัดภาระผูกพัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fundamentalหลักมูล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
hundred per cent treaty basisหลักสัญญาประกันภัยต่อร้อยเปอร์เซ็นต์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
jus sanguinis (L.)หลักกฎหมายสัญชาติโดยสายโลหิต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
jus soli (L.)หลักกฎหมายสัญชาติโดยดินแดน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
last antecedent ruleหลักการตีความข้อความสุดท้ายมิให้มีความหมายไกลไปจากข้อความที่นำหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
men, the rule ofหลักการปกครองที่ถือตัวบุคคลเป็นใหญ่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
moralsหลักจริยธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
neighbour, concept in law ofหลักกฎหมายว่าด้วยหน้าที่ต่อผู้ข้างเคียง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pigeonhole principleหลักการช่องนกพิราบ [มีความหมายเหมือนกับ Dirichlet drawer principle และ shoebox principle] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rebus sic stantibus (L.)หลักที่ว่าพันธกรณีตามสนธิสัญญายังคงอยู่เมื่อสถานการณ์ยังคงเดิม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rule of lawหลักนิติธรรม, หลักบังคับแห่งกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
seniority ruleหลักถืออาวุโส [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
shoebox principleหลักการกล่องรองเท้า [มีความหมายเหมือนกับ Dirichlet drawer principle และ pigeonhole principle] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
social securityหลักประกันสังคม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
titlesหลักกรรมสิทธิ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vagueness doctrineหลักว่าด้วยกฎหมายที่เคลือบคลุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
principle, verifiabilityหลักพิสูจน์ว่าเป็นจริง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
year and a day ruleหลักว่าด้วยปีกับหนึ่งวัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
academic artศิลปะตามหลักวิชา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adduce counter evidenceนำพยานหลักฐานมาสืบแก้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
admissible evidence; admissible๑. ที่รับไว้พิจารณาได้, ที่ยอมรับได้๒. ที่อ้างเป็นพยานหลักฐานได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
backboneแกนหลัก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
baseline๑. เส้นหลักล่าง๒. เส้นเชื่อมฐาน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
basisฐานหลัก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Bourse (Fr.)ตลาดหลักทรัพย์ฝรั่งเศส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cardinal pointsจุดทิศหลัก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cardinal virtueคุณธรรมหลัก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
conclusive evidenceพยานหลักฐานอันเป็นที่ยุติ, พยานหลักฐานชัดแจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
corroborationการหาพยานหลักฐานสนับสนุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demonstrative evidenceพยานหลักฐานที่แสดงชัดแจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
