ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

friendship

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *friendship*, -friendship-

friendship ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
friendship (n.) มิตรภาพ See also: ความเป็นมิตร, ความเป็นเพื่อน, ความสัมพันธ์อย่างเพื่อน Syn. camaraderie, companionship, fellowship Ops. enmity, hostility
English-Thai: HOPE Dictionary
friendship(เฟรนดฺ'ชิพ) n. มิตรภาพ
English-Thai: Nontri Dictionary
friendship(n) มิตรภาพ,มิตรไมตรีจิต,ความสัมพันธ์ฉันเพื่อน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Friendshipความเป็นมิตร [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเป็นมิตร (n.) friendship See also: companionship, fellowship Syn. มิตรภาพ, ความเป็นเพื่อน Ops. ความเป็นศัตรู, ความเป็นอริ
ความเป็นเพื่อน (n.) friendship See also: amiability Syn. ความเป็นมิตร Ops. ความเป็นศัตรู, ความเป็นอริ
มิตรภาพ (n.) friendship See also: friendliness, cordiality, companionship
มิตรสัมพันธ์ (n.) friendship See also: friendly relations Syn. ความสัมพันธ์, มิตรภาพ
สันถวไมตรี (n.) friendship See also: good will Syn. ไมตรีจิตร, มิตรภาพ
สัมพันธไมตรี (n.) friendship See also: friendly relations Syn. ความสัมพันธ์, มิตรภาพ, มิตรสัมพันธ์
ไมตรี (n.) friendship See also: friendliness, goodwill Syn. ความเป็นเพื่อน, ความเป็นมิตร Ops. อริ, ความเป็นศัตรู
ไมตรี (n.) friendship See also: amicability, goodwill, good terms, friendly relation, friendliness Syn. ความเป็นเพื่อน, ความเป็นมิตร, ไมตรีจิต
ไมตรีจิตร (n.) friendship See also: good will Syn. มิตรภาพ
ผูกมิตร (v.) build up friendship See also: make friends with Ops. สร้างความแตกแยก
สร้างความสัมพันธ์ (v.) build up friendship See also: make friends with Syn. ผูกมิตร Ops. สร้างความแตกแยก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This will cement the friendship between our Phooey and the Dictator of Bacteria.มิตรภาพแน่นหนาดั่งปูนซีเมนต์ ระหว่าง ผู้นำสวะๆ กับ แบคทีเรีย ผู้มาเยือน
According to your dossier, your chief qualification... seems to be your friendship with this man Chai Keong.{\cHFFFFFF}ตามที่เอกสารของคุณ วุฒิการศึกษาหัวหน้าของคุณ ... {\cHFFFFFF}ดูเหมือนว่าจะเป็นมิตรภาพของคุณ กับผู้ชายคนนี้ชัย Keong
Can you say why your friendship with this man who has no say... in his government's policies should qualify you?{\cHFFFFFF}คุณสามารถพูดได้ว่าทำไมมิตรภาพของคุณ กับผู้ชายคนนี้ที่ไม่เคยมีใครบอกว่า ... {\cHFFFFFF}ในนโยบายของรัฐบาล ควรจะมีคุณสมบัติที่คุณ?
So in your own mind, this warm friendship still prevails?{\cHFFFFFF}ดังนั้นในใจของคุณเองอบอุ่นนี้ มิตรภาพยังคงพัด?
It is their earnest hope that the friendship between our two countries... shall continueing peace and security.{\cHFFFFFF}มันเป็นความหวังของพวกเขาอย่างจริงจังว่า มิตรภาพระหว่างสองประเทศของเรา ... {\cHFFFFFF}จะ continuein สันติภาพและความมั่นคง
You don't wanna break our friendship huh?ไม่อยากทำลาย ความผูกพันของเราใช่ไหม?
This friend would give his friendship to Mr. Woltz, if Mr. Woltz would grant us a favor.เพื่อนคนนี้จะทำให้มิตรภาพของเขากับนาย Woltz, ถ้านาย Woltz จะให้เราโปรดปราน
Heavenly Father please bless us today as we meet in friendship and duty.ข้าแต่พระองค์ ขอทรงอวยพระพรแก่ผู้มาร่วมชุมนุม
Do you think I'm going to accept friendship from you now?คิดว่าดิฉันจะยอมรับ มิตรภาพจากคุณ ในตอนนี้ดอกหรือ
# Our friendship will never dies ## มิตรภาพของเราไม่มีวันตาย #
Maybe that's friendship but I'm American, and I was not that kind of a friend.บางทีนั่นหมายถึงมิตรภาพที่แท้จริง แต่ฉันเป็นคนอเมริกัน และไม่ใช่เพื่อนประเภทนั้นกับเธอ
What interests me is he shows a number of characteristics like creativity curiosity, friendship that, frankly, have taken us by surprise.คือเขาแสดงลักษณะพิเศษหลายอย่างเช่น มีความคิดสร้างสรรค์ อยากรู้อยากเห็น เป็นมิตรที่...

