way

แปลว่า


suf วิธี
คำที่เกี่ยวข้อง: การกระทำ
n วิธีหรือแนวทาง
ความหมายเหมือนกับ: means , method , mode
คำที่เกี่ยวข้อง: แนว , รูปแบบ , ช่องทาง , ลู่ทาง
n ท่าทาง
คำที่เกี่ยวข้อง: อากัปกิริยา
n วิถีชีวิต
ความหมายเหมือนกับ: convention , custom , tradition
n เส้นทาง
คำที่เกี่ยวข้อง: ทาง , หนทาง , ถนน
n ทิศทาง
n ระยะทาง

ตัวอย่างประโยค


There is no way for me to know that. ไม่มีทางที่ฉันจะทราบเรื่องนั้น
I had my breakfast on the way. ฉันทานข้าวเช้าระหว่างทาง
I buy some food on my way home. ฉันซื้ออาหารบางอย่างระหว่างทางมาบ้าน
You can discuss this on the way. คุณสามารถถกเรื่องนี้ระหว่างทาง
Nobody thinks of you that way. ไม่มีใครคิดกับคุณอย่างนั้นหรอก

คำที่มี "way" ในคำ


ways and means idm วิธีการ

ways suf วิธี

way station n สถานีย่อยที่อยู่ระหว่างสถานีใหญ่

waybill n รายการสินค้าขนส่ง

wayfarer n ผู้เดินทางโดยเฉพาะเดินทางโดยใช้เท้า
ความหมายเหมือนกับ: traveler

wayfaring n การเดินเท้า
ความหมายเหมือนกับ: voyaging , rambling , traveling

waylay vt ดักโจมตี
ความหมายเหมือนกับ: ambuscade , ambush , bushwhack

waylayer n ผู้ดักโจมตี

wayleave n สิทธิเหนือทรัพย์สิน

way-out n แปลก (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: peculiar , unconventional , unusual
คำตรงข้าม: conventional , usual

ways and means n หนทาง (โดยเฉพาะให้ได้เงินมาเพื่อเอาไปจ่าย)
ความหมายเหมือนกับ: approaches , methods , means

wayside n ขอบทาง
ความหมายเหมือนกับ: roadside

wayside adj ซึ่งอยู่ข้างทาง

wayward adj เอาแต่ใจ
ความหมายเหมือนกับ: disobedient , headstrong , willful
คำตรงข้าม: obedient

waywardly adv ข้างทาง

waywardness n ความดื้อรั้น
ความหมายเหมือนกับ: disobedience , headstrongness , willfulness
คำตรงข้าม: obedience

wayworn adj อ่อนเพลียหรือเหนื่อยอ่อนจากการเดินทาง

way of life n วัฒนธรรม
ความหมายเหมือนกับ: civilization , society

way out n ทางออก
ความหมายเหมือนกับ: door , doorway

airway n เส้นทางบิน
ความหมายเหมือนกับ: air lane

alleyway n ตรอก
ความหมายเหมือนกับ: alley

always adv ตลอดเวลา
ความหมายเหมือนกับ: all the time , at all times , without exception

always adv เสมอ

anyway adv นอกจากนั้น
ความหมายเหมือนกับ: nevertheless , anyhow

archway n ทางลอดซุ้ม
ความหมายเหมือนกับ: arch

away adv โดยไม่หยุด
ความหมายเหมือนกับ: continuously , incessantly

away adv ที่ไม่ได้เล่นในถิ่นของตน (กีฬา)

away adv ในทิศทางอื่น

away adv ในที่อื่น

away adv ไปที่อื่น
ความหมายเหมือนกับ: off , forth

away adj ไม่อยู่
ความหมายเหมือนกับ: absent , gone

away adv หมดไป

beltway n ถนนวงแหวน

breakaway adj ซึ่งแยกตัวออกมา

byway n ถนนเล็กๆ ที่ไม่ค่อยมีรถแล่นผ่าน
ความหมายเหมือนกับ: detour

byways n ส่วนที่สำคัญน้อยมาก

back away phrv หลีกหนี
ความหมายเหมือนกับ: back off , retreat from

back away phrv ถอยกลับ
ความหมายเหมือนกับ: back off , retreat from

bang away phrv ทำงานหนักตลอด (คำไม่เป็นทางการ)

bargain away phrv ต่อรองราคา

bargain away phrv ยอมเสีย(บางอย่าง)เพื่อได้บางอย่างคืนมา

barter away phrv ต่อรองราคา
ความหมายเหมือนกับ: bargain away

be away phrv เก็บในที่เก็บ

be away phrv ออกจาก

be away phrv ขาด
ความหมายเหมือนกับ: keep away

be borne away phrv ตื่นเต้นยินดี
ความหมายเหมือนกับ: carry away

be in the way idm ขวาง

be out of the way idm (ตำแหน่ง) ไม่ขวางทาง
ความหมายเหมือนกับ: get out of , stay out of

be out of the way idm ออกนอกเส้นทาง

be well away idm โชคดี

bear away phrv พาไป
ความหมายเหมือนกับ: bear off , carry away

bear away phrv ชนะ
ความหมายเหมือนกับ: bear off , carry off

bear away phrv (เรือ) แล่นออกไป

blaze away phrv ลุกไหม้อย่างต่อเนื่อง

blink away phrv กระพริบตาถี่เพื่อไล่น้ำตาออกไป
ความหมายเหมือนกับ: wink away , wink back

blow away phrv พัดจากไป

blow the cobwebs away idm สูดอากาศสดชื่น (มักด้วยการออกกำลัง)

blunder away phrv สูญเสียเพราะทำผิดพลาด

boil away phrv กำลังต้ม

boil away phrv เหือดแห้ง

boil away phrv เหือดหายไป

break away phrv แยกจากกัน
ความหมายเหมือนกับ: break off

break away phrv หนีรอดจาก

break away phrv เลิกจงรักภักดีกับ

bring away phrv กลับไปพร้อมกับ (บางสิ่งเช่น ความคิดหรือความรู้สึกบางอย่าง)
ความหมายเหมือนกับ: come away with , go away with

brush away phrv ปัด(กวาด)หรือปาดออก (ด้วยมือหรือแปรง)

brush away phrv จัดการกับ (ได้ง่ายและสำเร็จ)

