ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประ*, -ประ-

ประ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประ (v.) caress See also: stroke, fondle, smooth, anoint, apply Syn. สัมผัส, ลูบ
ประ (n.) hawksbill turtle See also: hawk turtle, sea turtle, Eretmochelys Imbricata
ประ (n.) freckle(s) See also: spot(s)
ประกบ (v.) tail See also: shadow, cover, keep under surveillance, follow closely Syn. ตามติด, คุมตัว, เกาะติด
ประกบ (v.) dovetail See also: splice, join, mesh, engage Syn. แนบชิดกัน, ทาบกัน, ประสาน, ยึด, ติด
ประกบกัน (v.) touch Syn. แตะ, กระทบ, แตะต้อง
ประกบตัว (v.) tail See also: shadow, cover, keep under surveillance, follow closely Syn. เกาะติด, ตามติด, เฝ้าติดตาม (ตัว) Ops. ปล่อยตัว
ประกบลง (v.) put over See also: lay over, put over Syn. ประทับลง, ทับลง
ประกวด (v.) contest See also: compete, contend, vie Syn. แข่งขัน
ประกวดความงาม (v.) enter a beauty contest See also: enter a beauty pageant
ประกวดนางงาม (n.) beauty contest See also: beauty pageant Syn. การประกวดนางงาม
ประกวดประขัน (v.) contend See also: contest, compete, vie Syn. ประชัน, ขันแข่ง, ชิงดีชิงเด่น, แข่งขัน
ประกวดราคา (v.) bid See also: tender, submit a tender, submit a bid
ประกอบ (v.) run See also: do, carry on, perform Syn. ทำ, ประกอบกิจ
ประกอบ (v.) be composed of See also: be compounded of/from, consist of, be comprised of
ประกอบ (v.) assemble See also: put together, fit together, form Syn. ประสม, ก่อรูป, รวมตัวกันขึ้น
ประกอบ (v.) support See also: supplement, be added to, be an accessory to Syn. เสริม, เพิ่มเติม
ประกอบ (v.) prepare (food) See also: cook, concoct, dress Syn. ปรุง, คลุกเคล้า, ผสม
ประกอบ (v.) make of Syn. ทำจาก
ประกอบกรรมชั่ว (v.) sin See also: commit a sin, do evil Syn. ทำชั่ว, ทำผิด, ประพฤติไม่ดี, กระทำผิด, ประพฤติชั่ว, ทำบาปทำกรรม Ops. ทำบุญ
ประกอบกรรมดี (v.) make merit See also: do good, perform good deeds Syn. ทำดี, ทำบุญทำกุศล, ทำบุญสุนทาน Ops. ทำบาปทำกรรม
ประกอบกรรมดี (v.) make merit See also: do merit, perform meritorious deeds, do good Syn. ทำดี, ทำบุญทำกุศล, ทำบุญทำทาน, ทำบุญสุนทาน Ops. ทำบาป
ประกอบการ (v.) engage in business See also: invest, run, manage Syn. ประกอบกิจการ
ประกอบการค้า (v.) trade See also: engage in trade, do business Syn. ค้าขาย
ประกอบการงาน (v.) work See also: be engaged in
ประกอบกิจ (v.) perform See also: do duty Syn. ปฏิบัติหน้าที่, ดำเนินการ, ปฏิบัติภารกิจ
ประกอบกิจ (v.) run See also: do, carry on, perform Syn. ทำ
ประกอบกิจการ (v.) engage in business See also: invest, run, manage
ประกอบขึ้น (v.) make See also: build, create Syn. กระทำ, ผลิตขึ้น, สร้างขึ้น, ก่อขึ้น
ประกอบคำ (v.) write words See also: compose words or expression
ประกอบคุณงามความดี (v.) do good See also: be virtuous, live a virtuous life Syn. ทำความดี
ประกอบด้วย (v.) feature Syn. มี, กอบด้วย, มีอยู่
ประกอบธุรกิจ (v.) run a business See also: manage a business
ประกอบพิธี (v.) perform a ceremony Syn. กระทำพิธี
ประกอบอาชีพ (v.) earn a living See also: make a living Syn. เลี้ยงชีพ, มีอาชีพ, ยังชีพ, ดำรงชีพ
ประกอบอาหาร (v.) cook See also: prepare food, dress Syn. ทำอาหาร, ปรุงอาหาร, เตรียมอาหาร, ทำกับข้าว, เข้าครัว, ทำครัว
ประกัน (v.) guarantee See also: insure, assure, warrant, ensure Syn. รับรอง, ยืนยัน
ประกันชีวิต (n.) life insurance Syn. สัญญาประกัน, สัญญาประกันชีวิต
ประกันตัว (v.) bail out See also: put up bail for, go bail for
ประกันภัย (n.) insurance Syn. สัญญาประกันภัย
English-Thai: HOPE Dictionary
active dutyประจำการ, Syn. full duty)
