ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reasoning

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reasoning*, -reasoning-

reasoning ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reasoning (n.) การใช้เหตุผล See also: การอ้างเหตุผล Syn. rationalizing, argumentation
reasoning power (n.) ปัญญา See also: เชาวน์, เชาวน์ปัญญา, สติปัญญา, ความรอบรู้, ความเฉลียวฉลาด, ไหวพริบ Syn. brightness, intelligence, smartness Ops. stupidity
English-Thai: HOPE Dictionary
reasoning(รี'เซินนิง) n. การมีเหตุผล,การคิดอย่างมีเหตุผล,การชี้แจงอย่างมีเหตุผล,การคิดคำนวณในใจ,เหตุผล,มูลเหตุ, See also: reasoningly adv., Syn. logic,thought
English-Thai: Nontri Dictionary
reasoning(n) การชี้แจงเหตุผล,การให้เหตุผล,เหตุผล
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reasoningการใช้เหตุผล [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He has memory and reasoning skills.เขามีความทรงจำ และมีเหตุผล
Your deductive reasoning skills are perfectความสามารถของคุณสมบูรณ์แบบพอที่จะทำได้
It cannot be dealt with through reasoning and sense.มันคุยกันด้วยเหตุผลและความรู้สึกไม่ได้
My reasoning is flawless.การให้เหตุผลของฉันดูสมบูรณ์ดีนี่
My reasoning lies forever silent.เหตุผลของข้าไม่จำเป็นต้องบอก
First order logic is a philosophical system of reasoning using "if/then" statements as quantifiers or predicates.หลักตรรกะลำดับแรกสุด คือระบบหลักคิดทางปรัชญา ว่าด้วยการให้เหตุผล อย่างการใช้คำว่า "ถ้า/งั้นก็" เป็นคำขยายเพื่อหมายถึง หรือคาดการณ์อนาคต
If Charlie is behind the hit on Sihanouk, what's the reasoning behind taking Gemma?ถ้าชาร์ลีอยู่เบื้องหลังที่ทำร้ายชีบอน เหตุผลเบื้องหลังที่จับเจมมาไปคืออะไร
We could try reasoning with them tell them Lamia's responsible for what's happening.เราสามารถลองใช้เหตุผลกับพวกเขา บอกพวกเขาว่าลามีอาทำให้เกิดเรื่องพวกนี้
I accepted your reasoning and gave up on Aceto.พูดอะไรของนาย สู้มันเลยลัคซัส
All right. Reasoning with them is still our best option.เอาล่ะ ทำให้พวกเขา เข้าใจเหตุผลยังเป็นวิธีที่ดีสุดอยู่
I do not know the reasoning behind your actions; I have merely followed your will and stumbled here.กระหม่อมไม่ได้อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ ทำไมถึงคิดว่า
Of course, I'd like to know the reasoning behind such a request..แต่ต้องมีเหตุผลด้วยนะ...

reasoning ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
常理[cháng lǐ, ㄔㄤˊ ㄌㄧˇ, 常理] common sense; conventional reasoning and morals
论点[lùn diǎn, ㄌㄨㄣˋ ㄉㄧㄢˇ, 论点 / 論點] argument; line of reasoning; thesis; point (of discussion)
牵强[qiān qiǎng, ㄑㄧㄢ ㄑㄧㄤˇ, 牵强 / 牽強] far-fetched; implausible (chain of reasoning)
推理[tuī lǐ, ㄊㄨㄟ ㄌㄧˇ, 推理] reasoning; speculative; inference
综合法[zōng hé fǎ, ㄗㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄈㄚˇ, 综合法 / 綜合法] synthesis; synthetic reasoning
思路[sī lù, ㄙ ㄌㄨˋ, 思路] train of thought; thinking; reason; reasoning

reasoning ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
推理力[すいりりょく, suiriryoku] (n) deductive powers; reasoning capability; reasoning skill
経絡[けいらく, keiraku] (n) (1) meridian (e.g. in acupuncture); channel; one of the lines connecting vital points in the body; (2) thread of connection; chain of reasoning
類推推理[るいすいすいり, ruisuisuiri] (n,vs) reasoning by analogy; analogical inference; analogism
屈折[くっせつ, kussetsu] (n,vs) (1) bending; indentation; (2) refraction; (3) inflection; (4) warping (e.g. of opinion, reasoning, etc.); distortion; (P)
推理[すいり, suiri] (n,vs,adj-no) reasoning; inference; mystery or detective genre (movie, novel, etc.); (P)
演繹[えんえき, en'eki] (n,vs) deductive reasoning; deduction
理詰め;理詰(io)[りづめ, ridume] (n,adj-no) reasoning; logic; persuasion
脈絡[みゃくらく, myakuraku] (n) chain of reasoning; logical connection; coherence; context; (P)
類推[るいすい, ruisui] (n,vs,adj-no) (1) analogy; (2) analogical reasoning; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
前向き推論[まえむきすいろん, maemukisuiron] forward reasoning
前方推論[ぜんぽうすいろん, zenpousuiron] forward reasoning (AI)
後向き推論[うしろむきすいろん, ushiromukisuiron] backward reasoning (AI)
後方推論[こうほうすいろん, kouhousuiron] backward reasoning (AI)
推論[すいろん, suiron] reasoning, inference, induction, deduction

reasoning ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหตุผล[n.] (hētphon) EN: reason ; reasoning ; cause ; grounds ; justification FR: raison [f] ; motif [m] ; cause [f]
จินตามยปัญญา[n.] (jintāmayapa) EN: understanding through reasoning ; wisdom resulting from reflection FR:
การอนุมาน[n.] (kān anumān) EN: inference ; reasoning ; deduction FR: déduction [f]
การให้เหตุผล[n. exp.] (kān hai hēt) EN: reasoning FR: raisonnement [m]
การให้เหตุผลแบบนิรนัย[n. exp.] (kān hai hēt) EN: deductive reasoning ; deductive logic FR:
การให้เหตุผลแบบอุปนัย[n. exp.] (kān hai hēt) EN: inductive reasoning ; induction ; inductive logic FR:
ความเป็นเหตุเป็นผล[n. exp.] (khwām pen h) EN: reasonableness ; reasoning ; rationality FR:

reasoning ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Argumentation {f}line of reasoning; argumentation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reasoning
Back to top