ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

path

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *path*, -path-

path ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
path (prf.) ทุกข์ See also: เกิดเป็นโรค, รู้สึก
path (n.) ทางเดิน See also: เส้นทาง, ทางเดิน, ทางผ่าน, ทาง, วิถีทาง, แนวทาง Syn. footpath, lane, path, pathway, trail
pathetic (adj.) น่าสงสาร See also: น่าสลดใจ, ซึ่งกระทบจิตใจ Syn. affecting, miserable, sympathetic, touching
pathetic (adj.) ไม่เพียงพอ See also: แร้นแค้น
pathetical (adj.) น่าสงสาร
pathfinder (n.) นักบุกเบิก See also: ผู้บุกเบิก, ผู้ริเริ่ม, ผู้หักร้างถางพง Syn. explorer, guide
patho (prf.) ทุกข์ See also: เกิดเป็นโรค, รู้สึก
patho (prf.) อารมณ์
pathogen (n.) เชื้อโรค See also: สิ่งที่ทำให้เกิดโรค Syn. germ
pathologic (adj.) เกี่ยวกับพยาธิวิทยา
pathological (adj.) เกี่ยวกับพยาธิวิทยา Syn. diseased, disordered
pathology (n.) พยาธิวิทยา (ทางการแพทย์) Syn. parasitology
pathos (n.) ความสงสาร See also: ความเวทนา, ความเห็นใจ Syn. suffering
pathos (n.) พลังกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกเศร้าใจหรือสงสาร (ทางวรรณกรรมหรือคำปราศรัย) Syn. pitiableness, poignancy, sadness, sentimentality Ops. amusement, fun, humour
Pathum Thani (n.) ปทุมธานี
Pathum Thani (n.) จังหวัดปทุมธานี See also: ปทุมธานี
pathway (n.) ทาง See also: ทางเดิน, เส้นทาง Syn. course, path, route, way
pathy (suf.) ภาวะความรู้สึก
English-Thai: HOPE Dictionary
pathเส้นทางเป็นคำสั่งในระบบดอส ใช้ในแฟ้มข้อมูล autoexec.bat เพื่อให้สามารถเข้าถึงแฟ้มข้อมูลที่เก็บอยู่ได้ โดยไม่ต้องบอกที่เก็บทุกครั้ง ตัวอย่าง เช่นPATH=C:\DOS; C: \WINDOWS ; C:\ WINWORD ; C: \EXCEL
path breakern. ผู้บุกเบิก,นักรบผู้บุกตะลุย
path nameเส้นบอกทางหมายถึง เส้นบอกทางไปยังที่ที่ใช้เก็บแฟ้มข้อมูล โดยต้องเริ่มต้นด้วยหน่วยบันทึก (drive) คั่นด้วยเครื่องหมาย : ตามด้วยเครื่องหมาย \ หลังจากนั้นเป็นชื่อ สารบบ (directory) และอนุสารบน (subdirectory) ถ้ามี คั่นด้วย \ แล้วจึงถึงชื่อแฟ้มข้อมูลที่ต้องการ เช่นตัวอย่างC:\PROGRAMS\GRAPHICSชA"ข้อความนี้ หมายความว่า แฟ้มข้อมูลชื่อ AAA อยู่ในอนุสารบนชื่อ GRAPHICS ในสารบบใหญ่ที่ชื่อ PROGRAM และอยู่ในหน่วยบันทึก C: อนึ่ง ในระบบวินโดว์ ทุกครั้งที่จะบันทึกแฟ้มข้อมูลลงในจานบันทึก หรือเรียกแฟ้มข้อมูลมาแสดงหรือสั่งพิมพ์ ฯ จะต้องแจ้งเส้นบอกทางไปยังแฟ้มข้อมูลนั้นให้ชัดเจน ถ้าเป็นแมคอินทอช จะไม่ใช้ระบบการเก็บแฟ้มข้อมูลแบบนี้
pathann. ชาวอัฟกานิสถาน
patheressn. เสือดำตัวเมีย,เสือดาวตัวเมีย,
pathetic(พะเธท'ทิค) adj. น่าเวทนา.