doctrinaireผู้เคร่งหลักการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
duces tecum (L.)ให้นำหลักฐานมาด้วย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
evidenceพยานหลักฐาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
explanatory memorandumบันทึกหลักการและเหตุผล (ประกอบร่างกฎหมาย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fabricated evidenceพยานหลักฐานที่ทำขึ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illegally obtained evidenceพยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
indorseสลักหลัก [ดู endorse] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Audi alteram partemหลักการรับฟังคู่กรณีทุกฝ่าย [TU Subject Heading]
Collateralหลักประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้กู้ใช้ในการค้ำประกันเงินกู้ ตามปกติผู้ให้กู้มีสิทธิยึดหลักประกันเงินกู้หรือดำเนินการอื่นใดตามที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืม เมื่อผู้กู้ไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ หลักประกันเงินกู้อาจแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. อสังหาริมทรัพย์ คือทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ เช่น ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น หลักประกันเงินกู้ประเภทนี้เป็นที่นิยมกันทั่วไปทั้งในการกู้ยืมจากสถาบันการเงินในระบบและนอกระบบ 2.สังหาริมทรัพย์ เป็นทรัพย์สินมีค่าต่าง ๆ ที่เคลื่อนย้ายได้ อาทิ เครื่องจักร สินค้า รถยนต์ ทองคำ เงินเดือน บัญชีเงินฝาก และหลักทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ
Curriculaหลักสูตร [TU Subject Heading]
Curriculumหลักสูตร [การแพทย์]
Dental abutmentsหลักยึดฟัน [TU Subject Heading]
Doctrinesหลักคำสอน [TU Subject Heading]
Evidenceหลักฐาน [การบัญชี]
Generally Accepted Accounting Principlesหลักการบัญชีที่ยอมรับทั่วไป [การบัญชี]
Instrumentหลักฐาน [การบัญชี]
Le Chatelier's principleหลักของเลอชาเตอลิเอ, หลักการซึ่งกล่าวว่า เมื่อรบกวนระบบที่อยู่ในภาวะสมดุล ระบบจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่จะลดผลของการรบกวนนั้นโดยการเข้าสู่ภาวะสมดุลใหม่ การรบกวนภาวะสมดุลได้แก่ การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสาร อุณหภูมิหรือความดัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Marginหลักประกันของลูกค้าจำนวนเงินหรือทรัพย์สินที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทหลักทรัพย์เพื่อการซื้อหุ้นโดยใช้สินเชื่อหรือเพื่อการขายชอร์ตกับบริษัทหลักทรัพย์นั้น ตลาดหลักทรัพย์จะกำหนดอัตราขั้นต่ำที่ลูกค้าต้องวางหลักประกันไว้เรียกว่า Initial Margin Rate เช่น ร้อยละ 50 ของมูลค่าหุ้นที่ซื้อหรือขายชอร์ต เป็นต้น ตลาดหลักทรัพย์อาจกำหนดเปลี่ยนแปลงอัตรา Margin ได้หากภาวะความเสี่ยงใน ตลาดหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลง เงิน Margin ที่ลูกค้าต้องวางเริ่มแรกนี้ เรียกว่า Initial Margin [ตลาดทุน]
Marketable securityหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด [การบัญชี]
Portfolioหลักทรัพย์ในครอบครองหลักทรัพย์ทั้งหมดในความครอบครองของผู้ลงทุนรายใดรายหนึ่ง ทั้งนี้จะต้องประกอบด้วยหลักทรัพย์จำนวนตั้งแต่ 2 ชนิด หรือ 2 บริษัทขึ้นไป จุดประสงค์ของการสร้าง portfolio ก็เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนด้วยการกระจายลงทุนในหลักทรัพย์หลายบริษัทหรือหลายประเภท [ตลาดทุน]
reciprocityหลักถ้อยทีถ้อยประติบัติหรือการประติบัติต่างตอบแทน [การทูต]
