ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

article

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *article*, -article-

article ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
article (n.) ข้อย่อย See also: ข้อ, มาตรา, อนุมาตรา Syn. section, portion
article (n.) คำนำหน้านามในภาษาอังกฤษ
article (vt.) ทำสัญญา See also: ทำข้อตกลงกัน, ผูกมัดด้วยข้อตกลง
article (n.) บทความ Syn. essay, editorial, item
article (n.) สิ่งของ See also: เครื่องใช้, ของ, สิ่ง, พัสดุ, วัสดุ, วัตถุ, ผลิตภัณฑ์, ข้าวของ Syn. item, object, substance
article of faith (n.) ความเชื่อมั่น See also: ความเชื่ออย่างแรงกล้า Syn. strong belief
articles (n.) ของใช้
English-Thai: HOPE Dictionary
article(อาร์'ทิเคิล) n. สิ่งของ,ชิ้น,สินค้า,บทความ, มาตรา,ข้อ,ข้อบังคับ, รายการ,คำนำหน้านาม. -vt. กล่าวหา,ฟ้อง,ทำให้ข้อบังคับผูกมัด, Syn. item, object, piece,essay)
English-Thai: Nontri Dictionary
article(n) บทความ,สิ่งของ,คำนำหน้านาม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
articleข้อ, มาตรา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Articlesบทความ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พัสดุ (n.) article See also: inventory, things, supplies, goods, objects
กระเส็นกระสาย (n.) particle See also: small piece Syn. เศษเล็กเศษน้อย
ของร้อน (n.) stolen article See also: suspected article Syn. ของโจร, ของเถื่อน
ครุภัณฑ์ (n.) durable articles See also: durable goods, heavy-duty articles
คะ (end.) particle See also: ending word Syn. ค่ะ, ขา Ops. ครับ
ซิ (end.) particle See also: a particle used an intensive to modify a verb in the imperative mood Syn. สิ
ต้น (clas.) numerical designatory particle for trees
นะ (end.) particle used at the end of a clause
บทบรรณาธิการ (n.) leading article See also: leader, editorial
ราชูปโภค (n.) royal articles of use Syn. ราโชปโภค
ราโชปโภค (n.) royal articles of use
ล่ะ (end.) particle used at the end of a question, command or entreaty Syn. เล่า
ละ (end.) particle used at the end of a simple statement
สิ (end.) particle See also: a particle used an intensive to modify a verb in the imperative mood
หรอก (end.) particle used after a negative statement to make the sense milder Syn. ดอก
อนุภาค (n.) particle
เทอญ (adv.) a particle used in a more poetic context at the end of clause See also: used like or added for emphasis to any word Syn. เถิด
เว้ย (int.) particle used after a vocative, roughly equivalent to hey, hi Syn. โว้ย
เอย (end.) a particle used to end a piece of verse Syn. เอ่ย
เอย (end.) a particle following a word to show it is an example Syn. เอ่ย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Your article is not good enoughบทความของคุณไม่ดีพอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Have a look at The Times. There's a thrilling article on what's the matter with English cricket.ลองดูข่าวกีฬาคริกเก็ตที่น่าสนใจ ในนิตยสารไทมส์สิ
But I read in an article that religion is on the upswing.แต่ผมอ่านตามคอลัมน์ "ศาสนากำลังไปได้ไกล"
You also said your article would draw a thousand people.และบอกว่าบทความของคุณ จะดึงคนมาเป็นพัน
Adam asked me to see if you'd give us a quote for the article he's writing.อดัมขอให้ผมมาพบเผื่อคุณ จะให้คำนิยมสำหรับบทความที่เขากำลังเขียนอยู่
If he'd written that article on Cheslav, it would've ruined your career.ถ้าเขาเขียนบทความเรื่องเชสลาฟ มันจะทำลายชีวิตงานคุณได้
Why don't you tell me what you know about this article T owers was writing about you and our old friend George Cheslav.ทำไมคุณไม่บอกผมว่าคุณรู้อะไร เกี่ยวกับบทความของเขา... ...ทาวเวอร์เขียนเกี่ยวกับคุณ และเพื่อนเก่าของเรา จอร์จ เชสลาฟ
How long are the schools going to be closed ? I do not know. Article 47:- ร.ร. จะปิดอีกนานมั้ย
Please select your preferred article of clothing.เลือกเอาแบบที่ชอบเลย
A certain teacher was hurt on my path to seIf-discovery, and although this article may serve as a step, it in no way makes up for what I did to him.A certain teacher was hurt on my path to seIf-discovery, and aIthough this articIe may serve as a step, it in no way makes up for what I did to him.
