ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

doorway

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *doorway*, -doorway-

doorway ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
doorway (n.) ทางเข้าออก See also: ประตู
doorway (n.) โอกาสรอด
English-Thai: Nontri Dictionary
doorway(n) ทางเข้าประตู
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทางเข้าออก (n.) doorway See also: gateway
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because she was with us all in the billiard room doorway while Yvette was screaming, don't you remember?เพราะเธออยู่กับพวกเรา กับทุกคนในห้องบิลเลียด ตอนที่อีเว็ตต์กรีดร้อง คุณจำไม่ได้เหรอ?
Others believe it might open up a doorway to some other dimension.ทำให้จรวดออกไปด้วยความ เร็วแสงอยู่ใกล้เคียง อื่น ๆ เชื่อว่ามันอาจจะเปิดขึ้น ประตูบางส่วนมิติอื่น ๆ
Keep the doorway clear or someone's gonna trip.เก็บของออกจากประตูให้หมด ก่อนที่ใครจะสะดุดเข้า
The doorway is clear.ประตูทางเข้า เคลียร์
I collected the newspapers and milk in his doorway yesterday.ฉันไปเก็บหนังสือพิมพ์กับนมที่วางไว้ที่ประตูห้องเมื่อวานนี้
You see the two by the doorway there in front of the safe house?ที่ยืนแถวๆ หน้าประตูนั่นคนนึง
Because there is someone watching us in the doorway across from the café.เพราะมีคนมองเรา จากทางเข้าตรงข้ามร้านกาแฟ
Clarence and I are gonna be in the doorway 30 feet south of the theater entrance.เคีลยร์เรนกับผมจะไปอยู่ทางประตู สามสิบฟุตทางใต้ของประตูทางเข้าโรงหนัง
* Swear, I was born right in the doorway ** Swear, I was born right in the doorway *
Dr. Bell was afraid that if the doorway between the two sides was ever opened that the unavoidable conclusion... only one world would remain.ดร.เบลล์เกรงว่าเมื่อประตู ระหว่างโลกทั้งสอง เปิดเข้าหากัน คงเกิดการปะทะ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
I cannot. Once the doorway is closed, it is closed forever.ไม่ข้าทำไม่ได้ ประตูปิดแล้ว และมันจะปิดตลอดไป
¶¶ ¶¶Out of the doorway the bullets rip ¶¶ ¶¶To the sound of the beat ¶¶ ¶¶Yeah ¶¶# ที่หน้าประตู เสียงกระสุน แหวกผ่านเสียงดนตรี #

doorway ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对联[duì lián, ㄉㄨㄟˋ ㄌㄧㄢˊ, 对联 / 對聯] rhyming couplet; pair of lines of verse written vertically down the sides of a doorway
门口[mén kǒu, ㄇㄣˊ ㄎㄡˇ, 门口 / 門口] doorway; gate

doorway ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
屋戸[やど, yado] (n) (arch) door; doorway
帳台構え;帳台構[ちょうだいがまえ, choudaigamae] (n) (See 書院造り) ornamental doorway (in the raised area of a shoin-style reception suite)
戸口[とぐち, toguchi] (n) door; doorway; (P)

doorway ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่องประตู[n. exp.] (chǿng pratū) EN: entrance ; doorway FR:
ทางเข้าออก[n.] (thāngkhao-ø) EN: doorway FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า doorway
Back to top