pathetic fallacyn. การมีลักษณะหรือความรู้สึกของมนุษย์อยู่ด้วย
pathfinder(พาธ'ไฟเดอะ) n. ผู้หาทาง,ผู้บุกเบิก,ผู้สืบเสาะ,ผู้แสวงหา., See also: pathfinding n.
pathlessadj. ไม่มีทาง
patho-Pref. "ทนทุกข์","โรค","ความรู้สึก","อารมณ์"
pathogenn. ตัวทำให้เกิดโรค
pathogenen. ตัวทำให้เกิดโรค
pathogenesisn. การทำให้เกิดโรค
pathogenicadj. ซึ่งทำให้เกิดโรค
pathogenicityn. ความสามารถในการทำให้เกิดโรคของเชื้อจุลินทรีย์
pathogenyn. = pathogenesis (ดู)
pathognomonicadj. เป็นลักษณะเฉพาะของโรคหนึ่ง
pathologicadj. เกี่ยวกับพยาธิวิทยา,เกี่ยวกับโรควิทยา
pathologicaladj. เกี่ยวกับพยาธิวิทยา,เกี่ยวกับโรควิทยา
pathology(พะธอล'ละจี) n. พยาธิวิทยา,โรควิทยา, See also: pathologist n.
pathometern. เครื่องวจับโกหกชนิดหนึ่ง
pathos(เพ'ธอส) n. ลักษณะที่ทำให้สงสาร
pathway(พาส'เว) n. ทางวิถ'
English-Thai: Nontri Dictionary
path(n) ทางเดิน,ทางเท้า,บาทวิถี,วิถีทาง,ทางผ่าน,เส้นทาง,ทางโคจร
pathetic(adj) น่าสมเพช,น่าสงสาร,แร้นแค้น
pathless(adj) ไม่มีทางไป
pathological(adj) เกี่ยวกับพยาธิวิทยา
pathology(n) พยาธิวิทยา,อายุรเวช,เวชศาสตร์
pathos(n) สิ่งที่น่าสมเพช,เรื่องน่าเศร้า
pathway(n) ทางเดิน,ทางเท้า,บาทวิถี,วิถีทาง,ทางผ่าน,เส้นทาง,ทางโคจร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pathวิถี [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pathetic-ประสาททรอเคลียร์, -ประสาทสมองเส้นที่ ๔ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathetic fallacyความผิดพลาดเหตุอารมณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
pathfinder๑. หมุดสำรวจ๒. เครื่องตรวจคลองรากฟัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
patho-พยาธิ, โรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathogenจุลชีพก่อโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathogenesis; nosogenesis; nosogeny; pathogenyพยาธิกำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathogenic bacteriaแบคทีเรียก่อโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathogenicityความสามารถก่อโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathogeny; nosogenesis; nosogeny; pathogenesisพยาธิกำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathognomonic; pathognostic-อาการบ่งโรค [มีความหมายเหมือนกับ semeiotic ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathologic anatomy; anatomy, pathological; pathoanatomyพยาธิกายวิภาคศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathological anatomy; anatomy, pathologic; pathoanatomyพยาธิกายวิภาคศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathologist๑. นักพยาธิวิทยา๒. พยาธิแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathologyพยาธิวิทยา [มีความหมายเหมือนกับ pathobiology ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathology, animal; zoopathologyสัตวพยาธิวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathosภาวะเวทนา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
pathwayวิถี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
pathวิถี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pathogen เชื้อโรค จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ [สิ่งแวดล้อม]
Pathogenic bacteriaแบคทีเรียก่อโรค [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pathogenicity ; Pathogensการก่อโรค [TU Subject Heading]
Pathological laboratoriesห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา [TU Subject Heading]
Pathologyพยาฺธิวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พระอริยมรรค (n.) noble path (which has eight factors or eightfold noble path) See also: sublime paths of the holy life
อริยมรรค (n.) noble path (which has eight factors or eightfold noble path) See also: sublime paths of the holy life Syn. พระอริยมรรค
ผลู (n.) path See also: way, course, route Syn. มรรค, มรรคา, ทาง, เส้นทาง, ทางน้ำ, ทางบก, พิถี, วิถี
มรรค (n.) path See also: way, course, route Syn. มรรคา, ทาง, เส้นทาง, วิถี
มรรค (n.) path See also: way, course, route Syn. มรรคา, ทาง, เส้นทาง, ทางน้ำ, ทางบก, ผลู, พิถี, วิถี
มรรคา (n.) path See also: way, course, route Syn. มรรค, ทาง, เส้นทาง, วิถี
มรรคา (n.) path See also: way, course, route Syn. มรรค, ทาง, เส้นทาง, ทางน้ำ, ทางบก, ผลู, พิถี, วิถี
มารค (n.) path See also: way, course, route Syn. มรรค, มรรคา, ทาง, เส้นทาง, วิถี
มารค (n.) path See also: way, course, route Syn. มรรค, มรรคา, ทาง, เส้นทาง, ทางน้ำ, ทางบก, ผลู, พิถี, วิถี
มุข (n.) path See also: way, entrance Syn. ทาง
รถยา (n.) path See also: way, passage, trail, footpath Syn. รัถยา, ทางเดิน
รัถยา (n.) path See also: way Syn. รถยา, ทางเดิน
วิถี (n.) path See also: way, course, route Syn. ทาง, เส้นทาง, สาย, แนว, ถนน
อรหัตมรรค (n.) path of Arhatship
ท้องฉนวน (n.) path partitioned with curtains for ladies in the palace
พยาธิวิทยา (n.) pathology
จังหวัดปทุมธานี (n.) Pathum Thani
ปทุมธานี (n.) Pathum Thani Syn. จังหวัดปทุมธานี
mad cow disease (n.) โรควัวบ้า (คือโรค BSE ย่อจาก bovine spongiform encephalopathy)
กระแสจิต (n.) telepathy See also: mental power, mental telepathy Syn. พลังจิต, โทรจิต
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I should study hard and think about the path I should takeฉันควรจะเรียนให้หนัก และคิดถึงวิถีทางที่ฉันควรจะเลือกเดิน
I don't need your sympathyฉันไม่ต้องการความเห็นใจของเธอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Take the straight and narrow path and if you start to slideใช้เส้นทางตรงและ แคบ และถ้าคุณเริ่มต้นที่จะเลื่อน
Take the straight and narrow path and if you start to slideใช้เส้นทางตรงและแคบ และถ้าคุณเริ่มต้นที่จะเลื่อน
Across the world, we've trod the stony path from defeat to final victory.ทั่วโลกเราได้เหยียบเส้นทางหิน จากความพ่ายแพ้เพื่อชัยชนะ ครั้งสุดท้าย และเร็ว ๆ นี้ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ตัดสิน ดังกล่าวข้างต้น
For the path you will take will lead to certain destruction.เพราะว่าทางที่เจ้าเดินอยู่นั้น จะนำไปสู่ความพินาศอันหลีกเลี่ยงมิได้
Trace the path of digestion, Gold. Label everything along the way.บอกชื่ออวัยวะทุกชิ้น ในระบบย่อยอาหาร
We asked him which path was safe.เราถามมันว่า ทางไหนปลอดภัย
"The Path of God.""ทางเดินของพระเจ้า.."
Some say that the path from inner turmoil begins with a friendly ear.บางคนบอกว่าเส้นทางจากความวุ่นวายภายใน ... ... เริ่มต้นด้วยการเป็นมิตรกับหู
"The path of the righteous man... is beset on all sides by the inequities of the selfish... and the tyranny of evil men."เส้นทางของคนชอบธรรม ... จะรุมเร้าทุกด้านโดยไม่เสมอภาคของความเห็นแก่ตัว ... และการปกครองแบบเผด็จการของคนชั่ว
"The path of the righteous man is beset on all sides... by the inequities of the selfish..."เส้นทางของคนชอบธรรมถูกรุมเร้าทุกด้าน ... โดยไม่เสมอภาคของความเห็นแก่ตัว ...
