ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

clause

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *clause*, -clause-

clause ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
clause (n.) อนุพากย์ See also: ประโยคย่อยที่เป็นส่วนหนึ่งของประโยคใหญ่
English-Thai: HOPE Dictionary
clause(คลอส) n. มาตรา,อนุประโยค,ประโยคเล็ก,ข้อย่อย
English-Thai: Nontri Dictionary
clause(n) อนุประโยค,อนุมาตรา,มาตรา,ข้อย่อย,ประโยค
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
clause๑. ข้อความ๒. ข้อกำหนด๓. ข้อ๔. บท๕. วรรค (ในบทกฎหมาย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
subordinate conjunction (n.) คำเชื่อมซึ่งอยู่หน้า subordinate clause
subordinator (n.) คำเชื่อมซึ่งอยู่หน้า subordinate clause Syn. subordinate conjunction
กริยาวิเศษณานุประโยค (n.) adverbial clause
คุณานุประโยค (n.) adjective clause
นะ (end.) particle used at the end of a clause
นามานุประโยค (n.) noun clause
ประโยคย่อย (n.) subordinate clause
มุขยประโยค (n.) main clause See also: principle clause of a sentence
อนุประโยค (n.) subordinate clause Syn. ประโยคย่อย
เทอญ (adv.) a particle used in a more poetic context at the end of clause See also: used like or added for emphasis to any word Syn. เถิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Are you familiar with the exclusivity clause in your contract?คุณคุ้นเคยกับมาตรการพิเศษ ในสัญญาของคุณไหม
There's a no-pet clause in the contract. I checked.ที่นั่นห้ามเลี้ยงสัตว์ ในสัญญาน่ะ ฉันเช็คแล้ว
About the same morality clause that cost charles this company.กับศีลธรรมเดียวกันเพราะนั่นทำให้ชาร์ลเสียหายในหมู่บอร์ด
The "boyfriend of the b.f.f." Clause is officially null and void. So she brought it on herself.เรื่องการใส่ความกันในเว็บใช่มั้ย?
Well, there's a clause in the International Whaling Convention that allows a nation to take whales for science, and Japan has decided that that's its loophole.เพื่ออธิบายกับชาวโลกเกี่ยวกับ นโยบายกันจับวาฬในญี่ปุ่น เป็นหัวเรื่องที่ยากมาก ที่จะเข้าไปยุ่งด้วย เป็นเรื่องที่ชัดเจนว่า หัวข้อเรื่องการล่าวาฬ
With the friendship clause of our roommate agreement nullified you are no longer entitled to accompany me to go swimming at Bill Gates' house should I be invited.เมื่อมาตรามิตรภาพของข้อตกลง เพื่อนร่วมห้องของเราเป็นโฆษะ นายหมดสิทธิ์ไปว่ายน้ำที่ บ้าน Bill Gates กับฉัน ถ้าฉันได้รับเชิญ
In Harrison's will, the first thing I noticed was a clause added right before he died.ในพินัยกรรมของแฮร์ริสัน สิ่งแรกที่ฉันสังเกตุเห็น คือ ประโยคหนึ่งที่ถูกเพิ่มเข้าไป ก่อนเขาตาย
In the constitution, there's a clause about the personal pursuit of happiness.ในรัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่าคนเราจะใส่อะไรก็ได้ที่ชอบ
There's nothing about an exit clause in here.ไม่เห็นมีบอกเกี่ยวกับ การยกเลิกสัญญาเลยนี่
The clause stays.ข้อความนั้นจะยังคงอยู่
¶ Santa Clause is coming to town ¶#ซานตาคลอสกำลังจะมาเยือน#
And they triggered the fidelity clause in our prenup.กล่าวหาว่าฉันนอกใจคบชู้

