ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

door

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *door*, -door-

door ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
door (n.) ประตู See also: ทางเข้าออก, ช่องทาง Syn. entry, portal, gate, doorway
door-to-door (adj.) จากประตูถึงประตู
doorbell (n.) กริ่งหน้าประตู See also: ระฆัง
doorkeeper (n.) คนเฝ้าประตู
doorkeeper (n.) ภารโรง See also: คนทำความสะอาด, นักการ Syn. caretaker
doorkeeper (n.) คนเฝ้าประตู Syn. doorman, lodgekeeper
doorknocker (n.) ที่เคาะประตู
doorman (n.) คนเปิดประตูหน้าโรงแรมหรืออาคารต่างๆ
doormat (n.) พรมเช็ดเท้าหน้าประตู
doornail (n.) ตะปูที่ใช้ตรึงประตูให้อยู่กับที่
doorplate (n.) แผ่นป้ายสำหรับไว้เขียนชื่อใช้ติดบ้านหรืออาคาร
doorpost (n.) เสาประตู (กีฬา)
doorsill (n.) ธรณีประตู
doorstep (n.) ธรณีประตู
doorway (n.) ทางเข้าออก See also: ประตู
doorway (n.) โอกาสรอด
English-Thai: HOPE Dictionary
door(ดอร์,โดร์) n. ประตู,ทางเข้า,ทางผ่าน,บ้านที่มีประตูริมทาง,วิธีการ -Id. (show someone the door ขอให้ออกไปได้), Syn. doorway,means
doorplate(ดอร์'เพลท) n. ป้ายเลขที่บ้าน
English-Thai: Nontri Dictionary
door(n) ประตู,ทางเข้า,ทางผ่าน
doorstep(n) ทางเดินหน้าบ้าน,บันไดหน้าประตูบ้าน,ขั้นบันได
doorway(n) ทางเข้าประตู
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Door Handlesลูกบิดประตู [การแพทย์]
Door-To-Door-Visitingนักสุขศึกษาออกทำการสุขศึกษาตามบ้าน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช่องกุด (n.) topless door of a wall
แก๊ก (adv.) sound of door clicking
โตงเตง (n.) four sticks above the door of the enclosure
ทวาร (n.) door See also: gate, aperture, orifice (anatomic) Syn. ช่อง, ทางเข้าออก
ที่นี่ (n.) door See also: gate Syn. ประตู
ประตู (n.) door See also: gate, entrance, gateway, goal, exit Syn. ทวาร, ช่อง, ทางเข้าออก
อานน (n.) door Syn. ประตู
กรอบประตู (n.) door frame
บานประตู (n.) door panel See also: door leaf
ธรณีประตู (n.) doorsill See also: threshold
ทางเข้าออก (n.) doorway See also: gateway
กลางแจ้ง (adj.) outdoor See also: open-air, alfresco Syn. ที่โล่งแจ้ง Ops. ในร่ม
กีฬากลางแจ้ง (n.) outdoor sports See also: outdoor game Ops. กีฬาในร่ม
กีฬาในร่ม (n.) indoor sports See also: indoor game Ops. กีฬากลางแจ้ง
ที่แจ้ง (n.) outdoor See also: open-air Syn. ที่โล่ง, กลางแจ้ง, กลางแปลง
ที่โล่ง (n.) outdoor See also: open-air, open Syn. กลางแจ้ง, กลางแปลง, ที่แจ้ง
ประตูกระจกเลื่อน (n.) sliding door Syn. ประตูเลื่อน
ประตูหน้า (n.) front door
ประตูหน้าบ้าน (n.) front door Syn. ประตูหน้า
ประตูเลื่อน (n.) sliding door See also: sliding gate
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Would you please open the door for me?คุณช่วยกรุณาเปิดประตูให้ฉันหน่อยได้ไหม
This door opens outwardsประตูนี้เปิดออกไปสู่ด้านนอก
Close the door after you please!เข้ามาแล้วกรุณาปิดประตูด้วย
Will you shut the door please?คุณช่วยกรุณาปิดประตูหน่อยได้ไหมครับ?