ancient historyประวัติศาสตร์ก่อนยุคสมัยอาณาจักรโรมัน (ก่อนปี A.D.476)
chief information officerประธานฝ่ายสารสนเทศใช้ตัวย่อว่า CIO (อ่านว่า ซีไอโอ) งานสารสนเทศเป็นงานที่สำคัญที่สุดงานหนึ่ง เพราะหน่วยงานนี้ก็คือหน่วยงานที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักนั่นเอง เป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ แล้วส่งผล (สารสนเทศ) ให้ผู้ที่มีอำนาจ ใช้ในการตัดสินใจ หรือเพื่อไม่ให้ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจผิดพลาดเพราะขาดข้อมูล (บางทีใช้ในความหมายเดียวกันกับหัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์)
grand inquisitorประธานคณะผู้สอบสวนความผิด
head gateประตูน้ำ
revision historyประวัติการปรับปรุงโปรแกรมหมายถึง ประวัติการปรับปรุงโปรแกรมแต่ละรุ่นตามลำดับ เช่น ประวัติการปรับปรุงโปรแกรม Adobe Illustrator จากฉบับ 1.0 ถึงฉบับ 3.2 ว่า ฉบับใดปรับปรุงในเรื่องใดบ้าง อย่างนี้เป็นต้น
ribosomeประกอบด้วยสาร ribonucleic acid (RNA) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการสังเคราะห์โปรตีนภายในเซลล์
synovial membraneประกอบด้วยเยื่อบาง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระดูกและกล้ามเนื้อ ทำหน้าที่ขับน้ำเมือกเหนียว ๆ เพื่อหล่อลื่นป้องกันการเสียดสี (synovial fluid)
a posteriori(เอ'โพสเทอรีออ'ไร) จากผลถึงเหตุ, จากประสบการณ์, จากการสังเกต
a4ใช้บอกขนาดของกระดาษที่เป็นที่นิยม มีความกว้างยาวประมาณ 210x297 มม. หรือ 8 1/4 x11 3/4 นิ้ว (ยุโรป) และ 8 1/2 x11 นิ้ว (อเมริกัน)
aback(อะแบค') adj.,adv. ถอยหลัง, งงงวย, ตกตะลึง, แล่นเรือทวนลม. -taken aback ประหลาดใจและยุ่งใจ (-S backward)
abasia(อะเบ' เชีย) การที่ไม่สามารถจะเดินได้เพราะขาดการประสานกันของกล้ามเนื้อ
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
about(อะเบาทฺ') adj. รอบ ๆ , อ้อม, เวียนรอบ, ราว, ประมาณ, ติดตัว, ข้าง ๆ ตัว,ในที่ต่าง ๆ , เกี่ยวกับ, แพร่หลาย, ทั่ว, ใกล้, ในราว, หันกลับ, หมุนกลับ, หมุนเวียน, เคลื่อนไหว, Syn. regarding, concerning, around
abroad(อะบรอด') adj.,adv. ข้างนอก, ต่างประเทศ, แพร่หลาย, ไปทั่ว, พิศวง, ไม่หนักแน่น, ไม่ตรงประเด็น, Syn. circulating, outdoors
absorption coefficientสัมประสิทธิ์ของอัตราที่ลดลงของความเข็มช้นของรังสีเมื่อผ่านสาร ๆ หนึ่ง
abstemious(แอบสที' เมียส) adj. ตามอัตภาพ, พอประมาณ (อาหารการกิน), Syn. moderate)
abstinence(แอ็บ' สทิเนินซฺ) n. ความพอประมาณ, ความพอเหมาะ, การบังคับใจตัวเอง
accelerator boardแผ่นวงจรเร่งความเร็วหมายถึงแผ่นวงจรพิเศษ ที่เมื่อนำมาเสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว จะมีผลทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น แผ่นวงจรประเภทนี้จะมีตัวประมวลผล (processor) ที่ทำงานเร็วกว่าตัวประมวลผลเดิม
access methodวิธีเข้าถึงโปรแกรมสำหรับเข้าถึงหมายถึง ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งสำหรับการเก็บและเรียกใช้ข้อมูลมี 2 วิธี คือ วิธีการเข้าถึงโดยตรง (direct) หรือโดยสุ่ม (random) และวิธีการเข้าถึงโดยอ้อม (indirect) หรือโดยลำดับ (sequential) ดู direct และ indirect access ประกอบ
access timeช่วงเวลาเข้าถึง (ข้อมูล) หมายถึง เวลาที่ใช้ในการที่หัวอ่าน (บางทีเรียกหัวเข็ม) ของหน่วยบันทึกจะสามารถอ่านแฟ้มข้อมูล หรือดึงข้อมูลออกมาจากที่เก็บข้อมูล เช่น จากจานบันทึก หรือฮาร์ดดิสก์ หากใช้เวลาเข้าถึงข้อมูลน้อย ก็หมายความว่า อ่านได้เร็ว ดู direct access, indirect access, random access, sequential access, immediate access ประกอบ
accessary(แอคเซส' ซารี) n.,adj.การสมคบ, ผู้สมคบ, ผู้ร่วมมือ, สิ่งประกอบ, ซึ่งสมคบ, ซึ่งประกอบด้วย, Syn. accessory)
accessoriesโปรแกรมประกอบหมายถึงโปรแกรมต่าง ๆ ที่โปรแกรมระบบเตรียมให้มาไว้ใช้เป็นโปรแกรมประกอบ หรือโปรแกรมที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งาน เช่น โปรแกรมประกอบของโปรแกรม ระบบวินโดว์ 95 หรือ 98 จะมีโปรแกรม NotePad, Paint, WordPad , Multimedia, Calculator เป็นต้น