brush away phrv ไม่สนใจ
ความหมายเหมือนกับ: sweep aside

bundle away phrv รีบผละไป
ความหมายเหมือนกับ: bundle off , pack off

burn away phrv เผาไหม้อย่างต่อเนื่อง

burn away phrv เผาด้วยไฟ
ความหมายเหมือนกับ: burn off

by the way idm อีกอย่างหนึ่ง

by way of idm เป็นตัวอย่าง

caraway n เครื่องเทศชนิดหนึ่งใช้ปรุงอาหารได้

carriage way n ถนน

carry away phrv ทำด้วยความหุนหันพลันแล่น

castaway n คนที่เรืออับปาง

causeway n ถนนหรือทางที่ข้ามแหล่งน้ำ

clearway n ทางด่วน (ถนนที่ห้ามจอด ยกเว้นกรณีที่รถเสียเท่านั้น)

coastways adj ที่ใกล้ชายฝั่ง
ความหมายเหมือนกับ: coastwise

crossway n ทางแยก
ความหมายเหมือนกับ: crossroad

cutaway n เสื้อโค้ทของผู้ชายที่มีชายหลังยาว
ความหมายเหมือนกับ: cutaway coat

call away phrv เรียกตัวไป (ปกติใช้ทางธุรกิจ)

carry away phrv ทำให้หลงใหล (มักใช้รูป passive voice)
ความหมายเหมือนกับ: carry along

carry away phrv ชักชวน

carry away phrv ทำให้ตื่นเต้น

cast away phrv ละทิ้ง
ความหมายเหมือนกับ: cast aside , discard

cast away phrv เลิกติดต่อกับ
ความหมายเหมือนกับ: cast aside

chew away phrv กินตลอด

chew away phrv กัดทำลายด้วยฟัน

chip away at phrv ทำให้แตกเป็นเศษเล็กเศษน้อย

chuck away phrv โยนทิ้ง (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: throw out

chuck away phrv ปล่อยให้เสียเปล่า (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: throw away

chuck away on phrv สูญเปล่ากับ (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: fling away on , hurl away on , throw away on

clear away phrv หายไป
ความหมายเหมือนกับ: clear off

clear away phrv ย้ายออกไป
ความหมายเหมือนกับ: clear off

conduct away phrv บังคับให้ออกไป
ความหมายเหมือนกับ: conduct out

conjure away phrv ทำให้หายเป็นปลิดทิ้ง (ราวกับใช้เวทมนตร์)

consume away phrv สูญูเสีย

cower away phrv ตื่นกลัว

crumble away phrv ขยี้ละเอียด

crumble away phrv ค่อยๆเลิก

cut away phrv ตัดทิ้ง

cut both ways idm มีผลต่อทั้งสองฝ่าย

dash away phrv รีบไป
ความหมายเหมือนกับ: dash off , tear away , tear off

dawdle away phrv เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ (เช่นเวลา)

dice away phrv เสียพนัน

die away phrv หายไป (เสียง, ลม, เเสงฯลฯ)
ความหมายเหมือนกับ: fade away , fade out

do away with phrv ล้มเลิกไป

do something the hard way idm ทำสำเร็จอย่างเหนื่อยยากหรือยุ่งยาก

drag away phrv ลากออกไป

drain away phrv ไหลออกไป
ความหมายเหมือนกับ: drain off

drain away phrv หลั่งไหลไป

drain away phrv ทำให้หมดแรง

drain away phrv ถูกใช้ไปจนหมด

draw away phrv เคลื่อนขบวนออกไป (ฝูงชน)

draw away phrv ลากออกไป

dream away phrv คิดไร้สาระ

drift away phrv ถูกพัดหรือพาให้ห่างออกไปอย่างช้าๆ (โดยลม, กระแสน้ำ)
ความหมายเหมือนกับ: drift off

drift away phrv เริ่ม (คิด,รู้สึก) ต่างกัน

drink away phrv ดื่ม

drink away phrv เสียเวลา (ไปกับการดื่มเหล้า)

drive away phrv ขับออกไป
ความหมายเหมือนกับ: drive off

drive away phrv ขับไล่ (ความรู้สึก) ไปให้พ้น
ความหมายเหมือนกับ: drive off

drive away at phrv ขับหนีไป

drive away at phrv ทำงานหนัก

drop away phrv อยู่ต่ำลงไป
ความหมายเหมือนกับ: drop off , fall away , fall off

drop away phrv น้อยลง
ความหมายเหมือนกับ: drop off , fall away , fall off

dwindle away phrv ลดลงไปทีละน้อย

eat away phrv กิน

eat away phrv กัดกิน

eat away phrv กัดกร่อน

eat away at phrv กัดกร่อนทีละน้อย

ebb away phrv (กระแสน้ำ) ไหลกลับ

ebb away phrv หายไป

edge away phrv ค่อยๆ จากไป

entice away phrv ล่อลวงให้ออกจาก

face away phrv หันหนีจาก

fade away phrv ค่อยๆ จางหายไป
ความหมายเหมือนกับ: die away , fade out

fade away phrv ทำให้หายไปอย่างลับๆ
ความหมายเหมือนกับ: fade out

fade away phrv ทำให้เสีย (กำลังหรือสุขภาพ)

fag away phrv ทำงานหนัก (คำไม่เป็นทางการ)

faint away phrv หมดสติ

fall away phrv ตกลงมาจาก

fall away phrv อยู่ต่ำลงไป
ความหมายเหมือนกับ: drop away , drop off , fall off

fall away phrv น้อยลง
ความหมายเหมือนกับ: drop away , drop off , fall off

fall away phrv แย่ลง
ความหมายเหมือนกับ: drop away , drop off , fall behind , fall off

fall away phrv เลิกสนับสนุน
ความหมายเหมือนกับ: fall off

fall away phrv (หน้า) เรียวเล็กลง

fall by the way phrv ล้มเลิกกลางคัน

far and away idm อย่างแน่นอน

far and away idm ห่างไกลมาก

fiddle away phrv สีไวโอลินอย่างต่อเนื่อง (คำไม่เป็นทางการ)

fiddle away phrv สูญเสียเงินหรือเวลา (คำไม่เป็นทางการ)

file away phrv ทำให้เรียบด้วยตะไบ (เช่นเหล็ก, เล็บ)

file away phrv จัดให้เป็นระเบียบ

file away phrv จดจำ

fill away phrv ลอยไปตามลม

fill away phrv เติมให้เต็ม
ความหมายเหมือนกับ: fill up

fire away phrv เริ่มยิง

fire away phrv ยิงต่อเนื่อง

fire away phrv สูญเสีย

fire away phrv เริ่มพูดคุยหรือถามคำถาม (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: fire ahead , go ahead

