ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

intimacy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *intimacy*, -intimacy-

intimacy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intimacy (n.) ความใกล้ชิด See also: ความสนิทสนม, ความคุ้นเคย Syn. closeness, familiarity
intimacy (n.) ความสัมพันธ์ทางเพศ Syn. sexual intercourse
English-Thai: HOPE Dictionary
intimacy(อิน'ทะมาซี) n. ความคุ้นเคย,ความใกล้ชิด,ความสนิทสนม,ความเข้าใจลึกซึ้ง,ความสนิทสนมในทางเพศ,ความเป็นเรื่องส่วนตัว, Syn. closeness
English-Thai: Nontri Dictionary
intimacy(n) ความคุ้นเคย,ความใกล้ชิด,ความสนิทสนม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intimacyความใกล้ชิดสนิทกับผู้อื่น, อยากใกล้ชิดสนิทสนมกับเพศตรงข้าม, การเสียเอกลักษณ์ของตน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเป็นกันเอง (n.) intimacy See also: cordiality, familiarity, friendliness, affection Syn. ความคุ้นเคย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is it now the butcher which is carrying out intimacy at your home address?ฉันอยากจะให้เข้าใจว่าตอนนี้ มันเป็นเขียง ซึ่งจะดำเนินการใกล้ชิด ที่อยู่ที่บ้านของคุณหรือไม่
That's the whole deal. That's what intimacy is all about.แค่นั้นพอแล้ว มันเป็นเรื่องส่วนตัว
'True Intimacy Friendly Foe. ''ศัตรูผู้เป็นมิตรสนิทสนมอย่างแท้จริง'
We've talked about your intimacy problem.เราพูดถึงปัญหาของคุณ อะไรคือแก่นของมัน
What's the core of it? Intimacy is combo of infinites.ความเป็นส่วนตัว คือองค์ประกอบของความไร้ขอบเขต
I'm definitely gonna have an intimacy problem with you if you keep dressing like that.ผมคงมีปัญหาเรื่องนี้กับคุณ ถ้าหากคุณยังแต่งตัวแบบนี้
Like, how can I help it if she gets turned on by sexual intimacy in places that we know we're gonna get caught?แบบนี้ ผมต้องหาวิธีช่วยเธอ ให้หายจากอาการเซ็กส์หมู่ซะแล้ว สถานภาพอย่างที่เป็นอยู่ ผมต้องจับให้ได้คาหนังคาเขามั้ย
Those who, like us have already found each other isolate themselves in the intimacy of songs and parades.อย่างเช่นคู่ของเรา ที่ได้พบแล้ว ซึ่งกันและกัน ...ต่างก็แยกกันไปหาที่ส่วนตัว บรรเลงเพลง และท่วงท่า
I have severe intimacy issues and a gun... so do yourselves a favor and don't look up.ผมเป็นคนโมโหง่าย และมีปืนอยู่ในมือ ฉะนั้น ช่วยทำตาม และอย่ามองเด็ดขาด
Can you even comprehend the intimacy of the mechanics of what I had to do to that woman?คุณเข้าใจใช่มั้ยว่าสิ่งที่ฉันต้องทำ กับผู้หญิงคนนั้นมันเป็นยังไง?
Orson, if we can't share a bed, It's going to hurt the intimacy of our marriage.ออร์สันถ้าเราไม่ได้นอนเตียงเดียวกัน ชีวิตคู่เราจะแย่
I speak of intimacy or "into-me-I-see".ผมพูดถึง \"สัมพันธ์ล้ำลึก\"\ หรือ \"เห็นลึกเข้ามาในตัวฉันเอง\"

intimacy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
薄厚[bó hòu, ㄅㄛˊ ㄏㄡˋ, 薄厚] meanness and generosity; intimacy and alienation

intimacy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
信愛[しんあい, shin'ai] (adj-na,n,vs) love and believe in; intimacy
急接近[きゅうせっきん, kyuusekkin] (n,vs) fast approach; quick intimacy
深間[ふかま, fukama] (n) depths; intimacy
誼;誼み;好;好み[よしみ;ぎ(誼);よしび(誼;好), yoshimi ; gi ( gi ); yoshibi ( gi ; kou )] (n) friendship; friendly relations; connection; relation; intimacy
交情[こうじょう, koujou] (n) intimacy; friendship
入魂[じっこん;じゅこん;じゅっこん;にゅうこん, jikkon ; jukon ; jukkon ; nyuukon] (adj-na,n) (1) intimacy; (2) putting one's heart and soul into
情交[じょうこう, joukou] (n,vs) intimacy; sexual intercourse
懇意[こんい, kon'i] (adj-na,n) kindness; intimacy; friendship; (P)
懇親[こんしん, konshin] (n) friendship; intimacy; (P)
[しん, shin] (n) (1) intimacy; closeness; friendliness; (2) close relative; (n-pref) (3) (See 親米,親アラブ) pro- (e.g. pro-American, pro-Japanese, etc.)
親しさ[したしさ, shitashisa] (n) (See 親しみ) intimacy; affection; familiarity
親しみ[したしみ, shitashimi] (n) intimacy; affection; familiarity; (P)
馴染み;馴染(io);馴じみ[なじみ, najimi] (n) intimacy; friendship; familiarity

intimacy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความเป็นกันเอง[n. exp.] (khwām pen k) EN: intimacy FR:
ความสัมพันธ์ทางเพศ[n. exp.] (khwām samph) EN: intimacy ; sexual intercourse ; affair FR: relation sexuelle [f] ; relation [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า intimacy
Back to top