And so I propose this-- as an ending to this article and perhaps a beginning... to the next chapter of my Iife,And so I propose this-- as an ending to this articIe and perhaps a beginning... to the next chapter of my Iife,
In accordance with the provision of Article 43 of Meishu school rulesตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 43 ของกฎระเบียบของโรงเรียนเมชู
This is the article she left behind.ส่วนของหนังสือพิมพ์ที่เธอทิ้งเอาไว้

article ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
撰文[zhuàn wén, ㄓㄨㄢˋ ㄨㄣˊ, 撰文] article (in publication)
信条[xìn tiáo, ㄒㄧㄣˋ ㄊㄧㄠˊ, 信条 / 信條] creed; article of faith
文稿[wén gǎo, ㄨㄣˊ ㄍㄠˇ, 文稿] manuscript; article (in newspaper); draft
文以载道[wén yǐ zài dào, ㄨㄣˊ ㄧˇ ㄗㄞˋ ㄉㄠˋ, 文以载道 / 文以載道] words of truth; moral expressed in words; written article explaining a moral
加速器[jiā sù qì, ㄐㄧㄚ ㄙㄨˋ ㄑㄧˋ, 加速器] accelerator (computing); particle accelerator
[suǒ, ㄙㄨㄛˇ, 所] actually; place; classifier for houses, small buildings, institutions etc; that which; particle introducing a relative clause or passive
[yě, ㄧㄝˇ, 也] also; too; (in classical Chinese) final particle serving as copula
文章[wén zhāng, ㄨㄣˊ ㄓㄤ, 文章] article; essay
日用品[rì yòng pǐn, ㄖˋ ㄩㄥˋ ㄆㄧㄣˇ, 日用品] articles for daily use
物品[wù pǐn, ˋ ㄆㄧㄣˇ, 物品] articles; goods; materials
用品[yòng pǐn, ㄩㄥˋ ㄆㄧㄣˇ, 用品] articles for use; products; goods
动态助词[dòng tài zhù cí, ㄉㄨㄥˋ ㄊㄞˋ ㄓㄨˋ ㄘˊ, 动态助词 / 動態助詞] aspect particle, such as 着|著 zhe5, 了 le5, 過|过
乙种粒子[yǐ zhǒng lì zǐ, ㄧˇ ㄓㄨㄥˇ ㄌㄧˋ ㄗˇ, 乙种粒子 / 乙種粒子] beta particle (electron, esp. high speed electron emitted by radioactive nucleus)
云雾径迹[yún wù jìng jì, ㄩㄣˊ ˋ ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, 云雾径迹 / 雲霧徑跡] cloud track (trace of ionizing particle in cloud chamber)
[yī, ㄧ, 一] one; 1; single; a (article); as soon as; entire; whole; all; throughout
假货[jiǎ huò, ㄐㄧㄚˇ ㄏㄨㄛˋ, 假货 / 假貨] counterfeit article; fake; dummy; simulacrum
回旋加速器[huí xuán jiā sù qì, ㄏㄨㄟˊ ㄒㄩㄢˊ ㄐㄧㄚ ㄙㄨˋ ㄑㄧˋ, 回旋加速器] cyclotron (particle accelerator)
定冠词[dìng guàn cí, ㄉㄧㄥˋ ㄍㄨㄢˋ ㄘˊ, 定冠词 / 定冠詞] definite article
[de, ㄉㄜ˙, 的] of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive
带电粒子[dài diàn lì zǐ, ㄉㄞˋ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧˋ ㄗˇ, 带电粒子 / 帶電粒子] electrically charged particles
电子伏[diàn zǐ fú, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄈㄨˊ, 电子伏 / 電子伏] electron volt (unit of energy used in particle physics, approximately 10^-19 Joules)
基本粒子[jī běn lì zǐ, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄌㄧˋ ㄗˇ, 基本粒子] elementary particle
赝品[yàn pǐn, ㄧㄢˋ ㄆㄧㄣˇ, 赝品 / 贗品] fake; counterfeit article
特写[tè xiě, ㄊㄜˋ ㄒㄧㄝˇ, 特写 / 特寫] feature article