flake away phrv แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย

flick away phrv เคาะออก

fling away phrv เหวี่ยงทิ้ง
ความหมายเหมือนกับ: throw out

fling away phrv เสียไปโดยเปล่าประโยชน์
ความหมายเหมือนกับ: throw away

fling away phrv พูดเสียงต่ำลง
ความหมายเหมือนกับ: chuck away , throw away

fling away phrv ออกไปอย่างอารมณ์เสีย

fling away on phrv สูญเสีย (บางสิ่ง) ไปกับ
ความหมายเหมือนกับ: throw away on

fling away on phrv เสีย...ให้กับ

flush away phrv ล้างออก

fly away phrv (ผม) บาน
ความหมายเหมือนกับ: fly off

fly away phrv (ผม) บาน

fold away phrv พับได้

fool away phrv เสียเวลา
ความหมายเหมือนกับ: idle away

footle away phrv เสียเวลาทำเรื่องไร้สาระ
ความหมายเหมือนกับ: idle away

frighten away phrv ทำให้หนีไปด้วยความกลัว
ความหมายเหมือนกับ: scare away

fritter away phrv เสีย (เงินหรือเวลา)
ความหมายเหมือนกับ: idle away

frivol away idm ใช้(เงินหรือเวลา)หมดไปอย่างไม่คุ้มค่า
ความหมายเหมือนกับ: idle away

doorway n ทางเข้าออก

doorway n โอกาสรอด

driveway n ถนนส่วนบุคคล
ความหมายเหมือนกับ: gangway , adit

edgeways adv ไปทางขอบ
ความหมายเหมือนกับ: crabwise , edgewise

endways adv ไปจนสุดทาง
ความหมายเหมือนกับ: endwise

expressway n ทางด่วน
ความหมายเหมือนกับ: freeway , superhighway

Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand n การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

fade away phrv ค่อยๆ เลือนหายไป
ความหมายเหมือนกับ: gradually , disappear , waste away

fairway n ทางสนามกอล์ฟซึ่งอยู่ระหว่างจุดตั้งลูกกอล์ฟและหลุม

faraway adj ห่างไกล
ความหมายเหมือนกับ: distant , remote

flyway n เส้นทางในการบินอพยพของนก

foldaway adj ที่พับเก็บได้

freeway n ถนนที่ไม่จำกัดความเร็ว และมีหลายช่องถนนในแต่ละทิศทาง
ความหมายเหมือนกับ: expressway , throughway

gabble away phrv พร่ำพูด
ความหมายเหมือนกับ: gabble on

gamble away phrv เล่นไพ่อย่างต่อเนื่องหรือไม่หยุดหย่อน
ความหมายเหมือนกับ: game away

gamble away phrv เสียเงิน (เพราะการเล่นไพ่)
ความหมายเหมือนกับ: game away

game away phrv เล่นไพ่อย่างต่อเนื่องหรือไม่หยุดหย่อน
ความหมายเหมือนกับ: gamble away

get away phrv ปลีกตัวออกมา

get away phrv มีวันหยุด

get away phrv เริ่ม
ความหมายเหมือนกับ: be off , get off

get away phrv เอกออกไป
ความหมายเหมือนกับ: send away , take away

get away phrv หลุดรอดจากการจับกุม

get away from phrv หลุดพ้นจาก
ความหมายเหมือนกับ: take away from , take from

get away from phrv เพิกเฉยต่อ

get away from phrv หลีกเลี่ยง

get away with phrv ออกไปกับ
ความหมายเหมือนกับ: go away

get away with phrv ขโมย
ความหมายเหมือนกับ: make off with

get away with phrv มีความคิด (ความเชื่อ)
ความหมายเหมือนกับ: go away with , run away with

get away with phrv ทำสำเร็จ (ในการหลอกลวง)
ความหมายเหมือนกับ: get by , get by with

get away with phrv ไม่ได้รับการลงโทษ
ความหมายเหมือนกับ: get by with

get away with phrv ลดโทษเป็น
ความหมายเหมือนกับ: get off with , let off

get away with phrv ไม่ได้รับการลงโทษ

get away with phrv ไม่เชื่อ
ความหมายเหมือนกับ: come on

get into the way of idm เคยชินกับ
ความหมายเหมือนกับ: get out of

give away phrv ให้ฟรี

give away phrv เผยความลับ
ความหมายเหมือนกับ: give away

give away phrv ตอบ (คำถาม) ง่ายๆ
ความหมายเหมือนกับ: give away

giveaway phrv แสดงให้เห็นว่ามาจาก
ความหมายเหมือนกับ: give away

give away phrv สูญเสีย
ความหมายเหมือนกับ: throw away

give away phrv ส่งตัวเจ้าสาว

give away phrv (น้ำหนัก) ได้เปรียบคู่ต่อสู้ (การชกมวย)

give away phrv เผย

gnaw away phrv กัด

go a long way towards idm ช่วยเหลือในการทำบางสิ่งเป็นอันมาก
ความหมายเหมือนกับ: go far

go away phrv ไปให้พ้น
ความหมายเหมือนกับ: be off , come away , come away with

go away phrv ยกเลิก
ความหมายเหมือนกับ: go off} pass away

go away phrv วิ่งหนีไป
ความหมายเหมือนกับ: abscond with

go away phrv ขึ้นนำ
ความหมายเหมือนกับ: pull away

go away phrv เห็นแล้ว

go away with phrv ออกไปกับ
ความหมายเหมือนกับ: go away

go away with phrv เอาไป
ความหมายเหมือนกับ: abscond with

go away with phrv เชื่อ
ความหมายเหมือนกับ: get away with

go away with phrv ออกจาก (สถานที่หรือเหตุการณ์ด้วยความรู้สึก)
ความหมายเหมือนกับ: bring away , come away with

grab away phrv คว้าเอาไป

grind away phrv บดให้ละเอียดเป็นผง

grind away at phrv ทำอย่างหนัก (เช่น เรียน, ทำงาน)

grow away from phrv เติบโตห่างจาก

grow away from phrv เลิกคบหากับ

hammer away at phrv ทำการศึกษาหรือทำงาน

hammer away at phrv ยิงไปที่ (อย่างต่อเนื่อง)