Rule of lawหลักนิติธรรม [TU Subject Heading]
Securitiesหลักทรัพย์ [TU Subject Heading]
Adaptorตัวปรับต่อแผงวงจรสำหรับเสียบเข้ากับแผ่นวงจรหลักของคอมพิวเตอร์เพื่อให้พ่วงต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ [คอมพิวเตอร์]
Admissible evidenceพยานหลักฐานที่ยอมรับได้ [TU Subject Heading]
Arithmetic logic unitหน่วยคำนวณและตรรกะเป็นวงจรหลักของคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ในการคำนวณทางเลขคณิต เปรียบเทียบค่าต่างๆ ว่าเท่ากันหรือไม่ นอกจากนั้นยังดำเนินการทางตรรกะด้วย วงจรนี้ที่จริงคือวงจรหลักของไมโครโพรเซสเซอร์ หรือชิปต่างๆ นั่นเอง [คอมพิวเตอร์]
Assigned accounts receivableการใช้บัญชีลูกหนี้เป็นหลักประกัน [การบัญชี]
BackboneBackbone, เส้นทางหลักของสายสัญญาณของเครือข่าย ที่เชื่อมโยงอุปกรณ์การสื่อสาร และเครื่องคอมพิวเตอร์หลักเข้าไว้ด้วยกัน สายสัญญาณที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นเส้นใยแก้วนำแสง (Fiber Optics) [คอมพิวเตอร์]
Alar อะลาร์ อะลาร์เป็นชื่อทางการค้าของสารเคมีที่มีชื่อ สามัญว่า daminozide นิยมใช้ในผักและผลไม้โดยเฉพาะแอปเปิ้ล เป็นสารที่มีคุณสมบัติทำให้ต้นพืชลดการเจริญเติบโตแต่ในขณะเดียวกันก็จะทำ ให้ได้รับผลผลิตสูงขึ้น จากหลักฐานการศึกษาในทศวรรษที่ 1980 ชี้ว่าอะลาร์เป็นสารก่อมะเร็ง (carcinogen) และในปี ค.ศ.1989 (พ.ศ.2523) ประเทศสหรับอเมริกาได้ประกาศห้ามใช้สารนี้เมื่อค้นพบว่าก่อให้เกิดการเติบโต ของเนื้อเยื่อมะเร็งในสัตว์ทดลอง [สิ่งแวดล้อม]
Basisตัวยาหลัก [การแพทย์]
benchmarkbenchmark, หมุดหลักฐาน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Bidราคาเสนอซื้อสูงสุดราคาเสนอซื้อสูงสุดของหลักทรัพย์หนึ่ง ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ซึ่งเวลานั้นอาจมีราคาเสนอซื้อเข้ามาหลายราคา แต่ระบบซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์จะแสดงราคาเสนอซื้อที่สูงสุดไว้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่า ผู้เสนอซื้อที่ให้ราคาสูงกว่าควรได้สิทธิซื้อก่อนรายอื่น ๆ [ตลาดทุน]
Broker นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทนายหน้า การประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าหรือตัวแทนเพื่อการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่นเป็นทางค้าปกติ โดยได้รับค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม หรือค่าตอบแทนอื่นเป็นการตอบแทน ดังนั้น หากบุคคลใดแสดงตนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปว่า ตนประกอบธุรกิจโดยพร้อมที่จะให้บริการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าเพื่อดำเนินการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เพื่อบุคคลอื่นหรือลูกค้า จึงถือเป็นการประกอบธุรกิจประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ [ตลาดทุน]
Burden of proofการพิสูจน์หลักฐาน [TU Subject Heading]
ByteByte, หน่วยวัดความจุของสื่อความจำเช่น หน่วยวัดความจำหลัก (RAM) หน่วยวัดความจำสำรอง ได้แก่ ดิสก์ เทป เป็นต้น หรืออาจจะเป้นหน่วยที่บอกขนาดของแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ 1 Byte จะมี 8 bit และ 1 Byte แทนข้อมูล 1 ตัวอักษร [คอมพิวเตอร์]
