ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มิตร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มิตร*, -มิตร-

มิตร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มิตร (n.) friend See also: ally, companion, associate, buddy, fellow Syn. เกลอ, สหาย, มิตรสหาย, เพื่อน, เพื่อนเกลอ Ops. ศัตรู
มิตรจิต (n.) friendliness See also: geniality Syn. ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อ, ความรักใคร่, ความประนีประนอม
มิตรจิต (n.) friendliness See also: geniality Syn. ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อ, ความรักใคร่, ความประนีประนอม
มิตรจิตมิตรใจ (n.) friendly feelings See also: cordiality, friendliness, sympathy Syn. น้ำใจ
มิตรภาพ (n.) friendship See also: friendliness, cordiality, companionship
มิตรสหาย (n.) friends See also: company Syn. มิตร, สหาย, เพื่อน, เพื่อนพ้อง, เพื่อนฝูง
มิตรสัมพันธ์ (n.) friendship See also: friendly relations Syn. ความสัมพันธ์, มิตรภาพ
มิตรแท้ (n.) true friend See also: good friend Syn. เพื่อนแท้, เพื่อนยาก
English-Thai: HOPE Dictionary
aafabbr. Allied Air Forces. (กองทัพอากาศพันธมิตร) Army Air Forces กองบินทหารบก
affable(แอฟ' ฟะเบิล) adj. เป็นมิตร, ง่าย , กรุณา
alliance(อะไล' เอินซฺ) n. พันธมิตร, สันนิบาต, การแต่งงาน, ความสัมพันธ์ที่เกิดจากการแต่งงาน, สหพันธ์, ข้อตกลงระหว่างประเทศ, Syn. fusion, union -A.difference, disparity)
allied(อะไลดฺ', แอล' ไลดฺ) adj. เป็นพันธมิตรกันโดยสนธิสัญญา, ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน, มาจากที่เดียวกัน, มีแหล่งกำเนิดเดียวกัน, Syn. united
allies(แอล' ไลซ, อะไลซ') n. พหูพจน์ของ ally, พันธมิตร -Allies ชาติพันธมิตร,สมาชิกสนธิสัญญานาโต้ (NATO)
ally(vt,vi. อะไล', -n. แอล' ไล, อะไล') ผูกพัน,เข้าข้าง,เป็นพันธมิตร,พันธมิตร,ประเทศพันธมิตร,พรรคพวก,ผู้ช่วย,สิ่งที่เกี่ยวดองกัน. -alliable adj., Syn. confederate, partner-A. enemy
amicable(แอม' มิคะเบิล) adj. เป็นมิตร, ฉันมิตร, รักใคร่กัน, มีไมตรีจิต. -amicability, amicableness n., Syn. friendly)
amity(แอม' มิที) n. มิตรภาพ, สัมพันธไมตรี, ไมตรีจิต, Syn. friendship ###A. hostility
antisocial(แอนทีโซ' เชียล) adj. ต่อต้านสังคม,เบื่อหน่ายสังคม,เป็นปฏิปักษ์ หรือไม่เป็นมิตรกับผู้อื่น. -antisocialistic adj.
antogonistic(แอนแทก' โกนิสทิค) adj. ซึ่งต่อต้าน, เป็นปรปักษ์, ไม่เป็นมิตร, Syn. hostile, opposed ###A. supportive, harmonious)
association(อะโซชีเอ'เชิน) n. สมาคม, บริษัท,การร่วมกัน,ความสัมพันธ์,สันนิบาตพันธมิตร, สหภาพ,การเชื่อมติดกัน,ความคิดเห็นร่วมกัน,กลุ่มของพืชที่อยู่ร่วมกัน,เกมฟุตบอล,การสังสรรค์, Syn. fellowship, organization, link)
auld lang syne(ออลด'ฺ แลง ไซน์') อดีตกาล (โดยเฉพาะที่สดชื่น) ,มิตรภาพที่เก่าแก่
auspice(ออ'สพิสฺ) n., (pl. auspices) ความอุปถัมภ์,สุภมงคลสมัย,ฤกษ์ดี,การทำนาย (ตามลักษณะการบินของนก) ,นิมิตร (patronage)
axis(แอค' ซิส) n., (pl. axes) แกน, เพลา, เส้นศูนย์กลาง, สัมพันธมิตร, แนวหลักในการพัฒ-นาหรือเคลื่อนที่, กระดูกสันหลังที่คอ (ชิ้นที่ 2) , อักษะ (เยอรมัน ญี่ปุ่นและอิตาลีในสงครามโลกครั้งที่ 2) , ชื่อกวางในอินเดียและลังกา, Syn. coalition
bad bloodn. ความเป็นศัตรู,ความไม่เป็นมิตร
bonhomie(บอน'ฮะมี) n. มิตร ไมตรี,ความร่าเริงชื่นบาน
camaraderie(คามะรา'ดะรี) n. มิตรภาพที่ดี
chilliness(ชิล'ลิเนส) n. ความเมินเฉย,ความเย็นชา,ความไม่เป็นมิตร
chummy(ชัม'มี) adj. สนิทสนม,มีมิตรไมตรีจิตเป็นมิตร,เป็นเพื่อนกัน, See also: chumminess n.
