ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dogmas

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dogmas*, -dogmas-

dogmas ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dogmas (n.) หลักความประพฤติ See also: หลักจรรยา, หลักปฏิบัติ, หลักศีลธรรม Syn. standards

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dogmas
Back to top