It’s nice to have a guy living next door that we can count onเป็นการดีที่มีหนุ่มสักคนอาศัยอยู่ถัดไป ที่พวกเราสามารถพึ่งพาได้
Someone left you on my doorstepใครบางคนทิ้งคุณไว้ตรงประตูบ้านฉัน
I'll walk you to the doorฉันจะเดินไปส่งคุณที่ประตู
I'll meet you at the doorฉันจะไปพบคุณที่ประตูทางเข้านะ
I'm not sure whether I have locked the doorฉันไม่แน่ใจว่าฉันได้ล็อคประตูหรือเปล่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, it's that door there, on the left.- ประตูนั่นทางซ้ายมือครับ
Oh, yes. Probably the door jammed, and she couldn't get on deck again.ครับ แล้วเปิดประตูก็คงจะติดขัด หล่อนเลยออกมาที่ดาดฟ้าเรือไม่ได้
I shall be at the cottage all this evening and shall leave the door open for you."ฉันจะอยู่ที่กระท่อมตลอดค่ำ และจะเปิดประตูทิ้งไว้รอคุณ"
He ran to the door and saw the kid run out of the house. What's that mean to you?เขาวิ่งไปที่ประตูและเห็นเด็กวิ่งออกมาจากบ้าน อะไรที่มีความหมายกับคุณหรือไม่
No, but I'd like to know if an old man who drags one foot cos he had a stroke can get from his bedroom to his front door in 15 seconds.ไม่มี แต่ผมอยากจะรู้ว่าคนเก่าที่ลากหนึ่ง cos เท้าเขามีจังหวะ จะได้รับจากห้องนอนของเขาไปที่ประตูหน้าของเขาใน 15 วินาที
Heard the upstairs door open, the footsteps start down.ได้ยินเสียงประตูชั้นบนเปิดเสียงฝีเท้าเริ่มลง
He said he got to his own door in, at most, 15 seconds. If the killer ran immediately...เขาบอกว่าเขาได้ไปที่ประตูของตัวเองในที่ส่วนใหญ่ 15 วินาที หากนักฆ่าวิ่งทันที ...
He says he crossed to the door, walked down the hall, opened the door just in time to see the boy running down the stairs.เขาบอกว่าเขาเดินไปที่ประตูเดินลงฮอลล์เปิดประตู เพียงแค่ในเวลาที่จะเห็นเด็กวิ่งลงบันได ฉันใช่มั้ย?
When he's in bed, he heard the body hit the floor, heard the woman scream, got to his front door as fast as he could, heard somebody running and assumed it was the boy.เมื่อเขาอยู่ในเตียงเขาได้ยินร่างกายกระแทกพื้น, ได้ยินเสียงกรีดร้องของผู้หญิงที่ได้รับไปที่ประตูหน้าของเขาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ได้ยินคนที่ทำงานและคิดว่ามันเป็นเด็ก
In the dawn, the old man simply woke... ... looked out the door at the dying moon, unrolled his trousers and put them on.ในยามเช้าที่ชายชราก็ตื่น มองออกไปนอกประตูที่เปิดไป ที่ดวงจันทร์กำลังจะตาย, คลี่กางเกงของเขาและนำมันใน
The door of the house where the boy lived was unlocked... ... and he opened it and walked in quietly with his bare feet.ประตูบ้านที่เด็กอาศัยอยู่ ถูกปลดล็อกและเขาเปิดมัน และดำเนินในอย่างเงียบ ๆ ด้วย เท้าเปล่าของเขา
Those that come in by the door and those that come in by the window.แบบที่มาทางประตู... ...และแบบที่เข้าทางหน้าต่าง

door ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
户牖[hù yǒu, ㄏㄨˋ ㄧㄡˇ, 户牖 / 戶牖] door and window; the home
[shì, ㄕˋ, 戺] door pivot
房门[fáng mén, ㄈㄤˊ ㄇㄣˊ, 房门 / 房門] door of a room
[diàn, ㄉㄧㄢˋ, 扂] door latch
扂楔[diàn xiē, ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄝ, 扂楔] door latch
[fēi, ㄈㄟ, 扉] door with only one leaf
[chéng, ㄔㄥˊ, 枨 / 棖] door post
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, 楗] door lock