Cost Insurance Freight (C.I.F.) Price ราคารวมค่าระวางและประกันภัยสินค้า เงื่อนไขราคาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ (ดู Incoterms) เป็นราคารวมตั้งแต่ตัวสินค้านั้น ค่าระวางเรือขนส่งสินค้าจนถึงเมืองท่าปลายทางตามที่ระบุ รวมทั้งค่าประกันภัยในตัวสินค้านั้น ๆ ด้วย ซึ่งหมายถึง ผู้ขายสินค้าตามเงื่อนไขราคานี้ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งค่าระวางเรือ ค่าภาษีขาออก ค่าประกันภัย และอื่นๆ จนกว่าสินค้าจะถึงเมืองปลายทาง ส่วนผู้ซื้อก็จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นหลักจากสินค้าถึงเมืองท่าปลายทางตามที่ระบุแล้ว สินค้านำเข้าของไทยส่วนใหญ่จะนำเข้ามาในเงื่อนไขราคานี้ [สิ่งแวดล้อม]
Confinementสิ่งกักกั้น, สิ่งที่สร้างขึ้นล้อมอุปกรณ์หลักของโรงงานนิวเคลียร์ เพื่อป้องกันหรือบรรเทาการปล่อยวัสดุกัมมันตรังสีออกสู่สิ่งแวดล้อมในสภาวะการทำงานปกติหรือกรณีเกิดอุบัติเหตุ เช่น บ่อน้ำแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
Criminalisticsการพิสูจน์หลักฐาน [การแพทย์]
Dairy and Meat Rich Dietอาหารปกติที่มีเนื้อสัตว์และนมเป็นอาหารหลัก [การแพทย์]
Delineation Wellหลุมสำรวจขอบเขตหลุมประเมินผล (Appraisal well) ที่เจาะโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อหาขอบเขตของแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม [ปิโตรเลี่ยม]
Dumb terminalเครื่องปลายทางแบบใบ้เครื่องปลายทางที่ไม่มีตัวประมวลผลหลัก แต่สามารถรับข้อมูลและคำสั่งผ่านแป้นพิพม์แล้วส่งคำสั่งและข้อมูลนั้นไปประมวลผลที่เครื่องคอมพิวเตอร์หลัก [คอมพิวเตอร์]
Circuit breakerมาตรการหยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวเป็นมาตรการที่ตลาดหลักทรัพย์นำมาใช้หยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวในยามที่การซื้อขายโดยรวมในตลาดหลักทรัพย์เกิดตกต่ำลงอย่างมากมายผิดปกติ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ลงทุนโดยทั่วไปได้มีเวลาตรวจสอบข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ระยะหนึ่งก่อนที่จะเปิดให้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ต่อไป ในปัจจุบันนี้ระบบ circuit breaker ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดว่า หากระดับ SET Index ลดต่ำลงเท่ากับหรือเกินกว่า 10% จากจุดปิดของวันก่อน ตลาดหลักทรัพย์จะหยุดพักการซื้อขาย 30 นาที เมื่อเปิดซื้อขายใหม่แล้วหาก SET Index ลดต่ำลงอีก จนมีระดับที่ลดลงเท่ากับหรือเกินกว่า 20% จากจุดปิดของวันก่อน ตลาดหลักทรัพย์จะหยุดพักการซื้อขายอีก 1 ชั่วโมง แล้วเปิดให้ซื้อขายต่อจนสิ้นวัน ในการหยุดพักการซื้อขายกรณีใดกรณีหนึ่งข้างต้น ถ้าระยะเวลาในรอบการซื้อขายนั้นเหลือไม่ถึง 30 นาทีหรือ 1 ชั่วโมงแล้วแต่กรณี จะพักการซื้อขายเพียงระยะเวลาที่เหลือในรอบดังกล่าวเท่านั้น แล้วเปิดซื้อขายรอบใหม่ตามปกติต่อไป [ตลาดทุน]
Closeราคาปิดราคาของหลักทรัพย์ใด ๆ ที่เกิดจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นรายการสุดท้ายของแต่ละวัน โดยระบบซื้อขายหลักทรัพย์จะหยุดจับคู่คำสั่งซื้อ/ขายอัตโนมัติ (Automated Order Matching หรือ AOM) ณ เวลา 16.30 น. แต่จะยังคงรับคำสั่งซื้อ/ขายจากบริษัทสมาชิกมาเรียงลำดับไว้ในระหว่าง 16.30-16.35 น. จากนั้นระบบคอมพิวเตอร์จะสุ่มเลือกเวลาปิดในช่วงระหว่าง 16.35-16.40 น. และนำคำสั่งซื้อ/ขายทั้งหมดที่ค้างในระบบจนถึงเวลาปิด มาคำนวณหาราคาปิดของแต่ละหลักทรัพย์ ด้วยวิธี Call Market ซึ่งมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ • ใช้ราคาที่ทำให้เกิดการซื้อขายได้ในปริมาณมากที่สุด • ถ้ามีราคาที่ทำให้เกิดปริมาณซื้อขายมากที่สุด มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่ใกล้เคียงกับราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายก่อนหน้านั้นมากที่สุด • ถ้ามีราคาที่ใกล้เคียงกับราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายก่อนหน้านั้น มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่สูงกว่าเป็นราคาปิด • ถ้าช่วงที่ใช้วิธี Call Market ไม่สามารถหาราคาปิดได้ (เนื่องจากการซื้อขายขาดสภาพคล่อง) ให้ใช้ราคาซื้อขายที่เกิดจากวิธี AOM ในลำดับก่อนหน้านั้นเป็นราคาปิด [ตลาดทุน]