Now, if we come across the path of any John Q. Laws,ตอนนี้ถ้าเราเจอเส้นทางของกฎหมายใด ๆ จอห์นคิวที่
"The path of the righteous man is beset on all sides... by the inequities of the selfish... and the tyranny of evil men."เส้นทางของคนชอบธรรมถูกรุมเร้าทุกด้าน ... โดยไม่เสมอภาคของความเห็นแก่ตัว ... และการปกครองแบบเผด็จการของคนชั่ว

path ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
欲壑难填[yù hè nán tián, ㄩˋ ㄏㄜˋ ㄋㄢˊ ㄊㄧㄢˊ, 欲壑难填 / 慾壑難填] bottomless pit of desire (成语 saw); insatiable greed; carnal cravings are never satisfied and are a main obstruction on the path to enlightenment
飞蛾投火[fēi é tóu huǒ, ㄈㄟ ㄜˊ ㄊㄡˊ ㄏㄨㄛˇ, 飞蛾投火 / 飛蛾投火] lit. like a moth flying into the fire (成语 saw); fig. to choose a path to certain destruction
感化[gǎn huà, ㄍㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, 感化] corrective influence; to reform (a criminal); redemption (of a sinner); to influence (a malefactor to a better life); to guide sb back to the right path by repeated word and example
血路[xuè lù, ㄒㄩㄝˋ ㄌㄨˋ, 血路] desperate getaway (from a battlefield); to cut a bloody path out of a battlefield
方向[fāng xiàng, ㄈㄤ ㄒㄧㄤˋ, 方向] direction; orientation; path to follow
公园小径效应[gōng yuán xiǎo jìng xiào yìng, ㄍㄨㄥ ㄩㄢˊ ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧㄥˋ ㄒㄧㄠˋ ˋ, 公园小径效应 / 公園小徑效應] garden path effect
[dèng, ㄉㄥˋ, 嶝] path leading up a mountain
[chéng, ㄔㄥˊ, 塍] raised path between fields
[tán, ㄊㄢˊ, 榃] raised path between fields
[tǐng, ㄊㄧㄥˇ, 町] raised path between fields
[chuò, ㄔㄨㄛˋ, 畷] raised path between fields
路程[lù chéng, ㄌㄨˋ ㄔㄥˊ, 路程] route; path traveled; distance traveled; distance from A to B; fig. course (of development)
思想顽钝[sī xiǎng wán dùn, ㄙ ㄒㄧㄤˇ ㄨㄢˊ ㄉㄨㄣˋ, 思想顽钝 / 思想頑鈍] blunt thinking; apathy
[jīn, ㄐㄧㄣ, 矜] boast; esteem; sympathize
正骨[zhèng gǔ, ㄓㄥˋ ㄍㄨˇ, 正骨] bone setting; Chinese osteopathy
[zhěn, ㄓㄣˇ, 畛] border; boundary; field-path
腕隧道症候群[wàn suì dào zhèng hòu qún, ㄨㄢˋ ㄙㄨㄟˋ ㄉㄠˋ ㄓㄥˋ ㄏㄡˋ ㄑㄩㄣˊ, 腕隧道症候群] carpal tunnel syndrome (pain in the hands due to pressure on the median nerve); median neuropathy at the wrist
病原[bìng yuán, ㄅㄧㄥˋ ㄩㄢˊ, 病原] cause of disease; pathogeny
病因[bìng yīn, ㄅㄧㄥˋ , 病因] cause of disease; pathogen
球菌[qiú jūn, ㄑㄧㄡˊ ㄐㄩㄣ, 球菌] coccus (spherical bacteria pathogen)
同情[tóng qíng, ㄊㄨㄥˊ ㄑㄧㄥˊ, 同情] compassion; relent; sympathize; sympathy
[guǐ, ㄍㄨㄟˇ, 轨 / 軌] course; path; track; rail
[dào, ㄉㄠˋ, 道] direction; way; method; road; path; classifier for long thin stretches, rivers, roads etc; principle; truth; morality; reason; skill; method; Dao (of Daoism); to say; to speak; to talk
抗药[kàng yào, ㄎㄤˋ ㄧㄠˋ, 抗药 / 抗藥] drug-resistance (of a pathogen)
抗药能力[kàng yào néng lì, ㄎㄤˋ ㄧㄠˋ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ, 抗药能力 / 抗藥能力] drug-resistance (of a pathogen)
同理心[tóng lǐ xīn, ㄊㄨㄥˊ ㄌㄧˇ ㄒㄧㄣ, 同理心] empathy
红斑[hóng bān, ㄏㄨㄥˊ ㄅㄢ, 红斑 / 紅斑] erythema (pathol.); rash in red patches
慰问[wèi wèn, ㄨㄟˋ ㄨㄣˋ, 慰问 / 慰問] express sympathy, greetings, consolation etc
熟道[shú dào, ㄕㄨˊ ㄉㄠˋ, 熟道] familiar road; well-trodden path
熟道儿[shú dào r, ㄕㄨˊ ㄉㄠˋ ㄖ˙, 熟道儿 / 熟道兒] familiar road; well-trodden path