[kǎn, ㄎㄢˇ, 槛 / 檻] door sill; threshold
下场门[xià chǎng mén, ㄒㄧㄚˋ ㄔㄤˇ ㄇㄣˊ, 下场门 / 下場門] exit door (of the stage)
亡羊补牢[wáng yáng bǔ láo, ㄨㄤˊ ㄧㄤˊ ㄅㄨˇ ㄌㄠˊ, 亡羊补牢 / 亡羊補牢] lit. to mend the pen after the sheep are lost (成语 saw); fig. to take action too late; to lock the stable door after the horse has bolted
倒锁[dào suǒ, ㄉㄠˋ ㄙㄨㄛˇ, 倒锁 / 倒鎖] locked in (with the door locked from the outside)
剥啄[bō zhuó, ㄅㄛ ㄓㄨㄛˊ, 剥啄 / 剝啄] tap (on a door or window)
加封[jiā fēng, ㄐㄧㄚ ㄈㄥ, 加封] to seal up (a door with a paper seal, or a document); to confer an additional title on a nobleman
反锁[fǎn suǒ, ㄈㄢˇ ㄙㄨㄛˇ, 反锁 / 反鎖] locked in (with the door locked from the outside)
吊门[diào mén, ㄉㄧㄠˋ ㄇㄣˊ, 吊门 / 吊門] an overhung door; a door that hinges upwards
引鬼上门[yǐn guǐ shàng mén, ˇ ㄍㄨㄟˇ ㄕㄤˋ ㄇㄣˊ, 引鬼上门 / 引鬼上門] to lead the devil to the door (成语 saw); to invite the attention of criminals; to leave oneself open to attack
户枢不蠹[hù shū bù dù, ㄏㄨˋ ㄕㄨ ㄅㄨˋ ㄉㄨˋ, 户枢不蠹 / 戶樞不蠹] lit. a door hinge never rusts (成语 saw); constant activity prevents decay
[shàn, ㄕㄢˋ, 扇] fan; panel of door or screen; wing of screen; classifier for panels, fans, doors, windows etc
拒之门外[jù zhī mén wài, ㄐㄩˋ ㄓ ㄇㄣˊ ㄨㄞˋ, 拒之门外 / 拒之門外] to lock one's door and refuse to see sb
门到门[mén dào mén, ㄇㄣˊ ㄉㄠˋ ㄇㄣˊ, 门到门 / 門到門] door to door
走后门[zǒu hòu mén, ㄗㄡˇ ㄏㄡˋ ㄇㄣˊ, 走后门 / 走後門] lit. to enter by the back door; fig. to gain influence by pull or unofficial channels; back door or under the counter connections
[kuàng, ㄎㄨㄤˋ, 框] frame; door frame
铺首[pū shǒu, ㄆㄨ ㄕㄡˇ, 铺首 / 鋪首] holder for door knocker
[kǔn, ㄎㄨㄣˇ, 梱] movable door sill
[táng, ㄊㄤˊ, 樘] pillar; door post; door or window frame; classifier for doors or windows
[tà, ㄊㄚˋ, 闒] door or window in an upper story
[niè, ㄋㄧㄝˋ, 闑] vertical divider of a door way
飞机舱门[fēi jī cāng mén, ㄈㄟ ㄐㄧ ㄘㄤ ㄇㄣˊ, 飞机舱门 / 飛機艙門] airplane cabin door
密闭门[mì bì mén, ㄇㄧˋ ㄅㄧˋ ㄇㄣˊ, 密闭门 / 密閉門] airtight door
拱门[gǒng mén, ㄍㄨㄥˇ ㄇㄣˊ, 拱门 / 拱門] arched door
命不久已[mìng bù jiǔ yǐ, ㄇㄧㄥˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄡˇ ㄧˇ, 命不久已] at death's door
傍户而立[bàng hù ér lì, ㄅㄤˋ ㄏㄨˋ ㄦˊ ㄌㄧˋ, 傍户而立 / 傍戶而立] to stand close to the door
雕楹碧槛[diāo yíng bì kǎn, ㄉㄧㄠ ˊ ㄅㄧˋ ㄎㄢˇ, 雕楹碧槛 / 彫楹碧檻] carved pillar, jade doorsill (成语 saw); heavily decorated environment
关门[guān mén, ㄍㄨㄢ ㄇㄣˊ, 关门 / 關門] close down; closed doors
闭关政策[bì guān zhèng cè, ㄅㄧˋ ㄍㄨㄢ ㄓㄥˋ ㄘㄜˋ, 闭关政策 / 閉關政策] closed-door policy
[gé, ㄍㄜˊ, 阖 / 閤] council-chamber; shelf; side door
[lù, ㄌㄨˋ, 露] dew; syrup; nectar; outdoors (not under cover); to show; to reveal; to betray; to expose
便门[biàn mén, ㄅㄧㄢˋ ㄇㄣˊ, 便门 / 便門] side door; wicket door
入门[rù mén, ㄖㄨˋ ㄇㄣˊ, 入门 / 入門] entrance door; to enter a door; introduction (to a subject)

door ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アコーディオンドア;アコーデオンドア[, ako-deiondoa ; ako-deondoa] (n) accordion door
エアドア[, eadoa] (n) air door
オートドア[, o-todoa] (n) auto door
オープンドア[, o-pundoa] (n) open door
ガラス障子[ガラスしょうじ, garasu shouji] (n) glazed sliding door
からり[, karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P)
