ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

civilization

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *civilization*, -civilization-

civilization ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
civilization (n.) ความศิวิไลซ์ Syn. civilisation
English-Thai: HOPE Dictionary
civilization(ซิฟวิลไลเซ'เชิน) n. อารยธรรม,การมีวัฒนธรรมประเพณี
English-Thai: Nontri Dictionary
civilization(n) อารยธรรม,ความเจริญ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Civilizationอารยธรรม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความศิวิไลซ์ (n.) civilization
ความเจริญ (n.) civilization Syn. อารยธรรม
ศิวิไลซ์ (n.) civilization Syn. อารยธรรม, ความเจริญ
อารยธรรม (n.) civilization Syn. ความศิวิไลซ์
แหล่งอารยธรรม (n.) place of civilization See also: source of civilization
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If I should fail to return from the unknown, the whole future of our civilization may be yours to preserve or destroy.ถ้าฉันไม่สามารถกลับจากนิรเเดน อนาคตความศิวิไลซ์ของพวกเรา อยู่ที่เธอจะอนุรักษ์หรือทําลายมัน
A thousand miles from civilization and death at my heels,ห่างไกลจากอารยธรรมเป็นพันไมล์ และความตายก็อยู่แทบเท้าของผม
I figure we have 42 minutes until the end of civilization as we know it.เรามีเวลาอีก 42 นาที ก่อนที่อารยธรรมมนุษย์จะล่มสลาย
They forgot all shame and honor and cast off the civilization and science we had created, and shut the lid of the Pandora's Box they themselves had opened.พวกเขาลืมความละอายใจ และเกียรติยศ ชื่อเสียง... ...และ โยนวิทยาศาสตร์ และ อารยธรรมที่เราได้สร้างขึ้นทิ้ง และ ปิดกล่องแพนโดร่า ที่พวกเขาได้ทำการเปิดขึ้นเอง
That which is called civilization devastates the spirit of man!สิ่งนั้นถูกเรียกว่าอารยธรรม สำหรับทำลายจิตวิญญาณคน!
You think a civilization sending this message intends it just for Americans?คุณคิดว่าการส่งอารยธรรมนี้ ข้อความตั้งใจมันก็ สำหรับชาวอเมริกัน?
Every time they detect a new civilization they fax construction plans from space.ทุกครั้งที่ตรวจพบอารยธรรมใหม่ พวกเขาแฟกซ์แผนการ ก่อสร้างจากอวกาศ
This message is from a civilization that may be anywhere from hundreds to millions and millions of years ahead of us.ข้อความนี้เป็นจาก อารยธรรมที่อาจจะเป็นที่ใดก็ได้ จากหลายร้อยล้านและ
Then this is another great difference between our civilization and yours.นี่แหละความแตกต่างอย่างสุดขั้ว ระหว่างชนชาติของเรากับของคุณ
That's the way our civilization is the very high cliff represents the virtually unlimited resources we seem to have when we began this journey.อารยธรรมของเราก็เช่นเดียวกัน หน้าผาที่สูงลิบ เปรียบเสมือนทรัพยากรที่ดูเหมือนไม่มีขีดจำกัด
Can civilization survive on that narrow a definition of how we interact with each other?อารยธรรมสามารถอยู่รอดบนความสัมพันธ์ ที่มีความหมายแคบ ๆ แค่นั้นได้หรือไม่?
And end civilization as we know it.และกลายเป็นจุดจบของอารยธรรม

civilization ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摩亨佐・达罗[Mó hēng zuǒ, ㄇㄛˊ ㄏㄥ ㄗㄨㄛˇ· da2 luo2, 摩亨佐・达罗 / 摩亨佐・達羅] Moenjo-daro, capital of Indus valley civilization c. 2000 BC, Sind province, Pakistan, UNESCO World Heritage Site
李约瑟[Lǐ Yuē sè, ㄌㄧˇ ㄩㄝ ㄙㄜˋ, 李约瑟] Joseph Needham (1900-1995), British biochemist and author of Science and Civilization in China
古文化[gǔ wén huà, ㄍㄨˇ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, 古文化] ancient civilization
偏远[piān yuǎn, ㄆㄧㄢ ㄩㄢˇ, 偏远] remote; far from civilization
两河文明[liǎng hé wén míng, ㄌㄧㄤˇ ㄏㄜˊ ㄨㄣˊ ㄇㄧㄥˊ, 两河文明 / 兩河文明] Mesopotamian civilization
古文明[gǔ wén míng, ㄍㄨˇ ㄨㄣˊ ㄇㄧㄥˊ, 古文明] ancient civilization
国学[guó xué, ㄍㄨㄛˊ ㄒㄩㄝˊ, 国学 / 國學] Chinese national culture; studies of ancient Chinese civilization; (hist.) the Imperial College
文化[wén huà, ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, 文化] culture; civilization; cultural
文明[wén míng, ㄨㄣˊ ㄇㄧㄥˊ, 文明] civilized; civilization; culture
文明小史[Wén míng xiǎo shǐ, ㄨㄣˊ ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄠˇ ㄕˇ, 文明小史] Short history of civilization, late Qing novel by Li Boyuan 李伯元 or Li Baojia 李寶嘉|李宝嘉 describing the turmoil after the 1900 Eight nation intervention
马雅[Mǎ yǎ, ㄇㄚˇ ㄧㄚˇ, 马雅 / 馬雅] Maya (civilization of central America)

