ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

elements

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *elements*, -elements-

elements ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
elements (n.) สภาพอากาศ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
elements of crimeองค์ประกอบแห่งความผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elementsเอลีเมนท์,เซลล์,ธาตุ,ส่วนสำคัญ [การแพทย์]
Elements, Acid-Formingสภาพกรด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มหาภูต (n.) four principle elements (earth, wind, fire, water)
เบญจขันธ์ (n.) five elements or attributes of corporeal being
เบญจภูต (n.) five elements
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We have here proof... that hostile elements of a foreign power... have invaded this country.{\cHFFFFFF}We have here proof... {\cHFFFFFF}that hostile elements of a foreign power... {\cHFFFFFF}have invaded this country.
Terrorist activities carried out by anti-government elements have skyrocketed this month.การกระทำที่น่ากลัวเกิดจาก... ...กลุ่มต่อต้านรัฐบาล ที่มีจรวดเดือนนี้
I've had reports that anti-government elements are using this "Akira" madness of yours as an excuse to whip up their terrorist fervor!ผมได้รับรายงานเกี่ยวกับกลุ่ม ต้านรัฐบาลได้มีการใช้... ..."อากิระ" ความยุ่งยากของพวกคุณเช่นคำขอโทษ เพื่อจะกระตุ้นความหวาดกลัวทั้งหลาย!
These were the two elements that Commander Hunt yearned for most in space.มีสองสิ่งที่คอมมานเดอร์ฮันท์เฝ้ารอ
All right. "The key elements for a successful sled team... are a steady driver and three strong runners to push off down the ice."เอาล่ะ " กุญแจที่นำไปสู่ชัยชนะ ของทีมสเลด... " " คือคนขับที่มั่นคงและนักวิ่งที่แข็งแรง 3 คน เพื่อเข็นลงลู่น้ำแข็ง "
Look, we know that certain gang elements in this prison want you dead.เรารู้ว่ามีแก๊งค์ในคุกนี้ อยากให้นายตาย
"Less than 5% of the cosmos is composed of the same elements that compose human life."ที่เป็นองค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ นี่ไงล่ะ หมายความว่าเราอยู่โดดเดี่ยว
"Less than 5% of the cosmos... Give me the Teddy! Is composed of the same elements that compose human life."ที่เป็นองค์ประกอบของร่างกายมนุษย์
...the elements of the government and army are following the example of what happened to the Americans in Somalia....ตอนนี้รัฐบาลแล้วกองทัพ กำลังทำตามตัวอย่างที่เกิดขึ้น กับอเมริกันในโซมาเลีย
I warned you that the elements could not fall into the hands of a human.ข้าได้เตือนเจ้าแล้ว สิ่งนี้จะต้องไม่อยู่ในมือมนุษย์
Don't quite see the elements come together and then when it all comes together there is something magical, or something organic, such a thing happened todayดูเหมือนอะไรมันจะเข้ากันไม่ได้ แต่เมื่อจับมารวมกัน สิ่งมหัศจรรย์ก็บังเกิดขึ้น ซึ่งก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้
Which only leaves you with the trace elements down where the magic happens.ซึ่งเหลือค่าเดียวเท่านั้น ของธาตุที่คุณต้องหาค่าที่หายไป ความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้น

elements ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
排列[pái liè, ㄆㄞˊ ㄌㄧㄝˋ, 排列] array; arrangement; permutation (i.e. ordered choice of n elements out of m)
分子[fèn zǐ, ㄈㄣˋ ㄗˇ, 分子 / 份子] members of a class or group; political elements (such as intellectuals or extremists); part
合而为一[hé ér wéi yī, ㄏㄜˊ ㄦˊ ㄨㄟˊ ㄧ, 合而为一 / 合而為一] to merge together (成语 saw); to unify disparate elements into one whole
原本[yuán běn, ㄩㄢˊ ㄅㄣˇ, 原本] originally; original; abbr. for Euclid's elements 幾何原本|几何原本
周期系[zhōu qī xì, ㄓㄡ ㄑㄧ ㄒㄧˋ, 周期系 / 週期系] periodic system; cf periodic table of the elements 元素週期表|元素周期表
肃反[sù fǎn, ㄙㄨˋ ㄈㄢˇ, 肃反 / 肅反] purge of counter-revolutionary elements (esp. Stalin's purges of the 1930 and Mao's purges 1955-57); abbr. for 肅清反革命份子|肃清反革命分子
肃反运动[sù fǎn yùn dòng, ㄙㄨˋ ㄈㄢˇ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 肃反运动 / 肅反運動] purge of counter-revolutionary elements (esp. Stalin's purges of the 1930 and Mao's purges 1955-57); abbr. for 肅反肅清反革命份子|肃清反革命分子运动
武装分子[wǔ zhuāng fèn zǐ, ˇ ㄓㄨㄤ ㄈㄣˋ ㄗˇ, 武装分子 / 武裝份子] armed elements; gunmen
会意[huì yì, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, 会意 / 會意] combined ideogram (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); Chinese character that combines the meanings of existing elements; also known as joint ideogram or associative compounds
会意字[huì yì zì, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ ㄗˋ, 会意字 / 會意字] combined ideogram (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); Chinese character that combines the meanings of existing elements; also known as joint ideogram or associative compounds
解离[jiě lí, ㄐㄧㄝˇ ㄌㄧˊ, 解离 / 解離] dissociation; to break up a chemical compound into its elements
恶势力[è shì li, ㄜˋ ㄕˋ ㄌㄧ˙, 恶势力 / 惡勢力] evil forces; criminals elements
反动分子[fǎn dòng fèn zǐ, ㄈㄢˇ ㄉㄨㄥˋ ㄈㄣˋ ㄗˇ, 反动分子 / 反動份子] reactionaries; reactionary elements
清查[qīng chá, ㄑㄧㄥ ㄔㄚˊ, 清查] to investigate thoroughly; to carefully inspect; to verify; to ferret out (undesirable elements)