hammer away at phrv ตอกย้ำ

have it away phrv แอบเป็นชู้กับ
ความหมายเหมือนกับ: have off

head away from phrv ย้ายไปทิศตรงกันข้าม

hide away phrv ซ่อนให้พ้น
ความหมายเหมือนกับ: hide out

hurl away phrv ขว้างออกไป
ความหมายเหมือนกับ: throw out

hurl away on phrv เสียไปโดยเปล่าประโยชน์
ความหมายเหมือนกับ: chuck away on , fling away on , throw away on

hurry away phrv รีบหนี
ความหมายเหมือนกับ: hurry off

idle away phrv สตาร์ทรถทิ้งไว้
ความหมายเหมือนกับ: fiddle away , fool away

gangway n ทางเดินแคบๆ

gangway n สะพาน / ไม้พาดให้ขึ้นลงเรือ
ความหมายเหมือนกับ: gangplank

gateway n ทางเข้าออก
ความหมายเหมือนกับ: door , entrance

getaway n การหลบหนี
ความหมายเหมือนกับ: escape

giveaway n การเปิดเผย

giveaway n ของอภินันทนาการ
ความหมายเหมือนกับ: free gift

halfway adj ครึ่งทาง
ความหมายเหมือนกับ: in-between , midway

halfway adv ครึ่งทาง

halfway house n สถานที่พักฟื้นทางจิตใจ

halfway house n สถานที่พักระหว่างทาง

hallway n ห้องที่อยู่ด้านหน้าบ้านหรือตึกซึ่งมีประตูนำไปสู่ห้องอื่น
ความหมายเหมือนกับ: foyer , hall , lobby

headway n ความคืบหน้า
ความหมายเหมือนกับ: advance , progress , progression
คำตรงข้าม: regression , retrogression , setback

hideaway n ที่ซ่อนตัว
ความหมายเหมือนกับ: hideout , refuge , safe house

highway n ทางหลวง
ความหมายเหมือนกับ: main artery , main road

highwayman n โจรที่ดักปล้นตามถนน
ความหมายเหมือนกับ: bandit , brigand

Highways Department n กรมทางหลวง

get under-way idm เริ่มดำเนินต่อไป

have come a long way idm ก้าวหน้าไปมาก

have it both ways idm มีสองอย่างพร้อมกัน

in a bad way idm ในช่วงวิกฤต

in the family way idm ตั้งท้อง

in the way idm ขวางทาง

in the way of idm ขวางทาง

lead the way idm พาไปตามทางเดิน

learn something the hard way idm เรียนรู้จากประสบการณ์

make way idm ก้าวหน้า

no two ways about it idm ไม่มีทางเลือก (คำไม่เป็นทางการ)

no way idm ไม่มีทาง (คำสแลง)

not know which way to turn idm ไม่รู้เรื่องในสิ่งที่จะทำ

one way or another idm อย่างไรก็ตาม

other way round idm ทางกลับกัน

out of the way idm ออกนอกเส้นทาง

parting of the ways idm ทางแยก (มักนำหน้าด้วย come to a, arrive at a, reach a)

right away idm ทันทีทันใด

say something in a roundabout way idm พูดอ้อมๆ

straight away idm ทันทีทันใด

while away the time idm ใช้เวลาไปโดยเปล่าประโยชน์

while the time away idm ใช้เวลาไปโดยเปล่าประโยชน์

in the same way adv ในทำนองเดียวกับ
ความหมายเหมือนกับ: similarly

jerk away phrv กระชากออก
ความหมายเหมือนกับ: drag away , pull away , take away , yank away

keep away phrv อยู่ห่าง
ความหมายเหมือนกับ: be away , remain away

keep away from phrv อยู่ห่าง

keep away from phrv หลีกเลี่ยง (สิ่งที่อันตราย)
ความหมายเหมือนกับ: keep off , stay away from , stay off

kick away phrv เตะลูกบอลอย่างต่อเนื่อง

kick away phrv เตะทิ้งไป
ความหมายเหมือนกับ: knock away

kiss away phrv จูบตลอด

kiss away phrv กำจัด

knock away phrv เคาะตลอด

laugh away phrv หัวเราะไม่หยุด

lay away phrv วางไว้ด้านข้าง
ความหมายเหมือนกับ: lay aside

laze away phrv ขี้เกียจ

laze away phrv ปล่อยเวลาให้เสียไปอย่างเปล่าประโยชน์

leach away phrv กรองออก
ความหมายเหมือนกับ: leach out

leach away from phrv กรองออกจาก (มักใช้รูป passive voice)
ความหมายเหมือนกับ: leach from , leach out of

lead away phrv พาไปจาก
ความหมายเหมือนกับ: lead off

lead away phrv ทำให้ละทิ้ง

lead away phrv ค่อยๆ สูญเสีย

lead away phrv ดึงความสนใจ

leak away phrv รั่วไหล

loaf away phrv เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์
ความหมายเหมือนกับ: idle away

lock away phrv เก็บไว้โดยใส่กุญแจ
ความหมายเหมือนกับ: lock up , shut up

lock away phrv กักขัง
ความหมายเหมือนกับ: lock up , put away , shut away

loiter away phrv ปล่อยเวลาให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์
ความหมายเหมือนกับ: idle away

look away phrv มองไปด้านข้าง
ความหมายเหมือนกับ: look aside

lop away phrv ตัดออก
ความหมายเหมือนกับ: lop off

lounge away phrv ปล่อยเวลาให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์
ความหมายเหมือนกับ: idle away

lure away phrv หลอกให้ละทิ้ง

keyway n รูหรือช่องกุญแจสำหรับเพลาล้อรถ

leeway n ระยะเบี่ยงเบน

longways adv ตามยาว
ความหมายเหมือนกับ: lengthwise , longwise

look away phrv เมิน

make away phrv รีบหนีไป
ความหมายเหมือนกับ: make off

make away with phrv ขโมยหนีไป
ความหมายเหมือนกับ: make off with

make away with phrv ฆ่า
ความหมายเหมือนกับ: bump off

make away with phrv ทำลาย
ความหมายเหมือนกับ: make off with

make headway with idm สร้างความสัมพันธ์กับ (อย่างก้าวหน้า)

make way for phrv หลบเข้าด้านข้าง

meet halfway phrv พบกันครึ่งทาง (ของการเดินทาง)

meet halfway phrv ยินยอม

melt away phrv ละลายหายไป (น้ำแข็ง,ของแข็ง)

melt away phrv ค่อย ๆ หายไป

mind out of the way idm หลบเข้าด้านข้าง (ให้คนอื่นผ่านไป)

