ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

realism

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *realism*, -realism-

realism ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
realism (n.) การมองสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง
realism (n.) ลักษณะเหมือนจริง
realism (n.) ลัทธินิยมความจริง
English-Thai: HOPE Dictionary
realism(รี'อะลิสซึม) n. ความสนใจในความเป็นจริง,ลักษณะที่เหมือนจริง,การมองสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริง,ลัทธินิยมความจริง,ลัทธิเขียนตามความเป็นจริง,ลัทธิที่ว่าจักรวาลเป็นสิ่งที่มีตัวตนจริง ๆ
English-Thai: Nontri Dictionary
realism(n) ลัทธินิยมความจริง,ความเป็นจริง,ลักษณะเหมือนจริง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
realismสัจนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัตวศาสตร์ (n.) realism See also: truism
สัจนิยม (n.) realism
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And the level of realism of computer simulations is bound to keep pace with that.แต่พิจารณานี้ การเอาใจใส่เท่าไหร่ที่คุณ คิดว่าคุณจะรู้สึกกับซิมนี้
Death to Realism!ความตายสู่ควาเป็นสจริง
The victory of Realism.ชัยชนะแห่งความเป็นจริง
I mean, a couny at war doesn't want realism.ชั้นหมายถึงประเทศที่เต็มไปด้วยสงครามไม่ต้องการ เรื่องของเหตุผลหรอก
He is known for aesthetic combination of lyric poetry with realism.ท่านเป็นที่รู้จักกันในนามกวี ผู้ร้อยเรียงถ้อยคำเป็นงานศิลปอันวิจิตร

realism ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
质感[zhì gǎn, ㄓˋ ㄍㄢˇ, 质感 / 質感] realism (in art); sense of reality
现实主义[xiàn shí zhǔ yì, ㄒㄧㄢˋ ㄕˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 现实主义 / 現實主義] realism

realism ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
マジックリアリズム[, majikkuriarizumu] (n) magic realism; magical realism
社会主義リアリズム[しゃかいしゅぎリアリズム, shakaishugi riarizumu] (n) socialist realism
写実主義[しゃじつしゅぎ, shajitsushugi] (n,adj-no) realism; literalism
臨場感[りんじょうかん, rinjoukan] (n) (sense of) presence; realism; ambiance; (P)

realism ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อรรถนิยม[n.] (atthaniyom) EN: realism FR:
ลัทธิสัจนิยมคลาสสิก[n. exp.] (latthi satj) EN: classical realism FR:
เพื่อชีวิต[X] (pheūa chīwi) EN: socialist ; uplifting ; progressive ; socialistic ; socialist realism FR:
สัจนิยม[n.] (satjaniyom) EN: realism FR: réalisme [m]
ศิลปะสัจนิยม[n. exp.] (sinlapa sat) EN: realism FR: réalisme [m]
ความเป็นจริง[n. exp.] (khwām pen j) EN: truth ; fact ; reality FR: réalisme [m] ; réalité [f] ; vérité [f]
ลัทธิเหนือจริง[n. exp.] (latthi neūa) EN: Surrealism FR: surréalisme [m]
เซอร์เรียลลิซึม [n.] (soērīenlise) EN: Surrealism FR: surréalisme [m]

realism ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Realismus {m}realism
Surrealismus {m}surrealism

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า realism
Back to top