accessory(แอคเซส' โซรี) n.,adj. ผู้สมรู้ร่วมคิด, ส่วนประกอบ, อุปกรณ์, ของเพิ่มเติม, ของประกอบ, ผนวก, สังกัด, สมคบ, ร่วมมือ -accessoriness n., Syn. supplement
accessory nerveเส้นประสาท cranial nerve เส้นที่ 11
accident(แอค' ซิเดินทฺ) adj.,n. บังเอิญ, อุบัติเหตุ,ส่วนประกอบ,พื้นทีไม่เรียบ, Syn. mischance)
accidental(แอคซิเดน' เทิล) adj.,n. บังเอิญ, ส่วนประกอบ, ลักษณะสังกัด, ส่วนที่ไม่เรียบ, เครื่องหมาย (ดนตรี) ชั่วคราว. -accidentally adv., Syn. unexpected)
accompaniment(อะคอม' พะนิเมินทฺ) n. สิ่งเสริม, สิ่งที่ตามมา, สิ่งประกอบ, ร้องตาม, ร้องร่วม, คลอเสียง, Syn. supplement)
accompany(อะคัม' พะนี) vt. มากับ, ไปกับ ,ติดตาม, เป็นเพื่อน, ประกอบ, คลอเสียง, เครื่องประกอบ, ดนตรีคลอเสียง, Syn. go along with)
accord(อะคอร์ด') vi.,vt.,n. สอดคล้อง, ยอมตามตกลง, ความสอดคล้อง, ข้อตกลง, เสียงดนตรี ที่ประสานกัน, Syn. concede, admit, allow,
accra(แอคค' คระ, อะครา') n. เมืองท่าและเมืองหลวงของประเทศกานา (Akkra)
accumulatorตัวสะสมเป็นหน่วยความจำ ซึ่งอยู่ในหน่วยคำนวณและตรรกะ (arithmetic and logical unit) ของคอมพิวเตอร์ เป็นที่ใช้สำหรับเก็บผลบวก หรือ การคำนวณอื่น ๆ และผลของการเปรียบเทียบเอาไว้ ถ้ามีหลายตัว มักเรียกว่า เรจิสเตอร์ (register) ดู register ประกอบ
accusation(แอคคิวเซ' เชิน) n. การกล่าวหา, คำประนาม, การตำหนิ, การกล่าวโทษ, การใส่ความ, Syn. allegation
acervulomaโรคเนื้องอกในสมองที่ประกอบด้วย psammoma bodies
facet(แฟส'ชิท) n. ด้าน,เหลี่ยม,หน้าของเพชรพลอยที่เจียระไนแล้ว,หน้าประกบ,หน้า,หน้าเล็ก ๆ ของตาแมลง,แง่ปัญหา. vt. เจียระไน
acetal(แอส' ซิทัล) n. สารประกอบแอลกอฮอลกับ aldehyde
acetate(แอส' ซิเทท) n. เกลือหรือ ester ของ acetic acid, เส้นใยสังเคราะห์ที่ทำจากสารประกอบ acetic ester ของเซลลูโลส
acetic acid chem.ส่วนประกอบสำคัญองน้ำส้มสายชู; (constituent of vinegar)
acetous(แอส' ซิทัส) adj. ประกอบด้วย acetic acid, เปรี้ยว., Syn. acetose
acetyl(อะเซท' ทิล) adj. ประกอบด้วย acetyl group
English-Thai: Nontri Dictionary
agenda(n) ระเบียบวาระการประชุม
abash(vt) ทำให้เขิน,ทำให้อาย,ทำให้ประหม่า
about(adv,pre) ประมาณ,เกือบ,รอบ,เกี่ยวกับ,ราวๆ,ประมาณ
abroad(adv) ในต่างประเทศ,นอกประเทศ,นอกบ้าน,กว้างออกไป
absence(n) การไม่มา,การไม่อยู่,การขาดประชุม,การไม่มี
absent(adj) ไม่มา,ไม่อยู่,ขาดประชุม,ไม่มี
abstemious(adj) ตามอัตภาพ,พอประมาณ
abut(vi) ติดต่อกับ,จด,ประชิด,ติดกัน
accessory(n) ส่วนประกอบ,อุปกรณ์
adept(adj) ชำนาญ,เชี่ยวชาญ,มีประสิทธิภาพ,เก่ง
adjoin(vi,vt) ใกล้กัน,ประชิดกับ,ชิดกัน,ติดกับ
administer(vt) จัดการ,บริหาร,ปกครอง,อำนวยการ,ให้,เป็นประโยชน์
admission(n) การอนุญาตให้เข้า,ค่าผ่านประตู,การยอมรับ,การรับเข้า
adorn(vt) ประดับ,ตกแต่ง
adornment(n) การประดับ,การตกแต่ง,เครื่องประดับ,เครื่องตกแต่ง
adulate(vt) ยกย่องสรรเสริญ,ประจบสอพลอ
adulation(n) การยกย่องสรรเสริญ,การประจบสอพลอ
adultery(n) การเป็นชู้,การผิดประเวณี,การนอกใจ
advantage(n) ผลประโยชน์,คุณ,ความได้เปรียบ
advantageous(adj) เป็นประโยชน์,ได้เปรียบ
advertise(vt) โฆษณา,ประกาศ,แจ้งความ
advertisement(n) การโฆษณา,การประกาศ,การแจ้งความ
affirmation(n) การประกาศ,การยืนยัน,การรับรอง
affront(n) การสบประมาท,การดูถูก,การดูหมิ่น
agglutinate(vi) รวมกัน,เกาะติดกัน,ประกอบกัน
aha(int) คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือพอใจ
aim(n) การเล็ง,จุดประสงค์,จุดมุ่งหมาย
neuralgia(n) โรคประสาท
alien(adj) ต่างด้าว,ต่างประเทศ,ต่างลักษณะ,แปลก
alkaline(adj) เกี่ยวกับด่าง,เป็นด่าง,ประกอบด้วยด่าง
almanac(n) ปูม,ปฏิทินบันทึกเหตุการณ์,ปฏิทินประจำปี
aluminous(adj) ประกอบด้วยอลูมิเนียม
always(adv) เสมอ,นิจสิน,ทุกเวลา,ตลอดเวลา,เป็นประจำ,ตลอดไป
