ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตอน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตอน*, -ตอน-

ตอน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตอน (clas.) section See also: section, part, passage, paragraph, division Syn. ชุด, วรรค, ท่อน, ระยะ
ตอน (prep.) period See also: at Syn. เวลา, ช่วง
ตอน (conj.) when Syn. เมื่อ
ตอน (n.) part See also: portion, section, passage, paragraph Syn. ส่วน
ตอน (v.) castrate See also: spay Syn. ทำหมัน
ตอน (v.) castrate See also: layer
ตอนกลาง (n.) middle See also: central, neutral, median Syn. ใจกลาง, ตรงกลาง
ตอนกลางคืน (n.) at night See also: during the night, in the night, by night, night-time, during nighttime Syn. ตอนค่ำ Ops. ตอนกลางวัน
ตอนกลางวัน (n.) daytime See also: during the day, in day time Ops. ตอนกลางคืน
ตอนกิ่ง (v.) graft See also: incorporate, join
ตอนค่ำ (n.) dusk See also: sunset, evening, nightfall, night-time Syn. เวลาค่ำ, ค่ำๆ, ตอนกลางคืน Ops. ตอนเช้ามืด
ตอนจบ (n.) end See also: terminate Syn. ตอนอวสาน
ตอนดึก (n.) late at night See also: depth of night, far into the night Syn. กลางดึก, ดึกดื่น Ops. ตอนเช้า
ตอนต้น (n.) first part See also: beginning part Syn. ตอนแรก, ช่วงต้น, ระยะต้น Ops. ตอนหลัง, ตอนท้าย, ตอนจบ
ตอนต้นๆ (n.) beginning Syn. เริ่มแรก, ตอนแรกๆ Ops. ปลายมือ
ตอนท้าย (n.) end See also: at the end, towards the end, extreme Syn. ส่วนท้าย, ช่วงท้าย Ops. ตอนแรก, ตอนต้น
ตอนที่ (prep.) when See also: while, as Syn. ขณะที่, ในระหว่างที่
ตอนนั้น (adv.) at that time See also: then, by then, in those days, during those days Syn. ในขณะนั้น, ในเวลานั้น
ตอนนั้น (adv.) at that time See also: then, by then, in those days, during those days Syn. ในขณะนั้น, ในเวลานั้น
ตอนนี้ (adv.) now See also: then, at present, at this time, right now, at this moment Syn. ทันที, ขณะนี้, เดี๋ยวนี้, ปัจจุบันนี้, ช่วงนี้
ตอนนี้ (adv.) now See also: then, at present, at this time, right now, at this moment Syn. ทันที, ขณะนี้, เดี๋ยวนี้, ปัจจุบันนี้, ช่วงนี้
ตอนบ่าย (n.) afternoon See also: p.m. Ops. ตอนเช้า
ตอนปลาย (n.) at the end See also: in the end, at last, finale Syn. ปลายสุด, ส่วนปลาย, ข้างท้าย
ตอนปลาย (n.) at the end See also: in the end, at last, finale Syn. ปลายสุด, ส่วนปลาย, ข้างท้าย
ตอนย่อย (n.) indentation See also: new paragraph Syn. ตอน, ข้อความย่อย, บท
ตอนสาย (adv.) late in the morning Syn. ตอนสายๆ
ตอนสาย (adv.) late in the morning Syn. ตอนสายๆ
ตอนสายๆ (adv.) late in the morning
ตอนสายๆ (adv.) late in the morning
ตอนสำคัญ (n.) climax See also: culmination Syn. จุดสำคัญ
ตอนสุดท้าย (n.) end See also: end point, final part, termination, close, conclusion Syn. วาระสุดท้าย, ตอนจบ Ops. จุดเริ่มต้น, จุดกำเนิด, แหล่งกำเนิด
ตอนหลัง (adv.) afterwards See also: later, later on Syn. ภายหลัง, ต่อมา, หลังจากนั้น
ตอนหลัง (n.) (the) rear See also: back part Syn. ข้างหลัง, ด้านหลัง, ตอนปลาย, ท้าย, หาง, ปลาย
ตอนอวสาน (n.) end See also: terminate
ตอนเช้า (n.) morning See also: early morning Syn. เวลาเช้า, รุ่งอรุณ, เช้าตรู่, รุ่งเช้า Ops. ตอนดึก
ตอนเที่ยง (n.) noonday See also: noon, midday, noontime Syn. ตอนกลางวัน
ตอนเย็น (n.) evening Ops. ตอนเช้า
ตอนเหนือ (n.) northern part Syn. ภาคเหนือ Ops. ตอนใต้, ภาคใต้
ตอนแรก (adv.) at first See also: first, firstly Syn. ตอนต้น
ตอนแรก (adv.) at first See also: first, firstly Syn. ตอนต้น
English-Thai: HOPE Dictionary
alpha and omegaตอนต้นและตอนจบ, ตั้งแต่ต้นจนจบ (the beginning and the end)
abbeville(แอบ' บีวิล) n. ชื่อเมืองในฝรั่งตอนเหนือ (a town)
abortusเด็กแท้งซึ่งมีน้ำหนักน้อยกว่า 500 กรัม ตอนคลอดซึ่งไม่มีโอกาสรอด
abrupt(อะบรัพทฺ') adj. ทันใด, ทันที, ปัจจุบันทันด่วน, ฉุกเฉิน, คับขัน, ฉับพลัน, หยาบ, หยาบคาย, ไม่ติดต่อกัน, ขาดตอนกัน, Syn. precipitate, sudden ###A. expected, smooth)
action(แอค' เชิน) n. การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง, ขั้นตอน, การฟ้องร้อง, ฤทธิ์,อำนาจ, เหตุการณ์, การใช้กำลัง, การเดิน, การเคลื่อนไหว, การรบ,การพนัน, การกระทำที่ตื่นเต้น. -actions ความประพฤติ
aisle(ไอลฺ) n. ทางเดินระหว่างที่นั่ง (ในรถ, โรงหนัง, เครื่องบิน, โบสถ์) , ที่นั่งฟังธรรมที่แบ่งเป็นตอนในโบสถ์. -in the aisles หัวเราะท้องแข็ง.
alert boxช่องข้อความเตือนหมายถึงช่องข้อความที่คอมพิวเตอร์จะแสดงให้เห็นบนจอภาพ มีข้อความเตือนในเรื่องการใช้คำสั่งบางประการที่อาจทำให้เกิดผลเสีย เช่น เครื่องพิมพ์ไม่มีกระดาษ ข้อความบางตอนอาจศูนย์หาย ฯ เป็นต้น
algorism(แอล' กะริสซึม) n. ระบบเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ของอาหรับ (โดยใช้ตัวเลข 1, 2, 3.......) วิธีการคำนวณด้วเลขอาหรับ, ลำดับขึ้นตอนที่แน่นอนซึ่งใช้ในการแก้ปัญหา, ขั้นตอนวิธี, ชุดของคำสั่งที่กำหนดไว้อย่างมีขั้นตอนเพื่อใช้แก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง -algorismic adj.