coalition(โคอะลิช'เชิน) n. การร่วมกัน,การร่วมมือกัน,สัมพันธมิตร,รัฐบาลผสม,การประสานกัน., See also: coalitionist,coalitoiner n., Syn. alliance
combination(คอมบะเน'เชิน) n. การรวมกัน,จำนวนสิ่งของที่รวมกัน,พันธมิตร,รหัสตัวเลขหรืออักษรของกุญแจที่ไขด้วยการหมุนตัวเลข หรือหมุนอักษรดังกล่าว,การจัดเป็นกลุ่ม -Phr. (in combination with ร่วมกับ), Syn. combining,joining,blend
companion(คัมแพน'เยิน) {companioned,companioning,companions} n. เพื่อน,สหาย,มิตร,เพื่อนร่วมงาน,สิ่งเปรียบเทียบ,คู่มือ,ผู้ที่เป็นเพื่อนเฝ้าดูคนไข้,อัศวินตำแหน่งต่ำสุด,ชื่อดาว,ที่ครอบบันไดในตัวเรือ,บันไดในตัวเรือ vt. เป็นเพื่อน, Syn. frien
comrade(คอม'ริด,คอม'เรด) n. สหาย,เพื่อน,มิตรสนิท,เพื่อนสมาชิกหรือพรรค,สมาชิกพรรค คอมมิวนิสต์, Syn. friend,companion
concord(คอน'คอร์ด) n. ความสอดคล้องกัน,การปรองดองกัน,การลงรอยกัน,สัญญา,ข้อตกลง,ความสงบ,มิตรภาพ,เสียงที่กลมกลืนกัน, Syn. accord,agreement,treaty ###A. discord
confederate(คันเฟด'เดอริท) adj. ซึ่งรวมกันในรูปสหพันธ์ สันนิบาต หรืออื่น ๆ, See also: Confederate เกี่ยวกับกลุ่ม 11 รัฐภาคใต้ของสหรัฐอเมริกา ที่แยกตัวออกเป็นอิสระในปี ค.ศ.1860-61 n. พันธมิตร,ผู้สมรู้ ร่วมคิด. vt.,vi. รวมกันเป็นกลุ่ม คำที่มีความหมายเหมือน
confederation(คันเฟดดะเร'เชิน) n. การร่วมกลุ่ม,ภาวะที่ถูกรวมกลุ่ม,สันนิบาตหรือพันธมิตร,กลุ่มรัฐที่รวมกัน,The Confederation การรวมกลุ่ม13 รัฐแรกเริ่มของสหรัฐตามสนธิสัญญา Articles of Confederation 1781-1789, See also: confederationism,confederationist,confederal
connection(คะเนค'เชิน) n. การเชื่อมต่อ,การเชื่อมผนึก,ความสัมพันธ์,พันธะ,วงศ์วานวงศ์ญาติมิตร,ญาติ,การสังวาส, Syn. juncture,union,associate
cordial(คอร์'เดียล) adj. ด้วยความรักใคร่,ด้วยมิตรไมตรีจิต,ด้วยน้ำใสใจจริง,อบอุ่น,สนิทสนม. n. ยาบำรุงหัวใจ,เหล้าหวานหอมที่เจือปนเครื่องเทศ,ยากระตุ้น., See also: cordialness n., Syn. warm,sincere ###A. cool,cold
federal(เฟด'เดอเริล) adj. สหพันธ์,สหรัฐ,สมาพันธรัฐ,สันนิบาต,พันธมิตร,กลาง
federation(เฟดเดอเร'เชิน) n. การรวมเข้าเป็นสหรัฐหรือสมาพันธรัฐ,กลุ่มการเมือง (สหรัฐ,สมาพันธรัฐ,สหพันธ์,สันนิบาต,พันธมิตรหรืออื่น ๆ), Syn. league
fellowship(เฟล'โลชิพ) n. ตำแหน่งผู้วิจัยในมหาวิทยาลัย,ตำแหน่งสมาชิกของสมาคมวิชาการ,ความสัมพันธ์ของมนุษย์,มิตรภาพ,การคบหา,ความเป็นมิตร,สมาคมของบุคคลที่มีอาชีพ,รสนิยม,บริษัท,กลุ่มนักวิจัยในมหาวิทยาลัย. vt. รับเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมหรือกลุ่ม. vi. ร่วมเป็นสมาชิกของสมาค
forbidding(ฟอร์บิด'ดิง) adj. ไม่เป็นมิตร,น่ากลัว,อันตราย,มีภัยคุกคาม., See also: forbiddingly adv. forbiddingness n.
foretoken(ฟอร์'โทเคิน) n. การเตือนล่วงหน้า,ลาง,นิมิตร. vt. เป็นลางบอก
