ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

canon

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *canon*, -canon-

canon ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
canon (n.) หลักการทั่วไป Syn. rule, principle
canonic (adj.) ซึ่งเป็นที่ยอมรับ Syn. canonical, accepted
canonic (adj.) ที่เกี่ยวกับหลักทางศาสนา Syn. canonical
canonical (adj.) ซึ่งเป็นที่ยอมรับ Syn. canonic, accepted
canonical (adj.) ที่เกี่ยวกับหลักทางศาสนา Syn. canonic
canonise (vt.) ประกาศอย่างเป็นทางการว่าเป็นนักบุญ Syn. canonize, saint, sanctify
canonize (vt.) ประกาศอย่างเป็นทางการว่าเป็นนักบุญ Syn. canonise, saint, sanctify
English-Thai: HOPE Dictionary
canon(แคน'เนิน) n. วินัยศาสนา,ศีล,มาตรการ,หลักการ,คัมภีร์พระ, Syn. law
canon lawn. วินัยศาสนา (โดยเฉพาะของโรมันคาทอลิก), See also: canon-lawyer n. ดู canon law
canoness(แคน'นะนิส) n. คริสเตียนหญิงที่ยึดถือวินัยศาสนา
canonic(คะนอน'นิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับวินัยศาสนา,เป็นที่ยอมรับ,แท้จริง,เกี่ยวกับแบบที่ง่ายที่สุดหรือได้มาตรฐาน, See also: cannonicals n. เสื้อคลุมพิธีศาสนา, canonicity n. ดู canonic
canonical(คะนอน'นิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับวินัยศาสนา,เป็นที่ยอมรับ,แท้จริง,เกี่ยวกับแบบที่ง่ายที่สุดหรือได้มาตรฐาน, See also: cannonicals n. เสื้อคลุมพิธีศาสนา, canonicity n. ดู canonic
canonicate(แคน'นิสท) n. ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวินัยศาสนา
canonise(แคน'นะไนซ) {canonized,canonised,canonizeingcanonising,canonizes,canonises} vt. ประกาศให้เป็นนักบุญ (saint) ,ยกย่องว่าประเสริฐ,ถือว่าศักดิ์สิทธิ์,ถือว่าถูกต้องแท้จริง,จัดอยู่ในบทหนังสือฉบับแท้ของพระคัมภีร์ไบเบิล., See also: canonisation n. ดูcanoniz
canonize(แคน'นะไนซ) {canonized,canonised,canonizeingcanonising,canonizes,canonises} vt. ประกาศให้เป็นนักบุญ (saint) ,ยกย่องว่าประเสริฐ,ถือว่าศักดิ์สิทธิ์,ถือว่าถูกต้องแท้จริง,จัดอยู่ในบทหนังสือฉบับแท้ของพระคัมภีร์ไบเบิล., See also: canonisation n. ดูcanoniz
English-Thai: Nontri Dictionary
canon(n) ศีล,วินัยศาสนา,ข้อบัญญัติศาสนา
canonical(adj) เกี่ยวกับบัญญัติของพระ,ตามบัญญัติของวัด
canonize(vt) ยกย่องเป็นนักบุญ,แต่งตั้งให้เป็นนักบุญ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
canonฉบับแท้ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
canon lawsประมวลกฎหมายโรมันเกี่ยวกับศาสนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
canonicalแบบบัญญัติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Canon lawวินัยทางศาสนา [TU Subject Heading]
Canonical correlation (Statistics)สหสัมพันธ์แคนอนิคอล (สถิติ) [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You've broken the law, not to mention the ethical canon of our profession.คุณทำลายกฎ ไม่พูดถึง หลักจรรยาบรรณของอาชีพเรา
Twenty-percent interest under church canon is usury.ดอกเบี้ยร้อยละ 20 ... ...ภายใต้กฎหมายของโบถ... ...ผิดกฎการให้ยืมเงิน
[♪ Canon and Gigue in D Major:[* Canon and Gigue in D Major:
Alright,we'd like to invite Mr.Diggory to light the canonเอาหละ ขอเชิญ มิสเตอร์ดิกกอรี่จุดปืนใหญ่ได้
You may begin at the sound of the canonเริ่มการแข่งขันหลังเสียงปืนใหญ่
On the sound of the canon....ฟังเสียงสัญญาณจากปืนใหญ่... ...
It's an epistle. Noncanonical.เป็นคำสอน แต่ไม่ใช่ทางศาสนา
He charged a rate of interest that was just a little higher than church canon.เขาคิดอัตราดอกเบี้ย สูงกว่าที่โบถตั้งไว้นิดเดียวเอง
A year later, several extremists are tried, found guilty and executed while a memorial is built to canonize their victims.ปีต่อมา, บรรดานักเคลื่อนไหวถูกสอบสวน พบว่ามีความผิดและถูกประหาร... ...ขณะที่อนุสรณ์สถานถูกสร้างขึ้น เพื่อระลึกถึงเหยื่อในเหตุการณ์
That pope benedict canonized him when he did.ที่pope benedictได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าเขาเป็นนักบุญ
That George Winston song. Pachelbel Canon?เพลงของจอร์จ วินสตัน 'แคนนอน' ของ พาเชลเบล?
All canons, fire! Fire!ปืนใหญ่ทุกกระบอกยิง ยิงเข้าไป

