ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ambush

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ambush*, -ambush-

ambush ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ambush (n.) การซุ่มโจมตี See also: การดักลอบทำร้าย, การโจมตีที่ไม่ได้คาดคิด Syn. ambuscade
ambush (vi.) ซุ่มโจมตี (จากตำแหน่งที่ซ่อนอยู่)
ambush (vt.) ซุ่มโจมตี (จากตำแหน่งที่ซ่อนอยู่)
ambush (vi.) ซุ่มอยู่ See also: ซ่อนอยู่
ambush (vt.) ซุ่มอยู่ See also: ซ่อนอยู่ Syn. ensnare, keep out of sight
ambush (n.) ผู้ที่ดักลอบทำร้าย
English-Thai: HOPE Dictionary
ambush(แอม' บุช) n.,vt. การซุ่มโจมตี, การคอยดักทำร้าย, ที่ที่คอยดักทำร้าย, ที่ซุ่มโจมตี, ผู้ซุ่มโจมตีหรือทำร้าย, ซุ่มโจมตีหรือทำร้าย. -ambusher n. -ambushlike adj., Syn. waylaying, hiding, cover)
English-Thai: Nontri Dictionary
ambush(n) การซุ่มทำร้าย,การดักโจมตี,ที่ซุ่ม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การลอบทำร้าย (n.) ambush See also: ambuscade, an assault by surprise
ลอบทำร้าย (v.) ambush See also: waylay, attack
ไม้มืด (n.) ambush See also: ambuscade, an assault by surprise Syn. การลอบทำร้าย
นั่งทาง (v.) wait in a ambush See also: watch
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We've had two battalions flown in specially to ambush your friends.ที่สาม คูครี ปืนบิน คือพิเศษเพื่อซุ่มโจมตีเพื่อนของคุณ
An armed unit escorting a cash box of gold coins meets a Yankee ambush and only three of them are saved.กองกำลังคุ้มกันหีบ ใส่เหรียญทองเกิดปะทะกับพวกแยงกี้... ...รอดมาแค่สามเอง...
I waited two whole weeks to ambush himผมต้องคอยถึงสองสัปดาห์ถึงจะได้ตัวเขา
At the bottom of Half Peak, there's an ambush waiting for you.ที่ก้นหุบเขา,มีพวกรอซุ่มโจมตีเราอยู่.
Which means walking into a potential ambush every time they take a call.นั่นหมายถึงเดินเ้ข้าไปสู่กับดักได้ทุกครั้งที่ถูกเรียกไป
All these guns were used in the ambush today.ปืนพวกนี้ทั้งหมด ถูกใช้ในการเข้าโจมตีวันนี้
And you don't get to announce it to them and ambush me.คุณไปบอกพวกเขาโดยไม่ผ่านฉันก่อนไม่ได้
Now is the time to face the enemy lieutenant. Ambush them we will.ได้เวลาสู้แล้วซิ ผู้หมวด เราจะซุ่มโจมตีมัน
That would explain how he's been able to ambush our fleets.นั่นจะอธิบายได้ว่าทำไมมันถึงได้ ลอบโจมตียานเราได้ตลอด
There was an ambush and Halga was killed.แล้วมีการซุ่มโจมตี และฮัลกาถูกสังหาร
They're waiting to ambush the SWAT team coming up the elevator.พวกเรากำลังซุ่มยิง\ หน่วยสวาทกำลังมาทางลิฟท์
I say we ambush him with long-range rifles and silencers. Long-range, that's a better idea. Yeah, we can get in close, Dad.เราดักยิงไกลด้วยไรเฟิล หรือยิงไกลในที่เก็บเสียง

ambush ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伏击[fú jī, ㄈㄨˊ ㄐㄧ, 伏击 / 伏擊] ambush
埋伏[mái fú, ㄇㄞˊ ㄈㄨˊ, 埋伏] ambush
空城计[kōng chéng jì, ㄎㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄐㄧˋ, 空城计 / 空城計] empty city strategy (成语 saw), cf Zhuge Liang 諸葛亮|诸葛亮 playing the guqin 古琴 zither over the open gate to his empty fort, fooling Sima Yi 司馬懿|司马懿 into suspecting an ambush; a bold front hides a weak defense; double bluff
[fú, ㄈㄨˊ, 伏] to lean over; to fall (go down); to hide (in ambush); to conceal oneself; to lie low; hottest days of summer; to submit; to concede defeat; to overcome; to subdue; volt; surname Fu
伏兵[fú bīng, ㄈㄨˊ ㄅㄧㄥ, 伏兵] hidden troops; ambush
[jū, ㄐㄩ, 狙] macaque; to spy; to lie in ambush

ambush ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンブッシュ[, anbusshu] (n) ambush
伏勢;伏せ勢[ふくぜい(伏勢);ふせぜい, fukuzei ( fuku sei ); fusezei] (n) ambush
奇襲攻撃[きしゅうこうげき, kishuukougeki] (n) surprise attack; ambush
待ち伏せる;待伏せる[まちぶせる, machibuseru] (v1) to ambush
要撃[ようげき, yougeki] (n,vs) ambush attack
伏せる[ふせる, fuseru] (v1,vt) to lay something upside down; to turn something over; to cover; to lay (pipes); to lay (an ambush); to hide; (P)
伏兵[ふくへい, fukuhei] (n) ambush; troops in ambush; (P)
待ち伏せ(P);待伏せ[まちぶせ, machibuse] (n,vs) (See 待ち伏せる) performing an ambush; (P)
潜伏[せんぷく, senpuku] (n,vs) concealment; hiding; ambush; incubation; (P)
罠にかかる;罠に掛かる[わなにかかる, wananikakaru] (exp,v5r) (1) to be caught in a trap (snare, etc.); (2) to fall for (a trick, ambush, etc.)
迎え撃つ(P);邀え撃つ(oK)[むかえうつ, mukaeutsu] (v5t,vt) to ambush; to attack; to assault; to meet the enemy; (P)

ambush ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดัก[v.] (dak) EN: trap ; entrap ; ambush ; ambuscade ; waylay ; intercept ; block ; snare FR: prendre ; attraper ; piéger ; capturer ; prendre au piège ; tendre une embuscade ; intercepter
ดักโจมตี[v. exp.] (dak jōmtī) EN: ambush FR:
การลอบทำร้าย[n. exp.] (kān løptham) EN: ambush FR:
การซุ่มโจมตี[n. exp.] (kān sum jōm) EN: ambush ; ambuscade FR: embusacde [f]
ลอบทำร้าย[v.] (løpthamrāi) EN: ambush FR:
ไม้มืด[n.] (māimeūt) EN: ambush ; ambuscade ; an assault by surprise FR: embuscade [f] ; embûche [f]
ซุ่มโจมตี[n.] (sum jōmtī) EN: ambush FR: embuscade [f] ; guet-apens [m] ; embûche [f]
ซุ่มโจมตี[v. exp.] (sum jōmtī) EN: ambush FR: tendre une embuscade (contre)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ambush
Back to top