amaze(vt) ทำให้สนเท่ห์,ทำให้ประหลาดใจ,ทำให้พิศวงงงงวย
amazement(n) ความสนเท่ห์,ความประหลาดใจ,ความพิศวง,ความงงงวย
amazing(adj) น่าสนเท่ห์,น่าพิศวง,น่าอัศจรรย์,น่าประหลาด
anathematize(vt) สาปแช่ง,ประณาม,แช่งด่า
annalist(n) ผู้บันทึกเหตุการณ์ประจำปี
annals(n) สมุดบันทึกเหตุการณ์ประจำปี,หนังสือประจำปี
annotate(vt) บันทึกหมายเหตุ,ทำหมายเหตุประกอบ,อธิบาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abducent nerveประสาทแอบดิวเซนต์, ประสาทสมองเส้นที่ ๖ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
accessory nerveประสาทแอกเซสซอรี, ประสาทสมองเส้นที่ ๑๑ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
accumbentประกับหน้า [ใบเลี้ยง, อับเรณู] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
adjacentประชิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
antecedentsประวัติความประพฤติ (ของจำเลย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
anthologyประชุมบทนิพนธ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
appliedประยุกต์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
auditory nerve; nerve, acoustic; nerve, vestibulocochlearประสาทหู, โสตประสาท, ประสาทการได้ยิน, ประสาทสมองเส้นที่ ๘ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
box wrench; ring spannerประแจแหวน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
canon lawsประมวลกฎหมายโรมันเกี่ยวกับศาสนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
case historyประวัติผู้ป่วย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
categoryประเภท, ปทารถะ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
chairmanประธาน, ประธานที่ประชุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
chargeประจุ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Chef de l'Etat (Fr.)ประมุขแห่งรัฐ (ก. ฝรั่งเศส) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chief executive officer (CEO)ประธานบริหาร (ซีอีโอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
chief information officer (CIO)ประธานฝ่ายสารสนเทศ (ซีไอโอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
civil societyประชาสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
codex (L.)ประมวลกฎหมายโรมัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cognitionประชาน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
communityประชาคม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
compoundประกอบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
conjunctive proposition; conjunction; conjunctive statementประพจน์เชื่อม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
countryประเทศ, บ้านเมือง, ชนบท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
declareประกาศ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
democracyประชาธิปไตย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
demographyประชากรศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
developed countryประเทศพัฒนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
developing countryประเทศกำลังพัฒนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dilatoryประวิงเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
diplomaประกาศนียบัตรชั้นสูง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
doubt, benefit ofประโยชน์แห่งความสงสัย (ที่ยกให้แก่จำเลย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
economically active populationประชากรที่ทำงานทางเศรษฐกิจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
efficacyประสิทธิพลัง, การก่อผล, ความชะงัด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