moon away phrv ปล่อยเวลาผ่านไปอย่างไร้ความสุข(มักจากความรัก)
ความหมายเหมือนกับ: mope away

mope away phrv ซึมเซื่อง

move away phrv ผละจากไป

move away phrv ย้ายไปอยู่ที่อื่น
ความหมายเหมือนกับ: move back

move away phrv เปลี่ยนความคิด
ความหมายเหมือนกับ: move towards

ooze away phrv (ของเหลว) ค่อยๆซึมออกมา

ooze away phrv ค่อยๆหายไป

midway adj กลางทาง
ความหมายเหมือนกับ: halfway , intermediate

midway adv ตรงกลาง
ความหมายเหมือนกับ: in the middle

Milky Way n ดาราจักรทางช้างเผือก

motorway n ทางด่วน
ความหมายเหมือนกับ: expressway , freeway

no way adv ไม่มีทาง

Norway n นอรเวย์

Norway n ประเทศนอรเวย์

off-Broadway adj ไม่ใช่ของบรอดเวย์

one-way adj ที่เดินรถทางเดียว

one-way adj ที่เดินทางเที่ยวไปเที่ยวเดียว
ความหมายเหมือนกับ: single
คำตรงข้าม: return

one-way street n ทางที่แล่นรถทางเดียว

one-way traffic n การจราจรที่ให้รถแล่นทางเดียว

over the way adv ขัดแย้งกับ
ความหมายเหมือนกับ: over against

overhead railway n รางรถไฟสำหรับแล่นเหนือถนนหรือรางเส้นอื่น

parkway n ถนนกว้างที่มีแนวต้นไม้อยู่ตรงเกาะกลางถนน
ความหมายเหมือนกับ: thruway , expressway

passageway n ทางผ่าน
ความหมายเหมือนกับ: access , corridor , hall , passage

pathway n ทาง
ความหมายเหมือนกับ: course , path , route , way

pack away phrv เก็บ (บางสิ่ง) ในกล่อง
ความหมายเหมือนกับ: put away , tuck away

pack away phrv ทานมาก
ความหมายเหมือนกับ: put down , tuck away

pass away phrv ใช้ (เวลาเย็น)

pass away phrv หายไป
ความหมายเหมือนกับ: go away , go off

pass away phrv เสีย
ความหมายเหมือนกับ: conk out , kick off , pass on

pay away phrv ใช้เงิน

pay away phrv ผ่อน (เช่น เชือก) ให้ยาวขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: pay out , play out

peel away phrv ปอกเปลือกออก
ความหมายเหมือนกับ: peel off

peg away at phrv มุทำงาน
ความหมายเหมือนกับ: plod away , plug away at

pick away phrv เลาะออก

piddle away phrv เสียเวลา
ความหมายเหมือนกับ: idle away

pine away phrv ไม่อยากทำอะไร

pipe away phrv เป่าขลุ่ยหรือปี่ไม่หยุด

pipe away phrv สูบออก (ของเหลว)

plod away phrv มุ่งมั่นทำ

plug away at phrv ทำงานหนัก
ความหมายเหมือนกับ: peg away at , plod away , slog at

post away phrv ส่งไปประจำที่ต่างๆ

potter away phrv ปล่อยเวลาให้เสียไปไร้ประโยชน์
ความหมายเหมือนกับ: idle away

pour away phrv เททิ้ง

prattle away phrv พูดเรื่อยเปื่อย

prune away phrv ตัด

prune away phrv กำจัด

puff away phrv หายใจหอบ

puff away phrv พ่น (ควัน,ไอน้ำ)

pull away phrv ดึงออก
ความหมายเหมือนกับ: drag away , drag off

pull away phrv ต่อแถวไปเรื่อยๆ

pull away phrv (ม้า,นักวิ่ง) นำห่างออกไป
ความหมายเหมือนกับ: go away

pull away phrv ออกห่างจาก
ความหมายเหมือนกับ: drag away , tear away

push away phrv ดัน/ผลักต่อไป

push away phrv ผลัก/ดันออกไป
ความหมายเหมือนกับ: thrust away

put away phrv เก็บเข้าที่
ความหมายเหมือนกับ: pack away , tuck away

put away phrv กินหรือดื่มจำนวนมาก
ความหมายเหมือนกับ: pack away , put down

put away phrv เก็บเงิน
ความหมายเหมือนกับ: lay aside

put away phrv สำรองสินค้าไว้ให้
ความหมายเหมือนกับ: lay aside

put away phrv เลิกพิจารณา
ความหมายเหมือนกับ: put off

put away phrv จับเข้าโรงพยาบาลประสาท (คำสุภาพ)
ความหมายเหมือนกับ: lock away , lock up

put away phrv ฆ่าสัตว์ (คำสุภาพ)
ความหมายเหมือนกับ: put down , put out

put away phrv จบชีวิตแต่งงาน

raceway n ร่องน้ำ
ความหมายเหมือนกับ: race

railway n รางรถไฟ
ความหมายเหมือนกับ: railroad

railway n ระบบทางรถไฟ

railway line n รางรถไฟ
ความหมายเหมือนกับ: railway

railwayman / railman / railroader n พนักงานรถไฟ
ความหมายเหมือนกับ: railman , railroader

right of way n สิทธิผ่านทาง

right-of-way n สิทธิผ่านทาง

roadway n ถนน
ความหมายเหมือนกับ: highway , path , road

run away phrv หนี
ความหมายเหมือนกับ: abscond , escape

run away phrv หนี
ความหมายเหมือนกับ: abscond , escape

runaway n ผู้หลบหนี
ความหมายเหมือนกับ: escapee , deserter , refugee

runaway adj ซึ่งวิ่งหนีไป
ความหมายเหมือนกับ: escaped , fugitive

runaway adj ที่ควบคุมไม่อยู่
ความหมายเหมือนกับ: out of control

runaway adj ชนะอย่างง่ายดาย (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: easily won