algorithm(แอล' กะริธธึม) n. ระบบกฏเกณฑ์ในการแก้ปัญหาของจำนวนที่แน่นอนทางคณิตศาสตร์เช่นในการหาค่าของตัวหารร่วมที่สุด., Syn. algorism, -algorithmic adj. ขั้นตอนวิธีอัลกอริทึมหมายถึง การวิเคราะห์แยกแยะวิธีการทำงานให้เป็นขั้นเป็นตอนโดยกำหนดให้เรียงกันไปตามลำดับ การเขียนโปรแกรมในยุคแรก ๆ นั้น ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องมองเห็นขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างแจ่มชัดเสียก่อน จึงจะเขียนโปรแกรมได้
allograft(แอล' โลกราฟทฺ' , -แกรฟทฺ) n. homograft, การย้ายปะตอนของเนื้อเยื่อ หรืออวัยวะจากสิ่งมีชีวิตไปยังอีกสิ่งมีชีวิตที่เป็นพันธุ์เดียว (species) กัน
alpha particleอนุภาคที่มีประจุบวกที่ประกอบด้วยสองโปรตอนและสองนิวตรอน, นิวเคลียสของอะตอมของธาตุฮีเลียม (nucleus of a helium atom)
alps(แอลพฺ') n. เทือกเขาแอลพ์ในยุโรปตอนใต้
altricial(แอลทริซ' เชียล) adj. ซึ่งช่วยตัวเองไม่ได้ตอนฝักออกมา ต้องอาศัยแม่หรือพ่อคอยดูแล
anaphora(อะแนฟ' เฟอระ) n. การเขียนซ้ำคำในตอนแรกเริ่มของโคลงหรืออนุประโยคหรือประโยค
ansate crossกางเขนที่ส่วนที่เป็นห่วงตอนบน
antiproton(แอนทีโพร' ทอน) n. อนุภาคที่มีประจุลบเท่ากับของอีเล็คตรอน แต่มีมวลและส่วนหมุนรอบเหมือนของโปรตรอน, อนุภาคด้านของโปรตอน
apheresis(อะเฟอ'รีซิส) n. การขาดอักษรหรือขาดเสียงตอนเริ่มต้นคำ เช่น account เป็น count. -apheretic adj.
arvo(อาร์'โว) n. ตอนบ่าย (คำแสลงของภาษาออสเตรเลีย) (afternoon)
atom smasherเครื่องมือไฟฟ้าสถิตหรือแม่เหล็กไฟฟ้าที่ผลิตอนุภาคที่มีพลังงานสูงแล้วยิงเข้าที่เป้าหนึ่ง (accelerator)
atomic numberจำนวนประจุบวกหรือโปรตอนในนิวเคลียสของอะตอม หรือเท่ากับจำนวนอีเล็กตรอนที่ล้อมรอบอะตอมอย่างปกติ
austronesia(ออสโทรนี'เซีย) n. หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิคตอนกลางและใต้
azores(อะซอร์ซ') n. ชื่อหมู่เกาะในมหาสมุทรแอตแลนติคตอนเหนือ. -Azorian adj.
azov(อาซอฟ') n. ส่วนเหนือของทะเลดำในเม็กซิโกตอนกลาง, ภาษาของชนชาติดังกล่าว.
api(เอพีไอ) ย่อมาจาก application program interface หมายถึงวิธีการอย่างหนึ่งที่ทำให้ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์รู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ง่ายขึ้นกว่าเดิม เช่น เอพีไอจะกำหนดขั้นตอนมาตรฐานให้โปรแกรมสำเร็จต่าง ๆ ทำงาน โดยวิธีให้ผู้ใช้เลือกจากรายการคำสั่ง (menu) หรือตอบคำถามในกรอบสนทนา (dialog box) แทนที่จะต้องจำคำสั่งอย่างแต่ก่อน การใช้ระบบวินโดว์บนเครื่องพีซีก็ดี OS/2 ก็ดี หรือระบบของแมคอินทอช ก็ดี ล้วนเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของการนำเอพีไอมาใช้
aztec(แอซ' เทค) n. ชื่อชนชาติอินเดียแดงในเม็กซิโกตอนกลาง, ภาษาของชนชาติดังกล่าว - Aztecan adj.
baltic sean. ทะเลบอลติกในยุโรปตอนเหนือ
batch fileแฟ้มคำสั่งรวมหมายถึง แฟ้มพิเศษที่ใช้เก็บคำสั่งระบบที่ต้องการใช้ เพื่อสั่งให้เครื่องทำงานให้ ถ้ามีแฟ้มข้อมูลนี้เก็บไว้ คอมพิวเตอร์จะปฏิบัติการตามขั้นตอนในคำสั่งที่บรรจุอยู่ในแฟ้มนี้ทันทีที่เริ่มเครื่องใหม่ (boot) แฟ้มข้อมูลประเภทนี้จะใช้นามสกุล (file tpe) ว่า .bat เช่น autoexec.bat เป็นต้น
boar(บอร์) n. หมูตัวผู้ที่ไม่ได้ตอน,หมูป่าตัวผู้
bottom(บอท'เทิม) {bottomed,bottoming,bottoms} n.,adj. ก้น,พื้นฐาน,ข้างใต้,พื้นน้ำ,ตอนท้ายสุด,ปลาย,ท้องเรือ,ปลายตรอก vt.,vi. ใส่พื้นให้แก่,พบความหมายเต็มของ ตรวจสอบข้อเท็จจริง vt. บรรลุถึงพื้นล่าง สร้างพื้นฐาน, Syn. foot
break(เบรค) (broke,broken,breaking,breaks) vt.,vi. ทำให้แตก,ทำให้บาดเจ็บ,แบ่งออกเป็นส่วน,เปิดเผย,ทำให้เชื่อง,เอาชนะ,ทำลายสถิติ,แหก (คุก) ,ฝ่าฝืน,ตัดขาด,ฝึก,สลัด, (โรงเรียน) หยุด, (สงคราม) เกิดขึ้น,ละเลยหน้าที่,ระเบิด,หนี,หยุดพักทำงาน n. การแตกออก,การหยุดพัก,ตอนฟ้าสว่าง หยุดหมายถึง การสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงานอย่างกระทันหัน เราอาจใช้วิธีกดแป้น Break หรือกดแป้น CTRL + C ก็ได้
buffon. ตอนตลกของละครอุปรากร
bulldog editionn. หนังสือพิมพ์ฉบับตอนเช้า
bullockn. วัวตอน,กลาง,วัวหนุ่ม
capon(เค'พอน) n. ไก่ตอน
caponize(เค'พะไนซ) {caponized,caponizing,caponizes} vt. ตอนไก่
castrate(แคส'เทรท) vt. ตอน,ตัดเอาลูกอันฑะทั้งสองออก,ตัดเอารังไข่ทั้งสองออก,ขจัด,ตัดตอนแก้ไข, See also: castration n. ดูcastrate castrator n. ดูcastrate, Syn. geld,unsex
catastrophe(คะแทส'กระฟี) n. ความหายนะ,เหตุการณ์ที่ร้ายกาจ,ภัยพิบัติ,ตอนจบของละคร,จุดจบ, See also: catastrophic adj., Syn. disaster
censor(เซน'เซอะ) n. เจ้าหน้าที่จับผิด,เจ้าหน้าที่ดูแลมหาวิทยาลัย,พลังข่มจิตภายใน vt. ตรวจสอบ,เซนเซอร์,ตัดตอนแก้ไข, See also: censorial adj. -Conf. consure
chapter(แชพ'เทอะ) n. บทในหนังสือ,ตอน,ขั้นตอน,ส่วนแบ่งที่สำคัญ,คณะพระ,คณะสงฆ์,สาขา (ของสโมสรสมาคมและอื่น ๆ) . -vt.แบ่งออกเป็นบท,จัดเป็นตอน ๆ, See also: chapteral adj., Syn. part
