ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inland

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inland*, -inland-

inland ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inland (adv.) เข้าในประเทศ See also: ภายในดินแดน Ops. seawards
inland (adj.) ซึ่งอยู่ภายในประเทศ See also: ห่างจากชายฝั่ง Syn. interior, domestic, onshore Ops. coastal, border, frontier, seaward
inland (n.) บริเวณภายในประเทศ See also: พื้นที่ภายในของประเทศ Syn. midland, interiority
inland fishery (n.) การประมงน้ำจืด
inland sea (n.) ทะเลภายใน See also: ทะเลสาบ Syn. lake
English-Thai: HOPE Dictionary
inland(อิน'เลินดฺ) adj. ภายในประเทศ,ภายในดินแดน,ท้องถิ่น. adv. ภายในประเทศ,เข้าไปในประเทศ. n. (อิน'แลนดฺ) บริเวณภายในประเทศ, Syn. domestic,internal
inlander(อิน'เลินเดอะ) n. ผู้อยู่ภายในประเทศ
English-Thai: Nontri Dictionary
inland(adj) ภายในประเทศ,ไกลทะเล,ท้องถิ่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
inland bill of exchangeตั๋วแลกเงินในประเทศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
inland basininland basin, แอ่งภายในแผ่นดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
inland seainland sea, ทะเลใน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประมงน้ำจืด (n.) inland fisheries
ทะเลภายใน (n.) inland sea See also: lake Syn. ทะเลใน, ทะเลหน้าใน
ทะเลหน้าใน (n.) inland sea See also: lake Syn. ทะเลภายใน, ทะเลใน
ทะเลใน (n.) inland sea Syn. ทะเลภายใน, ทะเลหน้าใน
ประเทศฟินแลนด์ (n.) Finland
ฟินแลนด์ (n.) Finland Syn. ประเทศฟินแลนด์
แผ่นดินใหญ่ (n.) mainland
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It used to be the fourth largest inland sea in the world.มันเคยเป็นทะเลปิดที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 4 ของโลก
When I was first told that I'd be shooting the battle of Iwo Jima on the side of a mountain inland at the You Yangs National Park in Melbourne,เมื่อผมบอกไปว่า จะไปถ่ายฉากรบที่อิโวจิม่า บนที่ราบติดภูเขาที่ อุทยานแห่งชาติยูแยงในเมลเบิร์น
Last year Southern California's inland empire ranked fourth in the nation in foreclosure rates.ปีที่แล้ว เขตพื้นที่แคลิฟอร์เนียใต้ มีอัตราการยึดทรัพย์ อยู่อันดับ 4 ของประเทศ
It's an inland waterway that connects two seas.แต่เป็นทางน้ำในแผ่นดินที่บรรจบกับทะเล 2 แห่ง
We have now relocated millions of civilians and supplies 300 miles inland to the safe zones.ในขณะนี้เราได้ทำการสั่งเคลื่อนย้าย พลเมืองหลายล้านคน เข้าไปในเขตปลอดภัยในแผ่นดิน 300 ไมล์
300 million years ago, all this was underwater, submerged in an inland sea.300 ล้านปีที่ผ่านมาทั้งหมดนี้อยู่ ใต้น้ำ, จมอยู่ใต้ทะเล
All this was once a great inland sea.ทั้งหมดนี้เคยเป็นทะเลน้ำจืดที่ดี
Just imagine what this place looked like 275 million years ago, when it was a vibrant, tropical inland sea, dotted with islands and brimming with life.275,000,000 ปีที่ผ่านมา เมื่อมันเป็นสดใส ทะเลในประเทศเขตร้อน ดารดาษไปด้วยเกาะ
Miss Barnes from Her Majesty's Inland Revenue stopped by to discuss his tax affairs.แล้วบอกเขาว่ามิสบาร์นส์ จากกรมสรรพากร แวะมาคุยเรื่องภาษีของเขา
Her Majesty's Inland fucking Revenue.กรมสรรพากรในพระมหาราชินีไง
I need you to contact someone at Inland Revenue in Southend-on-Sea - and check that...ช่วยให้คนติดต่อสรรพากรใน เขตเซาท์เอนด์ออนซี แล้วตรวจดูว่า...
We also plan to bring in experts from the Oceanographic Institute on the mainland.เราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญ จากสถาบันวิจัยทางทะเลจากเเผ่นดินใหญ่มาด้วย