runway n ทางขึ้นลงของเครื่องบิน
ความหมายเหมือนกับ: airfield , airstrip

runway n เวทีที่ยื่นเป็นทางยาวไปยังผู้ชม

runway n ทางเดินของสัตว์ในป่า
ความหมายเหมือนกับ: fairway , track

rattle away phrv ส่งเสียงดัง

remain away phrv ขาด
ความหมายเหมือนกับ: keep away

rip away phrv ฉีกออก
ความหมายเหมือนกับ: rend from , rip from

rip away phrv ดึงปิด
ความหมายเหมือนกับ: rip off , tear away

roll away phrv กลิ้งออกไป

rot away phrv ทำให้เน่าเปื่อย/ผุพัง

rub away idm ถูต่อไป

rub away phrv ขัดออก
ความหมายเหมือนกับ: rub down , rub off

ruffle someone up the wrong way idm ทำให้ขุ่นเคือง
ความหมายเหมือนกับ: rub up

run away phrv วิ่งหนี
ความหมายเหมือนกับ: run off

run away phrv (ของเหลว) ไหลออกไป
ความหมายเหมือนกับ: run off

run away phrv หนีรอด
ความหมายเหมือนกับ: run off

run away from phrv วิ่งหนีจาก

run away from phrv (ของเหลว) ไหลจาก

run away from phrv หนีรอดจาก

run away from phrv เลี่ยงการเผชิญกับ

run away with phrv วิ่งออกไปกับ

run away with phrv (ม้า, รถ) ไปเร็วเกินกว่าจะควบคุมได้

run away with phrv ควบคุม (บางคน) ไม่ได้

run away with phrv ขโมย
ความหมายเหมือนกับ: make off with

run away with phrv พาหนี
ความหมายเหมือนกับ: abscond with

run away with phrv เอาชนะ
ความหมายเหมือนกับ: walk away with , walk off with

run away with phrv ใช้อย่างอิสระ

rust away phrv ขัดสนิมออก

all the way sl ทั้งหมด

all the way live sl น่าตื่นเต้นมาก (ใช้ในรัฐแคลิฟอร์เนีย)

getaway sl การหลบหนี

go all the way sl ร่วมเพศ

only way to go sl ทางเลือกที่ดีที่สุด

The way it plays sl เป็นวิถีทางที่เป็นอยู่

throw-away sl ใบปลิว

had it away on his toes sl หนีอย่างรวดเร็ว

have it away on his toes sl หลบฉากออกไปอย่างเร็ว

seaway n ร่องน้ำลึกสำหรับเรือเดินสมุทร
ความหมายเหมือนกับ: waterway

seaway n เส้นทางในทะเล
ความหมายเหมือนกับ: route

seaway n ทะเลมีคลื่น

sideways adv โดยมองไปด้านข้าง
ความหมายเหมือนกับ: indirectly , from the side

sideways adj ซึ่งมองไปด้านข้าง

someway adv ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: someways

speech way n การพูดภาษาใบ้

speedway n ลู่แข่งรถยนต์
ความหมายเหมือนกับ: course , track

spillway n ทางน้ำล้น
ความหมายเหมือนกับ: watercourse

stairway n ทางบันได
ความหมายเหมือนกับ: ladder , staircase

steerageway n ความเร็วปานกลาง

straightaway adv ทันที
ความหมายเหมือนกับ: at once , immediately

straightaway n ทางตรง
ความหมายเหมือนกับ: beeline

straightaway adj เป็นทางตรง
ความหมายเหมือนกับ: direct

straightway adv ทันที
ความหมายเหมือนกับ: at once , immediately

straightway adv โดยเส้นทางตรง
ความหมายเหมือนกับ: by direct route

subway n รถไฟใต้ดิน
ความหมายเหมือนกับ: underground

subway n อุโมงค์ใต้ดิน
ความหมายเหมือนกับ: tunnel

superhighway n ถนนที่ขับรถด้วยความเร็วสูง

sway vi แกว่งไปมา
ความหมายเหมือนกับ: swing , wave , oscillate

sway vt แกว่งไปมา
ความหมายเหมือนกับ: swing , wave , oscillate

sway vi เอียง
ความหมายเหมือนกับ: lean over , bend , incline

sway vi ลังเลใจ
ความหมายเหมือนกับ: oscillate , waver between opinions

sway vt ครอบงำ
ความหมายเหมือนกับ: influence , affect , induce , persuade

sway n การแกว่งไกว
ความหมายเหมือนกับ: swaying , wavering , undulation

sway n อำนาจครอบงำ
ความหมายเหมือนกับ: influence , power , control

swayback n หลังที่โค้งแอ่น
ความหมายเหมือนกับ: lordosis

salt away phrv หมักเกลือ (เพื่อถนอมอาหาร)
ความหมายเหมือนกับ: salt down

salt away phrv เก็บเงิน

scrape away phrv ขูด

scrape away phrv ขูดออก
ความหมายเหมือนกับ: scrape off

scratch away phrv ขูดทิ้ง

scribble away phrv เขียนรีบๆ

scrub away phrv ถู/ขัดด้วยแปรง

seep away phrv (ของเหลว) ซึมออก

send away phrv ทำให้ผละไป
ความหมายเหมือนกับ: go away

send away with phrv ส่งไปพร้อมกับ
ความหมายเหมือนกับ: bring away , come away with , go away with

shear away phrv ตัดออก
ความหมายเหมือนกับ: sheer off

sheer away phrv หลบหลีก
ความหมายเหมือนกับ: sheer off

shoo away phrv ส่งเสียงไล่
ความหมายเหมือนกับ: shoo off

shoot away phrv รัว (ปืน) ไม่หยุด

shove away phrv ผลักออกไป
ความหมายเหมือนกับ: push away

shut away phrv แยกตัวจาก
ความหมายเหมือนกับ: lock away , lock up , put away , shut up

shy away from phrv หลบเลี่ยง

sidle away phrv เดินออกไปด้านข้าง

sigh away phrv ถอนหายใจ (ตามเวลาที่ผ่านไป)

sign away phrv เซ็นชื่อยอมเสียสิทธิ์ในบางสิ่ง
ความหมายเหมือนกับ: sigh over

sing away phrv ร้องเพลงไม่หยุด

sing away phrv ร้องเพลงขับไล่

slave away phrv ทำงานอย่างทาส

sleep away phrv หลับไม่ยอมตื่น
ความหมายเหมือนกับ: sleep off

slip away phrv ออกไปเงียบๆ
ความหมายเหมือนกับ: slip off , slip out , sneak away , sneak out

smooth away phrv ทำให้แบน

smooth away phrv ขจัด

snatch away phrv คว้าไป

sneak away phrv ออกไปเงียบๆ
ความหมายเหมือนกับ: slip away , slip off , slip out , sneak out

