ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

emasculate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *emasculate*, -emasculate-

emasculate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
emasculate (vt.) ตอนคนหรือสัตว์ (คำทางการ) Syn. castrate, geld, unman
emasculate (vt.) ทำให้อ่อนกำลัง See also: ทำให้เสื่อมประสิทธิภาพ Syn. devitalize, enervate, weaken
English-Thai: HOPE Dictionary
emasculatevt. ตอน,ทำให้อ่อนแอ,ทำให้เหมือนผู้หญิง adj. ซึ่งถูกตอน,เหมือนผู้หญิง,อ่อนแอ,ด้วยกำลัง, See also: emasculation n. ดูemasculate emasculative adj. ดูemasculate emasculator n. ดูmasculate emasculatory adj. ดูemasculate
English-Thai: Nontri Dictionary
emasculate(vt) ทำให้อ่อนแอ,ผอม,ทำให้ไม่กระฉับกระเฉง,ทำให้เหมือนผู้หญิง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
emasculateตอน (เพศชาย) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For some reason he felt that it was inappropriate for a senator to have a corrupt wife, for a doctor to take advantage of his patients, for a wife to emasculate her husband, and so forth.ด้วยเหตุผลบางอย่าง เขารู้สึกว่ามันไม่เหมาะสม สำหรับสมาชิกวุฒิสภาที่จะมีภรรยาฉ้อโกง สำหรับแพทย์ที่ล่วงเกินผู้ป่วยของเขา
To achieve peace in our school, we should take this chance to emasculate them all!เพื่อรักษาความสงบสุขในโรงเรียนของเราไว้ เราจึงควรใช้โอกาสนี้
Well, you're not gonna emasculate me.แม่มาทรมานหนูแบบนั้นไม่ได้อีก
If you're gonna continue to emasculate me with this barbie dress up shitถ้าเธอยังจะทำให้ฉันเป็นตุ๊ด ด้วยการแต่งตัวบาร์บี้นี่นะ
It's not about that. he said i emasculate you.ไม่ใช่เพราะเรื่องนั้น เขาว่าฉันตอนคุณ
He's trying to emasculate them.เขาพยายามทำให้เหยื่ออ่อนแอลง
AS A HUSBAND HE FEELS EMASCULATED AND HUMILIATED BY HIS WIFE.จ่างก็ทำลายสัญลักษณ์ความเป็นผู้ชายของเขาทั้งสิ้น
You feel emasculated by her.คุณรู้สึกด้อยกว่าเธอ
You've economically emasculated your husband to such a point that he's afraid to want you.คุณได้ทำให้ประสิทธิภาพ ของน้องชายแฟนคุณเสื่อม ..โดยทางอ้อมเลยนะ นั่นทำให้เขาไม่กล้านอนกับคุณ
I think he was tired of being emasculated.ผมคิดว่า พ่อคงเบื่อที่จะถูกข่ม
In a way, I emasculated him.กรรมวิธีนั่น ฉันทำให้เขา เสื่อมประสิทธิภาพลง
He's humiliated you, emasculated you.He's humiliated you, emasculated you.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า emasculate
Back to top