efficiencyประสิทธิภาพ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
empiricismประสบการณ์นิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
energetic efficiency; exergetic efficiency; rational efficiency; second law efficiencyประสิทธิภาพตามกฎข้อที่สอง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
estimateประมาณการ, ประมาณค่า, ประมาณจำนวน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
exciter nerve; nerve, excitatoryประสาทเร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
facial nerveประสาทเฟเชียล, ประสาทสมองเส้นที่ ๗ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abducens Nerveประสาทสมองเส้นที่ 6, เส้นประสาทสมองคู่ที่ 6, ประสาทที่ 6, ประสาทแอบดูเซนส์, ประสาทสมองคู่ที่ 6, ประสาทสมองส่วนที่ 6, ประสาทสมองที่หก [การแพทย์]
Accessory Nerveประสาทสมองเส้นที่ 11, ประสาทสมองคู่ที่ 11, ประสาทแอกเซสซอรี, ประสาทแอกเซสซอรีย์, เส้นประสาทช่วย, ประสาทสมองที่สิบเอ็ด, ประสาทที่ 11 [การแพทย์]
Achievementประสบความสำเร็จ, ชัยชนะจากอุปสรรคทั้งปวง, ความสำเร็จ, ความสำเร็จของงาน, สัมฤทธิ์ผล, ประสิทธิผล, ความสำเร็จของงาน [การแพทย์]
Advantagesประโยชน์ [การแพทย์]
Aglaia Odorata Lourประยงค์(พืช) [การแพทย์]
Anchovy fisheriesประมงปลากะตัก [TU Subject Heading]
Andean Community (Communidad Andina - CAN)ประชาคมแอนเดียน
Annihilationประลัย, ปฏิกิริยาระหว่างอนุภาคกับปฏิยานุภาคของอนุภาคนั้นๆ แล้วอนุภาคทั้งสองหายไปกลายเป็นรังสีแกมมาพลังงานเท่ากันเคลื่อนที่ออกไปในทิศทางตรงข้ามกัน เช่นการรวมตัวของอิเล็กตรอนกับโพซิตรอน ได้รังสีแกมมาพลังงานรวม 1.02 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์
Auditory Nerveประสาทสมองคู่ที่ 8, ประสาทสมองคู่ที่ 8, เส้นประสาทสำหรับรับการได้ยิน, ประสาทสมองที่แปด [การแพทย์]
Auricular Nerve, Greaterประสาทใบหูเส้นใหญ่ [การแพทย์]
Bailประกันตัว (ผู้ต้องหา) [TU Subject Heading]
Bas-reliefประติมากรรมนูนต่ำ [TU Subject Heading]
Bright Spotประกายวาวๆ [การแพทย์]
Capitalist countryประเทศทุนนิยม [เศรษฐศาสตร์]
Central Nervous Systemประสาทกลาง,ระบบ;ระบบประสาทส่วนกลาง;ระบบสมองส่วนกลาง;ระบบประสาทกลาง;ประสาทส่วนกลาง;ระบบศูนย์กลางประสาท;สมองส่วนกลาง [การแพทย์]
Certificationประกาศนียบัตร [TU Subject Heading]
Chargeประจุ,อัดแบตเตอรี่,เก็บประจุไฟฟ้าไว้ [การแพทย์]
Civil societyประชาสังคม [TU Subject Heading]
Climbersประเภทไต่บันได [การแพทย์]
Codeประมวลกฎหมาย [เศรษฐศาสตร์]
Collaborationประสานงาน [การแพทย์]
Commonwealth of Independent Statesประชาคมรัฐเอกราช [TU Subject Heading]
Country credit riskประเทศที่มีความเสี่ยงด้านสินเชื่อ [เศรษฐศาสตร์]
Democracyประชาธิปไตย [TU Subject Heading]
Demographyประชากรศาสตร์ [TU Subject Heading]
Developed Countriesประเทศที่พัฒนาแล้ว [การแพทย์]
Eastern African Communityประชาคมแอฟริกาตะวันออก
Efficiencyประสิทธิภาพ [เศรษฐศาสตร์]
Electric Chargeประจุไฟฟ้า [การแพทย์]
Empiricismประสบการณ์นิยม [TU Subject Heading]
Evaluateประเมิน [การแพทย์]
Experienceประสบการณ์ [TU Subject Heading]
Facial Nerveประสาทหน้า,ประสาทสมองที่เจ็ด,ประสาทสมองเส้นที่7,ประสาทสมองคู่ที่7,เส้นประสาทสมองเส้นที่เจ็ด,เส้นประสาทสมองคู่ที่เจ็ด,เส้นประสาทเฟเชียล,เส้นประสาทสมองเส้นที่7,ประสาทที่7,ประสาทสมองที่7 [การแพทย์]
Funeral customs and rites ; Mortauaryประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับศพ [TU Subject Heading]
Glossopharyngealประสาทสมองคู่ที่ 9, [การแพทย์]
Highly indebted countryประเทศที่มีหนี้สินมาก [เศรษฐศาสตร์]
Historyประวัติ [TU Subject Heading]
Insuranceประกันภัย [TU Subject Heading]
Knock Down Effectประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงชนิดตาย-ตกทันที [การแพทย์]
Lighthousesประภาคาร [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
