ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

midday

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *midday*, -midday-

midday ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
midday (n.) เที่ยงวัน See also: เที่ยง, กลางวัน Syn. afternoon, noon, noonday, meridian
midday (adj.) ซึ่งเกิดขึ้นตอนกลางวัน See also: เกี่ยวกับตอนเที่ยงวัน
English-Thai: HOPE Dictionary
midday(มิด'เด) n.,adj. เที่ยงวัน,เที่ยง,กลางวัน.
English-Thai: Nontri Dictionary
midday(n) เที่ยงวัน,กลางวัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลองเพล (n.) big drum in a Buddhist temple used for telling midday meal
เที่ยงวัน (n.) midday See also: twelve o´clock, noontime, meridian, meridional, noon
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So don't you sit there slack jawed, buggy eyed I'm here to answer all your midday prayersงั้น ท่านนั่งแบบนี้ได้ไหม ข้าอยู่นี่เพื่อตอบคำขอร้องของท่านทุกอย่าง
Like seven inches from the midday sun...ก็มัน 7 นิ้ว จากพระอาทิตย์เที่ยงวัน
If we get to the Honshu Pass by midday tomorrow...หากเราเดินทางถึง ฮอนชู ได้ก่อนเที่ยงวันพรุ่งนี้
He takes midday naps Because he's always exhausted.คุณหมายความว่าอย่างไร
For the midday news. Time to call couric. She owes me a favor.สำหรัยข่าวเที่ยงวัน ได้เวลาเรียกความกล้าหาญ เธอเป็นหนี้ฉันนะ
It's not like I'm asking you to run outside midday without your ring.ไม่ใช่ว่าฉันขอให้คุณวิ่งออกไปข้างนอก ตอนกลางวัน โดยไม่สวมแหวนซะหน่อย
If we March by midday we can easily...ถ้าเราเดินทางช่วงกลางวันเราสามารถ...
You invited me to midday meal.ท่านเชิญข้ามาทานมื้อเที่ยง
You know, something to give her a real midday kick start.นายรู้ใช่ไหม, บางอย่างท่จะทำให้วันของเธอเริ่มอย่างสดใส
A daring midday breakout where everyone onboard has been accounted for, except for one, Dominic Toretto.มีความพยายามหลบหนี /N แต่ทุกคนยังอยู่บนรถ ยกเว้นคนหนึ่งคือ โดมินิค โทเร๊ตโต้
You know, I hate to ask you something during your midday ritual of devouring an entire animal carcass, so here goes nothing.รู้อะไรมั้ย ฉันล่ะเกลียดจริงๆที่จะต้องถามคุณ ตอนที่กำลังเขมือบ เนื้อสัตว์เป็นฝูงอยู่แบบนี้
Then we meet for Midday Gathering.แล้วเราค่อยมารวมตัวกันช่วงพักกลางวัน

midday ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
傍午[bàng wǔ, ㄅㄤˋ ˇ, 傍午] towards noon; around midday
正午[zhèng wǔ, ㄓㄥˋ ˇ, 正午] midday; noon; noonday
中午[zhōng wǔ, ㄓㄨㄥ ˇ, 中午] noon; midday

midday ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
昼ご飯;昼御飯;昼ごはん[ひるごはん, hirugohan] (n) lunch; midday meal
昼食(P);中食;昼餉[ちゅうしょく(昼食)(P);ちゅうじき(昼食;中食);ひるげ(昼食;昼餉), chuushoku ( chuushoku )(P); chuujiki ( chuushoku ; naka shoku ); hiruge ( chuushoku] (n) (1) lunch; midday meal; (2) (usu. 中食) food served at a tea party (tea ceremony); (P)
昼飯(P);昼めし[ひるめし(P);ちゅうはん(昼飯);ひるはん(昼飯), hirumeshi (P); chuuhan ( hirumeshi ); hiruhan ( hirumeshi )] (n) lunch; midday meal; (P)
白昼[はくちゅう, hakuchuu] (n-adv,n-t) daytime; midday
六時[ろくじ, rokuji] (n) (1) six o'clock; (2) {Buddh} (See 晨朝,日中・1,日没,初夜,中夜,後夜・1) six periods of a day (morning, midday, afternoon, evening, midnight, late night)
昼(P);午;晝(oK)[ひる, hiru] (n-adv,n-t) (1) (See 御昼) noon; midday; (2) (昼, 晝 only) daytime; (3) (昼, 晝 only) lunch; (P)
真昼[まひる, mahiru] (n-adv,n-t) midday; broad daylight

midday ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กลองเพล[n.] (kløngphēn) EN: large drum in a Buddhist temple for calling monks to take their midday meal FR:
มัชฌันติก-[pref.] (matchantika) EN: midday FR:
มัชฌันติกสมัย[n.] (matchantika) EN: midday FR:
มัธยันห์[n.] (matthayan) EN: midday FR: midi [m]
เที่ยง[n.] (thīeng) EN: midday ; noonday ; at noon ; 12.00 a.m. FR: midi [m] ; milieu de la journée [m] ; milieu du jour [m] ; 12 heures [fpl]
เที่ยงวัน [n. exp.] (thīeng wan) EN: midday FR: midi [m] ; mi-journée [f]
ตอนเที่ยง[n. exp.] (tøn thīeng) EN: noonday ; noon ; midday ; noontime FR: midi

midday ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mittagsblume {f} [bot.]midday flower
Mittag {m}midday; noon

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า midday
Back to top