ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

peaceable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *peaceable*, -peaceable-

peaceable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
peaceable (adj.) สงบสุข
English-Thai: HOPE Dictionary
peaceable(พี'ซะเบิล) adj. สงบ,สงบสุข,สงบได้,รักสันติ.
English-Thai: Nontri Dictionary
peaceable(adj) สงบสุข,เงียบสงบ,รักสงบ,รักสันติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
peaceable possessionการครอบครองโดยสงบ [ดู quiet possession] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I trust this simple ceremony convinced you of our peaceable intentions.เชื่อว่าพิธีกรรมของเรา ทําให้คุณรู้ว่าเรารักสันติ
If not, the peaceable Wachati will be obliterated.ถ้าไม่งั้น พวกวาชาติจะถูกล้างเผ่าพันธุ์

peaceable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
穏便[おんびん, onbin] (adj-na,n) gentle; peaceable; quiet; (P)

peaceable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
friedfertig; friedlich; versöhnlich; einlenkend {adj} | friedfertiger | am friedfertigstenpeaceable | more peaceable | most peaceable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า peaceable
Back to top