同病相怜[tóng bìng xiāng lián, ㄊㄨㄥˊ ㄅㄧㄥˋ ㄒㄧㄤ ㄌㄧㄢˊ, 同病相怜 / 同病相憐] fellow sufferers empathize with each other (成语 saw); misery loves company
[xī, ㄒㄧ, 徯] footpath; wait for
[xī, ㄒㄧ, 蹊] footpath
[chà, ㄔㄚˋ, 岔] fork in road; bifurcation; branch in road, river, mountain range etc; to branch off; to turn off; to diverge; to stray (from the path); to change the subject; to interrupt; to stagger (times)
[xù, ㄒㄩˋ, 恤 / 卹] give relief; sympathy
[xù, ㄒㄩˋ, 恤] give relief; sympathy; T-恤 is commonly used for English T-shirt
病菌[bìng jūn, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄩㄣ, 病菌] harmful bacteria; pathogenic bacteria; germs
探路者[Tàn lù zhě, ㄊㄢˋ ㄌㄨˋ ㄓㄜˇ, 探路者] Pathfinder, NASA spacecraft sent to Mars in 1977
顺势疗法[shùn shì liáo fǎ, ㄕㄨㄣˋ ㄕˋ ㄌㄧㄠˊ ㄈㄚˇ, 顺势疗法 / 順勢療法] homeopathy (alternative medicine)
人道[rén dào, ㄖㄣˊ ㄉㄠˋ, 人道] human sympathy; humanitarianism; humane; (Buddh.) the "human way" (one of the stages in the cycle of reincarnation)

path ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いたちの道;鼬の道[いたちのみち, itachinomichi] (exp) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again)
いたちの道切り;鼬の道切り[いたちのみちきり, itachinomichikiri] (exp) (See いたちの道) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again)
エンドエンド通信パス[エンドエンドつうしんパス, endoendo tsuushin pasu] (n) {comp} end to end communication path
グライドパス[, guraidopasu] (n) glide path
クリッピングパス[, kurippingupasu] (n) {comp} clipping path
クリティカルパス[, kuriteikarupasu] (n) critical path
クリティカルパス法[クリティカルパスほう, kuriteikarupasu hou] (n) {comp} critical path method
ぐれる[, gureru] (v1,vi) to stray from the right path
ころコンベア;ころコンベヤ[, koro konbea ; koro konbeya] (n) roller conveyor; roller way; roller path
スイッチドバーチャルパス[, suicchidoba-charupasu] (n) {comp} switched virtual path
チャネルパス再接続[チャネルパスさいせつぞく, chanerupasu saisetsuzoku] (n) {comp} CPR; Channel Path Reconnection
パスオーバーヘッド[, pasuo-ba-heddo] (n) {comp} path overhead
パスプレフィックス[, pasupurefikkusu] (n) {comp} path prefix
パス係数[パスけいすう, pasu keisuu] (n) (See 径路係数) path coefficient
ロラコンベヤ[, rorakonbeya] (n) (See ころコンベヤ) roller conveyor; roller way; roller path
一本道[いっぽんみち, ipponmichi] (n) direct unforked road; straight path
人たる道に背く[ひとたるみちにそむく, hitotarumichinisomuku] (exp,v5k) to stray from the path of righteousness
伝送経路遅延[でんそうけいろちえん, densoukeirochien] (n) {comp} transmission path delay; one-way propagation time
八正道;八聖道[はっしょうどう, hasshoudou] (n) Noble Eightfold Path (of Buddhism)
十牛[じゅうぎゅう, juugyuu] (n) {Buddh} Ten Bulls (ten stages of the herding of an ox, used as an analogy for training the mind on the path to enlightenment)
回り込む[まわりこむ, mawarikomu] (v5m) to go round and cut in; to take a roundabout path
崖道[がけみち, gakemichi] (n) path along a cliff
悪行三昧[あくぎょうざんまい, akugyouzanmai] (n) committing every evil; being given to evil ways; following the path of evil
林道[りんどう, rindou] (n) path through forest; woodland path; (P)
点字ブロック[てんじブロック, tenji burokku] (n) bumpy tiles set in public areas to mark the path for the blind
爪先上がり;つま先上がり[つまさきあがり, tsumasakiagari] (n) uphill path