clause ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[suǒ, ㄙㄨㄛˇ, 所] actually; place; classifier for houses, small buildings, institutions etc; that which; particle introducing a relative clause or passive
分句[fēn jù, ㄈㄣ ㄐㄩˋ, 分句] clause (in European grammar)
条款[tiáo kuǎn, ㄊㄧㄠˊ ㄎㄨㄢˇ, 条款 / 條款] clause (of contract or law)
[tiáo, ㄊㄧㄠˊ, 条 / 條] strip; item; article; clause (of law or treaty); classifier for long thin things (ribbon, river, road, trousers etc)
状语[zhuàng yǔ, ㄓㄨㄤˋ ㄩˇ, 状语 / 狀語] adverbial adjunct (adverb or adverbial clause)
中心埋置关系从句[zhōng xīn mái zhì guān xì cóng jù, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄇㄞˊ ㄓˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ ㄘㄨㄥˊ ㄐㄩˋ, 中心埋置关系从句 / 中心埋置關係從句] center-embedded relative clauses
条文[tiáo wén, ㄊㄧㄠˊ ㄨㄣˊ, 条文 / 條文] clause; explanatory section in a document
条目[tiáo mù, ㄊㄧㄠˊ ㄇㄨˋ, 条目 / 條目] clauses and sub-clauses (in formal document); (dictionary) entry
短句[duǎn jù, ㄉㄨㄢˇ ㄐㄩˋ, 短句] clause
[le, ㄌㄜ˙, 了] (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker)
[céng, ㄘㄥˊ, 曾] once; already; former; previously; (past tense marker used before verb or clause)
曾经[céng jīng, ㄘㄥˊ ㄐㄧㄥ, 曾经 / 曾經] once; already; former; previously; ever; (past tense marker used before verb or clause)
但书[dàn shū, ㄉㄢˋ ㄕㄨ, 但书 / 但書] proviso; qualifying clause
右分枝关系从句[yòu fēn zhī guān xì cóng jù, ㄧㄡˋ ㄈㄣ ㄓ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ ㄘㄨㄥˊ ㄐㄩˋ, 右分枝关系从句 / 右分枝關係從句] right branching relative clauses
宾语关系从句[bīn yǔ guān xì cóng jù, ㄅㄧㄣ ㄩˇ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ ㄘㄨㄥˊ ㄐㄩˋ, 宾语关系从句 / 賓語關係從句] object relative clause
[jù, ㄐㄩˋ, 句] sentence; clause; phrase; classifier for phrases or lines of verse
主谓句[zhǔ wèi jù, ㄓㄨˇ ㄨㄟˋ ㄐㄩˋ, 主谓句 / 主謂句] subject-predicate sentence; subject-predicate clause
动词结构[dòng cí jié gòu, ㄉㄨㄥˋ ㄘˊ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ, 动词结构 / 動詞結構] verbal construction (clause)

clause ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エスカレーター条項[エスカレーターじょうこう, esukare-ta-joukou] (n) escalator clause
エスケープクローズ[, esuke-pukuro-zu] (n) escape clause
データ句[データく, de-ta ku] (n) {comp} data clause
ドルクローズ[, dorukuro-zu] (n) dollar clause
ファイル句[ファイルく, fairu ku] (n) {comp} file clause
ホッホッホッ;ほっほっほっ[, hohhohhotsu ; hohhohhotsu] (exp) Hohoho, as for Santa Clause
免責条項[めんせきじょうこう, mensekijoukou] (n) disclaimer; exemption clause; waiver clause
副詞節[ふくしせつ, fukushisetsu] (n) {ling} adverbial clause
各項[かくこう;かっこう, kakukou ; kakkou] (n) each item; each clause
廃疾条件[はいしつじょうけん, haishitsujouken] (n) disability clause
柱書;柱書き[はしらがき, hashiragaki] (n) introductory clause of a law, patent, etc.; chapeau; main paragraph
違約金条項[いやくきんじょうこう, iyakukinjoukou] (n) penalty clause; breach of contract clause
一条[いちじょう, ichijou] (n) (1) one long straight object; streak; beam; ray (of light); wisp (of smoke); (2) one item (in an itemized form); one clause; one passage (in a book); (3) one matter (affair, event, case, incident); (4) the same logic; the same reason; (P)
主文[しゅぶん, shubun] (n) {ling} the text; the main clause; the main part of a document
各条[かくじょう, kakujou] (n) each clause; each article; each item
条款[じょうかん, joukan] (n) stipulation; article; clause; provision
条目[じょうもく, joumoku] (n) article; clause; stipulation
条項[じょうこう, joukou] (n) clause; article; stipulations; (P)
[よ, yo] (n) (1) occasion; time; (2) section (of a literary work); paragraph; verse; stanza; passage; (3) node (of a plant stem); (4) {ling} clause; (5) (taxonomical) section; (P)
約款[やっかん, yakkan] (n) agreement; stipulation; article; clause; (P)
[こう, kou] (n) (1) clause; paragraph; item; (2) {ling} argument; (3) {math} term; (4) (arch) (See 項・うなじ) nape (of the neck)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
データ句[データく, de-ta ku] data clause
ファイル句[ファイルく, fairu ku] file clause
報告書句[ほうこくしょく, houkokushoku] report clause
環境句[かんきょうく, kankyouku] environment clause
[く, ku] clause, phrase
[こう, kou] term, item, clause, paragraph, head (pref), main