sock away phrv ฝากเงิน

spirit away phrv พาออกไปด้วยเวทมนตร์
ความหมายเหมือนกับ: spirit off

sponge away phrv ถูออกด้วยฟองน้ำ
ความหมายเหมือนกับ: sponge off

squander away phrv ใช้จ่ายสิ้นเปลือง

square away phrv เตรียมพร้อม
ความหมายเหมือนกับ: square off

square away phrv เตรียมต่อสู้ (ระหว่างคนสองคน)
ความหมายเหมือนกับ: square off

squirrel away phrv เก็บ

stalk away phrv ออกไปอย่างโกรธ
ความหมายเหมือนกับ: stalk off

stand away phrv ยืนห่างจาก

stash away phrv ซ่อน (คำไม่เป็นทางการ)

stay away phrv ไม่มา
ความหมายเหมือนกับ: be away , keep away , remain away , stop away

stay away from phrv อยู่ห่างจาก
ความหมายเหมือนกับ: be off , keep away from

steal away phrv แอบหลบออกไป

stop away phrv ไม่เข้าร่วม
ความหมายเหมือนกับ: keep away

store away phrv เก็บไว้ภายหน้า

stow away phrv เก็บไว้

stow away phrv กินอาหารจำนวนมาก

strain away phrv กรองออก
ความหมายเหมือนกับ: strain off

stretch away phrv (เวลา) ยืดออกไป

strip away phrv ปอกเปลือก
ความหมายเหมือนกับ: strip off

strip away phrv ถอดออก
ความหมายเหมือนกับ: strip off

sway up phrv ยกเสาเรือขึ้น

sweep away phrv กวาดทิ้งไป

sweep away phrv พัดพาไป (ตามลมหรือน้ำ)

sweep away phrv ขจัด

take away phrv เอาออก
ความหมายเหมือนกับ: remove

take away from phrv เอาไป

take-away n อาหารสำเร็จรูป

talk away phrv พูดฆ่าเวลา

three-way adj ซึ่งเกิดขึ้นหรือมีสามทาง

throughway n ทางผ่านตลอด
ความหมายเหมือนกับ: thruway , expressway

throw away vt ละทิ้ง

throw away vt ใช้ไปอย่างเสียเปล่า
ความหมายเหมือนกับ: waste

tideway n ทางที่กระแสน้ำผ่าน
ความหมายเหมือนกับ: channel

tow-away zone n เขตห้ามจอด

tramway n ทางรถราง

two-way adj ที่เคลื่อนที่ได้ทั้งสองทาง

two-way adj ซึ่งแยกเป็นสองทาง

two-way radio n วิทยุติดต่อ
ความหมายเหมือนกับ: intercom system , walkie-talkie

take away phrv เอาออกไป
ความหมายเหมือนกับ: drag away , drag off

take away phrv พาไปที่อื่น
ความหมายเหมือนกับ: go away

take away phrv ระงับ
ความหมายเหมือนกับ: go away , go off

take away phrv ทำให้น้อยลง
ความหมายเหมือนกับ: subtract from , take away from

take away phrv ห่ออาหารกลับ
ความหมายเหมือนกับ: send out for , take out

take away from phrv เอาออกจาก
ความหมายเหมือนกับ: get away from , take away

take away from phrv พาไปจาก (คนหรือสถานที่)
ความหมายเหมือนกับ: get away from

take away from phrv หักออกจาก
ความหมายเหมือนกับ: subtract from , take away

take away from phrv ทำให้ลดค่าของ
ความหมายเหมือนกับ: detract from , take from

take the easy way out idm ค้นพบวิธีง่ายในการทำบางสิ่ง
ความหมายเหมือนกับ: take out

talk away phrv พูดไม่หยุด
ความหมายเหมือนกับ: talk on

talk away phrv ใช้เวลาพูดคุย

tear away phrv ดึงออก
ความหมายเหมือนกับ: rend from , rip away

tear away phrv รีบออกไป
ความหมายเหมือนกับ: dash away , dash off

throb away phrv ปวดตลอด

throw away phrv กำจัด
ความหมายเหมือนกับ: throw out

throw away phrv ปล่อยให้หลุดลอยไป
ความหมายเหมือนกับ: chuck away , chuck up

throw away on phrv โยนทิ้ง
ความหมายเหมือนกับ: chuck away on , fling away on

thrust away phrv ผลักไส
ความหมายเหมือนกับ: push back

tick away phrv ส่งเสียงติ๊กตอกบอกเวลา

tidy away phrv เก็บให้เป็นที่

vanish away phrv หายไป

walkaway n การชนะอย่างง่ายดาย (คำสแลง)

walkaway n สิ่งที่ทำให้สำเร็จได้โดยง่าย (คำไม่เป็นทางการ)

walkway n ทางเดินเท้า
ความหมายเหมือนกับ: footpath , pavement , sidewalk

waterway n ทางน้ำ เช่น แม่น้ำ คลอง

wellaway int คำอุทานแสดงความเสียใจ (คำโบราณ)
ความหมายเหมือนกับ: alas

whirlaway n การหมุนรอบอย่างรวดเร็ว

whirlaway adj เกี่ยวกับการหมุนรอบอย่างรวดเร็ว

wireway n ทางเดินของสายไฟในตึก

walk away phrv เดินจากไป
ความหมายเหมือนกับ: walk off

walk away from phrv เดินไปจาก

walk away from phrv ออกจาก (อุบัติเหตุ) โดยไม่เป็นอันตราย

walk away from phrv ทำให้พ่ายแพ้ (โดยไม่ยาก) (คำไม่เป็นทางการ)

walk away with phrv เดินจากไปกับ
ความหมายเหมือนกับ: walk off with

walk away with phrv ขโมย (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: make of with

walk away with phrv เอาชนะได้ง่าย (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: run away with , walk off with

wash away phrv ทำลาย
ความหมายเหมือนกับ: wash out

wash away phrv ชำระล้าง

waste away phrv อ่อนแอ

wave away phrv บอกปัด
ความหมายเหมือนกับ: wave aside

wave away phrv โบกมือลา
ความหมายเหมือนกับ: wave off

wear away phrv ค่อยๆ กัดกร่อน
ความหมายเหมือนกับ: wear off

wear away phrv ทำให้น้อยลง

wear away phrv ทำให้อ่อนแอ
ความหมายเหมือนกับ: wear down

wear away phrv (เวลา) ผ่านไปช้าๆ
ความหมายเหมือนกับ: go past , wear on , wear out

weep away phrv ร้องไห้ไม่หยุด

wheel away phrv เข็นออกไปจาก (สถานที่)