elements ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イデアル[, idearu] (n,adj-no) (1) ideal; (2) {math} ideal in a ring (i.e. subset of a ring closed under addition and multiplication by elements of the ambient ring)
エスケープ要素[エスケープようそ, esuke-pu youso] (n) {comp} escape elements
エレメント[, eremento] (n) element; elements
グラフィック基本要素[グラフィックきほんようそ, gurafikku kihonyouso] (n) {comp} graphical primitive elements
ハロゲン族元素[ハロゲンぞくげんそ, harogen zokugenso] (n) halogen family elements
五大[ごだい, godai] (n) (1) {Buddh} the five elements (earth, water, fire, wind, aether); (2) (abbr) (See 五大明王) five great wisdom kings
係合[けいごう, keigou] (n,vs) joining elements so they mate or hook together (e.g. a clutch); engagement
元素周期律[げんそしゅうきりつ, gensoshuukiritsu] (n) (obsc) (See 周期表) periodic table of the elements
形式段落[けいしきだんらく, keishikidanraku] (n) (See 意味段落) formal paragraph (in opposition to a logical paragraph); paragraph as defined by its formal elements (e.g. line break and initial indentation)
批判材料[ひはんざいりょう, hihanzairyou] (n) elements deserving criticism; material used to criticize someone (something)
括り出す;くくり出す[くくりだす, kukuridasu] (v5s) to factor out (e.g. in algebra); to pull out common elements
気血水[きけっすい, kikessui] (n) life force, blood, and colourless bodily fluids (three elements that constitute an organism according to traditional Chinese medicine)
異分子[いぶんし, ibunshi] (n) outsider; alien elements
白金族元素[はっきんぞくげんそ, hakkinzokugenso] (n) platinum group metals; platinum group elements
醇化[じゅんか, junka] (n,vs) (1) persuading by heavy-handed methods; (2) (in aesthetics) refinement; purification; elimination of non-essential elements
陰陽五行[いんようごぎょう;おんようごぎょう, inyougogyou ; onyougogyou] (n) the cosmic dual forces (yin and yang) and the five elements (metal, wood, water, fire and earth) in Chinese cosmology
陰陽道[おんみょうどう;おんようどう, onmyoudou ; onyoudou] (n) Onmyoudou; way of Yin and Yang; occult divination system based on the Taoist theory of the five elements
アクチニド;アクチナイド;アクチノイド[, akuchinido ; akuchinaido ; akuchinoido] (n,adj-f) actinide (family of elements); actinides; actinoid
初歩[しょほ, shoho] (n,adj-no) basics; rudiments; elements; ABCs of ...; (P)
化学記号[かがくきごう, kagakukigou] (n) chemical symbols (for the elements)
吉田神道[よしだしんとう, yoshidashintou] (n) Yoshida Shinto (fusion of Shinto, Buddhism, Confucianism & Taoism stressing traditional Japanese elements)
[に, ni] (n) (1) (abbr) (See 土曜) Saturday; (2) (See 五行・1) earth (third of the five elements)
対語[ついご;たいご, tsuigo ; taigo] (n) (1) (See 大小,男女・だんじょ) kanji compound formed of opposing elements; (2) (See 対義語) antonym; (3) (たいご only) conversation (face-to-face)
持てる[もてる, moteru] (v1,vi) (1) (See 持つ) to be able to possess (hold, get, etc.); (2) (See モテる) to be well liked; to be popular; to be pampered (spoiled, doted upon, etc.); to be welcomed; (3) to endure (the tests of time, the elements, etc.); to last; (adj-pn) (4) possessed; (5) possessing riches; having wealth; (P)
[みず, mizu] (n) (1) (abbr) (See 水曜日) Wednesday; (2) (See 氷水) shaved ice (served with flavored syrup); (3) (See 五行・1) water (fifth of the five elements)
硬派[こうは, kouha] (n,adj-na) (1) tough elements; hard-liners; stalwarts; diehards; hawks; (2) considering association with women and interest in fashion as weakness and focusing on strength and manliness; young tough; young rowdy; (3) hard (news); hard news reporter; (4) strait-laced (person); straight-laced; overly serious regarding relations between men and women; (5) bullish traders; (P)
神気[しんき, shinki] (n) the elements; spirit; mind; divinity
[そら, sora] (n) (1) empty air; sky; (2) {Buddh} shunya (emptiness, the lack of an immutable intrinsic nature within any phemomenon); (3) (abbr) (See 空軍) air force; (n,adj-na) (4) fruitlessness; meaninglessness; (5) (See 五大・1) void (one of the five elements)
[きん, kin] (n,n-suf) (1) gold; golden (color); metaphor for (most) valuable; gold (medal, cup); (2) money (written before an amount); (3) (abbr) (See 金曜) Friday; (4) (See 五行・1) metal (fourth of the five elements); (5) Jin (dynasty of China; 1115-1234 CE); (6) (abbr) (See 金将) gold general (shogi); (7) (abbr) (col) (See 金玉・きんたま) testicles; (suf,ctr) (8) karat; carat; (P)
[ふう, fuu] (adj-na,n,n-suf) (1) method; manner; way; style; (2) appearance; air; (3) tendency; (4) (See 六義・1) folk song (genre of the Shi Jing); (5) (See 五大・1) wind (one of the five elements); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エスケープ要素[エスケープようそ, esuke-pu youso] escape elements
グラフィック基本要素[グラフィックきほんようそ, gurafikku kihonyouso] graphical primitive elements
制御要素[せいぎょようそ, seigyoyouso] control elements
外部要素[がいぶようそ, gaibuyouso] external elements
属性要素[ぞくせいようそ, zokuseiyouso] attribute elements
要素数[ようそすう, yousosuu] number of elements (e.g. in a matrix)
記述子要素[きじゅつしようそ, kijutsushiyouso] descriptor elements

