ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

eudemonism

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *eudemonism*, -eudemonism-

eudemonism ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
eudemonism (n.) ความสุข See also: หลักคำสอนที่ประเมินคุณค่าของชีวิตจากความสุข Syn. eudaemonism

eudemonism ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
幸福主義[こうふくしゅぎ, koufukushugi] (n) eudaemonism; eudemonism

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า eudemonism
Back to top