chasm(แคซ'ซึม) n. เหว,หุบเหว,ชั้นที่ขาด,ส่วนแตก,ส่วนแยก,ความแตกต่างกันมาก,การขาดตอน, See also: chasmal,chasmic,chasmy adj., Syn. rift
English-Thai: Nontri Dictionary
afternoon(n) ตอนบ่าย,ยามบ่าย
beginning(n) การเริ่มต้น,การตั้งต้น,ตอนต้น
bullock(n) วัวตัวผู้,วัวตอน,วัวหนุ่ม
capon(n) ไก่ตอน
castrate(vt) ตอนสัตว์
chapter(n) บท,ตอน,สาขา,คณะสงฆ์
decline(n) ความทรุดโทรม,ความเสื่อม,การปฏิเสธ,ตอนจบ
column(n) เสาหิน,เสาปูน,แนว,แถวตอน,ปล่อง,คอลัมน์
compartment(n) ห้อง,ช่องว่าง,ตอน,ส่วนที่แยกออก,ลักษณะต่างหาก
conclusive(adj) ขั้นสุดท้าย,เป็นข้อสรุป,ตอนจบ
discontinuous(adj) ไม่ต่อเนื่อง,ไม่สม่ำเสมอ,ไม่ตลอด,ขาดตอน
early(adj) ก่อน,แต่แรก,มาก่อน,แรก,ตอนต้น,เร็ว,แต่ก่อน
end(n) ตอนอวสาน,ตอนจบ,จุดจบ,ตอนปลาย,การมรณกรรม,ความหายนะ
ending(n) ตอนจบ,การจบ,ตอนปลาย,การสิ้นสุด,ความตาย
engraft(vt) ผสมกัน,ต่อ,นำมาปะ,ตอน,ทาบกิ่ง
episode(n) พฤติการณ์,ตอน,บท,ฉาก,องก์,คราว,ครั้ง,กรณี
era(n) ศักราช,ศก,ยุค,สมัย,ช่วง,ระยะ,ตอน
eve(n) ตอนเย็น,เวลาเย็น,วันก่อนวันเทศกาล,วันสุกดิบ,วันจ่าย
evening(n) เวลาเย็น,ตอนเย็น,ยามเย็น,ยามสายัณห์,ตอนค่ำ,เวลาพลบค่ำ
eventual(adj) ในตอนท้าย,ในขั้นสุดท้าย,ท้ายที่สุด,ในที่สุด
eventually(adv) ในที่สุด,ในบั้นปลาย,ในตอนท้าย,ลงท้าย
excerpt(n) ข้อความที่ตัดตอนมา,สิ่งที่สกัดมา,ข้อความที่คัดลอกมา
file(n) แฟ้ม,ตะไบ,แถวตอน,ที่เก็บเอกสาร
finally(adv) ในที่สุด,เด็ดขาด,ในบั้นปลาย,ในตอนท้าย
finis(n) ตอนจบ,อวสาน,การสิ้นสุด,วาระสุดท้าย
finish(n) การสิ้นสุด,ความเกลี้ยงเกลา,ตอนจบ,วาระสุดท้าย,ความมันเงา
forefront(n) สิ่งที่อยู่หน้าสุด,หัวแถว,ตอนหน้า,แถวหน้า,ส่วนหน้า
foreground(n) พื้นหน้า,ส่วนหน้า,ตอนหน้า,ภาพที่อยู่ใกล้
foremast(n) เสากระโดงตอนหัวเรือ
forepart(n) ตอนหน้า,ส่วนหน้า,ช่วงหน้า
frontage(n) ตอนหน้าเรือน,ที่ดินหน้าบ้าน,ที่ดินริมถนน
frontal(adj) เกี่ยวกับหน้าผาก,ซึ่งอยู่ตอนหน้า,ซึ่งอยู่ส่วนหน้า,ซึ่งอยู่ข้างหน้
graft(n) กิ่งตอน,การติดสินบน,การรับสินบน,การฉ้อราษฎร์บังหลวง
hog(n) หมูตอน,คนตะกละ,คนเห็นแก่ตัว,คนสกปรก
instalment(n) การติดตั้ง,การสถาปนา,ตอน,ส่วน,เงินผ่อน
intercept(vt) ตัดตอน,กีดกั้น,สกัด,ขวาง,ยึด,ยับยั้ง
jib(n) ใบเรือตอนหน้า,แขนปั้นจั่น
lapel(n) ปกคอเสื้อตอนหน้า
latterly(adv) ในตอนท้าย,ในตอนหลัง,เมื่อเร็วๆนี้,ในสมัยหลังๆ
layer(n) ผู้จัด,ชั้น,กิ่งตอน,ระดับ,ชั้นดิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
emasculateตอน (เพศชาย) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
episodeตอน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
lowerตอนล่าง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
nunc pro tunc (L.)ตอนนี้แทนตอนนั้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
upperตอนบน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
algorithmขั้นตอนวิธี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
castrate๑. ตัดต่อมบ่งเพศ, ตอน [มีความหมายเหมือนกับ desexualise; desexualize ๑ และ gonadectomise; gonadectomize; unsex]๒. ผู้ถูกทำหมัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
castrationการทำหมัน, การตอน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
denumerable set; enumerable setเซตอนันต์นับได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
desexualise; desexualize๑. ตัดต่อมบ่งเพศ, ตอน [มีความหมายเหมือนกับ castrate ๑]๒. ทำให้ขาดสิ่งบ่งเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
enumerable set; denumerable setเซตอนันต์นับได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
photonโฟตอน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
planktonแพลงก์ตอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
red tapeการบริหารราชการล่าช้า, การมีขั้นตอนมากเกินไป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sectionส่วน, ตอน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
segmental๑. -ปล้อง๒. -ตอน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spayตัดรังไข่, ตอน (ตัวเมีย) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
step controlการควบคุมขั้นตอน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
tandem master cylinderแม่ปั๊มเบรกแบบสองตอน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
unsex; gonadectomise; gonadectomizeตัดต่อมบ่งเพศ, ตอน [มีความหมายเหมือนกับ castrate ๑ และ desexualise; desexualize ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Castrateตอน [การแพทย์]