elements ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดินฟ้าอากาศ[n.] (dinfā-akāt) EN: climate ; weather ; elements FR: temps [m] ; climat [m] ; éléments (climatiques) [mpl]
จตุธาตุววัตถาน = จตุธาตุววัฏฐาน[n.] (jatuthātuwa) EN: analysis of the four elements ; determining of the elements ; contemplation on the four essential qualities of which the body is composed FR:
การเปลี่ยนแปลงสารอาหาร[n. exp.] (kān plīenpl) EN: FR: dégradation des éléments nutritifs [f] ; assimilation de la nourriture [f]
กสิณ[n.] (kasin) EN: subject of meditation ; one of the ten objects or elements used in Buddhist meditation ; meditational device ; object of meditation ; the method of inducing concentration by gazing at any of the ten objects FR:
ความรู้เบื้องต้น [n. exp.] (khwāmrū beū) EN: introduction ; principles ; fundamental knowledge FR: introduction [f] ; éléments [mpl] ; principes [mpl] ; connaissance élémentaire [f]
กลุ่มคน[n. exp.] (klum khon) EN: crowd ; throng ; group ; community ; group of people ; elements FR: groupe de personnes [m] ; éléments [mpl]
กลุ่มคนที่ต่อต้านรัฐบาล[n. exp.] (klum khon t) EN: anti-government elements FR: éléments anti-gouvernementaux [mpl]
สมาชิกสังยุค[n. exp.] (samāchik sa) EN: conjugate elements FR:
เบื้องต้น[n. exp.] (sētthasāt b) EN: basic economics FR: introduction à l'économie [f] ; éléments d'économie [mpl]
ตารางธาตุ[n. exp.] (tārāng thāt) EN: periodic table of elements FR: classification périodique des éléments (chimiques) [f] ; table de Mendeleïev [f]
ธาตุ-[pref.] (thātu-) EN: one of the four ancient elements (earth, water, air, fire) FR:
ธาตุกถา[n.] (thātukathā) EN: discussion with reference to the Elements ; [name of the third book of the Abhidhamma Pitaka] FR:
ตัวทำสลับที่ของสมาชิกกรุป[n. exp.] (tūa tham sa) EN: commutator of elements of a group FR:
ประการ[n.] (prakān) EN: [classif.: items, counts, points, kinds, sorts, ways, respects] FR: [classif. : éléments, points, aspects, espèces, sortes, lieux...)

elements ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Horizontalverbände {pl}horizontal stiffening elements
Normalien {pl}standard components; standard elements
Bahnelemente {pl} [astron.]orbital elements
Periodensystem {n} der Elemente [chem.]Periodic Table of the Elements
Stürzkernelement {n} | hartfaserbeplanktes Stürzkernelementsupport core element | hardboard-covered support core element

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า elements
Back to top