ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

noontime

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *noontime*, -noontime-

noontime ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
noontime (n.) เวลาเที่ยง Syn. noon
English-Thai: Nontri Dictionary
noontime(n) เวลาเที่ยง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And welcome to America's favorite noontime show.ขอต้อนรับสู่รายการ ยอดฮิตของอเมริกา...

noontime ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตอนเที่ยง[n. exp.] (tøn thīeng) EN: noonday ; noon ; midday ; noontime FR: midi

noontime ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mittag {m}noonday; noontide; noontime

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า noontime
Back to top