Chapterตอน, ส่วน, บทหนึ่งของหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Acceleratorเครื่องเร่งอนุภาค, เครื่องเพิ่มความเร็วและพลังงานจลน์ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า เช่น โปรตอนหรืออิเล็กตรอน โดยใช้แรงแม่เหล็กและ/หรือไฟฟ้า ทำให้อนุภาคเหล่านั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วใกล้ความเร็วแสง เครื่องเร่งอนุภาคมีหลายชนิด เช่น ไซโคลทรอน ซิงโครทรอน เครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น และบีตาทรอน [นิวเคลียร์]
Algorithmขั้นตอนวิธีลำดับการแก้ปัญหาด้วยโปรแกรม [คอมพิวเตอร์]
Alpha particleอนุภาคแอลฟา, อนุภาคที่มีประจุบวก ประกอบด้วยโปรตอน 2 อนุภาค และนิวตรอน 2 อนุภาค ซึ่งเหมือนกับนิวเคลียสของฮีเลียม-4 มีความสามารถในการทะลุทะลวงต่ำ ผ่านอากาศได้เพียง 2-3 เซนติเมตร และไม่สามารถทะลุผ่านแผ่นกระดาษหรือผิวหนังได้ อนุภาคแอลฟาเกิดจากการสลายของสารกัมมันตรังสีบางชนิด เช่น ยูเรเนียม และทอเรียม [นิวเคลียร์]
Anthologyหนังสือรวมเรื่องAnthology หมายถึง หนังสือรวมเรื่องหรือส่วนที่ตัดตอนออกมาจากงานเขียนของผู้แต่งคนเดียวหรือ ผู้แต่งหลาย ๆ คนที่คัดเลือกมาสำหรับการจัดพิมพ์ในฉบับเดียวหรือในชุดเดียว ดังนั้น จึงมีเนื้อหาหลาย ๆ เรื่องรวมอยู่ในเล่มเดียวกัน โดยไม่ได้มีเนื้อหาต่อเนื่องกันเลย เช่น หนังสือรวมบทความ หนังสือรวมงานวิจัย หนังสือรวมเรื่องสั้น เป็นต้น หนังสือรวมเรื่องมักถูกจำกัดที่รูปแบบของวรรณกรรมหรือประเภทของหนังสือ (เช่น เรื่องสั้น บทละคร ร้อยกรอง) หรือประเภทของผู้แต่ง ในบัตรรายการ อาจลงรายการจำแนก (Analytical entry) ให้กับงานเขียนที่จัดพิมพ์ในแบบหนังสือรวมเรื่อง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทราบ หรือค้นหาเนื้อหาของสิ่งพิมพ์แบบรวมเรื่องได้ ส่วนรายการออนไลน์ งานเขียนของผู้แต่งแต่ละบุคคลจะจัดทำรายการอยู่ในรายการบรรณานุกรม (Bibliographic record) ในเนื้อหาที่สามารถค้นหาเนื้อหาของสิ่งพิมพ์ได้โดยใช้คำสำคัญในการสืบค้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Antimatterปฏิสสาร, สสารที่มีอะตอมประกอบด้วยปฏิยานุภาค เช่น อะตอมของแอนติไฮโดรเจนประกอบด้วยนิวเคลียสที่มีแอนติโปรตอนจำนวน 1 อนุภาค และมีโพซิตรอน 1 อนุภาคโคจรอยู่รอบๆ
Antiparticleปฏิยานุภาค, อนุภาคที่มีมวล ประจุไฟฟ้า และเลขสปิน เท่ากับอนุภาคนิวเคลียร์ชนิดเดียวกัน แต่มีประจุไฟฟ้าและหรือโมเมนต์แม่เหล็กตรงข้ามกัน ตัวอย่างโปรตอนมีประจุไฟฟ้า +1 ส่วนแอนติโปรตอนมีประจุไฟฟ้า [นิวเคลียร์]
Atomอะตอม, หน่วยที่เล็กที่สุดที่ยังคงสมบัติทางเคมีของธาตุ โครงสร้างของอะตอมประกอบด้วยนิวเคลียสอยู่ตรงกลางและอิเล็กตรอนอยู่ในวงโคจรรอบนิวเคลียส นิวเคลียสประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอน ในสภาพปกติอะตอมมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับโปรตอน [นิวเคลียร์]
Attrition การลดลง ในตารางชีพทางประชากรหมายถึง การลดลงของจำนวนผู้เกิดในรุ่นปีเดียวกันหรือจำนวนคนที่ตั้งคนในตารางชีพ ในตอนเริ่มต้นรุ่นปีนั้น เมื่อคำนวณไปในอนาคตจะมีผู้ที่ตายในแต่ละปี ทำให้จำนวนคนในรุ่นปีเกิดเดียวกันตั้งแต่เริ่มต้นมีจำนวนลดลงเรื่อย ๆ [สิ่งแวดล้อม]
Bedtime Dose, Singleได้รับยาเพียงครั้งเดียวตอนก่อนนอน [การแพทย์]
Capons and caponizingไก่ตอนและการตอน [TU Subject Heading]
Backlogหนังสือค้างออสบอร์น [1] และ ปิเตอร์นิค [2] ได้ให้คำจำกัดความของรายการที่ค้างดำเนินการ (Arrear of Cataloging) ไว้ดังนี้ เป็นรายการทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดที่ไม่ได้รับการดำเนินการตามขั้นตอนใดๆ เลย ซึ่งอาจได้แก่ หนังสือที่ห้องสมุดได้รับบริจาคมาเป็นจำนวนมากๆ หรือเป็นหนังสือที่ได้รับการดำเนินการช้าเกินควรหรือเป็นหนังสือที่ได้รับการทำบัตรรายการยังไม่เสร็จสมบูรณ์ จนถึงยังมิได้ดำเนินการในขั้นตอนใดเลย นับตั้งแต่ได้รับหนังสือมา หรือ หมายถึง หนังสือที่ไม่ได้รับการทำบัตรรายการ ซึ่งอาจเนื่องจากลักษณะภายนอกของหนังสือ (accident) หรือเพราะเป็นผลมาจากเหตุการณ์บางอย่างที่เป็นอุปสรรค (circumstance) ซึ่งสามารถสรุปสาเหตุที่สำคัญๆ [3]ได้ดังนี้
Casingท่อกรุ ท่อเหล็กที่ใส่เข้าไปในหลุมเจาะเพื่อป้องกันการพังทลายของผนังหลุมเจาะ กันไม่ให้ของไหลที่ไม่ต้องการเข้ามาในหลุม และเพื่อช่วยควบคุมความดันของหลุมเจาะ และไว้สำหรับขั้นตอนการผลิตก๊าซและน้ำมัน [ปิโตรเลี่ยม]
Castrationการตอน [TU Subject Heading]
Cephalopods ปลาหมึก เป็นสัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลัง อยู่ในจำพวกหอยที่มีวิวัฒนาการสูง มีตาสามารถมองเห็นภาพได้และมีระบบขับเคลื่อนตัวได้อย่างรวดเร็ว เหมือนปลา สามารถไล่ล่าเหยื่อได้ จึงจัดเป็นเนคตอนชนิดหนึ่ง ลำตัว มีลักษณะคล้ายถุง ห่อหุ้มอวัยวะภายในและเหงือกไว้ มีระยางค์รอบปาก 8-10 อัน ประกอบด้วยปุ่มดูด (sucker) ซึ่งช่วยในการจับและเกาะยึด ปลาหมึกมี 4 พวก คือ พวกรูปร่างยาว (squid), พวกรูปร่างแบนกว้าง (cuttlefish), พวกลำตัวกลม (octopus) และพวกที่มีเปลือกอยู่ด้านนอกตัว (nautilus) [สิ่งแวดล้อม]