civilization ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インダス文明[インダスぶんめい, indasu bunmei] (n) Indus (valley) civilization (civilisation)
エーゲ文明[エーゲぶんめい, e-ge bunmei] (n) Aegean civilization
エジプト文明[エジプトぶんめい, ejiputo bunmei] (n) Egyptian civilization
メソポタミア文明[メソポタミアぶんめい, mesopotamia bunmei] (n) Mesopotamian civilization
洋字[ようじ, youji] (n) (obsc) (See ローマ字) characters used by Western civilization (esp. the Latin alphabet)
蒙昧;矇昧(oK);曚昧(oK)[もうまい, moumai] (adj-na,n) ignorance; (lack of) enlightenment or civilization (civilisation); unenlightened; uncivilized; uncivilised
黄河文明[こうがぶんめい, kougabunmei] (n) Yellow River civilization; Huang civilization; cradle of Chinese civilization
シビリゼーション[, shibirize-shon] (n) civilization; civilisation
世界四大文明[せかいよんだいぶんめい, sekaiyondaibunmei] (n) the four great civilizations of the world (China, Babylon, India and Egypt as put forward by Chinese scholar Liang Qichao in 1900)
人文[じんぶん(P);じんもん, jinbun (P); jinmon] (n) humanity; civilization; civilisation; culture; (P)
古代文明[こだいぶんめい, kodaibunmei] (n) ancient civilization; ancient civilisation
教化[きょうけ;きょうげ, kyouke ; kyouge] (n,vs) culture; education; civilization; civilisation
機械文明[きかいぶんめい, kikaibunmei] (n) technical civilization; technical civilisation
現代文明[げんだいぶんめい, gendaibunmei] (n) modern civilization; modern civilisation
発祥地[はっしょうち, hasshouchi] (n) cradle (of civilisation, civilization, etc.); birthplace; (P)
自然人[しぜんじん, shizenjin] (n) natural person (e.g. one unspoilt by civilization, civilisation)
開化[かいか, kaika] (n,vs) civilization; civilisation; enlightenment
開明[かいめい, kaimei] (n) civilization; civilisation; enlightenment
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
文化[ぶんか, bunka] Thai: อารยธรรม English: civilization

civilization ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อารยธรรม[n.] (ārayatham) EN: civilization FR: civilisation [f]
อารยธรรมอินเดีย[n. exp.] (ārayatham I) EN: Indian Civilization FR: civilisation indienne [f]
อารยธรรมจีน[n. exp.] (ārayatham J) EN: Chinese civilization FR: civilisation chinoise [f]
อารยธรรมกรีก[n. exp.] (ārayatham K) EN: Greek Civilization FR: civilisation grecque [f]
อารยธรรมกรีกโบราณ[n. exp.] (ārayatham K) EN: Ancient Greek Civilization FR:
ความศิวิไลซ์[n.] (khwām siwil) EN: civilization FR: civilisation [f]
ไกลปืนเที่ยง[adj. (loc.)] (klaipeūnthī) EN: far from reality ; not in the know ; underdeveloped ; far from civilization FR:
แหล่งอารยธรรม[n. exp.] (laeng āraya) EN: place of civilization ; source of civilization FR: berceau de la civilisation [m]
วัฒนธรรม[n.] (watthanatha) EN: culture ; civilization ; way of life FR: culture [f] ; civilisation [f] ; tradition [f]
วัฒนธรรมแห่งกรีก[n. exp.] (watthanatha) EN: Greek civilization FR: civilisation grecque [f]
อนารยธรรม[n.] (anārayatham) EN: barbarism ; uncivilization FR:

civilization ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fern; weit {adj} | ferner; weiter | am fernsten; am weitesten | fern jeder Zivilisationfar | farther; further | farthest; furthest | far from any semblance of civilization

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า civilization
Back to top