相対的なパス名[そうたいてきなパスめい, soutaitekina pasu mei] (n) {comp} relative path name
真実一路[しんじついちろ, shinjitsuichiro] (n) path of sincerity
砂利道[じゃりみち, jarimichi] (n) gravel path or road
経路積分[けいろせきぶん, keirosekibun] (n) path integral (physics)
線積分[せんせきぶん, sensekibun] (n) {math} line integral; path integral; contour integral; curve integral
路地(P);露地;露路[ろじ, roji] (n) (1) (路地, 露路 only) alley; alleyway; lane; (2) (露地 only) bare earth (i.e. ground not covered by a roof); (3) (路地, 露地 only) teahouse garden; (4) path through a gate (or through a garden, etc.); (P)
軌跡[きせき, kiseki] (n) (1) tire track; (2) traces of a person or thing; path one has taken; (3) {math} locus; (P)
陰府[いんぷ;よみ(gikun), inpu ; yomi (gikun)] (n) (See 黄泉) path to the netherworld (underworld); Hades; Hell
隠れ道[かくれみち, kakuremichi] (n) hidden path
2ルート化[にルートか, ni ru-to ka] (n) {comp} (link, path) redundancy
BSE[ビーエスイー, bi-esui-] (n) bovine spongiform encephalopathy; BSE
アパシー[, apashi-] (n) apathy
アパテイア[, apateia] (n) apatheia (gre
アミロイドニューロパシー[, amiroidonyu-ropashi-] (n) familial amyloidotic polyneuropathy; FAP
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エンドエンド通信パス[エンドエンドつうしんパス, endoendo tsuushin pasu] end to end communication path
オープン最短パスファースト[オープンさいたんパスファースト, o-pun saitan pasufa-suto] open shortest path first, OSPF
カード通路[カードつうろ, ka-do tsuuro] card path
サーチパス[さーちぱす, sa-chipasu] search path
スイッチドバーチャルパス[すいっちどばーちゃるぱす, suicchidoba-charupasu] switched virtual path
セルバス[せるばす, serubasu] cell path
チャネルパス再接続[チャネルパスさいせつぞく, chanerupasu saisetsuzoku] CPR, Channel Path Reconnection
テキスト方向[テキストほうこう, tekisuto houkou] text path
バーチャルパス[ばーちゃるぱす, ba-charupasu] virtual path
バーチャルパス識別子[バーチャルパスしきべつし, ba-charupasu shikibetsushi] virtual path identifier (VPI)
パスオーバーヘッド[ぱすおーばーへっど, pasuo-ba-heddo] path overhead
パスオーバーヘッド部[パスオーバーヘッドぶ, pasuo-ba-heddo bu] path overhead section
パスプレフィックス[ぱすぷれふぃっくす, pasupurefikkusu] path prefix
パス番号[パスばんごう, pasu bangou] path number
ピック経路[ぴっくけいろ, pikkukeiro] pick path
リターンパス[りたーんぱす, rita-npasu] return path
交代パス[こうたいパス, koutai pasu] alternate path
代替パス[だいがえパス, daigae pasu] alternate path
伝送経路遅延[でんそうけいろちえん, densoukeirochien] transmission path delay, one-way propagation time
前置パス名[まえおきぱすめい, maeokipasumei] path prefix
最長経路[さいちょうけいろ, saichoukeiro] critical path
画素進行方向[がそしんこうほうこう, gasoshinkouhoukou] pel path
相対的なパス名[あいたいてきなパスめ, aitaitekina pasu me] relative path name
穿孔通路[せんこうつうろ, senkoutsuuro] punch path
証明証経路[しょうめいしょうけいろ, shoumeishoukeiro] certification path
読取り通路[よみとりつうろ, yomitoritsuuro] read path
2ルート化[にルートか, ni ru-to ka] (link, path) redundancy
サブパス[さぶぱす, sabupasu] subpath
パス[ぱす, pasu] path, pass
パス名の構成要素[ぱすめいのこうせいようそ, pasumeinokouseiyouso] pathname component
パス指向[パスしこう, pasu shikou] path-oriented, connection-oriented
伝送路[でんそうろ, densouro] line, transmission line, transmission path, transmission route, link
完全なパス名[かんせんなパスめい, kansenna pasu mei] complete pathname
相対パス名[そうたいぱすめい, soutaipasumei] relative pathname
絶対パス名[ぜったいパスめい, zettai pasu mei] absolute pathname
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
