ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

firstly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *firstly*, -firstly-

firstly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
firstly (adv.) เริ่มแรก See also: ประการแรก, ในตอนแรก, ในตอนต้น, อันดับแรก Syn. first, in the first place Ops. lastly
firstly public appear (vi.) เปิดตัว See also: วางตลาด
firstly public appear (vt.) เปิดตัว See also: วางตลาด
English-Thai: HOPE Dictionary
firstlyadv. อันแรก,แรก,เริ่มแรก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก่อนอื่น (adv.) firstly See also: first and foremost, first of all
ก่อนเพื่อน (adv.) firstly See also: before other things, before anyone else, foremost, in the first place Ops. หลัง
ชั้นแรก (adv.) firstly See also: at first, at the beginning, initially Syn. ขั้นแรก Ops. ชั้นสุดท้าย, ขั้นสุดท้าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your fiancée, firstly escaped from the Pescadero Mental Hospital.คู่หมั้นคุณ แรกเลยหลบหนีจาก โรงพยาบาลประสาท เพสคาเดโร
The Japanese government and their agencies go to small bankrupt nations and offer them financial support, offer them whatever it takes, firstly to get them to join the IWC and then, when they get here, to vote for Japan.ทำให้ได้ภาษาที่ยอดเยี่ยม และผู้คนก็ใช้มือในการส่ง ข้อความถึงโลมา และตรงจุดนี้อาจจะ พลาดประเด็นไป
But before I could start spending his money like a cunt, firstly I needed to re-hire one.แต่ก่อนที่ผมจะเริ่มถลุงเงินเขา เหมือนคุณตัว อันดับแรก ผมต้องไปจ้างมันกลับมาก่อน
There are two reasons he should stay. Firstly, for the sake of science.มีสองเหตุผลที่เขาควรจะอยู่เป็น ประการแรกเพื่อประโยชน์ของวิทยาศาสตร์
Firstly, Miss Elizabeth died in her sleep and secondly, they're not animals like you, Morgan.อย่างแรก มิสอลิซาเบธนอนหลับเป็นตาย และอย่างที่สอง
I write now, firstly, to thank you for coming all this way to apologise, but, more importantly, to tell you..."ผมเขียนมาเพื่อบอกคุณว่า ผมขอบคุณมากที่คุณมาเพื่อขอโทษผม แต่สิ่งสำคัญเหนืออื่นใด ที่ผมอยากบอกคุณ... .."
Firstly, this is nothing. It's a sub-line for the breaker above.ข้อแรก วางตรงนี้ไม่มีผลอะไร เพราะมันเป็นสายย่อยของเบรคเกอร์ข้างบน
Firstly, that it is the duty of a clergyman to set the example of matrimony in his parish.อย่างแรก เพราะมันเป็นภาระของบาทหลวง ที่ต้องทำเป็นตัวอย่าง ให้แก่ลูกวัดของเขา
Firstly, the kimchi must be tasty.อย่างแรก, กิมจิต้องอร่อย
Firstly, the small. Henry is back from Oxford with his degree,อันดับแรก เริ่มที่เรื่องเล็กก่อน เฮนรี่เพิ่งคว้าปริญญามาจากออกซ์ฟอร์ด
Firstly, to assure the citizens of Gotham that everything that can be done over the Joker killings is being done.วาระแรก เพื่อรับรองแก่\ ชาวก๊อธแธมว่า สิ่งที่ต้องทำในคดีของโจ๊กเกอร์นั้นกำลังดำเนินการ
Firstly, I have to prove to Robbie that I'm sophisticated and grown up.อย่างแรก ฉันจะแสดงให้ร็อบบี้เห็นว่า ฉันมีความคิดและฉันก็โตแล้ว

firstly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ก่อนอื่น[adv.] (køn eūn) EN: firstly ; first and foremost ; first of all ; before anything else FR: tout d'abord ; avant tout ; avant toute chose
ก่อนเพื่อน[adv.] (køn pheūoen) EN: firstly ; before anybody else FR:
ประการแรก[adv.] (prakān raēk) EN: in the first place ; firstly ; initially FR: en premier lieu ; d'abord ; premièrement ; primo
เริ่มแรก[adv.] (roēmraēk) EN: at first ; firstly ; initially ; at the beginning ; at the outset ; in the first place ; originally ; to begin with FR: d'abord ; au début ; au départ ; initialement
ตอนแรก[adv.] (tøn raēk) EN: at first ; originally ; first ; firstly FR: au début ; tout d'abord ; dans un premier temps ; initialement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า firstly
Back to top