while away phrv ทำให้เวลาผ่านไปอย่างสุขสบายหรือไม่ทำอะไร

whip away phrv เอาออกทันที
ความหมายเหมือนกับ: whip off , whisk away

whirl away phrv รีบพาไป
ความหมายเหมือนกับ: whip away , whip off , whisk away

whisk away phrv ปัดออกเบาๆ (ด้วยแปรง, แกว่งหาง ฯลฯ)
ความหมายเหมือนกับ: whip away , whip off

whittle away phrv เฉือนออก
ความหมายเหมือนกับ: whittle down

win away phrv ทำให้เปลี่ยนไปเข้ากับ (อีกฝ่าย)

wink away phrv กระพริบตาหรือไฟ

wipe away phrv ขัดออก

wish away phrv กำจัดให้สิ้น

wither away phrv ค่อยๆ หมดไป

woo away phrv ชักชวนให้ออกจากกลุ่ม

work away phrv ทำงานต่อเนื่อง

write away phrv เขียนไม่หยุด
ความหมายเหมือนกับ: write on

yank away phrv กระชากอย่างแรง
ความหมายเหมือนกับ: jerk away , pull away

yap away phrv ส่งเสียงดังตลอด / ไม่หยุด

yap away phrv พูดไม่หยุด

far away adv ห่างไกล
ความหมายเหมือนกับ: remote

in any way adv ในทุกๆ ทาง (มักใช้ในเชิงปฏิเสธ)
ความหมายเหมือนกับ: at all

in the wrong way adv พลัด
ความหมายเหมือนกับ: off the track , amiss

turn away vt เบน
ความหมายเหมือนกับ: turn aside , sidetrack

not in any way adv ไม่ด้วยประการใดเลย
ความหมายเหมือนกับ: by no means , not by any means , absolutely not , not at all

come away with phrv กลับไปพร้อมกับ (บางสิ่งเช่น ความคิดหรือความรู้สึกบางอย่าง)
ความหมายเหมือนกับ: go away with

takeaway n อาหารที่พร้อมรับประทานเมื่อซื้อ

throwaway adj ที่ไม่ค่อยได้ใช้แล้ว
ความหมายเหมือนกับ: discarded

folkways n ขนบธรรมเนียม
ความหมายเหมือนกับ: tradition

cutaway coat n เสื้อโค้ทของผู้ชายที่มีชายหลังยาว

scare away phrv ทำให้หนีไปด้วยความกลัว

passaway vi ตาย
ความหมายเหมือนกับ: decease , expire , be no more , depart , end
คำตรงข้าม: be born , live , survive , exist

throwaway adj ซึ่งออกแบบมาให้ใช้แล้วทิ้ง
ความหมายเหมือนกับ: discardable
คำตรงข้าม: hondisposible

get away to get by phrv หลอกลวงได้สำเร็จ
ความหมายเหมือนกับ: get away with

come away phrv ไปให้พ้น
ความหมายเหมือนกับ: be off , come away with

come away with phrv ไปให้พ้น
ความหมายเหมือนกับ: be off , come away

go off} pass away phrv ยกเลิก

come away with phrv ออกจาก (สถานที่หรือเหตุการณ์ด้วยความรู้สึก)
ความหมายเหมือนกับ: bring away

gankway n สะพาน / ไม้พาดให้ขึ้นลงเรือ
ความหมายเหมือนกับ: gradient

show the way vt แนะนำ
ความหมายเหมือนกับ: conduct , escort

throwaway n ใบปลิว
ความหมายเหมือนกับ: flier

interstate highway n โครงข่ายทางหลวงที่เชื่อมรัฐต่างๆ โดยเฉพาะในอเมริกา

out-of-the-way adj ห่างไกลจากเมืองใหญ่ (สถานที่)
ความหมายเหมือนกับ: remote
คำตรงข้าม: close , near

lengthways adv ตามยาว
ความหมายเหมือนกับ: longwise , longways , longitudinally

railway track n ทางรถไฟ

swaying n การแกว่งไปมา
ความหมายเหมือนกับ: waving

thruway n ถนนกว้างที่มีแนวต้นไม้อยู่ตรงเกาะกลางถนน
ความหมายเหมือนกับ: expressway

railway carriage n รถไฟโดยสารซึ่งมีที่นั่งเดี่ยว
ความหมายเหมือนกับ: cable car

swaying adj แกว่งไปมา
ความหมายเหมือนกับ: swinging , dangling

tuck away phrv เก็บ (บางสิ่ง) ในกล่อง
ความหมายเหมือนกับ: put away

tuck away phrv ทานมาก
ความหมายเหมือนกับ: put down

tuck away phrv เก็บเข้าที่
ความหมายเหมือนกับ: pack away

four-way adj ซึ่งประกอบด้วยสี่ส่วน
ความหมายเหมือนกับ: fourfold , quadruplicate , four-part

railwayman n พนักงานรถไฟ

hatchway n ช่องเล็กๆ บนพื้นเรือหรือหลังคา
ความหมายเหมือนกับ: doorway , hatch

railway signal n อุปกรณ์สัญญาณ
ความหมายเหมือนกับ: signal , signaling

going-away party n การไปส่ง (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: farewell address , auspicious beginning , good start

footway n ทางเท้า
ความหมายเหมือนกับ: footpath , pavement

walk sideways vi เดินเอียงข้าง
ความหมายเหมือนกับ: veer , tilt

someways adv ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง

swaying n การแกว่งไกว
ความหมายเหมือนกับ: wavering , undulation

swaying n การแกว่ง
ความหมายเหมือนกับ: dangle , oscillation

come away with phrv ส่งไปพร้อมกับ
ความหมายเหมือนกับ: bring away , go away with

shave away phrv โกนออก

shuffle away phrv สลัดออก

slack away phrv คลายออก
ความหมายเหมือนกับ: slack off

peg away phrv ทำงานหนัก
ความหมายเหมือนกับ: plod away , plug away at

start away phrv วิ่งหนี

takeaway adj เตรียมอาหารไปกินนอกบ้าน

takeaway n อาหารไปกินนอกบ้าน

thruway n ทางผ่านตลอด
ความหมายเหมือนกับ: expressway

throwaway vt กล่าวถึงอย่างไม่เต็มที่
ความหมายเหมือนกับ: low-key , classical , subtle
คำตรงข้าม: overstate , exaggerate

throwaway vi บรรยายไม่เต็มที่
ความหมายเหมือนกับ: low-key , classical , subtle
คำตรงข้าม: overstate , exaggerate

the other way around adv ในทางกลับกัน
ความหมายเหมือนกับ: conversely

subway station n สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top