canon ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
佳能[Jiā néng, ㄐㄧㄚ ㄋㄥˊ, 佳能] Canon (Japanese company)
[diǎn, ㄉㄧㄢˇ, 典] canon; dictionary
典籍[diǎn jí, ㄉㄧㄢˇ ㄐㄧˊ, 典籍] canonical text
教规[jiào guī, ㄐㄧㄠˋ ㄍㄨㄟ, 教规 / 教規] canon; religious rules
圣经贤传[shèng jīng xián zhuàn, ㄕㄥˋ ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄢˊ ㄓㄨㄢˋ, 圣经贤传 / 聖經賢傳] lit. holy scripture and biography of sage (成语 saw); refers to Confucian canonical texts
巴利[Bā lì, ㄅㄚ ㄌㄧˋ, 巴利] Pali, language of Theravad Pali canon; Barry (name); Gareth Barry (1981-), English footballer
巴利文[Bā lì wén, ㄅㄚ ㄌㄧˋ ㄨㄣˊ, 巴利文] Pali, language of Theravad Pali canon
汤加里罗[Tāng jiā lǐ luó, ㄊㄤ ㄐㄧㄚ ㄌㄧˇ ㄌㄨㄛˊ, 汤加里罗 / 湯加里羅] Tongariro, volcanonic area on North Island, New Zealand

canon ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カノン法[カノンほう, kanon hou] (n) canon law
チベット大蔵経[チベットだいぞうきょう, chibetto daizoukyou] (n) Tibetan Buddhist canon
教会法[きょうかいほう, kyoukaihou] (n) canon law
正典[せいてん, seiten] (n) canon (i.e. the Biblical canon)
正経[せいきょう, seikyou] (n) canon of Scripture
カノン[, kanon] (n) (1) canon; (2) (abbr) (also written as 加農) (See カノン砲) cannon (dut
キヤノン[, kiyanon] (n) Canon; (P)
基準形式[きじゅんけいしき, kijunkeishiki] (n) (obs) {comp} (See 正準形式) canonical format
外典[がいてん;げてん;げでん(ok), gaiten ; geten ; geden (ok)] (n,adj-no) (1) (See 正典) Apocrypha (i.e. as opposed to the Biblical canon); (2) {Buddh} (usu. げてん) (See 内典) non-Buddhist writings (esp. Confucian writings)
教典[きょうてん, kyouten] (n) scriptures; canon; teaching guide
正準形式[せいじゅんけいしき, seijunkeishiki] (n) {comp} canonical format
Japanese-English: COMDICT Dictionary
基準形式[きじゅんけいしき, kijunkeishiki] canonical format