sandwich (vt.) ประกบ See also: ใส่ไปในระหว่างสองสิ่ง
dovetail into (phrv.) ประกบเข้าด้วยกัน (ปกติใช้กับการประกบไม้)
veneer (vt.) ประกบแผ่นไม้หรือพลาสติกบนหน้าไม้ Syn. coat
assemble (vt.) ประกอบ
fit up (phrv.) ประกอบ (ชั่วคราว) See also: สร้าง (ชั่วครู่) Syn. clap together
accompany (vt.) ประกอบกับ See also: ร่วมกับ Syn. supplememt
supplememt (vt.) ประกอบกับ See also: ร่วมกับ
bromize (vi.) ประกอบกับโบรมีน
hybrid (adj.) ประกอบขึ้นจากหลายส่วน
modify (vt.) ประกอบคำกริยา (ทางไวยากรณ์) See also: ขยายความ
be composed of (vi.) ประกอบด้วย Syn. be formed of
be composed of (vt.) ประกอบด้วย Syn. hold, include
be formed of (vi.) ประกอบด้วย Syn. be composed of
compose (vt.) ประกอบด้วย Syn. constitute, make up
compose of (phrv.) ประกอบด้วย Syn. comprise of, consist in
comprise (vt.) ประกอบด้วย
comprise of (phrv.) ประกอบด้วย Syn. compose of, consist in, consist of
consist (vi.) ประกอบด้วย Syn. be formed of, be composed of
consist in (phrv.) ประกอบด้วย Syn. compose of, comprise of, consist of, inhere in
consist of (phrv.) ประกอบด้วย Syn. compose of, comprise of, consist in, inhere in
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
That's the point!ประเด็นนั่นแหล่ะ
What's your point?ประเด็นของคุณคืออะไร
One country I would like to visit is Franceประเทศหนึ่งที่ฉันอยากจะไปเที่ยวคือ ฝรั่งเศส
This door opens outwardsประตูนี้เปิดออกไปสู่ด้านนอก
Weird! You told the boss?ประหลาด คุณบอกหัวหน้าหรือยัง?
You can go through that gate, over thereคุณสามารถผ่านไปที่ประตูนั่น ตรงนั้น
He had spent a long time in this countryเขาใช้เวลามากในประเทศนี้
You have no idea what your meeting was about?คุณไม่ทราบหรือว่าการประชุมของคุณเกี่ยวกับเรื่องอะไร
Someone left you on my doorstepใครบางคนทิ้งคุณไว้ตรงประตูบ้านฉัน
His secretary set the meetingเลขาฯของเขาจัดการประชุมนี้
They have another purpose?พวกเขามีวัตถุประสงค์อื่นหรือ
Anything you can tell us would be helpfulสิ่งใดก็ตามที่คุณสามารถบอกกับเราได้จะเป็นประโยชน์
I'll tell you in a minuteฉันจะบอกกับคุณอีกสักประเดี๋ยวนี้แหล่ะ
He has not yet told us his purposeเขายังไม่ได้บอกพวกเราถึงจุดประสงค์ของเขาเลย
We thought you were in troubleพวกเราคิดว่าคุณกำลังประสบปัญหาอยู่
It was no useมันไม่มีประโยชน์
He is impressed with your workเขาประทับใจกับงานของคุณ
I'd like you to organize a meeting for meผมอยากให้คุณจัดการประชุมให้หน่อย
The meeting is put offการประชุมเลื่อนออกไป
Would you please open the door for me?คุณช่วยกรุณาเปิดประตูให้ฉันหน่อยได้ไหม
She doesn't have much experienceเธอมีประสบการณ์ไม่มากนัก
Just a momentรอประเดี๋ยวครับ ถือสายไว้ก่อน
It was a terrible experienceมันเป็นประสบการณ์ที่แย่มาก
Don't you think it's weird?คุณไม่คิดว่ามันแปลกประหลาดหรือ
He's trying to impress youเขาพยายามที่จะทำให้คุณประทับใจ
I'll walk you to the doorฉันจะเดินไปส่งคุณที่ประตู
Did you decorate and furnish it yourself?คุณตกแต่งประดับประดามันด้วยตนเองหรือนี่
I'll meet you at the doorฉันจะไปพบคุณที่ประตูทางเข้านะ
What kind of job?งานประเภทไหนกัน
I like the experience of being in…ฉันชอบประสบการณ์ที่ได้อยู่ใน...
And I experience many different types of countriesและได้ประสบการณ์ในประเทศต่างๆ หลากหลาย
I have a lot of experiences in teachingฉันมีประสบการณ์ในการสอนมากมาย
I try really hard not to eat junk foodฉันพยายามอย่างหนักที่จะไม่ทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ (อาหารขยะ)
I've been to many countries, many placesฉันไปมาหลายประเทศ หลายสถานที่
Where in Thailand are you from?คุณมาจากที่ไหนในประเทศไทย?