[luō, ㄌㄨㄛ, 啰] final exclamatory particle; nag
[luo, ㄌㄨㄛ˙, 啰 / 囉] final exclamatory particle
飘尘[piāo chén, ㄆㄧㄠ ㄔㄣˊ, 飘尘 / 飄塵] floating dust; atmospheric particles
[bo, ㄅㄛ˙, 啵] grammatical particle equivalent to 吧
强子[qiáng zǐ, ㄑㄧㄤˊ ㄗˇ, 强子 / 強子] hadron (heavy particle in physics)
工艺品[gōng yì pǐn, ㄍㄨㄥ ㄧˋ ㄆㄧㄣˇ, 工艺品 / 工藝品] handicraft article; handiwork
[ā, ㄚ, 阿] initial particle; prefix to a name or a term of address
[ma, ㄇㄚ˙, 么] interrogative final particle
[ma, ㄇㄚ˙, 么 / 麽] interrogative final particle
[le, ㄌㄜ˙, 了] (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker)
[kě, ㄎㄜˇ, 可] can; may; able to; to approve; to permit; certain(ly); to suit; (particle used for emphasis)
追记[zhuī jì, ㄓㄨㄟ ㄐㄧˋ, 追记 / 追記] a memorial citation; a posthumous award; a retrospective (used in titles of news articles); notes written down from memory
语气助词[yǔ qì zhù cí, ㄩˇ ㄑㄧˋ ㄓㄨˋ ㄘˊ, 语气助词 / 語氣助詞] modal particle
助词[zhù cí, ㄓㄨˋ ㄘˊ, 助词 / 助詞] particle (grammatical)
粒子加速器[lì zǐ jiā sù qì, ㄌㄧˋ ㄗˇ ㄐㄧㄚ ㄙㄨˋ ㄑㄧˋ, 粒子加速器] particle accelerator
粒子物理[lì zǐ wù lǐ, ㄌㄧˋ ㄗˇ ˋ ㄌㄧˇ, 粒子物理] particle physics

article ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お古;御古[おふる, ofuru] (n) used article (esp. clothes)
コラム[, koramu] (n) column (e.g. in newspaper); stand-alone feature article framed by a box; (P)
モノホン[, monohon] (n) (sl) (See 本物) the article genuine (formed by reversal of original word)
不用品[ふようひん, fuyouhin] (n) disused article
使い物;遣い物[つかいもの, tsukaimono] (n) present; gift; bribe; usable article
信条[しんじょう, shinjou] (n,adj-no) creed; belief; article of faith; (P)
偽作[ぎさく, gisaku] (n,vs,adj-no) apocryphal work; forgery; spurious article
割れ物;割物;破れ物;破物[われもの, waremono] (n) fragile item; broken article
原稿を寄せる[げんこうをよせる, genkouwoyoseru] (exp,v1) to contribute an article
商品[しょうひん, shouhin] (n) commodity; article of commerce; goods; stock; merchandise; (P)
壊れ物[こわれもの, kowaremono] (n) fragile article; breakables; broken article
売り物(P);売物[うりもの, urimono] (n) (1) article for sale; goods for sale; offering; For Sale (on a sign); (2) specialty; selling point; (P)
天下一品[てんかいっぴん, tenkaippin] (n) best article under heaven; peerless
宣伝記事[せんでんきじ, sendenkiji] (n) publicity article
寄書[きしょ, kisho] (n,vs) contributed article
掌編;小編[しょうへん, shouhen] (n) conte; (very) short story or article
掛け;懸け;掛;懸[がけ, gake] (suf,adj-no) (1) (after an article of clothing) -clad; (2) (uk) (after a -masu stem) in the midst of; (3) (after a number in the ichi, ni counting system) tenths; (4) (after a number in the hitotsu, futatsu counting system) times (i.e. multiplied by); (5) (after a number of people) able-to-seat (of a chair, etc.)