clause ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุประโยค[n.] (anuprayōk) EN: subordinate clause ; dependent clause FR:
บท[n.] (bot) EN: chapter ; section ; clause ; article ; lesson ; script ; role FR: chapitre [m] ; leçon [f] ; strophe [f] ; épisode [m] ; terme [m] ; clause [f] ; article [m]
บทลงโทษ[n.] (botlongthōt) EN: penalty ; penalties [pl] ; penalty provision ; penal provision ; penal clause FR: sanction [f]
คำปรารภ[n. exp.] (khamprārop) EN: preamble ; enacting clause ; preface ; introduction FR: préambule [m]
ข้อ[n.] (khø) EN: clause ; article ; section ; point ; item ; provision ; detail FR: article [m] ; clause [f] ; disposition [f] ; point [m] ; proposition [f] ; mesure [f] ; paragraphe [m]
ข้อจำกัด[n. exp.] (khøjamkat) EN: limitation ; restriction ; constraint FR: clause restrictive [f] ; limitation [f]
ข้อกำหนด[n.] (khøkamnot) EN: regulation ; rule ; condition ; principle ; requirement ; stipulation ; limitation ; provision ; terms FR: clause [f] ; exigence [f] ; spécification [f] ; stipulation [f] ; termes [mpl]
ข้อกำหนดให้ปรับราคา[n. exp.] (khøkamnot h) EN: escalator clause FR:
ข้อกำหนดให้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้[n. exp.] (khøkamnot h) EN: cancellation clause ; escape clause FR:
ข้อกำหนดการสละสิทธิ์[n. exp.] (khøkamnot k) EN: waiver clause FR:
ข้อกำหนดการยกเว้น[n. exp.] (khøkamnot k) EN: saving clause ; exception clause FR: clause de sauvegarde [f] ; clause d'exception [f]
ข้อกำหนดค่ากู้ภัย[n. exp.] (khøkamnot k) EN: salvage charges clause FR:
ข้อกำหนดว่าด้วยชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง[n. exp.] (khøkamnot w) EN: most-favoured nation clause FR:
ข้อกำหนดว่าจะไม่ต้องรับผิด[n. exp.] (khøkamnot w) EN: non-liability clause FR:
ข้อไข[n.] (khøkhai) EN: condition ; stipulation FR: condition [f] ; clause [f] ; stipulation [f]
ข้อความ[n.] (khøkhwām) EN: text ; wording ; context ; passage ; statement ; message ; clause ; matter ; item FR: message [m] ; texte [m]
ข้อความเพิ่มเติม[n. exp.] (khøkhwām ph) EN: additional clause ; additional comment ; rider ; addition FR: ajout [m]
ข้อผูกมัด[n.] (khø phūkmat) EN: obligation ; binding condition ; duty ; condition ; commitment ; clause ; stipulation FR: obligation [f]
ข้อสัญญา[n.] (khøsanyā) EN: contract provisions ; contractual clause ; commitment FR: clause contractuelle [f]
ข้อต่อท้าย[n. exp.] (khø tøthāi) EN: codicil ; appendix ; appendix clause ; appended clause ; rider FR: appendice [m]
คุณานุประโยค[n. exp.] (khunānupray) EN: adjective clause FR:
กริยาวิเศษณานุประโยค[n. exp.] (kriyāwisēsa) EN: adverbial clause FR:
มาตรา[n.] (māttrā) EN: section ; code ; article ; clause ; provision ; text FR: clause [f] ; article [m] ; alinéa [m] ; section [f]
มุขยประโยค[n.] (mukkhayapra) EN: main clause (with a subordinate clause) ; complex sentence FR:
นะ[part.] (na) EN: [particle used at the end of a clause to indicate emphasis, persuasion , sarcasm, disappointment, approval or a question, or to make a command softer] FR: [particule finale d'insistance ou d'impératif atténué] ; voulez-vous ? ; donc
นามานุประโยค[n.] (nāmānuprayō) EN: noun clause FR: proposition substantive [f]
ประโยค[n.] (prayōk) EN: sentence ; clause FR: phrase [f]
ประโยคเงื่อนไข[n. exp.] (prayōk ngeū) EN: conditional sentence ; conditional clause FR:
แทรกข้อกำหนด[v. exp.] (saēk khøkam) EN: insert a clause FR: insérer une clause
ไซร้[part.] (sai) EN: know that ; surely ; certainly ; [a particle used at the end of a conditional clause for emphasis or rhetoric effect] FR:

clause ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verfallklausel {f}acceleration clause
Beitrittsklausel {f}accession clause
Schätzklausel {f}appraisal clause
Schiedsklausel {f}arbitral clause
Schiedsgerichtsklausel {f}arbitration clause
Schiedsklausel {f}arbitration clause
Anfechtungsklausel {f}avoidance clause
Generalklausel {f}blanket clause
Kausalsatz {m}causal clause
Vergleichssatz {m}comparative clause
Folgesatz {m}consecutive clause
Vertragsklausel {f}contract clause
Ausweichklausel {f} [jur.]escape clause
Franchiseklausel {f}franchise clause
Schutzklausel {f}hedge clause
Strafklausel {f}penalty clause
Relativsatz {m}relative clause
Vorbehaltsklausel {f}reservation provision; reservation clause
Aussagesatz {m}clause of statement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า clause
Back to top