francophiladj. ซึ่งเป็นมิตรหรือชอบฝรั่งเศส
francophileadj. ซึ่งเป็นมิตรหรือชอบฝรั่งเศส
fremd(เฟรมดฺ) adj. ต่างถิ่น,แปลก,ไม่เป็นมิตร
friend(เฟรนดฺ) n. เพื่อน,สหาย,มิตร,พวกพ้อง,ผู้สนับสนุน,ผู้ช่วยเหลือ,คนคุ้นเคย,สมาชิกของกลุ่มหรือสมาคมเดียวกัน. -Phr. (make friends with คบเป็นเพื่อนกับ) . vt. ทำให้เป็นเพื่อน, See also: friendless adj. friendlessness n. -S...
friendly(เฟรนดฺ'ลี) adj.,adv. เป็นมิตร,กรุณา,ให้ความช่วยเหลือ,ให้ความสนับสนุน,เหมาะ -friendlily adv., See also: friendliness n., Syn. helpful,kind
friendship(เฟรนดฺ'ชิพ) n. มิตรภาพ
genial(จี'เนียล,เจน'เยิล) adj. ใจดี,เห็นใจคนอื่น,ร่าเริง,มีมิตรไมตรีจิต,เบิกบานใจ,มีลักษณะของอัจฉริยบุรุษ,เกี่ยวกับคาง, See also: genialness n., Syn. cordial,lively
English-Thai: Nontri Dictionary
affection(n) ความรัก,ความเสน่หา,ความชอบ,ความเป็นมิตร,อารมณ์
alliance(n) พันธมิตร,การเกี่ยวดอง,การผูกพัน,การเกี่ยวพัน
allied(adj) เป็นพันธมิตรกัน,เกี่ยวพันกัน,เกี่ยวดองกัน
ally(n) พันธมิตร,พรรคพวก,พวกพ้อง
amicable(adj) กลมเกลียวกัน,เป็นมิตร,ฉันมิตร,รักใคร่กัน
amity(n) มิตรภาพ,สัมพันธภาพ,สัมพันธไมตรี,สันติภาพ
companion(n) เพื่อน,สหาย,มิตร,เพื่อนร่วมงาน,สิ่งที่ไปด้วยกัน
backyard(n) ความเป็นศัตรู,ความเกลียดชัง,ความไม่เป็นมิตร
chummy(adj) สนิทสนม,เป็นเพื่อนกัน,เป็นมิตร
coalition(n) การประสานกัน,การรวมกัน,การร่วมมือกัน,รัฐบาลผสม,สัมพันธมิตร
combination(n) การรวมกัน,การจัดกลุ่ม,พันธมิตร
companionship(n) มิตรภาพ,ไมตรีจิต,สัมพันธไมตรี
comrade(n) เพื่อน,สหาย,มิตร
comradeship(n) ความเป็นเพื่อน,มิตรภาพ
confederation(n) การร่วมมือกัน,สหภาพ,สมาพันธ์,สันนิบาต,พันธมิตร
cordial(adj) เต็มใจ,จริงใจ,ด้วยน้ำใสใจจริง,ด้วยมิตรไมตรีจิต,ฉันมิตร
cordiality(n) มิตรภาพ,ความจริงใจ,ไมตรีจิต,น้ำใสใจจริง
disaffected(adj) ไม่เป็นมิตร,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่พอใจ,เหินห่าง
disaffection(n) ความไม่เป็นมิตร,ความไม่ซื่อสัตย์,ความไม่พอใจ,ความเหินห่าง,ความบาดหมาง
federal(adj) เกี่ยวกับสหพันธ์,เกี่ยวกับสันนิบาต,เกี่ยวกับพันธมิตร
federate(adj) ซึ่งรวมเป็นสหพันธ์,ซึ่งเป็นพันธมิตร,ซึ่งเป็นสหพันธรัฐ
fellow(n) มิตรสหาย,เพื่อน,ภาคีสมาชิก,มนุษย์,นักวิจัยในมหาวิทยาลัย
fellowship(n) มิตรภาพ,ความสัมพันธ์,การคบหาสมาคม,ทุนเรียนในมหาวิทยาลัย
friend(n) เพื่อน,เกลอ,สหาย,มิตร,พรรคพวก,ผู้ช่วยเหลือ
friendliness(n) มิตรภาพ,ไมตรีจิต,มิตรไมตรี,มิตรจิตมิตรใจ
friendly(adj) ฉันเพื่อน,ฉันมิตร,เป็นมิตร
friendship(n) มิตรภาพ,มิตรไมตรีจิต,ความสัมพันธ์ฉันเพื่อน
genial(adj) ร่าเริง,เบิกบาน,ใจดี,มีมิตรไมตรีจิต
hostile(adj) เป็นศัตรู,มุ่งร้าย,เกลียดชัง,ไม่เป็นมิตร