掲載[けいさい, keisai] (n) (1) publication (e.g. article in paper); appearance; insertion; (vs) (2) to insert (e.g. an article); to run (e.g. in a newspaper); to carry (e.g. an article); (P)
易損品[いそんひん, isonhin] (n) fragile article
末代物[まつだいもの, matsudaimono] (n) durable article
極め付きの品[きわめつきのしな, kiwametsukinoshina] (n) article of certified genuineness
流質[りゅうしち, ryuushichi] (n) forfeited pawned article
特注品[とくちゅうひん, tokuchuuhin] (n) article specially made to order; made-to-measure (custom-made) article
現物[げんぶつ, genbutsu] (n) (1) actual article or goods; (2) spots (stocks, foreign exchange, commodities, etc.); (3) (in) kind (income, benefit, rent, taxes, investment, etc.); (P)
石製品[せきせいひん, sekiseihin] (n) stone artifact; article made of stone
神具[しんぐ;じんぐ, shingu ; jingu] (n) votive objects for a Shinto home shrine; ritual article
純良品[じゅんりょうひん, junryouhin] (n) genuine article
袈裟[けさ, kesa] (n) (1) {Buddh} kasaya (monk's stole); (2) (abbr) (See 袈裟懸け) wearing an article of clothing in the same manner as a kasaya (i.e. draped over one shoulder)
袈裟懸け[けさがけ, kesagake] (n) (1) (See 袈裟) wearing a kasaya; wearing an article of clothing in the same manner as a kasaya (i.e. draped over one shoulder); (2) (See 袈裟切り) slashing a sword diagonally from the shoulder
規格品[きかくひん, kikakuhin] (n) standardized article or goods; standardised article or goods
質草を流す[しちぐさをながす, shichigusawonagasu] (exp,v5s) to forfeit a pawned article
逸物[いちもつ, ichimotsu] (n) excellent person; superb article
遺品[いひん, ihin] (n) articles of the deceased; article left by the deceased; things that belonged to the deceased; (P)
部分冠詞[ぶぶんかんし, bubunkanshi] (n) {ling} partitive article (i.e. "du" in French)
金器[きんき, kinki] (n) article made of gold; gold plate
非売品[ひばいひん, hibaihin] (n) article not for sale; Not for sale
α粒子;アルファ粒子[アルファりゅうし, arufa ryuushi] (n) alpha particle
いらっしゃる[, irassharu] (v5aru,vi) (1) (hon) (irregular forms such as いらした, etc. in colloquial Japanese; sometimes written 居らっしゃる) to come; to go; to be (somewhere); (aux-v) (2) (after a -te form, or the particle "de") is (doing); are (doing); (P)
おじゃる[, ojaru] (v4r) (1) (arch) (hon) (See いらっしゃる) to come; to go; to be; (aux-v) (2) (See であります) (usu. after the particle 'de') forms a polite copula
かね[, kane] (prt) interrogative sentence-ending particle expressing doubt; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アーティクル[あーていくる, a-teikuru] article
ニュース記事[ニュースきじ, nyu-su kiji] news article
論文[ろんぶん, ronbun] article
雑誌記事[ざっしきじ, zasshikiji] journal article, magazine article
ポスト[ぽすと, posuto] to post (articles to a newsgroup) (vs)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
商品[しょうひん, shouhin] Thai: สินค้า English: article of commerce
小物[こもの, komono] Thai: ของจุกจิก ชิ้นเล็ก ๆ English: small articles

article ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บท[n.] (bot) EN: chapter ; section ; clause ; article ; lesson ; script ; role FR: chapitre [m] ; leçon [f] ; strophe [f] ; épisode [m] ; terme [m] ; clause [f] ; article [m]
บทบรรณาธิการ[n.] (botbannāthi) EN: leading article ; leader ; editorial FR: éditorial [m] ; éditoriaux [mpl]