Coccygeal Vertebraeกระดูกสันหลังตอนก้นกบ [การแพทย์]
Cosmic radiationรังสีคอสมิก, รังสีจากอวกาศซึ่งเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลก มีองค์ประกอบโดยประมาณ ได้แก่ โปรตอนร้อยละ 87 รังสีแอลฟาร้อยละ 11 รังสีอนุภาคหนักที่มีเลขเชิงอะตอมระหว่าง 4 ถึง 26 ร้อยละ 1 และ อิเล็กตรอนร้อยละ 1
cosmic raysรังสีคอสมิก, รังสีที่มีพลังงานสูงจากนอกโลก ประกอบด้วยอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า ส่วนมากเป็นโปรตอน และมีอิเล็กตรอน รังสีแอลฟาและนิวเคลียสของธาตุบางธาตุปนอยู่ด้วย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Diagnostic exposure การรับรังสีจากการวินิจฉัยโรค, การได้รับรังสีของผู้มารับบริการทางการแพทย์ อันเป็นขั้นตอนหนึ่งในการวินิจฉัยโรค หรือตรวจหาความบกพร่องของอวัยวะ [นิวเคลียร์]
Discontinuityขาดตอน,ขาดเป็นช่วงๆ [การแพทย์]
Disruptเยื่อเซลล์ขาดตอน [การแพทย์]
elementary particleอนุภาคมูลฐาน, อนุภาคที่เป็นองค์ประกอบของสารทุกชนิดในจักรวาล  เช่น อิเล็กตรอน โปรตอน นิวตรอน  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Fuzzy algorithmsขั้นตอนวิธีฟัซซี่ [TU Subject Heading]
Heavy hydrogenไฮโดรเจนมวลหนัก, ไอโซโทปของไฮโดรเจนที่มีเลขมวลเท่ากับ 2 นิวเคลียสประกอบด้วยโปรตอน 1 อนุภาคและนิวตรอน 1 อนุภาค มีชื่อเฉพาะเรียกว่า ดิวเทอเรียม
Interrelated Processเชื่อมโยงแต่ละขั้นตอน [การแพทย์]
intestineลำไส้, อวัยวะที่เป็นส่วนหนึ่งของทางเดินอาหาร ต่อจากกระเพาะอาหารไปจนถึงทวารหนัก มี  2 ตอน คือ ลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Isomer ไอโซเมอร์, นิวไคลด์ที่มีจำนวนนิวตรอนและโปรตอนในนิวเคลียสเท่ากัน แต่มีสถานะพลังงานต่างกัน เช่น Tc-99m เป็นไอโซเมอร์กับ Tc-99
Degassing Tankถังพักน้ำมันดิบชั่วคราว, ถังพักน้ำมันดิบชั่วคราวเพื่อแยกน้ำออกจากน้ำมันโดยการเติมสารเคมี (Demulsifier) ลงไป สารเคมีจะช่วยให้น้ำแยกออกจากน้ำมันและจมลงสู่ก้นถัง และถูกถ่ายเทไปยังถังเก็บน้ำโดยเฉพาะ ส่วนน้ำมันที่ลอยอยู่ส่วนบนจะไหลไปยังถังเก็บน้ำมัน (storage tank) สำหรับก๊าซที่ปนขึ้นมากับน้ำมันด้วยในตอนแรกจะถูกปล่อยสู่บรรยากาศทางท่อเล็กๆ ด้านบนของ tank [ปิโตรเลี่ยม]
Dehydrationถังพักน้ำมันดิบชั่วคราว, ถังพักน้ำมันดิบชั่วคราวเพื่อแยกน้ำออกจากน้ำมันโดยการเติมสารเคมี (Demulsifier) ลงไป สารเคมีจะช่วยให้น้ำแยกออกจากน้ำมันและจมลงสู่ก้นถัง และถูกถ่ายเทไปยังถังเก็บน้ำโดยเฉพาะ ส่วนน้ำมันที่ลอยอยู่ส่วนบนจะไหลไปยังถังเก็บน้ำมัน (storage tank) สำหรับก๊าซที่ปนขึ้นมากับน้ำมันด้วยในตอนแรกจะถูกปล่อยสู่บรรยากาศทางท่อเล็กๆ ด้านบนของ tank [ปิโตรเลี่ยม]
Disconformity รอยชั้นไม่ต่อเนื่องคงระดับ รอยชั้นไม่ต่อเนื่องที่มีระนาบชั้นหินที่อยู่ เหนือและใต้ รอยต่อมีแนวขนานกัน ซึ่งแสดงถึงการขาดช่วงในลำดับชั้น ของหินชั้น โดยทั่วไปช่วงที่ขาดตอนไปนั้น เกิดเนื่องจากการกร่อน หรือบางครั้งไม่มีการทับถม ปกติจะสังเกตเห็นได้จากรอยขรุขระ ของผิวของการกร่อน ซึ่งมีมากพอที่จะทำให้เห็นเป็นลักษณะสูง ๆ ต่ำ ๆ เช่น รอยชั้นไม่ต่อเนื่องที่หินชุดเก่ายังอยู่ในแนวนอนในช่วงที่มีการกร่อน หรือช่วงที่เปลือกโลกมีการแยกตัวและจมตัวลงโดยไม่เกิดการเอียงเทหรือเลื่อน เหลื่อม [สิ่งแวดล้อม]
Fish ปลา ตามพจนานุกรมไทยได้ให้ความหมายว่า ปลาคือสัตว์ที่อยู่ในน้ำ มีกระดูกสันหลัง หายใจทางเหงือก เคลื่อนไหวด้วยครีบ บางชนิดมีเกล็ด บางชนิดไม่มีเกล็ด แต่ในทางด้านชีววิทยานั้น ลักษณะของปลาจะเป็น สัตว์เลือดเย็นที่หายใจด้วยเหงือก มีกระดูกสันหลัง อาศัยอยู่ในน้ำเท่านั้น ลำตัวปกคลุมด้วยเกล็ด เมือกหรือแผ่นกระดูก เคลื่อนไหวไปมาโดยอาศัยครีบและกล้ามเนื้อลำตัว มีหัวใจสองห้อง มีขากรรไกรครบ มีการผสมพันธุ์กันภายนอกร่างกาย และมีลำตัวซีกซ้ายและขวาเท่ากัน จัดเป็นเนคตอนชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มปลาตามที่อยู่อาศัยได้ 2 กลุ่ม คือ Pelagic Fishes และ Demersal Fishes [สิ่งแวดล้อม]
Isotope ไอโซโทป, อะตอมของธาตุเดียวกัน ซึ่งในนิวเคลียสมีจำนวนโปรตอนเท่ากัน แต่จำนวนนิวตรอนต่างกัน เช่น ธาตุไฮโดรเจนมี 3 ไอโซโทป ได้แก่
Jejunumลำไส้เล็กส่วนกลาง; ลำไส้เล็กส่วนกลาง; ลำไส้เล็กตอนกลาง; ลำไส้เล็กส่วนกลาง; เจจุนัม, ลำไส้เล้ก; ลำไส้เล็กเจจุนัม; เยื่อบุลำไส้เล็ก; เจจูนัม [การแพทย์]
Junior high school studentsนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น [TU Subject Heading]
Loinส่วนเนื้อตอนบนหลังต่อตะโพก [การแพทย์]