hostility(n) ความเป็นศัตรู,ความไม่เป็นมิตร,ความมุ่งร้าย,ความเกลียดชัง
league(n) สมาคม,สันนิบาต,สหพันธ์,คณะ,พันธมิตร,ความยาวสามไมล์
neighbourly(adj) ฉันเพื่อนบ้าน,มีมิตรไมตรีจิต
PEN pen pal(n) มิตรสัมพันธ์,เพื่อนทางจดหมาย
regard(n) ความเอาใจใส่,การมองดู,ความนับถือ,มิตรภาพ,การพิจารณา
social(adj) ชอบสมาคม,ในวงสังคม,เป็นกันเอง,ฉันมิตร
sodality(n) ความเป็นเพื่อนกัน,ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน,มิตรไมตรีจิต
unfriendly(adj) ไม่เป็นมิตร,มุ่งร้าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
allianceความเป็นพันธมิตร, พันธไมตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
allyพันธมิตร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
amiable actionการกระทำฉันมิตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
amicable numbersจำนวนเชิงมิตร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Friendshipความเป็นมิตร [TU Subject Heading]
Hostile Takeoverการเข้าครอบครองกิจการอย่างไม่เป็นมิตร [ธุรกิจ]
retortionการตอบโต้การกระทำของรัฐอื่นซึ่งมิได้เป็นความผิดในทาง กฎหมายระหว่างประเทศ แต่มีลักษณะที่ไม่เป็นมิตร [การทูต]
Unfriendly Actการกระทำที่ไม่เป็นมิตร
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
friend (n.) มิตร See also: เพื่อน, สหาย, เกลอ, มิตรสหาย, พวกพ้อง Syn. companion, comrade Ops. anemy, foe
amity (n.) มิตรภาพ See also: สัมพันธไมตรี, ความสัมพันธ์ฉันท์มิตร Syn. friendship
friendship (n.) มิตรภาพ See also: ความเป็นมิตร, ความเป็นเพื่อน, ความสัมพันธ์อย่างเพื่อน Syn. camaraderie, companionship, fellowship Ops. enmity, hostility
agreeable (adj.) เป็นมิตร
allied (adj.) ซึ่งเป็นพันธมิตรกันโดยสนธิสัญญา
ally to (phrv.) เป็นพันธมิตรกับ
ally with (phrv.) เป็นพันธมิตรกับ See also: เข้าร่วมกับ
amiability (n.) ความเป็นมิตร See also: ความมีไมตรี, ความเป็นกันเอง, ความเป็นเพื่อน Syn. cordiality, kindliness Ops. hostility, inimicality, unfriendliness
amiable (adj.) เป็นมิตร See also: เป็นกันเอง
amiably (adv.) อย่างเป็นมิตร
amicable (adj.) เป็นมิตร See also: เป็นกันเอง Syn. peaceable, friendly, neighborly
bantering (adj.) ซึ่งหยอกเล่นอย่างเป็นมิตร
befriend (vt.) ผูกมิตร See also: เป็นมิตร, ตีสนิท, ทำตัวเป็นเพื่อนกับ, ตีสนิท, เข้ากับ
bloc (n.) พันธมิตร See also: กลุ่มคน Syn. association, federation, league, coalition, cartel, combine, monopoly, cabal, conspiracy, union, alliance, organisation, organization
bluff (adj.) เป็นมิตรแต่พูดตรงโดยไม่สนใจความรู้สึกของคนอื่น See also: เป็นมิตรแต่โผงผาง Syn. outspoken
bonhomie (n.) ความมีมิตรไมตรี