inland ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
内陆河[nèi lù hé, ㄋㄟˋ ㄌㄨˋ ㄏㄜˊ, 内陆河 / 內陸河] inland river; river draining to inland sea
税务局[shuì wù jú, ㄕㄨㄟˋ ˋ ㄐㄩˊ, 税务局 / 稅務局] Inland Revenue Department (Hong Kong)
两岸[liǎng àn, ㄌㄧㄤˇ ㄢˋ, 两岸 / 兩岸] bilateral; both shores; both sides; both coasts; Taiwan and mainland
中国大陆[Zhōng guó dà lù, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄚˋ ㄌㄨˋ, 中国大陆 / 中國大陸] Chinese mainland
大陆[dà lù, ㄉㄚˋ ㄌㄨˋ, 大陆 / 大陸] continent; mainland (esp. of China); mainland China; refers to People's Republic of China 中華人民共和國|中华人民共和国
内地[nèi dì, ㄋㄟˋ ㄉㄧˋ, 内地 / 內地] inland; interior
内陆[nèi lù, ㄋㄟˋ ㄌㄨˋ, 内陆 / 內陸] inland; interior
大陆话[dà lù huà, ㄉㄚˋ ㄌㄨˋ ㄏㄨㄚˋ, 大陆话 / 大陸話] Mainland Chinese (language)
鞑靼海[Dá dá hǎi, ㄉㄚˊ ㄉㄚˊ ㄏㄞˇ, 鞑靼海 / 韃靼海] Straits of Tartary between Sakhalin and Russian mainland
坦佩雷[Tǎn pèi léi, ㄊㄢˇ ㄆㄟˋ ㄌㄟˊ, 坦佩雷] Tampere (Swedish Tammerfors), Finland's second city
图尔库[Tú ěr kù, ㄊㄨˊ ㄦˇ ㄎㄨˋ, 图尔库 / 圖爾庫] Turku (city in Finland)

inland ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
内地[ないち, naichi] (n) (1) (sens) within the borders of a country; domestic soil; (2) inland area; (3) (during the WWII era) Japan proper, as opposed to its overseas colonies; interior of country; homeland; (4) (in Hokkaido and Okinawa) the "mainland" parts of Japan (Kyushu, Shikoku, Honshu)
内海[うちうみ(P);うちかい;うちのみ;うつみ;ないかい, uchiumi (P); uchikai ; uchinomi ; utsumi ; naikai] (n) inlet; bay; inland sea; (P)
内陸性気候[ないりくせいきこう, nairikuseikikou] (n) continental or inland climate
瀬戸内海[せとないかい, setonaikai] (n) Inland Sea
陸水学[りくすいがく, rikusuigaku] (n) the study of inland waters; limnology
一国二制度[いっこくにせいど, ikkokuniseido] (n) "One country, two systems" (Chinese political ideology allowing for the communist mainland and capitalist areas such as Hong Kong)
内地人[ないちじん, naichijin] (n) people living in the country; people living inland; Japanese in Japan proper; people living on Honshu
内陸[ないりく, nairiku] (n,adj-no) inland; (P)
大陸浪人[たいりくろうにん, tairikurounin] (n) prewar Japanese adventurer (political activist) in mainland China
有夏[ゆうか, yuuka] (n) (obsc) Mainland China
本土[ほんど, hondo] (n) mainland; one's home country; the country proper; (P)
渡来神[とらいしん, toraishin] (n) (See 渡来) deity that originated on the Asian mainland, particulalry the Korean Peninsula, during the Yayoi or Kofun Periods (e.g. Ame no Hiboko)
香港返還[ほんこんへんかん, honkonhenkan] (n) return of Hong Kong (to mainland China)

inland ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ภาษีอากร[n. exp.] (phāsī akøn) EN: taxation ; inland revenue ; internal revenue ; tax yield ; taxes and duties FR: taxation [f]
ประมงน้ำจืด[n. exp.] (pramong nām) EN: inland fisheries ; freshwater fisheries FR: pisciculture en eau douce [f]
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด[org.] (Samnak Wija) EN: Inland Fisheries Research and Development Bureau FR:
ทะเลใน[n.] (thalēnai) EN: inland sea FR: mer intérieure [f]
ทะเลหน้าใน[n.] (thalēnānai) EN: inland sea ; lake FR:
ทะเลภายใน[n.] (thalēphāina) EN: inland sea ; lake FR: mer inérieure [f]
ทะเลสาบ[n.] (thalēsāp) EN: lake ; inland sea FR: lac [m] ; mer intérieure [f]
ชาวฟินแลนด์[n. prop.] (chāo Finlaē) EN: FR: Finlandais [m]
ฟินแลนด์[n. prop.] (Finlaēn) EN: Finland FR: Finlande [f]
จีนแผ่นดินใหญ่[n. exp.] (Jīn phaendi) EN: Mainland China FR: Chine continentale [f]
คนจีนแผ่นดินใหญ่[n. exp.] (khon Jīn ph) EN: Mainland Chinese FR: Chinois continentaux [mpl]
เลียงผาเหนือ[n. exp.] (līengphā ne) EN: Chinese serow ; Southwest china serow ; mainland serow FR: Capricornis milneedwardsii
แผ่นดินใหญ่[n. exp.] (phaendin ya) EN: mainland FR:
ภาคพื้น[n.] (phākpheūn) EN: ground ; mainland ; region FR: continent [m]
ภาคพื้นทวีป[n. exp.] (phākpheūn t) EN: mainland FR:
ภาคพื้นยุโรป[n. prop.] (phākpheūn Y) EN: continental Europe ; mainland Europe FR: Europe continentale [f]
ประเทศฟินแลนด์[n. prop.] (Prathēt Fin) EN: Finland FR: Finlande [f]
สถานทูตฟินแลนด์[org.] (Sathānthūt ) EN: Embassy of Finland FR: Ambassade de Finlande [f]
สาธารณรัฐฟินแลนด์[n. prop.] (Sāthāranara) EN: Republic of Finland FR: République de Finlande [f]

inland ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Binnenverkehr {m}inland traffic
Inlandflug {m}; Inlandsflug
Steuereinnahmen {pl}inland revenue

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inland
Back to top