Ephemeraของสะสม Ephemera แปลว่า ของสะสมจากสิ่งที่ในตอนแรกผลิตมาเพื่อการใช้งานระยะสั้น ๆ เช่น ตั๋วรถโดยสารประจำทาง เป็นคำที่มาจากคำว่า ephemeron ในภาษากรีกหมายถึง "สิ่งที่อยู่ยาวนานไม่เกินหนึ่งวัน " ของสะสมเหล่านี้ ได้แก่ บัตรลงคะแนน บัตรเบสบอล ที่คั่นหนังสือ หนังสือการ์ตูน คูปอง รูปลอก ใบปลิว การ์ดอวยพร บัตรเชิญ ใบปลิว เแผ่นพับโฆษณา จุลสาร ของเล่นกระดาษ โปสเตอร์ รูปถ่าย แสตมป์ ไปรษณียบัตร ปฏิทิน ตั๋ว ฯลฯ จากสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวันที่ถูกมองว่ามีคุณค่าเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีคุณค่าถาวรเพราะเป็นสิ่งที่ผลิตขึ้นมาในปริมาณมากหรืออยู่ในรูปแบบที่ใช้แล้วทิ้ง บางครั้งรายการของสะสมยังคงรักษาและแสดงคุณภาพกราฟิกหรือเป็นการเชื่อมโยงกับบุคคล เหตุการณ์ หรือกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจง ในด้านห้องสมุดและสารนิเทศศาสตร์ คำว่า "Ephemera" ยังหมายถึงสิ่งพิมพ์แผ่นเดียวหรือเอกสารหน้าเดียวที่จะทิ้งไปภายหลังการใช้ ห้องสมุดขนาดใหญ่อาจเก็บรวบรวม จัดระบบและเก็บรักษาของสะสมเหล่านี้ไว้เป็นทรัพยากรสารนิเทศพิเศษ และเนื่องจากของสะสมเหล่านี้หมายถึงวัสดุที่มีการหมุนเวียนสั้น ๆ โดยมีคุณค่าต่อการอ้างอิง หรือมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวรรณคดีเพียงพอที่จะเก็บรักษาไว้เป็นจดหมายเหตุถาวร เช่น รายละเอียดของวิชาที่เปิดเรียนและตารางการเรียนการสอน จดหมายข่าว นามานุกรมของบุคลากร เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Genetic engineeringพันธุวิศวกรรมงานด้านพันธุวิศวกรรมเป็นงานเกี่ยวกับการทำให้สิ่งมีชีวิตมีลักษณะตามต้องการโดยอาศัยการส่งถ่ายดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะดังกล่าวเข้าไปในสิ่งมีชีวิตนั้น ดังนั้นงานด้านพันธุวิศวกรรมต้องอาศัยหลายขั้นตอนจนกว่าจะได้สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะตามต้องการ ขั้นตอนหลักๆ ได้แก่ การสกัดแยกดีเอ็นเอทั้งหมดจากเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะตามต้องการแสดงออกอยู่แล้วตามธรรมชาติ การแยกเอาเฉพาะดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะตามต้องการออกจากดีเอ็นเอที่แยกได้ดังกล่าวทั้งหมด การเชื่อมต่อดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะตามต้องการเข้ากับดีเอ็นเอพาหะ (ดีเอ็นเอที่ทำให้ดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะตามต้องการเพิ่มจำนวนและแสดงออกได้ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่ต้องการแสดงออกลักษณะนั้น) การทำให้ดีเอ็นเอพาหะที่ได้รับการเชื่อมต่อดังกล่าวเข้าไปในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่ต้องการแสดงออกลักษณะนั้น หรือขั้นตอน transformation นั้นเอง ตัวอย่างผลงานที่เกิดจากงานด้านพันธุวิศวกรรมคือ การทำให้เซลล์แบคทีเรียผลิตอินซูลินของคน แล้วนำอินซูลินที่ได้มารักษาโรคเบาหวาน ซึ่งสามารถทดแทนการผลิตอินซูลินแบบเดิมที่ได้จากการสกัดจากตับอ่อนของหมูหรือแกะ ซึ่งยุ่งยากและมีราคาแพง
Limnetic Zone เขตผิวน้ำ ระบบนิเวศน้ำจืดที่เป็นน้ำนิ่ง ซึ่งอยู่ในบริเวณผิวหน้าน้ำตอนบนจนถึง ระดับลึกที่แสงสามารถส่องลงไปถึง ที่ระดับนี้อัตราการสังเคราะห์แสง จะเท่ากับอัตราการหายใจ เรียกว่า compensation level สิ่งมีชีวิต ที่พบบริเวณนี้ ได้แก่ แพลงก์ตอน (Plankton) เนคตอน (Nekton)และสัตว์พวกที่อยู่บผิวน้ำ [สิ่งแวดล้อม]
Littoral Zone เขตชายฝั่ง (1) Littoral Zone เขตชายฝั่ง : ระบบนิเวศน้ำจืดที่เป็นน้ำนิ่ง เป็นบริเวณที่ตื้นรอบๆ แหล่งน้ำ แสงสามารถส่องถึงพื้นดินก้นน้ำได้ บริเวณนี้มีพืชน้ำที่มีรากหยั่งลงถึงดินอยู่มาก เช่น ผักตบชวา บัวสาย บัวหลวง ตลอดจนสาหร่ายที่จมอยู่ใต้น้ำอื่นๆ เช่น สาหร่ายหางกระรอก (2) Littoral Zone เขตชายฝั่งและเขตน้ำขึ้นน้ำ-ลง : เป็นบริเวณชายฝั่งที่อยู่เหนือระดับน้ำขึ้นสูงสุดและลงไปจนถึงระดับน้ำลงต่ำ สุด ซึ่งอาจจำแนกย่อยออกเป็นชายฝั่งตอนบนหรือเขตละอองน้ำเค็ม (Supralittoral, spray zone) ซึ่งเป็นเขตตั้งแต่ระดับน้ำขึ้นสูงสุดขึ้นไปบนฝั่งจนสุดเขตที่ละอองน้ำเค็ม จะขึ้นถึง และเขตที่ถัดลงมาในทะเล คือ เขตน้ำขึ้น-ลง (Littoral, intertidal zone) ซึ่งเป็นเขตที่อยู่ระหว่างระดับน้ำขึ้นสูงสุดและระดับน้ำลงต่ำสุด [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
epigraph (n.) คำอ้างอิงในตอนต้นของหนังสือ, บท, ตอน ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับแก่นของเรื่อง
caponize (vt.) ตอน Syn. castrate, emasculate, neuter
episode (n.) ตอน See also: ฉาก, บท Syn. chapter, passage, scene
passage (n.) ตอน See also: ส่วน(บทความ), ข้อความ, บทความ, ท่อน(เพลง)
unman (vt.) ตอน See also: ทำหมัน
interior (adj.) ตอนกลาง (ประเทศ, ทวีป) See also: ส่วนกลาง (ประเทศ, ทวีป) Syn. central
midstream (n.) ตอนกลางของกระแสน้ำ
Middle Western (n.) ตอนกลางของประเทศ Syn. inland
midland (n.) ตอนกลางของประเทศ Syn. inland, Middle Western
Midlands (n.) ตอนกลางของประเทศอังกฤษ Syn. the Midlands
the Midlands (n.) ตอนกลางของประเทศอังกฤษ