林道[りんどう, rindou] Thai: ทางเดินในป่า English: path through forest
林道[りんどう, rindou] Thai: แนวป่า English: woodland path

path ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; path to ruin ; evil path ; ruination FR: vice [m] ; perversité [f]
อรหัตมรรค[n.] (arahattamak) EN: path of Arhatship FR:
อริยมรรค[n.] (ariyamak) EN: the Eightfold Noble Path ; the Noble Eightfold Path FR:
ช่องทาง[n.] (chǿngthāng) EN: way ; path ; route ; road ; channel FR: chemin [m] ; canal [m]
หน[X] (hon) EN: place ; direction ; way ; path ; road ; channel FR: direction [f] ; chemin [m]
จรอก[n.] (jarøk) EN: way ; path ; lane FR: sentier [m]
การวิเคราะเส้นทาง[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: path analysis FR:
คิดผิด[v. exp.] (khit phit) EN: be misled ; be misguided ; be mistaken ; have a wrong idea about ; take the wrong path FR: se faire une fausse idée ; être dans l'erreur
กวาดถนน[v. exp.] (kwāt thanon) EN: clear the path ; pave the way FR: ouvrir la route
ลู่[n.] (lū) EN: track ; path ; lane ; course ; route ; way FR: chemin [m] ; piste [f] ; couloir [m]
ลู่ทาง[n.] (lūthāng) EN: way ; path FR:
มรรค[n.] (mak) EN: way ; path ; course ; street ; road FR: chemin [m] ; passage [m]
มรรค[n.] (mak) EN: way ; path ; course ; street ; road FR: chemin [m]
มารค[n.] (māk) EN: path FR:
มรรคา[n.] (mankhā) EN: path ; way FR:
มัชฌิมาปฏิปทา[n. prop.] (Matchimāpat) EN: The Middle Path FR:
มาธยมิกะ[n.] (māthayamika) EN: middle path FR:
มรคา[n.] (mørakhā) EN: path ; way ; passage ; avenue FR:
มุข[n.] (muk) EN: path ; way ; entrance ; mouth FR:
แนวทาง[n.] (naēothāng) EN: way ; path ; course ; method ; trail ; mean ; channel ; model ; guideline FR: directive [f] ; orientation [f] ; direction [f] ; moyen [m]
อรหัตมรรค[n.] (ørahattamak) EN: path of Arhatship FR:
ปริพันธ์ตามเส้น[n. exp.] (pariphan tā) EN: line integral ; path integral FR:
ปริพันธ์ตามวิถี[n. exp.] (pariphan tā) EN: path integral FR:
ปฏิปทา[n.] (patipathā) EN: way ; path ; mode of practices ; deportment ; way of life FR:
ผลู[n.] (phlū) EN: path FR:
รัถยา[n.] (ratthayā) EN: path FR:
เส้นทาง[n.] (senthāng) EN: way ; route ; path ; course ; line ; passage FR: route [f] ; chemin [m] ; voie [f] ; sentier [m] ; parcours [m] ; liaison [f] ; trajet [m] ; ligne [f] ; axe [m]
โสดาปัตติมรรค[n.] (sōdāpattima) EN: the Path of Stream Entry FR:
ตัดทาง[v.] (tatthāng) EN: make a way through ; cut a path FR:
ตัดถนน[v. exp.] (tat thanon) EN: cut a path ; make a road ; break a trail FR: tracer une route ; construire une route
ทำนองคลองธรรม[n. exp.] (thamnøng kh) EN: ethics ; moral ; righteousness ; path of justice ; moral behavior ; path of justice FR:
ทาง[n.] (thāng) EN: way ; path ; road ; route ; trail ; passage ; pass ; track FR: chemin [m] ; route [f] ; voie [f] ; passage [m] ; sentier [m]
ทางจักรยาน[n. exp.] (thāng jakkr) EN: cycling track ; bike track ; bike path ; bike route ; bicycle way ; cycleway FR: piste cyclable [f]
ทางแคบ[n. exp.] (thāng khaēp) EN: narrow path ; alley FR: allée [f]
