ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

testimony

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *testimony*, -testimony-

testimony ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
testimony (n.) หลักฐาน Syn. evidence, proof
testimony (n.) คำให้การภายใต้การสาบาน Syn. attestation, declaration
testimony (n.) การยืนยันโดยเปิดเผย Syn. affirmation
English-Thai: HOPE Dictionary
testimony(เทส'ทะโมนี) n. หลักฐาน,พยาน,การยืนยันโดยการสาบานตัว,การแถลงโดยเปิดเผย,บัญญัติ10ประการของโมเซส., Syn. evidence
English-Thai: Nontri Dictionary
testimony(n) พยาน,ข้อพิสูจน์,หลักฐาน,บัญญัติ 10 ประการของโมเสส
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
testimonyคำให้การ (ของพยาน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำเบิกความ (n.) testimony See also: confession, affidavit
คำให้การ (n.) testimony See also: statement, answer, plea Syn. ข้อเท็จจริง, ปากคำ
ปากคำ (n.) testimony See also: statement, evidence Syn. คำให้การ
ให้การ (v.) give testimony See also: give evidence, testify, depose, be an witness
ให้การเท็จ (v.) give false testimony See also: testify wrongly
ให้การเท็จ (v.) give false testimony See also: testify wrongly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And the woman across the street-if her testimony don't prove it, nothing does.และหญิงข้ามถนนถ้าคำเบิกความของเธอไม่ได้พิสูจน์ว่ามันไม่มีอะไรทำ
Anyway, that testimony from those people across the hall from the kid's apartment, that was very powerful.อย่างไรก็ตามพยานหลักฐานที่ได้จากคนเหล่านั้นข้ามห้องโถงจากอพาร์ตเมนต์ของเด็กที่
I will. Now, let's take two pieces of testimony and try to put them together.ฉันจะ ตอนนี้ขอใช้เวลาสองชิ้นส่วนของพยานหลักฐานและพยายามที่จะนำพวกเขาเข้าด้วยกัน
I'll take the testimony from right after the murder, when he couldn't remember a thing about the movies, great emotional stress or not.ฉันจะเอาคำให้การจากขวาหลังจากการฆาตกรรม เมื่อเขาจำไม่ได้ว่าสิ่งที่เกี่ยวกับภาพยนตร์, ความเครียดทางอารมณ์ที่ดีหรือไม่
Anything you tell me can be quoted verbatim in testimony and can affect your case.สิ่งที่คุณพูดสามารถเป็นคำให้การ... ...และมีผลกระทบต่อคดีของคุณ
With testimony given under hypnosis from a boy who claims he was given orders from an alien force through an implant in his nose.ใช่.. แต่คุณทำสืบสวน คดีลักษณะนี้อย่างไร ? คำให้การ อยู่ใต้การสะกดจิต...
Then why don't you simply withdraw your testimony and concede that this journey to the center of the galaxy never took place?แล้วทำไมคุณไม่เพียงแค่ถอน คำเบิกความของคุณและยอมรับ ที่เดินทางไปยังศูนย์นี้
We now continue with the testimony of Maddalena Bonsignore, the widow Scordia, called Malena.ต่อไปเราจะฟังคำให้การ ของแมดดาเลน่าบอนซิญญอร่า... - แม่หม้ายสกอร์เดีย - เรียกมาเลน่าเข้ามา
Your testimony in court can't waver from what is said here.การให้การในศาลของคุณจะแตกต่าง จากการให้การนี้ไม่ได้
The problem, Miss Cooper, is that your testimony lacks credibility.คุณคูปเปอร์ครับ ปัญหาก็คือคำให้การของคุณ ขาดความน่าเชื่อถือ
Five weeks of testimony led to a jury verdict of $425,000 in which the jury determined that the story they pressured us to broadcast the story we resisted telling was in fact false distorted or slanted.จนทำให้เราได้ค่าเสียหาย 425,000 ดอลลาร์ คณะลูกขุนตัดสินว่า สารคดีที่สถานีกดดันให้เรานำออกอากาศ
Congress heard testimony today from children who testified they were exploited by sweatshops overseas.พวกเขาถูกขูดรีดในโรงงานนรกนอกประเทศ

testimony ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
证据[zhèng jù, ㄓㄥˋ ㄐㄩˋ, 证据 / 證據] evidence; proof; testimony
假证[jiǎ zhèng, ㄐㄧㄚˇ ㄓㄥˋ, 假证 / 假證] false testimony
证明[zhèng míng, ㄓㄥˋ ㄇㄧㄥˊ, 证明 / 證明] proof; testimony; to prove; to confirm the truth of
宣誓证言[xuān shì zhèng yán, ㄒㄩㄢ ㄕˋ ㄓㄥˋ ㄧㄢˊ, 宣誓证言 / 宣誓證言] sworn testimony
证言[zhèng yán, ㄓㄥˋ ㄧㄢˊ, 证言 / 證言] testimony
证词[zhèng cí, ㄓㄥˋ ㄘˊ, 证词 / 證詞] testimony
见证[jiàn zhèng, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄥˋ, 见证 / 見證] witness; testimony

testimony ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
供述書[きょうじゅつしょ, kyoujutsusho] (n) affidavit; deposition; testimony
参考人招致[さんこうにんしょうち, sankouninshouchi] (n) requesting the testimony of an unsworn witness (who is not bound by perjury law)
目撃証言[もくげきしょうげん, mokugekishougen] (n) eyewitness testimony
証言録取[しょうげんろくしゅ, shougenrokushu] (n) deposition; record of testimony
供述[きょうじゅつ, kyoujutsu] (n,vs) affidavit; deposition; testimony; (P)
偽証[ぎしょう, gishou] (n,vs,adj-no) false evidence; perjury; false testimony; (P)

testimony ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบิกความ[v.] (boēkkhwām) EN: give evidence ; testify ; make a statement ; give testimony FR: témoigner ; déposer
ให้การ[v.] (haikān) EN: give testimony ; give evidence ; testify ; depose ; be an witness ; plead FR: témoigner ; déposer
ให้การเท็จ[v. exp.] (haikān thet) EN: make a false statement ; give false testimony ; perjure ; perjure oneself FR: porter un faux témoignage
คำเบิกความ[n. exp.] (kham boēkkh) EN: testimony FR:
คำเบิกความ(ของ)พยาน[n. exp.] (kham boēkkh) EN: testimony FR:
คำให้การ[n. exp.] (kham haikān) EN: testimony ; deposition ; pleading ; answer ; reply ; defense ; declaration ; statement ; evidence FR: déposition [f] ; déclaration [f] ; témoignage [m]
คำพยาน[n. exp.] (kham phayān) EN: testimony FR:
ข้อพิสูจน์[n. exp.] (khø phisūt) EN: proof ; evidence ; substantiation ; testimony ; argument FR: preuve [f] ; argument [m] ; démonstration [f]
หลักฐาน[n.] (lakthān) EN: proof ; evidence ; testimony FR: preuve [f] ; témoignage [m] ; évidence [f]
ปากคำ[n.] (pākkham) EN: testimony ; statement FR:
พยานหลักฐาน[n.] (phayānlakth) EN: evidence ; testimony ; proof FR: témoignage [m] ; preuve [f]
ยืนคำ[v.] (yeūnkham) EN: stand by one's statement ; stand by one's testimony ; reaffirm what one has said FR: maintenir sa déclaration

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า testimony
Back to top