brush-off (n.) การทำท่าทีไม่สนใจ (อย่างไม่เป็นมิตรและไม่สุภาพ)
camaraderie (n.) ความเป็นมิตร See also: ความสัมพันธ์ที่ดี Syn. companionship, intimacy
combination (n.) พันธมิตร See also: กลุ่มคน Syn. association, federation, league, coalition, cartel, combine, monopoly, bloc, cabal, conspiracy, union, alliance, organisation, organization
conciliate (vt.) ทำให้เป็นมิตร Syn. pacify, make friendly
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They're quite friendlyพวกเขาค่อนข้างเป็นมิตร
What happens if they do become hostile?จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกนั้นไม่เป็นมิตร?
He makes friends no matter where he goesเขาผูกมิตรไปทั่วไม่ว่าจะไปที่ไหน
Probably the friendly peopleอาจจะเป็นผู้คนที่มีความเป็นมิตร
I have made a lot of friends hereที่นี่ฉันผูกมิตรไว้เยอะ
That's why you made friends so fastเพราะอย่างนี้นี่เองเธอถึงได้เป็นมิตรกับคนเร็ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
On the approach of a friendly aircraft, the bearer stands in a prominent position and displays the triangle thus.เกี่ยวกับวิธีการของเครื่องบิน มิตร ผู้ถือยืนอยู่ในตำแหน่งที่โดด เด่น และแสดงรูปสามเหลี่ยมจึง
No friend of Camelot is innocent.มิตรคาร์เมล็อตไม่มีใครบริสุทธิ์
Uh... Amigos! We're all amigos.มิตรจ้ะมิตร มิตรกันทั้งนั้นเลย
A friend who is in awe of your powerful magic. And, uh, I am deeply grateful that you chose me as your conduit.มิตรที่เกรงกลัวในพลังเวทย์ของท่าน ข้าซาบซึ้งที่ท่านเลือกข้าเป็นร่างทรง
Friendship, loyalty, betrayal, redemption.มิตรภาพ ความภักดี การทรยศ และการไถ่โทษ
The only reason we haven't taken it up a notch is because of friendship.มิตรภาพ? ผมนำคุณเข้าม รับรองคุณ
Friendship and bravery. And, Harry, just be careful.มิตรภาพกับความกล้าหาญ และแฮร์รี่ ระวังตัวด้วย
And I screwed up my friendships.มิตรภาพกับเพื่อนก็เละตุ้มเป๊ะ
Whose friendship are you considering?มิตรภาพกับใคร ที่คุณกำลังพิจารณาอยู่เหรอ
[Friendship is like trapping at 11 o'clock at night]มิตรภาพก็เหมือนกับดัก เวลาห้าทุ่ม
Our friendship was real.มิตรภาพของฉันคือเรื่องจริง
Your friendship matters more to me than this patient.มิตรภาพของนายสำคัญมากกว่าคนไข้คนนี้
My friendship with abed is a giant cookie.มิตรภาพของผมกับอาเบดก็เหมือนคุกกี้ยักษ์
Our friendship was work.มิตรภาพของพวกเรามันประสบความสำเร็จ
Our friendship is more important than - Some guy, right? -Yeahมิตรภาพของพวกเราสำคัญกว่าพวกผู้ชาย ใช่มั๊ย
Your friendship won't survive.มิตรภาพของเธอจะไม่เหลือ