ทาง มีองค์ 8[xp] (thāng mī on) EN: Noble Eight fold Path FR: Chemin Octuple [m] ; Octuple Noble Sentier [m] ; Noble Chemin Octuple [m] ; sentier aux huit embranchements [m] ; Magga [m]
ทางภูเขา [n. exp.] (thāng phūkh) EN: mountain path FR:
ท้องฉนวน[n.] (thøngchanūa) EN: path partitioned with curtains for ladies in the palace FR:
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ[n.] (thukkhanirō) EN: the Noble Truth of the Path that leads to the Cessation (or the Extinction) of Suffering FR:
วิถี[n.] (withī) EN: way ; path ; channel ; course ; road ; route; direction FR: chemin [m] ; voie [f] ; canal [m]
วิธีปิด[n. exp.] (withī pit) EN: closed path FR:

path ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
entlang {prp; +Akkusativ; +Dativ; +Genitiv} | den Weg entlang; entlang dem Weg; entlang des Wegesalong | along the path
Alternativpfad {m}alternative path
Kreisbahn {f}circular path
Luftstrecke {f}clearance in air; air path
Kriechweg {m}creepage path
Fräsbahn {f} [techn.]cutting lane; cutting path
Verschiebeweg {m}displacement path
Leuchtpfad {m}flare path
(schmaler) Schotterweg {m}gravel path
Schleichweg {m} | auf dem Schleichweg [übtr.]hidden path; secret path | clandestinely
Strahlengang {m}optical path
Bandführung {f}tape treading path
Schleppweg {m}tow path
Traversenwegsensor {m}traverse path sensor
Allopathie {f} [med.]allopathy
abgeneigt {adj} | einer Sache abgeneigt sein | eine Antipathie gegen jdn. habenantipathetic; antipathetical | to be antipathetic to sth. | to be antipathetic to sb.
abgeneigt {adv}antipathetically
Bahn {f}pathway; path; way
Bahnbeschleunigung {f}path acceleration; tangential acceleration
Holzweg {m} | auf dem Holzweg sein [übtr.] | auf dem Holzweg sein [übtr.] | auf dem Holzweg sein [übtr.]logging-path | to be off the track; to be on the wrong track | to get hold of the wrong end of the stick [fig.] | to bark up the wrong tree [fig.]
Kriechstrecke {f}creepage distance; creeping path; leakage path; creep distance
(schmaler) Feldweg {m}dirt path; dirt track
Homöopathie {f} [med.]homeopathy [Am.]; homoeopathy [Br.]
Beileidsbrief {m}letter of condolence; letter of sympathy
erhaben; pathetisch; hochfliegend; hochmütig {adj} | erhabender; pathetischer | am erhabendsten; am pathetischstenlofty | loftier | loftiest
Lymphadenopathie {f}; Erkrankung der Lymphknoten [med.]lymphadenopathy; lymph node disease
Hauptverkehrsweg {m}major traffic pathway
Myopathie {f}; entzündliche Muskelerkrankung [med.]myopathy
Nephropathie {f}; Nierenerkrankung [med.]nephropathy
Nervenbahn {f} [anat.]nerve pathway; nerve tract
Neuropathie {f} [med.]neuropathy
Neuropathologie {f} [med.]neuropathology
Pathologe {m}; Pathologin
Pathos {n}emotiveness; emotionalism; pathos
Wegintegral {n} (über beliebige Wege) [math.]path integral
Weglängenmessung {f}path length measurement
Wegmessung {f}path measurement
pathologisch {adv}pathologically
wegunabhängig {adj}path independent
Pathologie {f} [med.]pathology

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า path
Back to top