ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

concoct

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *concoct*, -concoct-

concoct ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
concoct (vt.) ทำจากหลายส่วนประกอบ
concoct (vt.) วางแผน Syn. plan, devise
concocted (adj.) ซึ่งสร้างเรื่องขึ้น Syn. invented, unreal, fictitious
concoction (n.) เรื่องโกหก See also: เรื่องแหกตา, เรื่องหลอกลวง Syn. exaggeration Ops. truth
concoction ( n.) ส่วนผสม See also: ของผสม, สารผสม Syn. compound
English-Thai: HOPE Dictionary
concoct(คอนคอคทฺ') {concocted,concocting,concocts} vt. ปรุง,ประกอบขึ้น,ผสมกันเป็น,กุเรื่อง,แต่งขึ้น, Syn. blend,mix
concoction(คอนคอค'เชิน) n. การปรุง,การประกอบขึ้นเป็น,การกุเรื่องขึ้น, Syn. mixture
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หม้อยา (n.) pot for boiling medicinal concoctions
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Concoct all these religions?จะแต่งเรื่องศาสนาขึ้นมาทำไม?
What are they pumping into your nostrils? What is this concoction? You're turning blue, Sam.เขาอัดอะไรใส่จมูกคุณเนี่ย
Oh, I was just concocting this very plan.โอ้, ฉันคนเดียวเท่านั้น ที่เหมาะสมกับแผนนี้
Nothing but an arrant fraud, concocted from piss and ink.มันก็แค่ยาปลอม ที่ผสมขึ้นจากฉี่และหมึก
That's a lovely theory you've concocted, nathaniel.เป็นทฤษฎีที่ดีนี่ นายคิดเอาเองทั้งนั้น นาธาเนียล
Now, as I was saying, I prepared some concoctions this morning.ฉันพูดถึงไหนแล้วเนี่ย เช้านี้ ฉันได้เตรียมส่วนผสม
You even concocted the cover story... that young Jason had died in a bombing in Sarajevo.เจ้าสร้างเรื่องหลอกให้ทุกคนคิด ว่าหนุ่มน้อยเจสัน ตายในการระเบิดที่ซาราเยโร
So many naughty concoctions! Oh-- And so many reasons to be angry--มีแผนซนๆ มากมาย หลายเหตุผลให้โกรธ
Nature's full of powerful concoctions.ธรรมชาติประกอบไปด้วย สิ่งมีอำนาจต่างๆ
Do what you can, and if you succeed, then I'll enjoy whatever horror you concoct.ทำในสิ่งที่เธอทำได้ แล้วถ้าสำเร็จ แล้วฉันจะได้เพลิดเพลินกับสิ่ง \ น่ากลัวที่กุเรื่องขึ้น
Primitive, antediluvian, pseudo-psychological concoctions meant to mess with your head.ของโบราณ,ยุคก่อนน้ำท่วมโลก ส่วนผสมหลอกทางด้านจิตใจ เพื่อเข้าไปป่วนในสมองของคุณ
But of all the scenarios that I concocted, my parents being...แต่ทุกสถานการณ์ที่ฉันแต่งขึ้น พ่อแม่ของฉันเป็น..

concoct ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
编造[biān zào, ㄅㄧㄢ ㄗㄠˋ, 编造 / 編造] compile; draw up; work out; fabricate; invent; concoct; make up; cook up; create out of the imagination

concoct ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
捏ね上げる;こね上げる[こねあげる, koneageru] (v1,vt) (1) to knead thoroughly; to work up; (2) to concoct; to make up
虚構[きょこう, kyokou] (n) (1) fiction; fabrication; concoction; (adj-no) (2) fictitious; fictional; imaginary; (P)

concoct ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปั้นน้ำเป็นตัว[v. exp.] (pan nām pen) EN: make something out of nothing ; make up sth out of whole cloth ; fabricate ; concoct FR: forger ; inventer
ปรุง[v.] (prung) EN: cook ; mix ; blend ; concoct ; prepare ; combine ; compound ; dress FR: cuisiner ; concocter ; préparer ; mixer ; composer
ปรุงแต่ง[v. exp.] (prung taeng) EN: concoct ; prepare FR: préparer
เสกสรร[v.] (sēksan) EN: invent ; make up ; concoct ; rig ; fabricate ; cook up ; trump up FR:
สมมต[v.] (sommot) EN: suppose ; take for granted ; assume ; presume ; make believe ; make up ; invent ; imagine ; feign ; concoct FR: supposer ; imaginer
สมมติ[v.] (sommot) EN: suppose ; take for granted ; assume ; presume ; make believe ; make up ; invent ; imagine ; feign ; concoct FR: supposer ; imaginer
แต่งขึ้น[v. exp.] (taeng kheun) EN: invent ; create ; compose ; concoct FR: créer ; composer ; concocter
เตี๊ยม[v.] (tīem) EN: invent ; concoct ; trump up ; fabricate ; fake ; make up ; plot ; arrange ; suppose FR: inventer ; concocter
ยกเมฆ[v.] (yokmēk) EN: trump up ; lie ; fib ; fabricate ; invent ; think up ; concoct FR:
หม้อยา[n. exp.] (mø yā) EN: pot for boiling medicinal concoctions FR:
ปรุงอาหาร[v.] (prung āhān) EN: cook ; prepare food ; make a dish ; combine FR: cuisiner ; concocter un plat ; préparer un plat

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า concoct
Back to top