Your friendship is important to me.มิตรภาพของเธอสำคัญกับฉันนะ
A friendship that exists only in your imagination, i assure you.มิตรภาพของเพื่อน ในจินตนาการคุณนะสิ ที่คุณเชื่อนะ
Well, our friendship was part of the problem.มิตรภาพของเรา เป็นส่วนหนึ่งของปัญหานะ
Her friendship's very important to me, and I want to ease her into this.มิตรภาพของเราสำคัญกับฉันมาก ฉันอยากให้เธอสบายใจกับเรื่องนี้
Our friendship was a lie.มิตรภาพของเราเป็นเรื่องหลอกลวง
That was how we met.มิตรภาพของเราเริ่มตั้งแต่ตอนนั้น
Friendships we pretend...มิตรภาพของเราเหมือนว่าจะมีอยู่จริง
"How did the friendship between the pigs and the birds start?"มิตรภาพของเหล่าหมู กับสหายนกเริ่มยังไง
Friendship is the basis of any relationship.มิตรภาพคือพื้นฐานของสัมพันธภาพ
How does friendship change?มิตรภาพจะเปลี่ยนไปได้ยังไง คะ ?
Friendship for life, all right? You got to feel it. Sacred, can you do it?มิตรภาพชั่วชีวิต ใส่ความรู้สึก
This is what friendship looks like, this table.มิตรภาพต้องดูเป็นเหมือนกับ.. โต๊ะนี้
The friendship you talked about doesn't go further than this?มิตรภาพที่คุณพูดถึง มันไม่ได้ยืนยาวกว่านี้หรอคะ?
Pure unadulterated friendship.มิตรภาพที่แสนบริสุทธิ์
Friendships are tested like this all the time.มิตรภาพมันพิสูจน์อย่างนี้เสมอ
Friendships are important.มิตรภาพเป็นสิ่งสำคัญ
So I assume you fully disclosed your little "friendship" with patty rizzo.มิตรภาพเล็ก ๆ กับแพ็ตตี้ ริซโซ่
What little friendship?มิตรภาพเล็ก ๆ อะไรกัน
IT ALL HAD TO COME CRASHING DOWN.มิตรภาพเหล่านั้นก็พังลงไม่เป็นท่า
This will cement the friendship between our Phooey and the Dictator of Bacteria.มิตรภาพแน่นหนาดั่งปูนซีเมนต์ ระหว่าง ผู้นำสวะๆ กับ แบคทีเรีย ผู้มาเยือน
Our friendship and our magic were what Veronica and I depended on.มิตรภาพและเวทมนตร์ทำให้เวโรนิก้ากับฉันไว้วางใจกัน
A crowd of faces... friends and family, enemies, lovers.มิตรสหาย ครอบครัว ศัตรู หรือ คู่รัก
Friends, Greendalians, human beings, we are gathered here today to honor that sacred and eternal bond between a student and his Dean.มิตรสหาย ชาวกรีนเดล ฮิวแมนบีอิ้ง เรามารวมตัวกันวันนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่ สายสัมพันธ์อันศักดิ์สิทธิ์และเป็นนิรันดร์ ระหว่างนักศึกษากับคณบดีของเขา
Our friend tried to protect you. You left anyway.มิตรสหายของเราพยายามที่จะปกป้องเจ้า ถึงกระนั้นเจ้าก็หนีไปอยู่ดี

มิตร ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
連立[れんりつ, renritsu] Thai: พันธมิตร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มิตร
Back to top