friendship ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
钮带[niǔ dài, ㄋㄧㄡˇ ㄉㄞˋ, 钮带 / 鈕帶] bond; ties (of friendship etc)
年友[nián yǒu, ㄋㄧㄢˊ ㄧㄡˇ, 年友] friendship of people in same year; one's contemporaries
年谊[nián yì, ㄋㄧㄢˊ ㄧˋ, 年谊 / 年誼] friendship between classmates; one's contemporaries
友谊峰[yǒu yì fēng, ㄧㄡˇ ㄧˋ ㄈㄥ, 友谊峰 / 友誼峰] Mt Friendship, the highest peak of the Altai mountains
交谊[jiāo yì, ㄐㄧㄠ ㄧˋ, 交谊 / 交誼] association; communion; friendship
莫逆之交[mò nì zhī jiāo, ㄇㄛˋ ㄋㄧˋ ㄓ ㄐㄧㄠ, 莫逆之交] intimate friendship; bosom buddies
友谊[yǒu yì, ㄧㄡˇ ㄧˋ, 友谊 / 友誼] companionship; fellowship; friendship
不打不成相识[bù dǎ bù chéng xiāng shí, ㄅㄨˋ ㄉㄚˇ ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄤ ㄕˊ, 不打不成相识 / 不打不成相識] don't fight, won't make friends (成语 saw); an exchange of blows may lead to friendship
交契[jiāo qì, ㄐㄧㄠ ㄑㄧˋ, 交契] friendship
交情[jiāo qing, ㄐㄧㄠ ㄑㄧㄥ˙, 交情] friendship; emotional relations between people
友情[yǒu qíng, ㄧㄡˇ ㄑㄧㄥˊ, 友情] friendly feelings; friendship
情谊[qíng yì, ㄑㄧㄥˊ ㄧˋ, 情谊 / 情誼] friendship; camaraderie
[yì, ㄧˋ, 谊 / 誼] friendship
人情[rén qíng, ㄖㄣˊ ㄑㄧㄥˊ, 人情] reason; human emotions; human interaction; social relationship; friendship; favor; a good turn
不打不相识[bù dǎ bù xiāng shí, ㄅㄨˋ ㄉㄚˇ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄕˊ, 不打不相识 / 不打不相識] lit. don't fight, won't make friends (成语 saw); an exchange of blows may lead to friendship; no discord, no concord
情分[qíng fèn, ㄑㄧㄥˊ ㄈㄣˋ, 情分] mutual affection; friendship
金兰[jīn lán, ㄐㄧㄣ ㄌㄢˊ, 金兰 / 金蘭] profound friendship; sworn brotherhood

friendship ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フレンドシップ[, furendoshippu] (n) friendship
交情[こうじょう, koujou] (n) intimacy; friendship
友愛会[ゆうあいかい, yuuaikai] (n) fraternal association; friendship society; fraternity
旧交;旧好[きゅうこう, kyuukou] (n) old friendship
旧交を温める[きゅうこうをあたためる, kyuukouwoatatameru] (exp,v1) to renew old friendship
旧知[きゅうち, kyuuchi] (n) old friend; old friendship
旧誼[きゅうぎ, kyuugi] (n) old friendship
款を通ずる[かんをつうずる, kanwotsuuzuru] (exp,vz) to communicate secretly; to form a close friendship
義理合い[ぎりあい, giriai] (n) social relationship; friendship
親善大使[しんぜんたいし, shinzentaishi] (n) goodwill ambassador; friendship ambassador
親密感[しんみつかん, shinmitsukan] (n) feeling of affinity; friendship
交誼;交宜[こうぎ, kougi] (n) friendship; amity
交遊[こうゆう, kouyuu] (n,vs) friend; friendship; companionship; fraternization; fraternity; comradeship; acquaintance
仲違い[なかたがい, nakatagai] (n,vs) discord; breaking up (e.g. friendship)
友交[ゆうこう, yuukou] (n) friendship; amity; companionship
友情[ゆうじょう, yuujou] (n) friendship; fellowship; camaraderie; (P)
友愛[ゆうあい, yuuai] (n) fraternity; friendship; (P)
左袒[さたん, satan] (n,vs) (arch) friendship; allegiance; support
懇意[こんい, kon'i] (adj-na,n) kindness; intimacy; friendship; (P)
懇親[こんしん, konshin] (n) friendship; intimacy; (P)
旧情[きゅうじょう, kyuujou] (exp) old friendship; old love; old acquaintance; reawakened feeling, emotion, passion, sentiment, etc.
親和[しんわ, shinwa] (n,vs) friendship; fellowship
親好[しんこう, shinkou] (n) friendship; good fellowship
誼;誼み;好;好み[よしみ;ぎ(誼);よしび(誼;好), yoshimi ; gi ( gi ); yoshibi ( gi ; kou )] (n) friendship; friendly relations; connection; relation; intimacy
音物;引物[いんもつ(音物);いんぶつ, inmotsu ( oto mono ); inbutsu] (n) present (to build up a "friendship" with someone); bribe
馴染み;馴染(io);馴じみ[なじみ, najimi] (n) intimacy; friendship; familiarity