dynamoไดนาโม, เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ซึ่งอาศัยหลักการเหนี่ยวนำทางแม่เหล็กไฟฟ้า โดยการทำให้ขดลวดเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก เป็นการเปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
factข้อเท็จจริง, หลักฐานหรือประจักษ์พยานต่าง ๆ ที่เป็นจริง ซึ่งสามารถสังเกตได้โดยทางตรงคือการใช้อวัยวะสัมผัสหรือโดยทางอ้อมคือการใช้เครื่องวัด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Fossil Fuel เชื้อเพลิงฟอสซิล ของแข็ง, ของเหลวหรือแก๊ส ซึ่งมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักและให้ความร้อนได้ เช่น ถ่านหิน, ปิโตรเลียมหรือแก๊สธรรมชาติ [สิ่งแวดล้อม]
coaxial cableสายโคแอกซ์, สายนำสัญญาณที่ต่อจากเสาอากาศเครื่องรับโทรทัศน์หรือสายเคเบิลทีวี ตัวสายประกอบด้วยลวดทองแดงที่เป็นแกนหลักหนึ่งเส้นหุ้มด้วยฉนวนเพื่อป้องกันกระแสไฟรั่ว จากนั้นจะหุ้มด้วยตัวนำซึ่งทำจากลวดทองแดงถักเป็นร่างแหเพื่อป้องกันการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสัญญาณรบกว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
keystone (n.) หลัก See also: แกน, แกนหลัก, หลักสำคัญ Syn. principle, main
first principles (n.) หลักการชั้นต้น See also: มูลฐาน, ขั้นต้น, พื้นฐาน, ความรู้ขั้นต้น Syn. elements
rudiments (n.) หลักการชั้นต้น See also: มูลฐาน, ขั้นต้น, พื้นฐาน, ความรู้ขั้นต้น Syn. elements, first principles
survival of the fittest (n.) หลักการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม See also: หลักการอยู่รอดอย่างเหมาะสม Syn. natural selection, selection
rule of thumb (n.) หลักการทั่วๆ ไป Syn. approximation, estimate
canon (n.) หลักการทั่วไป Syn. rule, principle
xenogenesis (n.) หลักการที่ว่าสิ่งมีชีวิตกำเนิดจากสิ่งไม่มีชีวิต See also: การสร้าง
accounting (n.) หลักการบัญชี See also: ทฤษฎีการทำบัญชี
verism (n.) หลักการยึดถือความจริง (ทางวรรณคดี) Syn. realism
transcendentalism (n.) หลักการเรียนรู้ด้วยตนเอง
dogmas (n.) หลักความประพฤติ See also: หลักจรรยา, หลักปฏิบัติ, หลักศีลธรรม Syn. standards
morals (n.) หลักความประพฤติ See also: หลักจรรยา, หลักปฏิบัติ, หลักศีลธรรม Syn. standards, dogmas
standards (n.) หลักความประพฤติ See also: หลักจรรยา, หลักปฏิบัติ, หลักศีลธรรม Syn. dogmas
creed (n.) หลักความเชื่อ Syn. belief, doctrine
Zoroastrianism (n.) หลักความเชื่อของ Zoroaster
Orthodox Church (n.) หลักความเชื่อและปฎิบัติในคริสต์นิกาย Orthodox
orthodoxy (n.) หลักความเชื่อและปฎิบัติในคริสต์นิกาย Orthodox
rationalism (n.) หลักความเชื่อในเรื่องเหตุผล Syn. realism, reasoning, logic
golden rule (n.) หลักคำสอน See also: หลักประพฤติ
eudaemonism (n.) หลักคำสอนที่ประเมินคุณค่าของชีวิตจากความสุข Syn. eudemonism
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Do not argue morals with meอย่ามาเถียงเรื่องหลักศีลธรรมกับฉัน
Their main job is…งานหลักของพวกเขาคือ
But I can't afford the time for a courseแต่ฉันไม่สามารถหาเวลามาเรียนสักหลักสูตรได้
Great efforts ensure the success of our workความพยายามอย่างหนักเป็นหลักประกันความสำเร็จของพวกเรา
What evidence do you have?คุณมีหลักฐานอะไร?