canon ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อภิธรรม[n.] (aphitham) EN: higher doctrine ; analytic doctrine of the Buddhist canon ; highest spiritual law ; highest spiritual doctrine FR:
ดินปืน[n. exp.] (dinpeūn) EN: gunpowder FR: poudre à canon [f]
ดินประสิว[n.] (dinprasiu) EN: saltpeter ; potassium nitrate ; gunpowder ; niter FR: salpêtre [m] ; poudre à canon [f] ; nitrate de potassium [m]
กติกาสงฆ์[n. exp.] (katikā song) EN: canon FR:
แคนนอน[TM] (Khaēnnon ) EN: Canon FR: Canon
คัมภีร์[n.] (khamphī) EN: scripture ; text ; canon ; religious book ; sacred book ; sacred writings FR: livre sacré [m]
ขุททกนิกาย[n.] (khutthakani) EN: the “Minor Anthologies of the Pali Canon » ; [name of the fifth of the five main divisions of the Sutta Piṭaka] FR:
กระบอกปืน[n. exp.] (krabøk peūn) EN: gun barrel ; barrel FR: canon de fusil [m]
ปริยัติธรรม[n.] (pariyattith) EN: dharma to be studied ; religious precepts ; religious education ; Tripitaka ; Buddhist canon of scriptures FR:
ปืนแก๊ป[n. exp.] (peūn kaep) EN: cap gun ; musket FR: canon à électrons [m]
ปืนต่อสู้อากาศยาน[n. exp.] (peūn tøsū ) EN: anti-aircraft gun ; anti-aircraft gun ; anti-aircraft fire ; flak FR: canon antiaérien [m]
ปืนใหญ่[n.] (peūnyai) EN: cannon ; artillery ; ordnance FR: canon [m] ; pièce d'artillerie [f] ; artillerie [f]
พระไตรปิฎก[n. prop.] (Phratraipid) EN: Pali Buddhist scripture ; Tripitaka (san) ; Tipitaka (pli) ; Buddhist Scriptures ; The Three Baskets ; Pali Tipitaka FR: Canon bouddhique pali [m] ; tipitaka (pli) [m] ; tripitaka (san) [m] ; triple corbeille [f]
ไตรเพท[n.] (traiphēt) EN: the Three Vedas of the Hindu religion ; the three divisions of the Brahmanic canon (Irubbeda, Yajubbeda and Samaveda) FR:
ไตรปิฎก[n. prop.] (Traipidok) EN: Tipitaka ; Tripitaka ; the Triple Basket ; Pali Canon (Vinaya, Sutta and Abhidhamma) FR:
โตรก[n.] (trōk) EN: ravine ; gorge ; canyon ; deep crevices FR: ravin [m] ; gorges [fpl] ; crevasse [f] ; canyon [m] ; cañon [m]
แบบบัญญัติ[adj.] (baēp banyat) EN: canonical FR:
กระบอก[n.] (krabøk) EN: [classif.: pipes, tubes, cylinders, firearms (guns ...)] FR: [classif. : tubes, cylindres, canons]
เมทริกซ์แบบบัญญัติ[n. exp.] (methrik baē) EN: canonical matrix FR: matrice canonique [f]
รูปแบบบัญญัติ[n. exp.] (rūpbaēp ban) EN: canonical form ; normal form ; standard form FR:
รูปแบบบัญญัติจอร์แดน[n. exp.] (rūpbaēp ban) EN: Jordan canonical form FR:
รูปแบบบัญญัติของเมทริกซ์[n. exp.] (rūpbaēp ban) EN: canonical form of a matrix ; canonical matrix ; normal form of a matrix FR:

canon ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kirchenrecht {n}canon law
Stiftsdame {f}canoness
Normalform {f}canonical form; normal form
Regelungsnormalform {f}controllable canonical form
Beobachtungsnormalform {f}observable canonical form

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า canon
Back to top