friendship ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กัลยาณมิตตตา[n.] (kanlayānami) EN: good friendship ; good company ; association with the virtuous FR:
ความเป็นมิตร[n. exp.] (khwām pen m) EN: friendship ; companionship ; fellowship ; goodwill FR: amitié [f] ; camaraderie [f]
กระชับมิตร[v. exp.] (krachap mit) EN: strengthen the ties of friendship FR:
ไมตรี[n.] (maitrī) EN: friendship ; amicability ; goodwill ; good terms ; friendly relation ; friendliness FR: amitié [f] ; relation amicale [f]
มิตรภาพ[n.] (mittraphāp) EN: friendship ; cordiality ; friendliness ; companionship FR: amitié [f]
สัมพันธไมตรี[n.] (samphantham) EN: friendly relations ; friendship FR: relation amicale [f] ; amitié [f]
สันถว-[pref.] (santhawa-) EN: friendship FR:
สันถวไมตรี[n.] (santhawamai) EN: goodwill ; friendly relations ; friendship FR:
สะพานมิตรภาพ[n. prop.] (Saphān Mitt) EN: Friendship Bridge FR: pont de l'Amitié [m]
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ) ; สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5[n. prop.] (Saphān Mitt) EN: Fifth Thai–Lao Friendship Bridge (Bueng Kan-Bolikhamsai) FR:
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์) ; สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1[n. prop.] (Saphān Mitt) EN: First Thai–Lao Friendship Bridge (Nong Khai–Vientiane) FR:
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 3 (นครพนม-คำม่วน) ; สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3[n. prop.] (Saphān Mitt) EN: Third Thai–Lao Friendship Bridge (Nakhon Phanom-Khammouane) FR:
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) ; สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4[n. prop.] (Saphān Mitt) EN: Fourth Thai–Lao Friendship Bridge (Chiang Khong-Houayxay) FR:
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) ; สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2[n. prop.] (Saphān Mitt) EN: Second Thai–Lao Friendship Bridge (Mukdahan-Savannakhet) FR:
สะพานมิตรภาพไทย-พม่า[n. prop.] (Saphān Mitt) EN: Thai-Myanmar Friendship Bridge FR:
สะพานมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น[n. prop.] (Saphān Mitt) EN: Thai-Japanese Friendship Bridge FR:
สันถวไมตรี[n.] (santhawamai) EN: friendship FR:
ส่งเสริมมิตรภาพ[v. exp.] (songsoēm mi) EN: improve frienship ; promote friendship FR:
ตัดไมตรี[v. exp.] (tat maitrī) EN: break off a friendship ; sever friendly relations ; become estranged ; break off relations FR: se brouiller
ตัดรอน[v.] (tatrøn) EN: break off a friendship ; stop seeing one another ; sever relations (with) FR: arrêter toute relation
ทอดสะพาน[v.] (thøtsaphān) EN: encourage ; initiate contact ; offer an olive branch ; extend a hand of friendship ; make things easy ; show willingness FR: jeter les ponts
ถือวิสาสะ[v. exp.] (theū wisāsa) EN: think s.o. would not mind one's doing because of friendship/familiarity ; take the liberty of ; be presumptuous ; presume ; make bold ; venture FR: prendre la liberté de

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า friendship
Back to top