キャビネットフロントドア[, kyabinettofurontodoa] (n) {comp} cabinet front door
きりり[, kiriri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See きりっと) stiff and slackless; tense without any looseness; (2) cling tightly; pulled or stretched as far as possible; (3) creaking of a door or oar
せり出す;迫り出す;迫出す[せりだす, seridasu] (v5s,vt) (1) to push (a thing) out; to jut out (can have a negative nuance); to protrude; (2) to rise out the trap door (on stage)
ドアーヒンヂ;ドアヒンヂ;ドアヒンジ[, doa-hindi ; doahindi ; doahinji] (n) door hinge
ドアアイ[, doaai] (n) door peephole (wasei
ドアビーム[, doabi-mu] (n) door beam
バックドア[, bakkudoa] (n) {comp} back door
フォールディングドア[, fo-rudeingudoa] (n) folding door
一軒一軒[いっけんいっけん, ikken'ikken] (n) house to house; door to door
回礼[かいれい, kairei] (n,vs) (1) going from door to door greeting relatives and friends; (2) complimentary visit for the New Year
塩花;潮花;鹽花(oK)[しおばな, shiobana] (n) (1) (塩花, 鹽花 only) (arch) purifying salt; (2) (塩花, 鹽花 only) pile of salt placed by the door of a shop or restaurant; (3) whitecap
妻戸[つまど, tsumado] (n) (1) (pair of) wooden doors in the interior of a home; (2) (See 寝殿造) door to a pavilion in a Heian period palace
小門[こもん, komon] (n) side gate; wicket gate; side door
小開扉;小開ひ[しょうかいひ, shoukaihi] (n) (obsc) opening a door for a moment (esp. on the train, when someone's foot is stuck, etc.)
引き窓;引窓[ひきまど, hikimado] (n) skylight; trap door
戸板[といた, toita] (n) wooden door (shutter) to carry things
[とまら, tomara] (n) (1) pivot hinge (using extensions on the top & bottom of a door that fit into cavities in the frame); (2) (See 猿) sliding wooden bolt (for holding a door or window shut)
[とまら, tomara] (n) (See 枢・くるる) extensions on the top & bottom of a door that fit into cavities in the frame (as part of a pivot hinge)
[とまら, tomara] (n) (1) (arch) (See 枢・くるる) cavities in the frame of a door used as part of a pivot hinge; (2) door
枢戸[くるるど, kururudo] (n) (arch) (See 枢・くるる) door (with a pivot hinge)
格子戸[こうしど, koushido] (n) lattice door
[かまち, kamachi] (n) (uk) door frame; window frame; frame sections of the door or window that provide most of its structural integrity
[さん, san] (n) (1) frame (i.e. of a sliding door); (2) crosspiece; bar; (3) (See 猿) sliding wooden bolt (for holding a door or window shut); (4) rung (of a ladder)
桟唐戸[さんからど, sankarado] (n) (See 板唐戸) panelled wooden door
桟戸[さんど, sando] (n) batten door; battened door; ledged door; strong door with crosspieces placed on the reverse side
無双窓[むそうまど, musoumado] (n) (openable) panel in a door
[さる(P);まし(ok);ましら(ok), saru (P); mashi (ok); mashira (ok)] (n) (1) monkey (esp. the Japanese macaque, Macaca fuscata); (2) (さる only) (derog) sly person; (3) (さる only) sliding wooden bolt (for holding a door or window shut); (4) (さる only) (See 自在鉤) clasp used to control the height of a pot-hook; (5) (さる only) (arch) (See 湯女) bathhouse prostitute; (P)
竪框[たてがまち, tategamachi] (n) stile; vertical frame element on the left or right of a door or window
編み戸[あみど, amido] (n) door made of interlaced reeds, bamboo, etc.