A lot of parent attended the meetingพ่อแม่จำนวนมากเข้าร่วมการประชุม
Then I must do it for your own goodถ้างั้นฉันต้องทำมันเพื่อประโยชน์ต่อคุณ
I have a meeting nowฉันมีประชุมตอนนี้
I have a meeting in a few minutesฉันมีประชุมในอีกไม่กี่นาทีนี้
I have a meeting soonฉันมีประชุมเร็วๆ นี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I beg your pardon. The-the-the president president?ฉันขอหล่ะ ประ ประธานาธิบดี
It's...sort of use it as something else.ประ.. ประมาณว่าทำอีกอย่าง
UM, APPARENTLY HIS COUSIN DID SOME TIME HERE IN HIS YOUTH.ประกฏว่า ญาติของเค้า เคยใช้เวลาช่วงนึงที่นี่สมัยเด็ก
Huddle up, bros. Let's go deep, baby. Let's go deep.ประกบตัวไว้ เพื่อน ฉันอยากให้นายเจาะ ตัวประกบเข้าไป
Dink, compensate for the pull of planet G8 and go full throttle!ประกบพวกมันจากใต้น้ำแข็ง และตามเส้นทางพวกมัน
This can be sleazy, so brace yourself.ประกบมือของเราแบบนี้ เพื่อไม่ให้เราตื่นเต้นจนเกินไป
Well, after you shut itdown and gril this is a hot sandwich, sweetheart.ประกบแล้วปิ้งเลย นี่แซนด์วิชร้อนนะจ๊ะ
Contest...what contest?ประกวด ... อะไรประกวด?
A singing competition?ประกวดแข่งร้องเพลงเหรอ
Putting together the crystal skull gives us leverage either way.ประกอบกระโหลกคริสตัล เข้าด้วยกัน จะให้พลังเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
I figured the stress of the seizure lab would drive inflammation even higher, lead to optic neuritis.ประกอบกับผลของ แล็ปโรคลมชัก มันจะทำให้การเผาผลาญสูงขึ้น ทำให้การมองเห็นผิดปกติ
Along with all sorts of other unpleasant surprises.ประกอบกับสิ่งประหลาดใจที่ไม่พึงปรารถนาต่างๆ
Combine that with those narrow vessels,ประกอบกับอาการเส้นเลือดแคบ
Assembled in Changzhou. Full titanium core, no alloys.ประกอบขึ้นที่ฉางโจว ไทเทนี่ยมล้วนๆ ไม่ผสมโลหะ
I was using them to generate something called plasma.ประกอบขึ้นมาเอาไว้เพื่อ เอ่อ สร้างอะไรที่เรียกว่าพลาสม่า
This is hard. Think carefully. Have confidence.ประกอบด้วยกระดูกประมาณ 200 ชิ้น เซลล์ 6 หมื่นล้านเซลล์ และยีนส์อีก 22,000 ยีนส์
It contains the solemn and tranquil daily lives...ประกอบด้วยความจริงจังและชีวิตประจำวันอันสงบ
It's made up of lots of stars and lots of celestial phenona....ประกอบด้วยดวงดาวมากมาย แล้วก็กลุ่มดาวจักร..
It contains a central passage and three chambers, or cists...ประกอบด้วยทางเดินส่วนกลาง และ ห้องโถง 3 ห้อง, หรือคีสท์...
It's massive, containing hundreds of rooms, all built around a central core.ประกอบด้วยห้องเป็นร้อยๆห้อง ทั้งหมดถูกสร้างล้อมรอบใจกลาง
Composed of crushed quartz, sand, calcite, lime, and alkalis.ประกอบด้วยแร่ควอทบด ทราย แคลไซด์ ปูนขาว และด่าง
Man,you know,'67 -- impala's best year,if you ask me.ประกอบปี 67, รุ่นที่สวยที่สุดของ อิมพาล่า,
I will be doing a number from the seminal classic movie Victor/Victoria.ประกอบภาพยนตร์คลาสสิควิคเตอร์ วิคตอเรีย
Let's put it back together and find out what's missing.ประกอบรถกลับและหาบางอย่างที่หายไป
Putting together a jigsaw of a nude centerfold was Walter's idea of how to explain- What was it?ประกอบเข้าด้วยกัน ภาพจิ๊กซอ เป็นภาพเปลือยหน้ากลาง ซึ่งเป็นความคิดของวอลเตอร์ เพื่ออธิบาย-- มันคืออะไรล่ะ?
Synchronize established, ISI ready to copy.ประกอบเรียบร้อยแล้ว รอรับคำสั่ง
Machined them right here, in-house.ประกอบเอง ที่นี่แหละ
You have a bulletin board with lots of nice pictures on it.ประกอบไปด้วย ภาพสวยๆ แปะอยู่บนนั้น
Covered in clues, pictures, leads--ประกอบไปด้วย เงื่อนงำต่างๆ รูปถ่าย ตัวนำทาง--
With the exception of law enforcement, emergency, nobody gets in or out without passing through a checkpoint, you understand?ประกอบไปด้วยทีมเจ้าหน้าที่ ตำรวจ และหน่วยฉุกเฉิน ไม่ให้ใครเข้าและออก จากจุดตรวจ เข้าใจไหม?