midnight (adj.) ตอนกลางคืน See also: ในเวลากลางคืน, ในเวลาเที่ยงคืน Syn. nocturnal, evening, night Ops. daily
scena (n.) ตอนของละครเพลง
emasculate (vt.) ตอนคนหรือสัตว์ (คำทางการ) Syn. castrate, geld, unman
end (n.) ตอนจบ See also: อวสาน, บทสรุป, ตอนสุดท้าย, ตอนอวสาน, ปลายทาง(ในการต่อโทรศัพท์), ปลายสาย, การจบ, การสิ้นสุด, Syn. conclusion, ending, finate Ops. beginning, start
finate (n.) ตอนจบ See also: อวสาน, บทสรุป, ตอนสุดท้าย, ตอนอวสาน, ปลายทาง(ในการต่อโทรศัพท์), ปลายสาย, การจบ, การสิ้นสุด, Syn. conclusion, ending Ops. beginning, start
finish (n.) ตอนจบ See also: บทสรุป, ตอนอวสาน, วาระสุดท้าย Syn. end, conclusion, finale Ops. beginning, start
at this moment (adv.) ตอนนี้ See also: ขณะนี้, เดี๋ยวนี้ Syn. now
just (adv.) ตอนนี้ See also: ขณะนี้, เดี๋ยวนี้ Syn. now, at this moment
just now (adv.) ตอนนี้ See also: ในขณะนี้, เดี๋ยวนี้, ปัจจุบันนี้ Syn. nowadays, at present, currently, today, presently
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm busy at the momentตอนนี้ฉันยุ่งอยู่
Now he is needed againตอนนี้เขาเป็นที่ต้องการอีกครั้งแล้ว
Now my patience has reached its endตอนนี้ความอดทนของฉันถึงที่สุดแล้ว
Right now I'm not very good at itตอนนี้ฉันไม่เก่งมันมากนักแล้วแหล่ะ
I realize now that I have been wrongตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าฉันผิด
Now you are free all dayตอนนี้คุณว่างตลอดทั้งวันแล้ว
Now, I am focused on pursuing my new goalsตอนนี้ฉันมุ่งความสนใจไปยังการไล่ตามเป้าหมายใหม่ของฉัน
I'm feeling healthy nowตอนนี้ฉันรู้สึกแข็งแรงดีแล้ว
Now, I'm studying at Bangkok Universityตอนนี้ ฉันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ
Now he wants to grow a beardตอนนี้เขาอยากไว้หนวด
Now they don't even talk to each otherตอนนี้พวกเขาไม่แม้แต่จะพูดคุยกัน
Now, the important thing is to talk to themตอนนี้ สิ่งสำคัญคือต้องพูดกับพวกเขา
Now, leave me aloneตอนนี้ขอฉันอยู่ตามลำพังเถอะ
Now will you please get to the point?ตอนนี้คุณช่วยเข้าสู่ประเด็นหน่อยได้ไหม?
Now I really need your helpตอนนี้ฉันต้องการความช่วยเหลือของคุณจริงๆ
Now it is time to imagine a better futureตอนนี้ถึงเวลาคิดถึงอนาคตที่ดีกว่าแล้ว
You are now in the position of powerตอนนี้คุณมีอำนาจแล้ว
Now I know why my cell phone bills are so highตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าทำไมบิลค่าโทรศัพท์ถึงได้แพงมากนัก
Now there's nothing to be worried aboutตอนนี้ไม่มีอะไรต้องกังวลแล้ว ฉันพูดถูกไหม?
Now I'm being replaced by a young ladyตอนนี้ฉันกำลังถูกแทนที่ด้วยเด็กสาวคนหนึ่ง
Now, you can be part of the actionตอนนี้คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการนี้
Now I can take a nap without worrying anyตอนนี้ฉันสามารถหลับสักงีบโดยไม่ต้องกังวลใดๆ ได้แล้ว
Now it's not the time to be frightened!ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะต้องกลัวแล้ว
You may leave nowตอนนี้เธอไปได้แล้ว
I can relax a bit nowตอนนี้ฉันสามารถผ่อนคลายได้เล็กน้อย
Now is not the time to be shyตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาอาย
But now I've got sick and it bothers meแต่ตอนนี้ ฉันรำคาญใจและมันก็รบกวนฉันมาก
Do you really mean what you say now?คุณหมายความอย่างที่คุณพูดตอนนี้จริงๆ หรือ
I'm sorryฉันขอโทษด้วย ฉันต้องจากคุณไปแล้วตอนนี้
I'm in the car right nowฉันอยู่ในรถตอนนี้
Sorry Mr Green can't see you nowขอโทษค่ะ คุณกรีนไม่สามารถพบคุณตอนนี้ได้
You may go in nowคุณเข้าไปได้แล้วตอนนี้
I came here when I was 20ฉันมาที่นี่ตอนอายุ 20 ปี
I started school at the age of 6ฉันเข้าโรงเรียนตอนอายุ 6 ขวบ
I usually get up at 8 o'clockฉันมักจะตื่นตอน 8 โมง
When did you get up yesterday morning?เมื่อเช้าวานนี้คุณตื่นนอนตอนไหน
I finished my work at 6 pmฉันทำงานเสร็จตอน 6 โมงเย็น
Sorry, I've got to go nowขอโทษนะ ฉันต้องไปแล้วตอนนี้
I used to take a walk in the early morningฉันเคยเดินเล่นในตอนเช้าตรู่
I have to hang up nowฉันต้องวางหูแล้วตอนนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The boat whistle blows at 6:00 in the morning, and that is when... we must rewease the secret weapon!เสียงหวูดจะดัง ตอน 6 โมงเช้า นั่นเป็นเววาที่... เวาจะปล่อยอาวุธวับ !
So the cats must be here... at 6:00 on the dot, not a moment before or after.เพราะฉะนั้น พวกแมว ต้องอยู่ที่นี่... ตอน 6 โมงเช้า ตรงเป๊ะ ไม่เว็วไป ช้าไป นิดเดียวก็ไม่ได้
I'll arrive Thursday, by 5 p.m. bus.ฉันจะมาวันพฤหัส, ตอน 5 โมงเย็น ทางรถบัส.