背戸[せど, sedo] (n) back door or entrance
腰高障子[こしだかしょうじ, koshidakashouji] (n) tall-paneled sliding door
落とし;落し[おとし, otoshi] (n) (1) (abbr) dropping; losing; (2) missing item; something one forgot to write down; (3) trap; (4) wooden protrusion from a Japanese door frame that fits a hole in the threshold, acting as a lock when closed; (5) conclusion (of a speech, etc.); (6) (See 落とし掛け) metallic bowl used to hold the charcoal in a wooden hibachi
虫の息[むしのいき, mushinoiki] (exp,n) faint breath; dying whisper; at death's door
袋戸[ふくろど, fukurodo] (n) (See 袋棚・2) paper sliding door for the cupboard of a tokonoma
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ライブドア[らいぶどあ, raibudoa] livedoor
室内[しつない, shitsunai] indoor
屋内[おくない, okunai] indoor
数式通り方式計算器[すうしきどおりほうしきけいさんき, suushikidoorihoushikikeisanki] calculator with algebraic logic
算式通り方式計算器[さんしきどおりほうしきけいさんき, sanshikidoorihoushikikeisanki] calculator with algebraic logic

door ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บานเฟี้ยม[n. exp.] (bān fīem) EN: folding door ; folding panel FR:
บานเลื่อน[n. exp.] (bān leūoen) EN: sliding door ; sliding panel FR: panneau coulissant [m] ; coulisse [f]
บานประตู[n.] (bānpratū) EN: door panel ; door leaf FR: panneau de porte [m] ; battant [m] ; vantail [m] ; vantaux [mpl]
บานประตูประดับมุก[n. exp.] (bānpratū pr) EN: mother-of-pearl inlaid door panels FR:
บานสวิง[n. exp.] (bān sawing) EN: swinging door ; swinging panel FR:
ช่องกุฎ[n.] (chǿngkut) EN: door in a wall FR:
ช่องกุด[n.] (chǿngkut) EN: door in a wall FR:
ห้องข้าง ๆ = ห้องข้างๆ[n. exp.] (hǿng khāng-) EN: the room next door ; the next door room FR: la chambre d'à côté [f]
แก๊ก[X] (kaek) EN: click ; [sound of door clicking] FR:
ข้าง ๆ = ข้างๆ[adv.] (khāng-khāng) EN: by ; at the side of ; near ; next to ; beside ; next door FR: à côté (de) ; aux côtés (de) ; de côté
ข้างกบ[n.] (khāngkop) EN: window frame ; door frame FR:
เคาะประตู[v. exp.] (khǿ pratū) EN: knock at the door FR: frapper à la porte ; toquer (fam.)