บทความ[n.] (botkhwām) EN: article ; paper ; dissertation ; editorial ; feature FR: article [m] ; texte [m] ; papier [m] ; compte-rendu [m]
บทความวิชาการ[n. exp.] (botkhwām wi) EN: FR: article académique [m]
บทความวิจัย[n. exp.] (botkhwām wi) EN: research article FR:
บทประพันธ์[n.] (botpraphan) EN: article ; story ; work ; writing FR:
บท-[pref.] (bottha-) EN: chapter ; article ; verse ; stanza FR:
คำกำกับนาม[n. exp.] (kham kamkap) EN: article FR:
คณะรณรงค์แก้ไขมาตรา 112 (ครก. 112)[n. exp.] (khana ronna) EN: Campaign Committee for the Amendment of Article 112 (CCAA 112) FR:
ข้อ[n.] (khø) EN: clause ; article ; section ; point ; item ; provision ; detail FR: article [m] ; clause [f] ; disposition [f] ; point [m] ; proposition [f] ; mesure [f] ; paragraphe [m]
ข้อบัญญัติ[n.] (khøbanyat) EN: code of law ; article (of a law) ; stipulation FR: article de loi [m]
ข้อความพิสดาร[n. exp.] (khøkhwām ph) EN: comprehensive story ; comprehensive article FR:
ของ[n.] (khøng) EN: thing ; stuff ; possessions ; object ; articles ; belongings ; effects ; property FR: chose [f] ; choses [fpl] ; objet [m] ; article [m] ; effets [mpl] ; affaires [fpl] ; machin [m]
ของจำนำ[n. exp.] (khøng jamna) EN: pawned article ; pledged article FR: gage [m] ; dépôt [m]
ของลดราคา[n. exp.] (khøng lot r) EN: reduced article FR: article à prix réduit [m]
ของหลุด[n. exp.] (khøng lut) EN: pawned article that has not been redeemed FR:
ของมียี่ห้อ[n. exp.] (khøng mī yī) EN: FR: article de marque [m]
ของเสียหาย[n. exp.] (khøng sīahā) EN: damaged article FR:
เครื่องเขียน[n. exp.] (khreūang kh) EN: stationery ; writing materials ; geometrical tools FR: article de papeterie [m]
เครื่องหนัง[n. exp.] (khreūang na) EN: FR: maroquinerie [f] ; article de maroquinerie [m]
เครื่องสาน[n. exp.] (khreūang sā) EN: basketwork ; basketry ; wickerwork ; wicker FR: article en osier [m] ; vannerie [f]
มัณฑนา[n.] (manthanā) EN: decorative artcles FR: article décoratif [m]
มาตรา[n.] (māttrā) EN: section ; code ; article ; clause ; provision ; text FR: clause [f] ; article [m] ; alinéa [m] ; section [f]
มาตรา 116 (ม.116) = มาตรา ๑๑๖[n. exp.] (Māttrā neun) EN: Article 116 (of the Criminal Code) FR:
มาตรา 112 (ม.112) = = มาตรา ๑๑๒[n. exp.] (Māttrā neun) EN: Article 112 (of the Criminal Code) ; Section 112 (of the Criminal Code) ; lese majeste law FR:
มาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว[n. exp.] (Māttrā sīsi) EN: Article 44 of the interim constitution ; Article 44 of the provisional constitution FR:
ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป [n. exp.] (phalittapha) EN: semi-finished article FR: produit semi-fini [m]
พัสดุ[n.] (phatsadu) EN: article ; inventory ; things ; supplies ; goods ; objects FR: fournitures [fpl ; articles [mpl]
ราย[n.] (rāi) EN: case ; instance ; person ; item ; account ; issue ; story ; party ; statement ; record FR: article [m] ; rubrique [f]
รายการ[n.] (rāikān) EN: article ; object ; item ; record ; result FR: article [m] ; objet [m] ; sujet [m] ; donnée [f] ; élément [m] ; item [m] ; résultat [m]
รายการสินค้าขาออก[n. exp.] (rāikān sink) EN: export item ; export list FR: article d'exportation [m]