I really like you but I'm not ready to settle downฉันชอบคุณจริงๆ นะ แต่ฉันยังไม่พร้อมที่จะปักหลัก
Thanks to a wise teacher like youขอบคุณครูผู้หลักแหลมอย่างคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Khor santiseek chong mee kas prachachen tua lak.{\cHFFFFFF}ข santiseek Mee Chong Kas prachachen Tua หลัก {\cHFFFFFF}
This line here, this is the main power supply to the control bay circuits, right?บรรทัดนี้ที่นี่นี้เป็นแหล่งจ่ายไฟ หลัก กับวงจรควบคุมเบย์ใช่มั้ย?
They were only using a simple polyphonetically grouped 20-digit key transposed in boustrophendonic form with multiple nulls.พวกเขาใช้แค่การเข้ารหัส ด้วยคีย์ PolyPhonetically แบบง่ายๆ 20 หลัก ส่งในรูปแบบ BoustroPhendonic
With these five dials, each with 26 letters.โดยมี 5 หลัก โดยแต่ละหลักจะมี 26 ตัวอักษร
'Cause when your fingers dial those seven little numbers, it really turns me on.เพราะเวลานิ้วคุณกดเลข 7 หลัก มันทำให้เกิดอารมณ์
Nine figures. In an offshore account of your choosing.9 หลัก ในธนาคารที่คุณต้องการ
A hexadecimal colorcode system This won't be but a momentระบบเลขทศนิยม 6 หลัก เดาไม่ยากนักหรอก
We're talking like three figures. Almost 700 bucks.เยอะเลยทีเดียว ประมาณ 3 หลัก เกือบ 700 เหรียญ
An irrational number of infinite length, usually rounded to three digits, as 3 .1 4,เป็นจำนวนอตรรกยะ ที่มีจำนวนหลักมากไม่มีที่สิ้นสุด โดยทั่วไปปัดเหลือ 3 หลัก เท่ากับ 3.14
In the meantime, you go to the main floor and price some swaps.ในขณะเดียวกันคุณไปที่ชั้น หลัก และราคาแลกเปลี่ยนบางอย่าง
It's a mainly-หลัก ๆ มันเป็น แน่นอนมันคือธุรกิจคนผิวขาว
Well, basically, I know we're screwed if they search us, so I pull out my badge and toss it on the bed.หลัก ๆ แล้ว ฉันรู้ว่าเราเสร็จแน่ ถ้าพวกมันค้นตัวเรา ฉันก็เลยดึงตราออกมา แล้วก็โยนมันลงไปบนเตียง
So, basically, when you're in Terminator trance, it looks like your frontal lobe is repressed.หลัก ๆ แล้ว เวลาที่นายอยู่ในโหมดล่าสังหาร มันดูเหมือน สมองส่วนหน้าของนายถูกกดไว้
Basically, we're dedicated to the preservation and rejuvenation of the Lower East Side.หลัก ๆ แล้วเราทุ่มเทกับการดูแลรักษา
Someone's trying to kill you, Tom. They're staying.หลักๆ จากอาการตกเลือด
Basically, trusts and estates law is pretty arcane stuff, but the clerk was pretty certain that Elise Vogelsong was gonna win.หลักๆ พวกมรดกและทรัพย์สิน กฏหมายให้ความลับ แต่เสมียน แน่ใจ ว่าเอลลิส โวเก้ลซอง ชนะแน่
It's really just him and his sister. He's very private, so I try not to push.หลักๆ เขาอยู่กับน้องสาว เขาเป็นคนเงียบๆ ฉันไม่อยากกดดัน
Mostly 'cause they're expensive.หลักๆ เพราะว่ามันแพง
Essentially, you're hacking into the genetic operating system of a living organism.หลักๆคือคุณกำลังที่จะเข้าไปในพันธุกรรมของระบบปฏิบัติการของสิ่งมีชีวิต