The insurance is due.ประกันก็หมดสัญญาแล้ว
So, Conrad's silo insurance doesn't cover roof repairs?ประกันของคอนราดไม่รวมค่าซ่อมหลังคาเหรอ
Nah, Tami-Lynn tried to sign up for Obamacare on the Internet, but I came back five minutes later, she was looking at black cocks.ประกันของนายไม่คุ้มครองเรื่องนี้หรือไง ไม่อะ แทมิลินน์พยายามจะสมัคร โอบามาแคร์ทางอินเทอร์เน็ต แต่พอฉันกลับมา 5 นาทีหลังจากนั้น เธอกำลังจ้องไข่ดำอยู่
My insurance would cover you.ประกันของผมจะครอบคลุมถึงคุณ
My insurance covers, like, one Band-Aid a year.ประกันของผมน่ะ คงได้มาแค่ผ้าพันแผลซักชิ้นมั้ง เมเจอร์ ?
My insurance was supposed to take care of it all.ประกันของผมน่าจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้
We need to take action here. They're not gonna go away unless we do.ประกันของเรา ครอบคลุมที่ปรึกษา
Pam's insurance ain't gonna cut it.ประกันของแพม จ่ายไม่ไหวแน่
Consolidated Insurance.ประกันครบวงจร สวัสดีคะ
The insurance covers it, right?ประกันครอบคลุมมันใช่มั้ย?

ประ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
お知らせ[おしらせ, oshirase] Thai: หมายประกาศ English: Notification
ワークステーション[わーくすてーしょん, wa-kusute-shon] Thai: เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง มักใช้ในงานวิจัย English: workstation
[かい, kai] Thai: การประชุม English: meeting
会議[かいぎ, kaigi] Thai: การประชุม ค่อนข้างเป็นทางการ English: meeting
使用[しよう, shiyou] Thai: การประยุกต์ใช้ English: application
保険[ほけん, hoken] Thai: การประกัน English: insurance
全国[ぜんこく, zenkoku] Thai: ทั่วประเทศ English: country-wide
全国[ぜんこく, zenkoku] Thai: ทั้งประเทศ English: whole country
利用[りよう, riyou] Thai: การประยุกต์ใช้ English: application
利用[りよう, riyou] Thai: การใช้ประโยชน์ English: utilization
効力[こうりょく, kouryoku] Thai: ประสิทธิผล English: efficacy
区分[くぶん, kubun] Thai: การแบ่งประเภท English: section
南アルプス[みなみあるぷす, minamiarupusu] Thai: เทือกเขาแอลป์ใต้(ในประเทศญี่ปุ่น) English: southern alps (of Japan)
召し上がる[めしあがる, meshiagaru] Thai: รับประทาน(รูปสุภาพใช้กับประธานที่เป็นผู้อื่น ไม่ใช่ผู้พูด) English: to eat (pol)
[くに, kuni] Thai: ประเทศ English: country
外交[がいこう, gaikou] Thai: การฑูตระหว่างประเทศ English: diplomacy
大人[おとな, otona] Thai: คำที่ใช้เรียกคนประมาณตามอายุ English: adult
学会[がっかい, gakkai] Thai: การประชุมสัมมนาทางวิชาการ English: academic meeting
寄付[きふ, kifu] Thai: การบริจาคหรือมอบเงินให้แก่บุคคลอื่นเพื่อนำไปใช้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสั English: donation
小学[しょうがく, shougaku] Thai: ระดับชั้นการศึกษา,ประถมศึกษา English: grade school
小物[こもの, komono] Thai: ของจำพวกเครื่องประดับ English: accessories
懇切[こんせつ, konsetsu] Thai: ลักษณะที่ละเอียดประณีตเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจง่าย English: exhaustiveness
採用[さいよう, saiyou] Thai: นำมาประยุกต์ใช้ English: adapt
整合[せいごう, seigou] Thai: การประสานเข้ากัน English: coordination
日本[にっぽん, nihon] Thai: ประเทศญี่ปุ่น English: Japan
日本[にほん, nihon] Thai: ประเทศญี่ปุ่น English: Japan
日記[にっき, nikki] Thai: บันทึกประจำวัน English: diary
時差[じさ, jisa] Thai: ความต่างของเวลาระหว่างประเทศหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่ง English: time difference
歴史[れきし, rekishi] Thai: ประวัติศาสตร์ English: history
毎月[まいげつ, maigetsu] Thai: ประจำทุกเดือน English: monthly
海外[かいがい, kaigai] Thai: ต่างประเทศ English: foreign
目的[もくてき, mokuteki] Thai: จุดประสงค์ English: purpose
[べい, bei] Thai: คำเรียกประเทศอเมริกา English: Bei (pl)
組み込む[くみこむ, kumikomu] Thai: ประกอบไปด้วย English: to include
組合せ[くみあわせ, kumiawase] Thai: การประกอบ English: combination
経る[へる, heru] Thai: มีประสบการณ์ English: to experience
総合[そうごう, sougou] Thai: ประกอบด้วยหลายส่วน English: synthesis (vs)
行事[ぎょうじ, gyouji] Thai: งานหรือพิธีการที่จัดขึ้นเป็นประจำเป็นประเพณีหรือธรรมเนียมของสังคม
要旨[ようし, youshi] Thai: ประเด็นสำคัญ English: essentials
評価[ひょうか, hyouka] Thai: การประเมิน English: valuation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประ
Back to top