Why don't you meet us for a drink first at Le Raspail, 6:00?มาดื่มอะไรกันก่อนนะ ที่ Le Raspail, ตอน 6 โมงดีมั้ย
We're starting a new intro ballroom series for singles, I recommend that beginners start with that, There's still room in the class, lt meets every Wednesday at 7:30, for eight weeks,เรากำลังจะเริ่มเรียนบอลรูมกัน แบบเต้นเดี่ยว ฉันขอแนะนำว่าคนเพิ่งเริ่มเรียนควรเริ่มด้วยอันนี้ ยังมีที่ว่างเหลืออยู่ ทุกวันพุธ ตอน 19.30น 8 อาทิตย์นะคะ
Right, Wednesdays, 7:30, Great,ครับ ทุกวันพุธ ตอน 19.30น
Call a press conference for 4:00, and I want Waters here at 3:30.เรียกประชุมนักข่าวตอน 4 โมง ผมต้องการพบ วอเทอส์ ตอน 3 โมงครึ่ง
Meet me at SAAB at 8ไปหาฉันที่ SAAB ตอน 2 ทุ่ม
CSI Miami Saison 3 Episode 01: Lost Soซีเอสไอ ไมอามี่ ซีสัน 3 ตอน 1 วิญญาณไร้จุดหมาย
Nishikado Sojiro ** Matsuda ShotaHana Yori Dango ตอน 2 นักเสดง
Lieutenant Riley fires his first shot at 1930.ผู้หมวดไรลี่ย์จะยิงนัดแรกเป็นสัญญาณ ตอน 19.30
We're hooking up at, like, 8.เราจะไปล่าเหยื่อ ตอน สองทุ่ม
Then why'd they sit together during the school picnic?ทำไมเค้าถึงนั่งด้วยกัน ตอน โรงเรียนออกค่าย
Remember, the warden leaves at 5:00 tonight, so by 5:05, we're going to need that key.จำไว้นะ พัสดีจะออกไป 5 โมง คินนี้ ดังนั้น ตอน 5โมง 5 นาที เราต้องได้กุญแจแล้ว
Thank you.เครื่องพ่อจะมาถึง ตอน 7: 55 พรุ่งนี้เช้า,
Sir, I have a job interview at Dean Witter at 10: 15 tomorrow morning.พรุ่งนี้ผมมีนัดสัมภาษณ์ที่วิทเทอร์ ตอน 10 โมง 15
And make sure we have Pier 59 at 8 a.m. Tomorrow.ให้แน่ใจว่าจองเพียร์ 59 ตอน 8 โมงเช้าพรุ่งนี้ด้วย
Meet me in the lobby at 8:00.ผมกันที่ล็อบบี้ ตอน 8 โมงละกัน
THE PALACE. 8:00?ที่ เดอะพาเลส ตอน 2 ทุ่มนะ
I don't want anyone here while we wait for the ambulance.ฉันไม่อยากให้ใครเกะกะ ตอน จนท.พยาบาลมาถึง
Well, at least I'm not wearing last night's outfit at 8:00 a. m., party girl.อย่างน้อยฉันก็ไม่ต้องใส่ชุดเมื่อคืน ตอน 8 โมง ใช่มั้ยสาวปาร์ตี้
If you want to know my first love experience, please log in at 23:00 tonight.]ถ้าคุณอยากรู้เรื่องประสบการณ์รักแรกของฉัน, คืนนี้ กรุณา log in ตอน 23.00 น. ]
Primeval Season 2 Episode 2 bbs. flyine. net donatino. skygate. cnไดโนเสาร์ทะลุโลกปี 2 ตอน 2
Primeval Series 2 Episode 4 bbs.flyine.net donatino.skygate.cnไดโนเสาร์ทะลุโลก ปี 2 ตอน 4
I've got a gray sedan parked outside unit 17 at 8:05 a.m.ฉันพบรถเก๋งสีเทา จอดอยู่แถวยูนิต 17 ตอน 8.05 น.
His father, lou jenkins, was supposed to pick him up from t-ball practice at 4.พ่อของเขา, ลู เจนกินส์ ควรจะไปรับเขาหลังซ้อม t-ball ตอน 4 โมง
Be outside my apartment at 8:00 tonight.อยู่นอกอพาร์ทเม็นท์ฉัน ตอน 2 ทุ่มเมื่อคืนนี้
Akai Ito Episode 7 A New Love Beginsอะกะอิ อิโตะ ตอน ๗ การเริ่มต้นของรักครั้งใหม่
This is the picture of Old Man Kangaroo at 5 in the afternoon.นี้มันรูปจิงโจ้โอลด์แมน ตอน 5 โมงเย็น
They'll make it official today at the Panhellenic Council meeting this afternoon.พวกเขาจะแจ้งอย่างเป็นทางการวันนี้ ตอน ประชุมสภาแพนเฮลเลนิก บ่ายนี้
Unless you count Becca Weiner at camp when I was 13.เว้นแตุ่จะนับ Becca Weiner ที่แคมป์ ตอน อายุ13
There's the dandruff shampoo marketing presentation at 3:00.มีสาธิตเกี่ยวกับการทำตลาดแชมพูขจัดรังแค ตอน 3 โมง
The nail polish R% D group from Germany is at 3:45.บริษัทวิจัยเรื่องน้ำยาล้างเล็บ จากเยอรมันอีก ตอน 3.45
# na-na na-na na-na # # na-na na-na na-na # # na-na na-na na-na # # na-na na-na na-na # # na-na na-na na-na # # na-na na-na na-na. #Chuck ซีซั่น 2 ตอนที่ 14 ตอน :
Because he is waiting for you right now.เพราะ เขา กำลัง รอ \ n คุณ ตอน นี้.
You don't think that I watch you go to work, every morning 8:00 am?คุณไม่คิดอย่างนั้นเหรอ ? ผมเห็นคุณออกจากบ้านไปทำงาน ทุกเช้า ตอน 8 โมง
Look, Jesse came over to the palace at eleven o'clock Saturday night.ฟังนะ เจสซี่มาพักคืนวันเสาร์ ตอน 5 ทุ่ม
UN attaché, who will be in Miami today at 5:00 to receive Scylla from you.ฑูตจาก UN ไปที่ไมอะมี่วันนี้ ตอน 5 โมง เขาจะไปรับ ซิลล่าจากนาย
You leave for Zurich together at 0800.คุณต้องไปซูริคด้วยกัน ตอน 8 โมง
Plug was pulled 4:45 this morning.ปลั๊กถูกถอด ตอน ตี 4.45

ตอน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
先ず[まず, mazu] Thai: เริ่มต้น, เบื้องต้น, ลำดับแรก เป็นคำกล่าวบอกลำดับขั้นตอน English: to start with
午前[ごぜん, gozen] Thai: ช่วงเวลาก่อนเที่ยง, ตอนเช้า English: morning
最初[さいしょ, saisho] Thai: ตอนต้น English: beginning

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตอน
Back to top