I'm mainly talking about them.หลักๆผมก็จะพูดเกี่ยวกับมัน
So major overlaps. But let's face it, I am not Julia child.หลักๆแล้วก็เหมือนกัน\ฉัีนไม่ใช่จูเลีย ชาล์ย
Main Force Patrol to Gosling One.หลักกองทัพตระเวนไปยังโกส ลิงหนึ่ง
Main Force Patrol, we're out of the game, unable to continue pursuit.หลักกองทัพตำรวจ เราจะออกจากเกม ไม่สามารถดำเนินการแสวงหา
The Pauli exclusion principle means that no two objects can occupy the same space at the same time.หลักการกีดกันของเพาลี หมายความว่าไม่มีทาง ที่วัตถุ 2 อย่างจะใช้พื้นที่เดียวกัน ในขณะเวลาเดียวกันได้
The principles of George Kennan, a personal hero of mine, like the fabled Murrow's Boys,หลักการของจอร์จ เคนแน่น ฮีโร่ส่วนตัวของผม อย่างเด็กของเมอร์โร่ว์ในตำนาน
My principles are just fine, thanks.หลักการของฉันยังเหมือนเดิม ขอบคุณ
Principles of Private Investigation, by Clovis Anderson.หลักการของนักสืบเอกชน โดยโคลวิส แอนเดอสัน
The principal one of which is earning large growing sustained legal returns for the people who own the business.หลักการข้อแรกสุดคือการทำรายได้มาก ๆ เติบโต, มีผลตอบแทนถูกกฎหมายที่ยั่งยืน ให้แก่กลุ่มคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ
You use potion and a needle to control the dead.หลักการคือ ใช้เข็มกับยาควบคุมร่างคนตาย
A principle is a conviction you won't do something.หลักการคือการเชื่อมั่น- คุณจะไม่ทำบางสิ่งบางอย่าง
The concept is turnkey everything.หลักการคือจัดการทุกงานให้ทั้งหมด
Now the key to success Is following the recipe exactly.หลักการคือต้องทำตามสูตรเป๊ะ
Simple matter of gravitation and anatomy, one we ought to have foreseen.หลักการง่ายๆ ของแรงโน้มถ่วง สิ่งที่เรา ควรจะรู้ล่วงหน้าก่อน
That's all very well, but go easy. The headmaster wants discipline.หลักการง่ายๆ คือ ครูใหญ่ต้องการให้เรียนหนักๆ
All principles are offหลักการทั้งหมดจะถูกปิด
A-as a rule of thumb, you shouldn't have to explain your jokes.หลักการทั่วไปนะครับ คุณไม่ควรต้องอธิบาย มุขตลกที่ปล่อยออกมา
The answer, according to Stephen, was it goes down the drain and disappears completely from our universe.หลักการที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่สุดของฟิสิกส์ และฉันก็ส่วนตัวตกใจอย่างแท้จริง
Principles that transcend money or drugs or anything like that.หลักการที่อยู่เหนือ เงินทอง ยาเสพติด หรืออะไรก็ตาม
The central principle of sleight of hand... the switch.หลักการที่เป็นแก่นกลางของ นักเล่นกลมือไวคือ การสับเปลี่ยน
The code is mine now. And mine alone.หลักการนี้เป็นของผมแล้ว ของผมคนเดียว

หลัก ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
証し[あかし, akashi] Thai: หลักฐาน English: evidence

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หลัก
Back to top