ครึ่งผีครึ่งคน[v.] (khreung phī) EN: be on the threshold of death ; be at death's door ; be on one's death bed ; be in one's last gasps ; be dying FR:
ใกล้[adj.] (klai) EN: close ; adjacent ; immediate ; near ; next door FR: proche
ใกล้[adv.] (klai) EN: near ; by ; nearby ; next to ; next door FR: à côté de ; près de ; proche de ; à proximité de
กรอบประตู[n. exp.] (krøp pratū) EN: door frame FR: cadre de porte [m] ; embrasure de porte [f] ; embrasure [f]
ล็อคประตู[v. exp.] (lǿk pratū) EN: lock a door FR: fermer une porte ; verrouiller une porte
งับประตู[v. exp.] (ngap pratū) EN: shut the door ; close the door FR:
ป้ายชื่อ[n. exp.] (pāi cheū) EN: door plate FR: plaque adresse [f] ; plaque nominative [f]
พังประตู[v. exp.] (phang pratū) EN: break down the door ; force open the door FR: défoncer une porte ; enfoncer une porte ; fracturer une porte
ปิดประตู[v. exp.] (pit pratū) EN: close the door ; shut the door FR: fermer la porte
ประตู[n.] (pratū) EN: door ; gate ; gateway FR: porte [f]
ประตูอัตโนมัติ[n. exp.] (pratū attan) EN: automatic door FR: porte automatique [f]
ประตูบานเกล็ด[n. exp.] (pratū bānkl) EN: louvered door ; door with louvers FR:
ประตูบานเลื่อน[n. exp.] (pratū bān l) EN: sliding door FR: porte coulissante [f]
ประตูฉุกเฉิน[n. prop.] (pratū chukc) EN: emergency door ; emergency exit FR: porte de secours [f]
ประตูหลัง[n. exp.] (pratū lang) EN: back door FR:
ประตูไม้[n. exp.] (pratū māi) EN: wooden door FR: porte en bois [f]
ประตูหมุน[n. exp.] (pratū mun) EN: revolving door FR:
ประตูนิรภัย[n. exp.] (pratū nirap) EN: security gate ; safety door FR:
ประตูรถ[n. exp.] (pratū rot) EN: door FR: portière [f]
ประตูรถยนต์[n. exp.] (pratū rotyo) EN: door FR: portière [f]
ประตูทางเข้าออก[n. exp.] (pratū thāng) EN: door FR: porte [f]
ตีท้ายครัว[v.] (tīthaīkhrūa) EN: go in through the back door ; use another's wife for advantage ; have an affair with someone's wife ; intrigue FR:
วงกบ[n.] (wongkop) EN: window frame ; door frame FR: châssis de porte [m] ; châssis de fenêtre [m] ; cadre d'une porte [m] ; cadre d'une fenêtre [m] ; huisserie [f]
วัวหายล้อมคอก[n. exp.] (wūa hāi løm) EN: close the stable door after the horse has bolted FR:
ยืนจุกอยู่หน้าประตู[v. exp.] (yeūn juk yū) EN: block the door FR:
อากาศใหม่[n. exp.] (ākāt mai) EN: fresh air ; outdoor air FR: air frais [m]
ใบดาล[n.] (baidān) EN: kind of windows or doors with a bolt or a latch FR:
บาน[n.] (bān) EN: [classif.: doors, windows, mirrors, frames, screens, other flat things] FR: [classif. : portes, fenêtres, miroirs, cadres, écrans, autres objets plats]

door ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Badtür {f}bath door
Zentralverriegelung {f}central locking; central door locking
Verbindungstür {f}connecting door
Türspalt {m}crack of the door
Außentür {f}outer door; exterior door
Doppeltür {f}double door; double-winged door
Drehtür {f}revolving door
Einbautür {f}loading door
Fenstertür {f}French door
Feuertür {f}fire escape door; fire door
Hausschlüssel {m}front door key
Haustür {f}front door
Innentür {f}interior door
Ofentür {f}oven door
Pendeltür {f}swing door
Revisionstür {f}inspection door
Rolltür {f}tambour door
Schiebetür {f}sliding door
Türblatt {n}door leaf; door panel
Schwingtür {f}swing door; swinging door
gegen {prp; +Akkusativ} | gegen die Abmachung | gegen die Tür schlagen | gegen Abend | gegen 3 Uhr nachtsagainst; towards | against the agreement; contrary to the agreement | to bang on the door | towards evening | around 3 in the morning
Anschlag {m} (für Fenster oder Tür)rabbet (for window or door)
Außenbereich {m}outdoor area; outlying area
Außentemperatur {f}outdoor temperature
Außenwerbung {f}outdoor advertising
Eingangsstufe {f}doorstep
Freiluftaufstellung {f}outdoor installation
Fußabstreicher {m}door scraper
Fußmatte {f}doormat
Hallenbad {n}indoor swimming pool
Innendienst {m}office duty; indoor work
Pförtner {m}gatekeeper; porter; doorman [Am.]
Reithalle {f}indoor riding arena
Sicherheitskette {f} (an der Tür)door chain
Torpfosten {m}door post
Türklopfer {m}door knocker
Türangel {f}door hinge
Türblech {n}door panel
Türdichtung {f}door seal
Türdrücker {m}door handle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า door
Back to top