สารคดี[n.] (sārakhadī) EN: feature ; feature article ; feature story ; documentary ; non-fiction ; feature section of a newspaper ; article ; factual account FR: documentaire [m] ; chronique [f] ; fait [m]
สิ่ง[n.] (sing) EN: thing ; piece ; object ; article ; matter FR: chose [f] ; objet [m] ; machin [m] ; truc [m] ; bidule (fam.) [m] ; entité [f]
สิ่งของ[n.] (singkhøng) EN: thing ; article ; item ; matter ; belongings ; stuff FR: chose [f] ; objet [m] ; substance [f]
สินค้า[n.] (sinkhā) EN: goods ; merchandise ; products ; commodity ; stock ; stuff ; cargo ; article of trade FR: marchandise [f] ; produits [mpl] ; articles [mpl] ; cargaison [f] ; produit commercial [m]
สินค้าปลอดภาษี[n. exp.] (sinkhā pløt) EN: duty-free goods FR: produit hors taxes [m] ; article hors taxes [m]
ธรรมขันธ์[n.] (thammakhan) EN: collective body of laws ; portion of the Dhamma ; main article of the Doctrine ; textual unit ; category of the Dhamma FR:
ตัวบทกฎหมาย[n. exp.] (tūabot kotm) EN: article of a law FR: texte de loi [m]
อุปกรณ์[n.] (uppakøn = u) EN: equipment ; accessory ; apparatus ; instrument ; appliance ; tool ; device ; implement ; adjunct FR: équipement [m] ; accessoire [m] ; instrument [m] ; appareil [m] ; appareillage [m] ; ustensile [m] ; machine [f] ; article [m] ; fourniture [f]
วัสดุ[n.] (watsadu) EN: material ; matter ; object ; article ; store ; stock ; inventory ; thing ; supply FR: matériel [m] ; matériau [m] ; matière [f] ; objet [m]

article ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
über {prp; +Akkusativ} | über die Ausstellung reden | ein Artikel über Online-Wörterbücherabout | to talk about the exhibition | an article about/on online dictionaries
Markenartikel {m}branded article
Liefergegenstand {m}delivery item; article of sale
Modeartikel {m}fashionable article
Haushaltsartikel {m}house hold article
Markenartikel {m}patent article
Markenartikel {m}proprietary article
Massenartikel {m}mass-produced article
Teilungsartikel {m}partitive article
Schwebstoff-Partikel {n}airborne particle
Artikelart {f}article type
Artikelbezeichnung {f}article description
Artikelcharakter {m}article character
Artikelgruppe {f}article group
Artikelkatalog {m}article catalog
Artikelkonto {n}article account
Artikelkontodatei {f} [comp.]article history file
Artikelkontonummer {f}article account number
Artikelnummerkriterium {n}article number criterion
Artikelsperre {f}article immobilisation
Artikelstammdatei {f} [comp.]article master file
Artikelstammdaten {pl} [comp.]article master data
Artikelstammerweiterung {f}article master extension
Artikelstammfeld {n}article master field
Feuilleton {n} (Artikel)feature (article); feuilleton
Korngrößenverteilung {f}grain size distribution; particle size distribution
Größenverteilung {f}particle size distribution
Partikelzähler {m}particle counter
Pressspan {m}particle board
Teilchenfluenz {f}particle fluence
Teilchenbeschleuniger {m} [phys.]particle accelerator
Massenpunktsystem {n}system of particles
Artikelstammwartung {f}article master maintenance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า article
Back to top